Septuagint, Liber Sirach 45:

(70인역 성경, Liber Sirach 45:)

ΚΑΙ ἐξήγαγεν ἐξ αὐτοῦ ἄνδρα ἐλέουσ εὑρίσκοντα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ πάσησ σαρκόσ, ἠγαπημένον ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, Μωυσῆν, οὗ τὸ μνημόσυνον ἐν εὐλογίαισ. ὡμοίωσεν αὐτὸν δόξῃ ἁγίων καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν ἐν φόβοισ ἐχθρῶν. ἐν λόγοισ αὐτοῦ σημεῖα κατέπαυσεν, ἐδόξασεν αὐτὸν κατὰ πρόσωπον βασιλέων. ἐνετείλατο αὐτῷ πρὸσ λαὸν αὐτοῦ καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τῆσ δόξησ αὐτοῦ. ἐν πίστει καὶ πραΰτητι αὐτὸν ἡγίασεν, ἐξελέξατο αὐτὸν ἐκ πάσησ σαρκόσ. ἠκούτισεν αὐτὸν τῆσ φωνῆσ αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰσ τὸν γνόφον καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κατὰ πρόσωπον ἐντολάσ, νόμον ζωῆσ καὶ ἐπιστήμησ διδάξαι τὸν Ἰακὼβ διαθήκην καὶ κρίματα αὐτοῦ τὸν Ἰσραήλ. ‐ Ἀαρὼν ὕψωσεν ἅγιον ὅμοιον αὐτῷ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐκ φυλῆσ Λευί̈. ἔστησεν αὐτῷ διαθήκην αἰῶνοσ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ. ἐμακάρισεν αὐτὸν ἐν εὐκοσμίᾳ καὶ περιέζωσεν αὐτὸν στολὴν δόξησ. ἐνέδυσεν αὐτὸν συντέλειαν καυχήματοσ καὶ ἐστερέωσεν αὐτὸν σκεύεσιν ἰσχύοσ, περισκελῆ καὶ ποδήρη καὶ ἐπωμίδα, καὶ ἐκύκλωσεν αὐτὸν ροί̈σκοισ χρυσοῖσ, κώδωσι πλείστοισ κυκλόθεν, ἠχῆσαι φωνὴν ἐν βήμασιν αὐτοῦ, ἀκουστὸν ποιῆσαι ἦχον ἐν ναῷ εἰσ μνημόσυνον υἱοῖσ λαοῦ αὐτοῦ. στολῇ ἁγίᾳ, χρυσῷ καὶ ὑακίνθῳ καὶ πορφύρᾳ, ἔργῳ ποικιλτοῦ, λογείῳ κρίσεωσ, δήλοισ ἀληθείασ, κεκλωσμένῃ κόκκῳ, ἔργῳ τεχνίτου, λίθοισ πολυτελέσι γλύμματοσ σφραγῖδοσ, ἐν δέσει χρυσίου, ἔργῳ λιθουργοῦ, εἰσ μνημόσυνον ἐν γραφῇ κεκολαμμένῃ κατ̓ ἀριθμὸν φυλῶν Ἰσραήλ. στέφανον χρυσοῦν ἐπάνω κιδάρεωσ, ἐκτύπωμα σφραγῖδοσ ἁγιάσματοσ, καύχημα τιμῆσ, ἔργον ἰσχύοσ, ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν κοσμούμενα ὡραῖα. πρὸ αὐτοῦ οὐ γέγονε τοιαῦτα ἕωσ αἰῶνοσ, οὐκ ἐνεδύσατο ἀλλογενὴσ πλὴν τῶν υἱῶν αὐτοῦ μόνον καὶ τὰ ἔκγονα αὐτοῦ διαπαντόσ. θυσίαι αὐτοῦ ὁλοκαρπωθήσονται καθημέραν ἐνδελεχῶσ δίσ. ἐπλήρωσε Μωσῆσ τὰσ χεῖρασ καὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ. ἐγενήθη αὐτῷ εἰσ διαθήκην αἰώνιον καὶ ἐν τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἐν ἡμέραισ οὐρανοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ ἅμα καὶ ἱερατεύειν καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. ἐξελέξατο αὐτὸν ἀπὸ παντὸσ ζῶντοσ προσαγαγεῖν κάρπωσιν Κυρίῳ, θυμίαμα καὶ εὐωδίαν εἰσ μνημόσυνον, ἐξιλάσκεσθαι περὶ τοῦ λαοῦ σου. ἔδωκεν αὐτὸν ἐν ἐντολαῖσ αὐτοῦ ἐξουσίαν ἐν διαθήκαισ κριμάτων διδάξαι τὸν Ἰακὼβ τὰ μαρτύρια καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ φωτίσαι Ἰσραήλ. ἐπισυνέστησαν αὐτῷ ἀλλότριοι καὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἄνδρεσ οἱ περὶ Δαθὰν καὶ Ἀβειρὼν καὶ ἡ συναγωγὴ Κορὲ ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ. εἶδε Κύριοσ καὶ οὐκ εὐδόκησε, καὶ συνετελέσθησαν ἐν θυμῷ ὀργῆσ. ἐποίησεν αὐτοῖσ τέρατα καταναλῶσαι ἐν πυρὶ φλογὸσ αὐτοῦ. καὶ προσέθηκεν Ἀαρὼν δόξαν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν. ἀπαρχὰσ πρωτογεννημάτων ἐμέρισεν αὐτῷ, ἄρτον πρώτοισ ἡτοίμασε πλησμονήν. καὶ γὰρ θυσίασ Κυρίου φάγονται, ἃσ ἔδωκεν αὐτῷ τε καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. πλὴν ἐν γῇ λαοῦ οὐ κληρονομήσει, καὶ μερὶσ οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐν λαῷ, αὐτὸσ γὰρ μερίσ σου καὶ κληρονομία. ‐ Καὶ Φινεὲσ υἱὸσ Ἐλεάζαρ τρίτοσ εἰσ δόξαν ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν ἐν φόβῳ Κυρίου καὶ στῆναι αὐτὸν ἐν τροπῇ λαοῦ, ἐν ἀγαθότητι προθυμίασ ψυχῆσ αὐτοῦ. καὶ ἐξιλάσατο περὶ τοῦ Ἰσραήλ. διὰ τοῦτο ἐστάθη αὐτῷ διαθήκη εἰρήνησ προστατεῖν ἁγίων καὶ λαοῦ αὐτοῦ, ἵνα αὐτῷ ᾖ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἱερωσύνησ μεγαλεῖον εἰσ τοὺσ αἰῶνασ. καὶ διαθήκην τῷ Δαυὶδ υἱῷ Ἰεσσαὶ ἐκ φυλῆσ Ἰούδα, κληρονομία βασιλέωσ υἱοῦ ἐξ υἱοῦ μόνου. κληρονομία Ἀαρὼν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. δῴη ὑμῖν σοφίαν ἐν καρδίᾳ ὑμῶν κρίνειν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα μὴ ἀφανισθῇ τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν εἰσ γενεὰσ αὐτῶν.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION