Septuagint, Liber Psalmorum 77:

(70인역 성경, 시편 77:)

Συνέσεωσ τῷ Ἀσάφ. ‐ ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, λαόσ μου, τῷ νόμῳ μου, κλίνατε τὸ οὖσ ὑμῶν εἰσ τὰ ῥήματα τοῦ στόματόσ μου. ἀνοίξω ἐν παραβολαῖσ τὸ στόμα μου, φθέγξομαι προβλήματα ἀπ̓ ἀρχῆσ. ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἔγνωμεν αὐτὰ καὶ οἱ πατέρεσ ἡμῶν διηγήσαντο ἡμῖν, οὐκ ἐκρύβη ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῶν εἰσ γενεὰν ἑτέραν, ἀπαγγέλλοντεσ τὰσ αἰνέσεισ Κυρίου καὶ τὰσ δυναστείασ αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε. καὶ ἀνέστησε μαρτύριον ἐν Ἰακὼβ καὶ νόμον ἔθετο ἐν Ἰσραήλ, ὅσα ἐνετείλατο τοῖσ πατράσιν ἡμῶν τοῦ γνωρίσαι αὐτὰ τοῖσ υἱοῖσ αὐτῶν, ὅπωσ ἂν γνῷ γενεὰ ἑτέρα, υἱοὶ οἱ τεχθησόμενοι, καὶ ἀναστήσονται καὶ ἀπαγγελοῦσιν αὐτὰ τοῖσ υἱοῖσ αὐτῶν. ἵνα θῶνται ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν ἐλπίδα αὐτῶν καὶ μὴ ἐπιλάθωνται τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ καὶ τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν. ἵνα μὴ γένωνται ὡσ οἱ πατέρεσ αὐτῶν, γενεὰ σκολιὰ καὶ παραπικραίνουσα, γενεά, ἥτισ οὐ κατηύθυνε τὴν καρδίαν ἑαυτῆσ καὶ οὐκ ἐπιστώθη μετὰ τοῦ Θεοῦ τὸ πνεῦμα αὐτῆσ. υἱοὶ Ἐφραὶμ ἐντείνοντεσ καὶ βάλλοντεσ τόξοισ ἐστράφησαν ἐν ἡμέρᾳ πολέμου. οὐκ ἐφύλαξαν τὴν διαθήκην τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ οὐκ ἠβουλήθησαν πορεύεσθαι. καὶ ἐπελάθοντο τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ καὶ τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἔδειξεν αὐτοῖσ, ἐναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν ἃ ἐποίησε θαυμάσια ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἐν πεδίῳ Τάνεωσ. διέρρηξε θάλασσαν καὶ διήγαγεν αὐτούσ, παρέστησεν ὕδατα ὡσεὶ ἀσκὸν καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺσ ἐν νεφέλῃ ἡμέρασ καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐν φωτισμῷ πυρόσ. διέρρηξε πέτραν ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐπότισεν αὐτοὺσ ὡσ ἐν ἀβύσσῳ πολλῇ καὶ ἐξήγαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρασ καὶ κατήγαγεν ὡσ ποταμοὺσ ὕδατα. καὶ προσέθεντο ἔτι τοῦ ἁμαρτάνειν αὐτῷ, παρεπίκραναν τὸν Ὕψιστον ἐν ἀνύδρῳ καὶ ἐξεπείρασαν τὸν Θεὸν ἐν ταῖσ καρδίαισ αὐτῶν, τοῦ αἰτῆσαι βρώματα ταῖσ ψυχαῖσ αὐτῶν καὶ κατελάλησαν τοῦ Θεοῦ καὶ εἶπαν. μὴ δυνήσεται ὁ Θεὸσ ἑτοιμάσαι τράπεζαν ἐν ἐρήμῳ̣ ἐπεὶ ἐπάταξε πέτραν καὶ ἐρρύησαν ὕδατα καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν, μὴ καὶ ἄρτον δύναται δοῦναι ἢ ἑτοιμάσαι τράπεζαν τῷ λαῷ αὐτοῦ̣ διὰ τοῦτο ἤκουσε Κύριοσ καὶ ἀνεβάλετο, καὶ πῦρ ἀνήφθη ἐν Ἰακώβ, καὶ ὀργὴ ἀνέβη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τῷ Θεῷ οὐδὲ ἤλπισαν ἐπὶ τὸ σωτήριον αὐτοῦ. καὶ ἐνετείλατο νεφέλαισ ὑπεράνωθεν καὶ θύρασ οὐρανοῦ ἀνέῳξε καὶ ἔβρεξεν αὐτοῖσ μάννα φαγεῖν καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖσ. ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωποσ, ἐπισιτισμὸν ἀπέστειλεν αὐτοῖσ εἰσ πλησμονήν. ἀπῇρε Νότον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἐπήγαγεν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ Λίβα καὶ ἔβρεξεν ἐπ̓ αὐτοὺσ ὡσεὶ χοῦν σάρκασ καὶ ὡσεὶ ἄμμον θαλασσῶν πετεινὰ πτερωτά, καὶ ἐπέπεσον ἐν μέσῳ παρεμβολῆσ αὐτῶν κύκλῳ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν, καὶ ἔφαγον καὶ ἐνεπλήσθησαν σφόδρα, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ἤνεγκεν αὐτοῖσ, οὐκ ἐστερήθησαν ἀπὸ τῆσ ἐπιθυμίασ αὐτῶν. ἔτι τῆσ βρώσεωσ οὔσησ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ̓ αὐτούσ, καὶ ἀπέκτεινεν ἐν τοῖσ πλείοσιν αὐτῶν, καὶ τοὺσ ἐκλεκτοὺσ τοῦ Ἰσραὴλ συνεπόδισεν. ἐν πᾶσι τούτοισ ἥμαρτον ἔτι καὶ οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τοῖσ θαυμασίοισ αὐτοῦ, καὶ ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι αὐτῶν καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν μετὰ σπουδῆσ. ὅταν ἀπέκτειναν αὐτούσ, τότε ἐξεζήτουν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεφον καὶ ὤρθριζον πρὸσ τὸν Θεὸν καὶ ἐμνήσθησαν ὅτι ὁ Θεὸσ βοηθὸσ αὐτῶν ἐστι καὶ ὁ Θεὸσ ὁ Ὕψιστοσ λυτρωτὴσ αὐτῶν ἐστι. καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτῷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν οὐκ εὐθεῖα μετ̓ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐπιστώθησαν ἐν τῇ διαθήκῃ αὐτοῦ. αὐτὸσ δέ ἐστιν οἰκτίρμων καὶ ἱλάσκεται ταῖσ ἁμαρτίαισ αὐτῶν καὶ οὐ διαφθερεῖ καὶ πληθυνεῖ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν αὐτοῦ καὶ οὐχὶ ἐκκαύσει πᾶσαν τὴν ὀργὴν αὐτοῦ. καὶ ἐμνήσθη ὅτι σάρξ εἰσι, πνεῦμα πορευόμενον καὶ οὐκ ἐπιστρέφον. ποσάκισ παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, παρώργισαν αὐτὸν ἐν γῇ ἀνύδρῳ̣ καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἐπείρασαν τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ παρώξυναν. καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τῆσ χειρὸσ αὐτοῦ, ἡμέρασ, ἧσ ἐλυτρώσατο αὐτοὺσ ἐκ χειρὸσ θλίβοντοσ, ὡσ ἔθετο ἐν Αἰγύπτῳ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ἐν πεδίῳ Τάνεωσ. καὶ μετέστρεψεν εἰσ αἷμα τοὺσ ποταμοὺσ αὐτῶν καὶ τὰ ὀμβρήματα αὐτῶν, ὅπωσ μὴ πίωσιν. ἐξαπέστειλεν εἰσ αὐτοὺσ κυνόμυιαν, καὶ κατέφαγεν αὐτούσ, καὶ βάτραχον, καὶ διέφθειρεν αὐτούσ. καὶ ἔδωκε τῇ ἐρυσίβῃ τοὺσ καρποὺσ αὐτῶν καὶ τοὺσ πόνουσ αὐτῶν τῇ ἀκρίδι. ἀπέκτεινεν ἐν χαλάζῃ τὴν ἄμπελον αὐτῶν καὶ τὰσ συκαμίνουσ αὐτῶν ἐν τῇ πάχνῃ. καὶ παρέδωκεν εἰσ χάλαζαν τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῷ πυρί. ἐξαπέστειλεν εἰσ αὐτοὺσ ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ, θυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ θλῖψιν, ἀποστολὴν δἰ ἀγγέλων πονηρῶν. ὡδοποίησε τρίβον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐφείσατο ἀπὸ θανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν εἰσ θάνατον συνέκλεισε καὶ ἐπάταξε πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἀπαρχὴν παντὸσ πόνου αὐτῶν ἐν τοῖσ σκηνώμασι Χάμ, καὶ ἀπῇρεν ὡσ πρόβατα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺσ ὡσεὶ ποίμνιον ἐν ἐρήμῳ καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺσ ἐπ̓ ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἐδειλίασαν, καὶ τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτῶν ἐκάλυψε θάλασσα. καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺσ εἰσ ὄροσ ἁγιάσματοσ αὐτοῦ, ὄροσ τοῦτο, ὃ ἐκτήσατο ἡ δεξιὰ αὐτοῦ, καὶ ἐξέβαλεν ἀπὸ προσώπου αὐτῶν ἔθνη καὶ ἐκληροδότησεν αὐτοὺσ ἐν σχοινίῳ κληροδοσίασ καὶ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖσ σκηνώμασιν αὐτῶν τὰσ φυλὰσ τοῦ Ἰσραήλ. καὶ ἐπείρασαν καὶ παρεπίκραναν τὸν Θεὸν τὸν Ὕψιστον καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο καὶ ἀπέστρεψαν καὶ ἠθέτησαν, καθὼσ καὶ οἱ πατέρεσ αὐτῶν, μετεστράφησαν εἰσ τόξον στρεβλὸν καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐν τοῖσ βουνοῖσ αὐτῶν, καὶ ἐν τοῖσ γλυπτοῖσ αὐτῶν παρεζήλωσαν αὐτόν. ἤκουσεν ὁ Θεὸσ καὶ ὑπερεῖδε καὶ ἐξουδένωσε σφόδρα τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἀπώσατο τὴν σκηνὴν Σιλώμ, σκήνωμα, ὃ κατεσκήνωσεν ἐν ἀνθρώποισ. καὶ παρέδωκεν εἰσ αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῶν εἰσ χεῖρα ἐχθρῶν καὶ συνέκλεισεν ἐν ρομφαίᾳ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ὑπερεῖδε. τοὺσ νεανίσκουσ αὐτῶν κατέφαγε πῦρ, καὶ αἱ παρθένοι αὐτῶν οὐκ ἐπενθήθησαν. οἱ ἱερεῖσ αὐτῶν ἐν ρομφαίᾳ ἔπεσον, καὶ αἱ χῆραι αὐτῶν οὐ κλαυθήσονται. καὶ ἐξηγέρθη ὡσ ὁ ὑπνῶν Κύριοσ, ὡσ δυνατὸσ κεκραιπαληκὼσ ἐξ οἴνου, καὶ ἐπάταξε τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτοῦ εἰσ τὰ ὀπίσω, ὄνειδοσ αἰώνιον ἔδωκεν αὐτοῖσ. καὶ ἀπώσατο τὸ σκήνωμα Ἰωσὴφ καὶ τὴν φυλὴν Ἐφραὶμ οὐκ ἐξελέξατο. καὶ ἐξελέξατο τὴν φυλὴν Ἰούδα, τὸ ὄροσ τὸ Σιών, ὃ ἠγάπησε, καὶ ᾠκοδόμησεν ὡσ μονοκέρωτοσ τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ, ἐν τῇ γῇ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰσ τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξελέξατο Δαυί̈δ τὸν δοῦλον αὐτοῦ καὶ ἀνέλαβεν αὐτὸν ἐκ τῶν ποιμνίων τῶν προβάτων, ἐξόπισθεν τῶν λοχευομένων ἔλαβεν αὐτόν ποιμαίνειν Ἰακὼβ τὸν δοῦλον αὐτοῦ καὶ Ἰσραὴλ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ ἐποίμανεν αὐτοὺσ ἐν τῇ ἀκακίᾳ τῆσ καρδίασ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὡδήγησεν αὐτούσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION