Septuagint, Liber Sirach 1:

(70인역 성경, Liber Sirach 1:)

ΠΟΛΛΩΝ καὶ μεγάλων ἡμῖν διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατ̓ αὐτοὺσ ἠκολουθηκότων δεδομένων, ὑπὲρ ὧν δέον ἐστὶν ἐπαινεῖν τὸν Ἰσραὴλ παιδείασ καὶ σοφίασ, καὶ ὡσ οὐ μόνον αὐτοὺσ τοὺσ ἀναγινώσκοντασ δέον ἐστὶν ἐπιστήμονασ γίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖσ ἐκτὸσ δύνασθαι τοὺσ φιλομαθοῦντασ χρησίμουσ εἶναι καὶ λέγοντασ καὶ γράφοντασ, ὁ πάπποσ μου Ἰησοῦσ ἐπὶ πλεῖον ἑαυτὸν δοὺσ εἴσ τε τὴν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων ἀνάγνωσιν καὶ ἐν τούτοισ ἱκανὴν ἕξιν περιποιησάμενοσ, προήχθη καὶ αὐτὸσ συγγράψαι τι τῶν εἰσ παιδείαν καὶ σοφίαν ἀνηκόντων, ὅπωσ οἱ φιλομαθεῖσ, καὶ τούτων ἔνοχοι γενόμενοι, πολλῷ μᾶλλον ἐπιπροσθῶσι διὰ τῆσ ἐννόμου βιώσεωσ. παρακέκλησθε οὖν μετ̓ εὐνοίασ καὶ προσοχῆσ τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσθαι καὶ συγγνώμην ἔχειν ἐφ̓ οἷσ ἂν δοκῶμεν τῶν κατὰ τὴν ἑρμηνείαν πεφιλοπονημένων τισὶ τῶν λέξεων ἀδυναμεῖν. οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖσ ἑβραϊστὶ λεγόμενα καὶ ὅταν μεταχθῇ εἰσ ἑτέραν γλῶσσαν. οὐ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐτὸσ ὁ νόμοσ καὶ αἱ προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων οὐ μικρὰν ἔχει τὴν διαφορὰν ἐν ἑαυτοῖσ λεγόμενα. ἐν γὰρ τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέωσ παραγενηθεὶσ εἰσ Αἴγυπτον καὶ συγχρονίσασ, εὑρὼν οὐ μικρᾶσ παιδείασ ἀφόμοιον, ἀναγκαιότατον ἐθέμην αὐτὸσ προσενέγκασθαί τινα σπουδὴν καὶ φιλοπονίαν τοῦ μεθερμηνεῦσαι τήνδε τὴν βίβλον, πολλὴν ἀγρυπνίαν καὶ ἐπιστήμην προσενεγκάμενοσ ἐν τῷ διαστήματι τοῦ χρόνου πρὸσ τὸ ἐπὶ πέρασ ἀγαγόντα τὸ βιβλίον ἐκδόσθαι καὶ τοῖσ ἐν τῇ παροικίᾳ βουλομένοισ φιλομαθεῖν, προκατασκευαζομένουσ τὰ ἤθη ἐννόμωσ βιοτεύειν. ——— ΠΑΣΑ σοφία παρὰ Κυρίου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἐστιν εἰσ τὸν αἰῶνα. ἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνασ ὑετοῦ καὶ ἡμέρασ αἰῶνοσ τίσ ἐξαριθμήσει̣ ὕψοσ οὐρανοῦ καὶ πλάτοσ γῆσ καὶ ἄβυσσον καὶ σοφίαν τίσ ἐξιχνιάσει̣ προτέρα πάντων ἔκτισται σοφία καὶ σύνεσισ φρονήσεωσ ἐξ αἰῶνοσ [ πηγὴ σοφίασ λόγοσ Θεοῦ ἐν ὑψίστοισ, καὶ αἱ πορεῖαι αὐτῆσ ἐντολαὶ αἰώνιοι]. ρίζα σοφίασ τίνι ἀπεκαλύφθη̣ καὶ τὰ πανουργεύματα αὐτῆσ τίσ ἔγνω̣ [ ἐπιστήμη σοφίασ τίνι ἐφανερώθη̣ καὶ τὴν πολυπειρίαν αὐτῆσ τίσ συνῆκε̣] εἷσ ἐστι σοφὸσ φοβερὸσ σφόδρα καθήμενοσ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ. Κύριοσ αὐτὸσ ἔκτισεν αὐτὴν καὶ εἶδε καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτὴν καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, μετὰ πάσησ σαρκὸσ κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ, καὶ ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖσ ἀγαπῶσιν αὐτόν. φόβοσ Κυρίου δόξα καὶ καύχημα καὶ εὐφροσύνη καὶ στέφανοσ ἀγαλλιάματοσ. φόβοσ Κυρίου τέρψει καρδίαν καὶ δώσει εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ μακροημέρευσιν. τῷ φοβουμένῳ τὸν Κύριον εὖ ἔσται ἐπ̓ ἐσχάτων, καὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆσ αὐτοῦ εὑρήσει χάριν. ἀρχὴ σοφίασ φοβεῖσθαι τὸν Κύριον, καὶ μετὰ πιστῶν ἐν μήτρᾳ συνεκτίσθη αὐτοῖσ. μετὰ ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνοσ ἐνόσσευσε καὶ μετὰ τοῦ σπέρματοσ αὐτῶν ἐμπιστευθήσεται. πλησμονὴ σοφίασ φοβεῖσθαι τὸν Κύριον καὶ μεθύσκει αὐτοὺσ ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῆσ. πάντα τὸν οἶκον αὐτῆσ ἐμπλήσει ἐπιθυμημάτων καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γεννημάτων αὐτῆσ. στέφανοσ σοφίασ φόβοσ Κυρίου ἀναθάλλων εἰρήνην καὶ ὑγίειαν ἰάσεωσ. καὶ εἶδε καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτήν, ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν συνέσεωσ ἐξώμβρησε καὶ δόξαν κρατούντων αὐτῆσ ἀνύψωσε. ρίζα σοφίασ φοβεῖσθε τὸν Κύριον, καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆσ μακροημέρευσισ. [ φόβοσ Κυρίου ἀπωθεῖται ἁμαρτήματα, παραμένων δὲ ἀποστρέψει ὀργήν]. οὐ δυνήσεται θυμὸσ ἄδικοσ δικαιωθῆναι, ἡ γὰρ ροπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσισ αὐτῷ. ἕωσ καιροῦ ἀνθέξεται μακρόθυμοσ, καὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνη. ἕωσ καιροῦ κρύψει τοὺσ λόγουσ αὐτοῦ, καὶ χείλη πιστῶν ἐκδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦ. ἐν θησαυροῖσ σοφίασ παραβολὴ ἐπιστήμησ, βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ θεοσέβεια. ἐπεθύμησασ σοφίαν διατήρησον ἐντολάσ, καὶ Κύριοσ χορηγήσει σοι αὐτήν. σοφία γὰρ καὶ παιδεία φόβοσ Κυρίου, καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ πίστισ καὶ πρᾳότησ. μὴ ἀπειθήσῃσ φόβῳ Κυρίου καὶ μὴ προσέλθῃσ αὐτῷ ἐν καρδίᾳ δισσῇ. μὴ ὑποκριθῇσ ἐν στόμασιν ἀνθρώπων καὶ ἐν τοῖσ χείλεσί σου πρόσεχε. μὴ ἐξύψου σεαυτόν, ἵνα μὴ πέσῃσ καὶ ἐπαγάγῃσ τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν, καὶ ἀποκαλύψει Κύριοσ τὰ κρυπτά σου καὶ ἐν μέσῳ συναγωγῆσ καταβαλεῖ σε, ὅτι οὐ προσῆλθεσ φόβῳ Κυρίου, καὶ ἡ καρδία σου πλήρησ δόλου.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION