Septuagint, Liber Sirach 11:

(70인역 성경, Liber Sirach 11:)

ΣΟΦΙΑ ταπεινοῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόν. μὴ αἰνέσῃσ ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ καὶ μὴ βδελύξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦ. μικρὰ ἐν πετεινοῖσ μέλισσα, καὶ ἀρχὴ γλυκασμάτων ὁ καρπὸσ αὐτῆσ. ἐν περιβολῇ ἱματίων μὴ καυχήσῃ καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξησ μὴ ἐπαίρου. ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα Κυρίου, καὶ κρυπτὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισ. πολλοὶ τύραννοι ἐκάθισαν ἐπὶ ἐδάφουσ, ὁ δὲ ἀνυπονόητοσ ἐφόρεσε διάδημα. πολλοὶ δυνάσται ἠτιμάσθησαν σφόδρα, καὶ ἔνδοξοι παρεδόθησαν εἰσ χεῖρασ ἑτέρων. πρὶν ἐξετάσῃσ, μὴ μέμψῃ. νόησον πρῶτον καὶ τότε ἐπιτίμα. πρὶν ἢ ἀκοῦσαι, μὴ ἀποκρίνου καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου. περὶ πράγματοσ, οὗ οὐκ ἔστι σοι χρεία, μὴ ἔριζε καὶ ἐν κρίσει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευε. Τέκνον, μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεισ σου. ἐὰν πληθυνῇσ, οὐκ ἀθωωθήσῃ. καὶ ἐὰν διώκῃσ, οὐ μὴ καταλάβῃσ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγῃσ διαδράσ. ἔστι κοπιῶν καὶ πονῶν καὶ σπεύδων, καὶ τόσῳ μᾶλλον ὑστερεῖται. ἔστι νωθρὸσ καὶ προσδεόμενοσ ἀντιλήψεωσ, ὑστερῶν ἰσχύϊ καὶ πτωχείᾳ περισσεύει. καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπέβλεψαν αὐτῷ εἰσ ἀγαθά, καὶ ἀνώρθωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεωσ αὐτοῦ. καὶ ἀνύψωσε κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ̓ αὐτῷ πολλοί. ἀγαθὰ καὶ κακά, ζωὴ καὶ θάνατοσ, πτωχεία καὶ πλοῦτοσ παρὰ Κυρίου ἐστί. δόσισ Κυρίου παραμένει εὐσεβέσι, καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰσ τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται. ἔστι πλουτῶν ἀπὸ προσοχῆσ καὶ σφιγγίασ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἡ μερὶσ τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. ἐν τῷ εἰπεῖν αὐτόν. εὗρον ἀνάπαυσιν καὶ νῦν φάγομαι ἐκ τῶν ἀγαθῶν μου, καὶ οὐκ οἶδε τίσ καιρὸσ παρελεύσεται καὶ καταλείψει αὐτὰ ἑτέροισ καὶ ἀποθανεῖται. στῆθι ἐν διαθήκῃ σου καὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι. μὴ θαύμαζε ἐν ἔργοισ ἁμαρτωλοῦ, πίστευε τῷ Κυρίῳ καὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου. ὅτι κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου διὰ τάχουσ ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα. εὐλογία Κυρίου ἐν μισθῷ εὐσεβοῦσ, καὶ ἐν ὥρᾳ ταχινῇ ἀναθάλλει εὐλογίαν αὐτοῦ. μὴ εἴπῃσ. τίσ ἐστί μου χρεία, καὶ τίνα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μου τὰ ἀγαθά̣ μὴ εἴπῃσ. αὐτάρκη μοί ἐστι, καὶ τί ἀπὸ τοῦ νῦν κακωθήσομαι̣ ἐν ἡμέρᾳ ἀγαθῶν ἀμνησία κακῶν, καὶ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν οὐ μνησθήσεται ἀγαθῶν. ὅτι κοῦφον ἔναντι Κυρίου ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆσ ἀποδοῦναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰσ ὁδοὺσ αὐτοῦ. κάκωσισ ὥρασ ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆσ, καὶ ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποκάλυψισ ἔργων αὐτοῦ. πρὸ τελευτῆσ μὴ μακάριζε μηδένα, καὶ ἐν τέκνοισ αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ. Μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴσαγε εἰσ τὸν οἶκόν σου, πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίου. πέρδιξ θηρευτὴσ ἐν καρτάλλῳ, οὕτωσ καρδία ὑπερηφάνου, καὶ ὡσ ὁ κατάσκοποσ ἐπιβλέπει πτῶσιν. τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰσ κακὰ μεταστρέφων ἐνεδρεύει καὶ ἐν τοῖσ αἱρετοῖσ ἐπιθήσει μῶμον. ἀπὸ σπινθῆροσ πυρὸσ πληθύνεται ἀνθρακιά, καὶ ἄνθρωποσ ἁμαρτωλὸσ εἰσ αἷμα ἐνεδρεύει. πρόσεχε ἀπὸ κακούργου, πονηρὰ γὰρ τεκταίνει, μήποτε μῶμον εἰσ τὸν αἰῶνα δῷ σοι. ἐνοίκισον ἀλλότριον καὶ διαστρέψει σε ἐν ταραχαῖσ, καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σου.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION