Septuagint, Liber Proverbiorum 3:

(70인역 성경, 잠언 3:)

ΥΙΕ, ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου, τὰ δὲ ρήματά μου τηρείτω σὴ καρδία. μῆκοσ γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆσ καὶ εἰρήνην προσθήσουσί σοι. ἐλεημοσύναι καὶ πίστεισ μὴ ἐκλιπέτωσάν σε, ἄφαψαι δὲ αὐτὰσ ἐπὶ σῷ τραχήλῳ, καὶ εὑρήσεισ χάριν. καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀνθρώπων. ἴσθι πεποιθὼσ ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ἐπὶ Θεῷ ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου. ἐν πάσαισ ὁδοῖσ σου γνώριζε αὐτήν, ἵνα ὀρθοτομῇ τὰσ ὁδούσ σου, ὁ δὲ πούσ σου μὴ προσκόψῃ. μὴ ἴσθι φρόνιμοσ παρὰ σεαυτῷ, φοβοῦ δὲ τὸν Θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπὸ παντὸσ κακοῦ. τότε ἴασισ ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖσ ὀστέοισ σου. τίμα τὸν Κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν καρπῶν δικαιοσύνησ, ἵνα πίμπληται τὰ ταμιεῖά σου πλησμονῆσ σίτῳ, οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν. Υἱέ, μὴ ὀλιγώρει παιδείασ Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ̓ αὐτοῦ ἐλεγχόμενοσ. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριοσ παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. μακάριοσ ἄνθρωποσ ὃσ εὗρε σοφίαν καὶ θνητὸσ ὃσ εἶδε φρόνησιν. κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούσ. τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν, οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν. εὔγνωστόσ ἐστι πᾶσι τοῖσ ἐγγίζουσιν αὐτῇ, πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆσ ἐστι. μῆκοσ γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆσ ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆσ, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆσ πλοῦτοσ καὶ δόξα. ἐκ τοῦ στόματοσ αὐτῆσ ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσησ φορεῖ. αἱ ὁδοὶ αὐτῆσ ὁδοὶ καλαί, καὶ πᾶσαι αἱ τρίβοι αὐτῆσ ἐν εἰρήνῃ. ξύλον ζωῆσ ἐστι πᾶσι τοῖσ ἀντεχομένοισ αὐτῆσ, καὶ τοῖσ ἐπερειδομένοισ ἐπ̓ αὐτὴν ὡσ ἐπὶ Κύριον ἀσφαλήσ. ὁ Θεὸσ τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσε τὴν γῆν, ἡτοίμασε δὲ οὐρανοὺσ φρονήσει. ἐν αἰσθήσει ἄβυσσοι ἐρράγησαν, νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσουσ. Υἱέ, μὴ παραρρυῇσ, τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν, ἵνα ζήσῃ ἡ ψυχή σου, καὶ χάρισ ᾖ περὶ σῷ τραχήλῳ. ἔσται δὲ ἴασισ ταῖσ σαρξί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖσ σοῖσ ὀστέοισ, ἵνα πορεύῃ πεποιθὼσ ἐν εἰρήνῃ πάσασ τὰσ ὁδούσ σου, ὁ δὲ πούσ σου οὐ μὴ προσκόψῃ. ἐὰν γὰρ κάθῃ, ἄφοβοσ ἔσῃ, ἐὰν δὲ καθεύδῃσ, ἡδέωσ ὑπνώσεισ. καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν, οὐδὲ ὁρμὰσ ἀσεβῶν ἐπερχομένασ. ὁ γὰρ Κύριοσ ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα, ἵνα μὴ σαλευθῇσ. μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ, ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν. μὴ εἴπῃσ. ἐπανελθὼν ἐπάνηκε, αὔριον δώσω, δυνατοῦ σου ὄντοσ εὖ ποιεῖν. οὐ γὰρ οἶδασ τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα. μὴ τέκταινε ἐπὶ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦντα καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί. μὴ φιλεχθρήσῃσ πρὸσ ἄνθρωπον μάτην, μήτι σε ἐργάσηται κακόν. μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη, μηδὲ ζηλώσῃσ τὰσ ὁδοὺσ αὐτῶν. ἀκάθαρτοσ γὰρ ἔναντι Κυρίου πᾶσ παράνομοσ, ἐν δὲ δικαίοισ οὐ συνεδριάζει. κατάρα Θεοῦ ἐν οἴκοισ ἀσεβῶν, ἐπαύλεισ δὲ δικαίων εὐλογοῦνται. Κύριοσ ὑπερηφάνοισ ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖσ δὲ δίδωσιν χάριν. δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν, οἱ δὲ ἀσεβεῖσ ὕψωσαν ἀτιμίαν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION