Septuagint, Liber Maccabees II 8:

(70인역 성경, Liber Maccabees II 8:)

ΙΟΥΔΑΣ δὲ ὁ Μακκαβαῖοσ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ παρεισπορευόμενοι λεληθότωσ εἰσ τὰσ κώμασ προσεκαλοῦντο τοὺσ συγγενεῖσ καὶ τοὺσ μεμενηκότασ ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ προσλαβόμενοι συνήγαγον εἰσ ἑξακισχιλίουσ. καὶ ἐπεκαλοῦντο τὸν Κύριον ἐπιδεῖν ἐπὶ τὸν ὑπὸ πάντων καταπατούμενον λαόν, οἰκτεῖραι δὲ καὶ τὸν ναὸν τὸν ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων βεβηλωθέντα, ἐλεῆσαι δὲ καὶ τὴν καταφθειρομένην πόλιν καὶ μέλλουσαν ἰσόπεδον γίνεσθαι καὶ τῶν καταβοώντων πρὸσ αὐτὸν αἱμάτων εἰσακοῦσαι, μνησθῆναι δὲ καὶ τῆσ τῶν ἀναμαρτήτων νηπίων παρανόμου ἀπωλείασ καὶ περὶ τῶν γενομένων εἰσ τὸ ὄνομα αὐτοῦ βλασφημιῶν καὶ μισοπονηρῆσαι. γενόμενοσ δὲ ἐν συστήματι ὁ Μακκαβαῖοσ ἀνυπόστατοσ ἤδη τοῖσ ἔθνεσιν ἐγίνετο, τῆσ ὀργῆσ τοῦ Κυρίου εἰσ ἔλεον τραπείσησ. πόλεισ δὲ καὶ κώμασ ἀπροσδοκήτωσ ἐρχόμενοσ ἐνεπίμπρα καὶ τοὺσ ἐπικαίρουσ τόπουσ ἀπολαμβάνων οὐκ ὀλίγουσ τῶν πολεμίων ἐνίκα τροπούμενος μάλιστα τὰσ νύκτασ πρὸσ τὰσ τοιαύτασ ἐπιβουλὰσ συνεργοὺσ ἐλάμβανε. καὶ λαλιά τισ τῆσ εὐανδρίασ αὐτοῦ διεχεῖτο πανταχῆ. Συνορῶν δὲ ὁ Φίλιπποσ κατὰ μικρὸν εἰσ προκοπὴν ἐρχόμενον τὸν ἄνδρα, πυκνότερον δὲ ἐν ταῖσ εὐημερίαισ προβαίνοντα, πρὸσ Πτολεμαῖον τὸν Κοίλησ Συρίασ καὶ Φοινίκησ στρατηγὸν ἔγραψεν ἐπιβοηθεῖν τοῖσ τοῦ βασιλέωσ πράγμασιν. ὁ δὲ ταχέωσ προχειρισάμενοσ Νικάνορα τὸν τοῦ Πατρόκλου τῶν πρώτων φίλων ἀπέστειλεν ὑποτάξασ παμφύλων ἔθνη οὐκ ἐλάττουσ τῶν δισμυρίων τὸ σύμπαν τῶν Ἰουδαίων ἐξᾶραι γένοσ. συνέστησε δὲ αὐτῷ καὶ Γοργίαν ἄνδρα στρατηγὸν καὶ ἐν πολεμικαῖσ χρείαισ πεῖραν ἔχοντα. διεστήσατο δὲ ὁ Νικάνωρ τὸν φόρον τῷ βασιλεῖ τοῖσ Ρωμαίοισ ὄντα ταλάντων δισχιλίων ἐκ τῆσ τῶν Ἰουδαίων αἰχμαλωσίασ ἐκπληρώσειν. εὐθέωσ δὲ εἰσ τὰσ παραθαλασσίουσ πόλεισ ἀπέστειλε προσκαλούμενοσ ἐπ̓ ἀγορασμὸν Ἰουδαϊκῶν σωμάτων, ὑπισχνούμενοσ ἐνενήκοντα σώματα ταλάντου παραχωρήσειν, οὐ προσδεχόμενοσ τὴν παρὰ τοῦ Παντοκράτοροσ μέλλουσαν παρακολουθήσειν ἐπ̓ αὐτῷ δίκην. τῷ δὲ Ἰούδᾳ προσέπεσε περὶ τῆσ τοῦ Νικάνοροσ ἐφόδου. καὶ μεταδόντοσ αὐτοῦ τοῖσ σὺν αὐτῷ τὴν παρουσίαν τοῦ στρατοπέδου, οἱ δειλανδροῦντεσ καὶ ἀπιστοῦντεσ τὴν τοῦ Θεοῦ δίκην διεδίδρασκον καὶ ἐξετόπιζον ἑαυτούσ. οἱ δὲ τὰ περιλελειμμένα πάντα ἐπώλουν, ὁμοῦ δὲ τὸν Κύριον ἠξίουν ρύσασθαι τοὺσ ὑπὸ τοῦ δυσσεβοῦσ Νικάνοροσ πρὶν συντυχεῖν πεπραμένουσ. καὶ εἰ μὴ δἰ αὐτούσ, ἀλλὰ διὰ τὰσ πρὸσ τοὺσ πατέρασ αὐτῶν διαθήκασ καὶ ἕνεκεν τῆσ ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐπικλήσεωσ τοῦ σεμνοῦ καὶ μεγαλοπρεποῦσ ὀνόματοσ αὐτοῦ. συναγαγὼν δὲ ὁ Μακκαβαῖοσ τοὺσ περὶ αὐτὸν ὄντασ τὸν ἀριθμὸν ἐξακισχιλίουσ παρεκάλει μὴ καταπλαγῆναι τοὺσ πολεμίουσ, μηδὲ εὐλαβεῖσθαι τὴν τῶν ἀδίκωσ παραγινομένων ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐθνῶν πολυπληθίαν, ἀγωνίσασθαι δὲ γενναίως πρὸ ὀφθαλμῶν λαβόντασ τὴν ἀνόμωσ εἰσ τὸν ἅγιον τόπον συντελεσμένην ὑπ̓ αὐτῶν ὕβριν καὶ τὸν τῆσ ἐμπεπαιγμένησ πόλεωσ αἰκισμόν, ἔτι δὲ τὴν τῆσ προγονικῆσ πολιτείασ κατάλυσιν. οἱ μὲν γὰρ ὅπλοισ πεποίθασιν ἅμα καὶ τόλμαισ, ἔφησεν, ἡμεῖσ δὲ ἐπὶ τῷ παντοκράτορι Θεῷ, δυναμένῳ καὶ τοὺσ ἐρχομένουσ ἐφ̓ ἡμᾶσ καὶ τὸν ὅλον κόσμον ἐν ἑνὶ νεύματι καταβαλεῖν, πεποίθαμεν. προσαναλεξάμενοσ δὲ αὐτοῖσ καὶ τὰσ ἐπὶ τῶν προγόνων γενομένασ ἀντιλήψεισ καὶ τὴν ἐπὶ Σενναχηρείμ, ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδεσ ὡσ ἀπώλοντο, καὶ τὴν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ τὴν πρὸσ αὐτοὺσ Γαλάτασ παράταξιν γενομένην, ὡσ οἱ πάντεσ ἐπὶ τὴν χρείαν ἦλθον ὀκτακισχίλιοι σὺν Μακεδόσι τετρασχιλίοισ, τῶν Μακεδόνων ἀπορουμένων, οἱ ὀκτακισχίλιοι τὰσ δώδεκα μυριάδασ ἀπώλεσαν διὰ τὴν γενομένην αὐτοῖσ ἀπ̓ οὐρανοῦ βοήθειαν καὶ ὠφέλειαν πολλὴν ἔλαβον. ἐφ̓ οἷσ εὐθαρσεῖσ αὐτοὺσ παραστήσασ καὶ ἑτοίμουσ ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ τῆσ πατρίδοσ ἀποθνήσκειν, τετραμερέσ τι τὸ στράτευμα ἐποίησε. τάξασ καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ προηγουμένουσ ἑκατέρασ τάξεωσ, Σίμωνα καὶ Ἰώσηφον καὶ Ἰωνάθαν, ὑποτάξασ ἑκάστῳ χιλίουσ πρὸσ τοῖσ πεντακοσίοισ, ἔτι δὲ καὶ Ἐλεάζαρον, παραγνοὺσ τὴν ἱερὰν βίβλον καὶ δοὺσ σύνθημα Θεοῦ βοηθείασ τῆσ πρώτησ σπείρασ αὐτὸσ προηγούμενοσ, συνέβαλε τῷ Νικάνορι. γενομένου δὲ αὐτοῖσ τοῦ Παντοκράτοροσ συμμάχου, κατέσφαξαν τῶν πολεμίων ὑπὲρ τοὺσ ἐνακισχιλίουσ, τραυματίασ δὲ καὶ τοῖσ μέλεσιν ἀναπήρουσ τὸ πλεῖστον μέροσ τῆσ τοῦ Νικάνοροσ στρατιᾶσ ἐποίησαν, πάντασ δὲ φυγεῖν ἠνάγκασαν. τὰ δὲ χρήματα τῶν παραγεγονότων ἐπὶ τὸν ἀγορασμὸν αὐτῶν ἔλαβον. συνδιώξαντεσ δὲ αὐτοὺσ ἐφ̓ ἱκανὸν ἀνέλυσαν ὑπὸ τῆσ ὥρασ συγκλειόμενοι. ἦν γὰρ ἡ πρὸ τοῦ σαββάτου, δἰ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐμακροθύμησαν κατατρέχοντεσ αὐτούσ. ὁπλολογήσαντεσ δὲ αὐτοὺσ καὶ τὰ σκῦλα ἐκδύσαντεσ τῶν πολεμίων περὶ τὸ σάββατον ἐγίνοντο, περισσῶσ εὐλογοῦντεσ καὶ ἐξομολογούμενοι τῷ Κυρίῳ τῷ διασώσαντι αὐτοὺσ εἰσ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀρχὴν ἐλέουσ τάξαντοσ αὐτοῖσ. μετὰ δὲ τὸ σάββατον τοῖσ ᾐκισμένοισ καὶ ταῖσ χήραισ καὶ ὀρφανοῖσ μερίσαντεσ ἀπὸ τῶν σκύλων, τὰ λοιπὰ αὐτοὶ καὶ τὰ παιδία ἐμερίσαντο. ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι καὶ κοινὴν ἱκετίαν ποιησάμενοι, τὸν ἐλεήμονα Κύριον ἠξίουν εἰσ τέλοσ καταλλαγῆναι τοῖσ αὐτοῦ δούλοισ. καὶ τοῖσ περὶ Τιμόθεον καὶ Βακχίδην συνερίσαντεσ ὑπὲρ τοὺσ δισμυρίουσ αὐτῶν ἀνεῖλον καὶ ὀχυρωμάτων ὑψηλῶν εὖ μάλα ἐγκρατεῖσ ἐγένοντο καὶ λάφυρα πλεῖστα ἐμερίσαντο ἰσομοίρουσ ἑαυτοὺσ καὶ τοῖσ ᾐκισμένοισ καὶ ὀρφανοῖσ καὶ χήραισ, ἔτι δὲ καὶ πρεσβυτέροισ ποιήσαντεσ. ὁπλολογήσαντεσ δὲ αὐτοὺσ ἐπιμελῶσ πάντα συνέθηκαν εἰσ τοὺσ ἐπικαίρουσ τόπουσ, τὰ δὲ λοιπὰ τῶν σκύλων ἤνεγκαν εἰσ Ἱεροσόλυμα. τὸν δὲ φυλάρχην τῶν περὶ Τιμόθεον ἀνεῖλον, ἀνοσιώτατον ἄνδρα καὶ πολλὰ τοὺσ Ἰουδαίουσ ἐπιλελυπηκότα. ἐπινίκια δὲ ἄγοντεσ ἐν τῇ πατρίδι τοὺσ ἐμπρήσαντασ τοὺσ ἱεροὺσ πυλῶνασ. Καλλισθένην καί τινασ ἄλλουσ, ὑφῆψαν εἰσ ἓν οἰκίδιον πεφευγότασ, οἵτινεσ ἄξιον τῆσ δυσσεβείασ ἐκομίσαντο μισθόν. ὁ δὲ τρισαλιτήριοσ Νικάνωρ, ὁ τοὺσ χιλίουσ ἐμπόρουσ ἐπὶ τὴν πράσιν τῶν Ἰουδαίων ἀγαγών, ταπεινωθεὶσ ὑπὸ τῶν κατ̓ αὐτὸν νομιζομένων ἐλαχίστων εἶναι, τῇ τοῦ Κυρίου βοηθείᾳ τὴν δοξικὴν ἀποθέμενοσ ἐσθῆτα, διὰ τῆσ μεσογείου, δραπέτου τρόπον, ἔρημον ἑαυτὸν ποιήσασ, ἧκεν εἰσ Ἀντιόχειαν ὑπεράγαν δυσημερήσασ ἐπὶ τῇ τοῦ στρατοῦ διαφθορᾷ. καὶ ὁ τοῖσ Ρωμαίοισ ἀναδεξάμενοσ φόρον ἀπὸ τῆσ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοισ αἰχμαλωσίασ κατορθώσασθαι, κατήγγελλεν ὑπέρμαχον ἔχειν τὸν Θεὸν τοὺσ Ἰουδαίουσ καὶ διὰ τὸν τρόπον τοῦτο ἀτρώτουσ εἶναι τοὺσ Ἰουδαίουσ, διὰ τὸ ἀκολουθεῖν τοῖσ ὑπ̓ αὐτοῦ προστεταγμένοισ νόμοισ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION