Septuagint, Liber Psalmorum 17:

(70인역 성경, 시편 17:)

Εἰσ τὸ τέλοσ. τῷ παιδὶ Κυρίου τῷ Δαυί̈δ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίῳ τοὺσ λόγουσ τῆσ ᾠδῆσ ταύτησ ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐῤῥύσατο αὐτὸν ὁ Κύριοσ ἐκ χειρὸσ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸσ Σαούλ, καὶ εἶπεν. ‐ ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν ΑΓΑΠΗΣΩ σε, Κύριε, ἡ ἰσχύσ μου. Κύριοσ στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ρύστησ μου. Ὁ Θεόσ μου βοηθόσ μου, ἐλπιῶ ἐπ̓ αὐτόν, ὑπερασπιστήσ μου καὶ κέρασ σωτηρίασ μου καὶ ἀντιλήπτωρ μου. αἰνῶν ἐπικαλέσομαι τὸν Κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι. περιέσχον με ὠδῖνεσ θανάτου, καὶ χείμαρροι ἀνομίασ ἐξετάραξάν με. ὠδῖνεσ ᾅδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασάν με παγίδεσ θανάτου. καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν Κύριον καὶ πρὸσ τὸν Θεόν μου ἐκέκραξα. ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆσ μου, καὶ ἡ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰσ τὰ ὦτα αὐτοῦ. καὶ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομοσ ἐγενήθη ἡ γῆ, καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν καὶ ἐσαλεύθησαν, ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖσ ὁ Θεόσ. ἀνέβη καπνὸσ ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καταφλεγήσεται, ἄνθρακεσ ἀνήφθησαν ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺσ καὶ κατέβη, καὶ γνόφοσ ὑπὸ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ. καὶ ἐπέβη ἐπὶ Χερουβὶμ καὶ ἐπετάσθη, ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων. καὶ ἔθετο σκότοσ ἀποκρυφὴν αὐτοῦ. κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ, σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαισ ἀέρων. ἀπὸ τῆσ τηλαυγήσεωσ ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διῆλθον, χάλαζα καὶ ἄνθρακεσ πυρόσ. καὶ ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ Κύριοσ, καὶ ὁ Ὕψιστοσ ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ. ἐξαπέστειλε βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺσ καὶ ἀστραπὰσ ἐπλήθυνε καὶ συνετάραξεν αὐτούσ. καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων, καὶ ἀνεκαλύφθη τὰ θεμέλια τῆσ οἰκουμένησ ἀπὸ ἐπιτιμήσεώσ σου, Κύριε, ἀπὸ ἐμπνεύσεωσ πνεύματοσ ὀργῆσ σου. ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψουσ καὶ ἔλαβέ με, προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν. ρύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν, καὶ ἐκ τῶν μισούντων με, ὅτι ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ κακώσεώσ μου, καὶ ἐγένετο Κύριοσ ἀντιστήριγμά μου καὶ ἐξήγαγέ με εἰσ πλατυσμόν, ρύσεταί με, ὅτι ἠθέλησέ με. καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριοσ κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει μοι, ὅτι ἐφύλαξα τὰσ ὁδοὺσ Κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου, καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησαν ἀπ̓ ἐμοῦ. καὶ ἔσομαι ἄμωμοσ μετ̓ αὐτοῦ καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆσ ἀνομίασ μου. καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριοσ κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. μετὰ ὁσίου ὅσιοσ ἔσῃ, καὶ μετὰ ἀνδρὸσ ἀθῴου ἀθῷοσ ἔσῃ, καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸσ ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ διαστρέψεισ. ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεισ καὶ ὀφθαλμοὺσ ὑπερηφάνων ταπεινώσεισ. ὅτι σὺ φωτιεῖσ λύχνον μου, Κύριε ὁ Θεόσ μου, φωτιεῖσ τὸ σκότοσ μου. ὅτι ἐν σοὶ ῥυσθήσομαι ἀπὸ πειρατηρίου καὶ ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχοσ. ὁ Θεόσ μου, ἄμωμοσ ἡ ὁδὸσ αὐτοῦ, τὰ λόγια Κυρίου πεπυρωμένα, ὑπερασπιστήσ ἐστι πάντων τῶν ἐλπιζόντων ἐπ̓ αὐτόν. ὅτι τίσ Θεὸσ πλὴν τοῦ Κυρίου, καὶ τίσ Θεὸσ πλὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν̣ ὁ Θεὸσ ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου. καταρτιζόμενοσ τοὺσ πόδασ μου ὡσεὶ ἐλάφου καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με. διδάσκων χεῖράσ μου εἰσ πόλεμον καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺσ βραχίονάσ μου. καὶ ἔδωκάσ μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίασ, καὶ ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου, καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέ με εἰσ τέλοσ, καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξει. ἐπλάτυνασ τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου, καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου. καταδιώξω τοὺσ ἐχθρούσ μου καὶ καταλήψομαι αὐτοὺσ καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι, ἕωσ ἂν ἐκλίπωσιν. ἐκθλίψω αὐτούσ, καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι, πεσοῦνται ὑπὸ τοὺσ πόδασ μου. καὶ περιέζωσάσ με δύναμιν εἰσ πόλεμον, συνεπόδισασ πάντασ τοὺσ ἐπανισταμένουσ ἐπ̓ ἐμὲ ὑποκάτω μου. καὶ τοὺσ ἐχθρούσ μου ἔδωκάσ μοι νῶτον καὶ τοὺσ μισοῦντάσ με ἐξωλόθρευσασ. ἐκέκραξαν, καὶ οὐκ ἦν ὁ σῴζων, πρὸσ Κύριον, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν. καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺσ ὡσεὶ χνοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, ὡσ πηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτούσ. ρύσῃ με ἐξ ἀντιλογίασ λαοῦ, καταστήσεισ με εἰσ κεφαλὴν ἐθνῶν. λαόσ, ὃν οὐκ ἔγνων, ἐδούλευσέ μοι, εἰσ ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέ μου. υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι, υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν. ζῇ Κύριοσ, καὶ εὐλογητὸσ ὁ Θεόσ μου καὶ ὑψωθήτω ὁ Θεὸσ τῆσ σωτηρίασ μου, ὁ Θεὸσ ὁ διδοὺσ ἐκδικήσεισ ἐμοί, καὶ ὑποτάξασ λαοὺσ ὑπ̓ ἐμέ, ὁ ῥύστησ μου ἐξ ἐχθρῶν μου ὀργίλων, ἀπὸ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ̓ ἐμὲ ὑψώσεισ με, ἀπὸ ἀνδρὸσ ἀδίκου ρῦσαί με. διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, Κύριε, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ, μεγαλύνων τὰσ σωτηρίασ τοῦ βασιλέωσ αὐτοῦ, καὶ ποιῶν ἔλεοσ τῷ χριστῷ αὐτοῦ, τῷ Δαυί̈δ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕωσ αἰῶνοσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION