Septuagint, Liber Sirach 23:

(70인역 성경, Liber Sirach 23:)

ΚΥΡΙΕ, πάτερ καὶ δέσποτα ζωῆσ μου, μὴ ἐγκαταλίπῃσ με ἐν βουλῇ αὐτῶν, μὴ ἀφῇσ με πεσεῖν ἐν αὐτοῖσ. τίσ ἐπιστήσει ἐπὶ τοῦ διανοήματόσ μου μάστιγασ καὶ ἐπὶ τῆσ καρδίασ μου παιδείαν σοφίασ, ἵνα ἐπὶ τοῖσ ἀγνοήμασί μου μὴ φείσωνται καὶ οὐ μὴ παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, ὅπωσ μὴ πληθύνωσιν αἱ ἄγνοιαί μου καὶ αἱ ἁμαρτίαι μου πλεονάσωσι καὶ πεσοῦμαι ἔναντι τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ὁ ἐχθρόσ μου̣ Κύριε, πάτερ καὶ Θεὲ ζωῆσ μου, μετεωρισμὸν ὀφθαλμῶν μὴ δῷσ μοι καὶ ἐπιθυμίαν ἀπόστρεψον ἀπ̓ ἐμοῦ. κοιλίασ ὄρεξισ καὶ συνουσιασμὸσ μὴ καταλαβέτωσάν με, καὶ ψυχῇ ἀναιδεῖ μὴ παραδῷσ με. ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ‐ Παιδείαν στόματοσ ἀκούσατε, τέκνα, καὶ ὁ φυλάσσων οὐ μὴ ἁλῷ. ἐν τοῖσ χείλεσιν αὐτοῦ καταληφθήσεται ἁμαρτωλόσ, καὶ λοίδοροσ καὶ ὑπερήφανοσ σκανδαλισθήσονται ἐν αὐτοῖσ. ὅρκῳ μὴ ἐθίσῃσ τὸ στόμα σου καὶ ὀνομασίᾳ τοῦ ἁγίου μὴ συνεθισθῇσ. ὥσπερ γὰρ οἰκέτησ ἐξεταζόμενοσ ἐνδελεχῶσ ἀπὸ μώλωποσ οὐκ ἐλαττωθήσεται, οὕτωσ καὶ ὁ ὀμνύων καὶ ὀνομάζων διαπαντὸσ ἀπὸ ἁμαρτίασ οὐ μὴ καθαρισθῇ. ἀνὴρ πολύορκοσ πλησθήσεται ἀνομίασ, καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτοῦ μάστιξ. ἐὰν πλημμελήσῃ, ἁμαρτία αὐτοῦ ἐπ̓ αὐτῷ, κἂν ὑπερίδῃ, ἥμαρτε δισσῶσ. καὶ εἰ διακενῆσ ὤμοσεν, οὐ δικαιωθήσεται, πλησθήσεται γὰρ ἐπαγωγῶν ὁ οἶκοσ αὐτοῦ. ‐ Ἔστι λέξισ ἀντιπεριβεβλημένη θανάτῳ, μὴ εὑρεθήτω ἐν κληρονομίᾳ Ἰακώβ. ἀπὸ γὰρ εὐσεβῶν ταῦτα πάντα ἀποστήσεται, καὶ ἐν ἁμαρτίαισ οὐκ ἐγκυλισθήσονται. ἀπαιδευσίαν ἀσυρῆ μὴ συνεθίσῃσ τὸ στόμα σου, ἔστι γὰρ ἐν αὐτῇ λόγοσ ἁμαρτίασ. μνήσθητι πατρὸσ καὶ μητρόσ σου, ἀνὰ μέσον γὰρ μεγιστάνων συνεδρεύεισ. μήποτ̓ ἐπιλάθῃ ἐνώπιον αὐτῶν καὶ τῷ ἐθισμῷ σου μωρανθῇσ καὶ θελήσεισ εἰ μὴ ἐγεννήθησ καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ τοκετοῦ σου καταράσῃ. ἄνθρωποσ συνεθιζόμενοσ λόγοισ ὀνειδισμοῦ ἐν πάσαισ ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ οὐ μὴ παιδευθῇ. Δύο εἴδη πληθύνουσιν ἁμαρτίασ, καὶ τὸ τρίτον ἐπάξει ὀργήν. ψυχὴ θερμὴ ὡσ πῦρ καιόμενον, οὐ μὴ σβεσθῇ ἕωσ ἂν καταποθῇ. ἄνθρωποσ πόρνοσ ἐν σώματι σαρκὸσ αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται ἕωσ ἂν ἐκκαύσῃ πῦρ. ἀνθρώπω πόρνῳ πᾶσ ἄρτοσ ἡδύσ, οὐ μὴ κοπάσῃ ἕωσ ἂν τελευτήσῃ. ἄνθρωποσ παραβαίνων ἀπὸ τῆσ κλίνησ αὐτοῦ, λέγων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. τίσ με ὁρᾷ̣ σκότοσ κύκλῳ μου, καὶ οἱ τοῖχοί με καλύπτουσι, καὶ οὐθείσ με ὁρᾷ. τί εὐλαβοῦμαι̣ τῶν ἁμαρτιῶν μου οὐ μὴ μνησθήσεται ὁ Ὕψιστοσ. καὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπων ὁ φόβοσ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου μυριοπλασίωσ ἡλίου φωτεινότεροι, ἐπιβλέποντεσ πάσασ ὁδοὺσ ἀνθρώπων καὶ κατανοοῦντεσ εἰσ ἀπόκρυφα μέρη. πρὶν ἢ κτισθῆναι τὰ πάντα, ἔγνωσται αὐτῷ, οὕτωσ καὶ μετὰ τὸ συντελεσθῆναι. οὗτοσ ἐν πλατείαισ πόλεωσ ἐκδικηθήσεται, καὶ οὗ οὐχ ὑπενόησεν πιασθήσεται. ‐ Οὕτωσ καὶ γυνὴ καταλιποῦσα τὸν ἄνδρα καὶ παριστῶσα κληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίου. πρῶτον μὲν γὰρ ἐν νόμῳ Ὑψίστου ἠπείθησε, καὶ δεύτερον εἰσ ἄνδρα ἑαυτῆσ ἐπλημμέλησε, καὶ τὸ τρίτον ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη, ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδρὸσ τέκνα παρέστησεν. αὕτη εἰσ ἐκκλησίαν ἐξαχθήσεται, καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῆσ ἐπισκοπὴ ἔσται. οὐ διαδώσουσι τὰ τέκνα αὐτῆσ εἰσ ρίζαν, καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆσ οὐ δώσουσι καρπόν. καταλείψει εἰσ κατάραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆσ, καὶ τὸ ὄνειδοσ αὐτῆσ οὐκ ἐξαλειφθήσεται. καὶ ἐπιγνώσονται οἱ καταλειφθέντεσ ὅτι οὐθὲν κρεῖττον φόβου Κυρίου καὶ οὐθὲν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖσ Κυρίου.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION