Septuagint, Liber Sapientiae 5:

(70인역 성경, 지혜서 5:)

ΤΟΤΕ στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιοσ κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺσ πόνουσ αὐτοῦ. ἰδόντεσ ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆσ σωτηρίασ. ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖσ μετανοοῦντεσ καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματοσ στενάξονται καὶ ἐροῦσιν. οὗτοσ ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰσ γέλωτα καὶ εἰσ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονεσ. τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον. πῶσ κατελογίσθη ἐν υἱοῖσ Θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοισ ὁ κλῆροσ αὐτοῦ ἐστιν̣ ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείασ, καὶ τὸ τῆσ δικαιοσύνησ φῶσ οὐκ ἔλαμψεν ἡμῖν, καὶ ὁ ἥλιοσ οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν. ἀνομίασ ἐνεπλήσθημεν τρίβοισ καὶ ἀπωλείασ καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμουσ ἀβάτουσ, τὴν δὲ ὁδὸν Κυρίου οὐκ ἔγνωμεν. τί ὠφέλησεν ἡμᾶσ ἡ ὑπερηφανία̣ καὶ τί πλοῦτοσ μετὰ ἀλαζονίασ συμβέβληται ἡμῖν̣ παρῆλθεν ἐκεῖναι πάντα ὡσ σκιὰ καὶ ὡσ ἀγγελία παρατρέχουσα. ὡσ ναῦσ διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ, ἧσ διαβάσησ οὐκ ἔστιν ἴχνοσ εὑρεῖν, οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιοσ αὐτῆσ ἐν κύμασιν. ἢ ὡσ ὀρνέου διαπτάντοσ ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείασ, πληγῇ δὲ ταρσῶν μαστιζόμενον πνεῦμα κοῦφον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ροίζου, κινουμένων πτερύγων διωδεύθη, καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπιβάσεωσ ἐν αὐτῷ. ἢ ὡσ βέλουσ βληθέντοσ ἐπὶ σκοπόν, τμηθεὶσ ὁ ἀὴρ εὐθέωσ εἰσ ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡσ ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ. οὕτωσ καὶ ἡμεῖσ γεννηθέντεσ ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆσ μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι, ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν. ὅτι ἐλπὶσ ἀσεβοῦσ ὡσ φερόμενοσ χνοῦσ ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡσ πάχνη ὑπὸ λαίλαποσ διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡσ καπνὸσ ὑπό ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡσ μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσε. Δίκαιοι δὲ εἰσ τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸσ αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶσ αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆσ εὐπρεπείασ καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλουσ ἐκ χειρὸσ Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺσ καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰσ ἄμυναν ἐχθρῶν. ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον. λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰσ ρομφαίαν, συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμοσ ἐπὶ τοὺσ παράφρονασ. πορεύσονται εὔστοχοι βολίδεσ ἀστραπῶν καὶ ὡσ ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπί σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεισ ριφήσονται χάλαζαι. ἀγανακτήσει κατ̓ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσησ, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμωσ. ἀντιστήσεται αὐτοῖσ πνεῦμα δυνάμεωσ καὶ ὡσ λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούσ. καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνουσ δυναστῶν.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION