Septuagint, Liber Proverbiorum 6:

(70인역 성경, 잠언 6:)

ΥΙΕ, ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον, παραδώσεισ σὴν χεῖρα ἐχθρῷ. παγὶσ γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη, καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματοσ. ποίει, υἱέ, ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι, καὶ σώζου. ἥκεισ γὰρ εἰσ χεῖρασ κακῶν διὰ σὸν φίλον. ἴσθι μὴ ἐκλυόμενοσ, παρόξυνε δὲ καὶ τὸν φίλον σου, ὃν ἐνεγγυήσω. μὴ δῷσ ὕπνον σοῖσ ὄμμασι, μηδὲ ἐπινυστάξῃσ σοῖσ βλεφάροισ, ἵνα σώζῃ ὥσπερ δορκὰσ ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδοσ. Ἴθι πρὸσ τὸν μύρμηκα, ὦ ὀκνηρέ, καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰσ ὁδοὺσ αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτεροσ. ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντοσ, μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων, μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὤν, ἑτοιμάζεται θέρουσ τὴν τροφὴν πολλήν τε ἐν τῷ ἀμητῷ ποιεῖται τὴν παράθεσιν. α ἢ πορεύθητι πρὸσ τὴν μέλισσαν καὶ μάθε ὡσ ἐργάτισ ἐστὶ τήν τε ἐργασίαν ὡσ σεμνὴν ποιεῖται. β ἦσ τοὺσ πόνουσ βασιλεῖσ καὶ ἰδιῶται πρὸσ ὑγίειαν προσφέρονται. ποθεινὴ δέ ἐστι πᾶσι καὶ ἐπίδοξοσ. γ καί περ οὖσα τῇ ρώμῃ ἀσθενήσ, τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη. ἕωσ τίνοσ, ὀκνηρέ, κατάκεισαι̣ πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ̣ ὀλίγον μὲν ὑπνοῖσ, ὀλίγον δὲ κάθησαι, μικρὸν δὲ νυστάζεισ, ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶ στήθη. εἶτ̓ ἐμπαραγίνεταί σοι ὥσπερ κακὸσ ὁδοιπόροσ ἡ πενία καὶ ἡ ἔνδεια ὥσπερ ἀγαθὸσ δρομεύσ. α ἐὰν δὲ ἄοκνοσ ᾖσ, ἥξει ὥσπερ πηγὴ ὁ ἀμητόσ σου, ἡ δὲ ἔνδεια ὥσπερ κακὸσ δρομεὺσ ἀπαυτομολήσει. Ἀνὴρ ἄφρων καὶ παράνομοσ πορεύεται ὁδοὺσ οὐκ ἀγαθάσ. ὁ δ̓ αὐτὸσ ἐννεύει ὀφθαλμῷ, σημαίνει δὲ ποδί, διδάσκει δὲ ἐννεύμασι δακτύλων. διεστραμμένῃ καρδίᾳ τεκταίνεται κακά, ἐν παντὶ καιρῷ ὁ τοιοῦτοσ ταραχὰσ συνίστησι πόλει. διὰ τοῦτο ἐξαπίνησ ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ, διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατοσ. ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷσ μισεῖ ὁ Θεόσ, συντρίβεται δὲ δἰ ἀκαθαρσίαν ψυχῆσ. ὀφθαλμὸσ ὑβριστοῦ, γλῶσσα ἄδικοσ, χεῖρεσ ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺσ κακοὺσ καὶ πόδεσ ἐπισπεύδοντεσ κακοποιεῖν. ἐκκαίει ψεύδη μάρτυσ ἄδικοσ καὶ ἐπιπέμπει κρίσεισ ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν. Υἱέ, φύλασσε νόμουσ πατρόσ σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺσ μητρόσ σου. ἄφαψαι δὲ αὐτοὺσ ἐπὶ σῇ ψυχῇ διαπαντὸσ καὶ ἐγκλοίωσαι περὶ σῷ τραχήλῳ. ἡνίκα ἂν περιπατῇσ, ἐπάγου αὐτὴν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω. ὡσ δ̓ ἂν καθεύδῃσ, φυλασσέτω σε, ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι. ὅτι λύχνοσ ἐντολὴ νόμου καὶ φῶσ, ὁδὸσ ζωῆσ καὶ ἔλεγχοσ καὶ παιδεία τοῦ διαφυλάσσειν σὲ ἀπὸ γυναικὸσ ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ διαβολῆσ γλώσσησ ἀλλοτρίασ. μή σε νικήσῃ κάλλουσ ἐπιθυμία, μηδὲ ἀγρευθῇσ σοῖσ ὀφθαλμοῖσ, μηδὲ συναρπασθῇσ ἀπὸ τῶν αὐτῆσ βλεφάρων. τιμὴ γὰρ πόρνησ ὅση καὶ ἑνὸσ ἄρτου, γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίασ ψυχὰσ ἀγρεύει. ἀποδήσει τισ πῦρ ἐν κόλπῳ, τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει̣ ἢ περιπατήσει τισ ἐπ̓ ἀνθράκων πυρόσ, τοὺσ δὲ πόδασ οὐ κατακαύσει̣ οὕτωσ ὁ εἰσελθὼν πρὸσ γυναῖκα ὕπανδρον, οὐκ ἀθῳωθήσεται, οὐδὲ πᾶσ ὁ ἁπτόμενοσ αὐτῆσ. οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τισ κλέπτων, κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν. ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἀποτίσει ἑπταπλάσια καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺσ ρύσεται ἑαυτόν. ὁ δὲ μοιχὸσ δἰ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται, ὀδύνασ τε καὶ ἀτιμίασ ὑποφέρει, τὸ δὲ ὄνειδοσ αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰσ τὸν αἰῶνα. μεστὸσ γὰρ ζήλου θυμὸσ ἀνδρὸσ αὐτῆσ. οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεωσ, οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸσ λύτρου τὴν ἔχθραν, οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION