Septuagint, Liber Sirach 7:

(70인역 성경, Liber Sirach 7:)

ΜΗ ποίει κακά, καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν. ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου, καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ. υἱέ, μὴ σπεῖρε ἐπ̓ αὔλακασ ἀδικίασ, καὶ οὐ μὴ θερίσῃσ αὐτὰσ ἑπταπλασίωσ. μὴ ζήτει παρὰ Κυρίου ἡγεμονίαν, μηδὲ παρὰ βασιλέωσ καθέδραν δόξησ. μὴ δικαιοῦ ἔναντι Κυρίου καὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ σοφίζου. μὴ ζήτει γενέσθαι κριτήσ, μὴ οὐκ ἐξισχύσεισ ἐξᾶραι ἀδικίασ. μή ποτε εὐλαβηθῇσ ἀπὸ προσώπου δυνάστου καὶ θήσεισ σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σου. μὴ ἁμάρτανε εἰσ πλῆθοσ πόλεωσ καὶ μὴ καταβάλῃσ σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ. μὴ καταδεσμεύσῃσ δὶσ ἁμαρτίαν, ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀθῷοσ ἔσῃ. μὴ εἴπῃσ. τῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι με Θεῷ Ὑψίστῳ προσδέξεται. μὴ ὀλιγοψυχήσῃσ ἐν τῇ προσευχῇ σου καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃσ. μὴ καταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆσ αὐτοῦ, ἔστι γὰρ ὁ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶν. μὴ ἀροτρία ψεῦδοσ ἐπ̓ ἀδελφῷ σου, μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει. μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδοσ, ὁ γὰρ ἐνδελεχισμὸσ αὐτοῦ οὐκ εἰσ ἀγαθόν. μὴ ἀδελέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ μὴ δευτερώσῃσ λόγον ἐν προσευχῇ σου. μὴ μισήσῃσ ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ Ὑψίστου ἐκτισμένην. μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν. μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ. ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν σου, ὅτι ἐκδίκησισ ἀσεβοῦσ πῦρ καὶ σκώληξ. Μὴ ἀλλάξῃσ φίλον ἕνεκεν διαφόρου, μηδ̓ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σουφείρ. μὴ ἀστόχει γυναικὸσ σοφῆσ καὶ ἀγαθῆσ, ἡ γὰρ χάρισ αὐτῆσ ὑπὲρ τὸ χρυσίον. μὴ κακώσῃσ οἰκέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθείᾳ, μηδὲ μίσθιον διδόντα ψυχὴν αὐτοῦ. οἰκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχή, μὴ στερήσῃσ αὐτὸν ἐλευθερίασ. κτήνη σοί ἐστιν, ἐπισκέπτου αὐτὰ καὶ εἰ ἔστι σοι χρήσιμα, ἐμμενέτω σοι. τέκνα σοί ἐστι, παίδευσον αὐτά, καὶ κάμψον ἐκ νεότητοσ τὸν τράχηλον αὐτῶν. θυγατέρεσ σοί εἰσι, πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν, καὶ μὴ ἱλαρώσῃσ πρὸσ αὐτὰσ τὸ πρόσωπόν σου. ἔκδου θυγατέρα, καὶ ἔσῃ τετελεκὼσ ἔργον μέγα, καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν. γυνή σοί ἐστι κατὰ ψυχήν, μὴ ἐκβάλῃσ αὐτήν. καὶ μισουμένῃ μὴ ἐμπιστεύσῃσ σεαυτόν. Ἐν ὅλῃ καρδίᾳ δόξασον τὸν πατέρα σου καὶ μητρὸσ ὠδῖνασ μὴ ἐπιλάθῃ. μνήσθητι ὅτι δἰ αὐτῶν ἐγεννήθησ, καὶ τί ἀνταποδώσεισ αὐτοῖσ καθὼσ αὐτοί σοι̣ ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαβοῦ τὸν Κύριον καὶ τοὺσ ἱερεῖσ αὐτοῦ θαύμαζε. ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ τοὺσ λειτουργοὺσ αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃσ. φοβοῦ τὸν Κύριον καὶ δόξασον ἱερέα καὶ δῷσ τὴν μερίδα αὐτῷ, καθὼσ ἐντέταλταί σοι, ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείασ καὶ δόσιν βραχιόνων καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαρχὴν ἁγίων. Καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου, ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐλογία σου. χάρισ δόματοσ ἔναντι παντὸσ ζῶντοσ, καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃσ χάριν. μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησον. μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον, ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηθήσῃ. ἐν πᾶσι τοῖσ λόγοισ σου μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰσ τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεισ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION