Septuagint, Liber Maccabees I 13:

(70인역 성경, Liber Maccabees I 13:)

ΚΑΙ ἤκουσε Σίμων ὅτι συνήγαγε Τρύφων δύναμιν πολλὴν τοῦ ἐλθεῖν εἰσ γῆν Ἰούδα καὶ ἐκτρῖψαι αὐτήν. καὶ εἶδε τὸν λαὸν ὅτι ἐστὶν ἔντρομοσ καὶ ἔμφοβοσ, καὶ ἀνέβη εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἤθροισε τὸν λαὸν καὶ παρεκάλεσεν αὐτοὺσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. αὐτοὶ οἴδατε ὅσα ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρόσ μου ἐποιήσαμεν περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ἁγίων, καὶ τοὺσ πολέμουσ καὶ τὰσ στενοχωρίασ, ἃσ εἴδομεν. τούτου χάριν ἀπώλοντο οἱ ἀδελφοί μου πάντεσ χάριν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ κατελείφθην ἐγὼ μόνοσ. καὶ νῦν μή μοι γένοιτο φείσασθαί μου τῆσ ψυχῆσ ἐν παντὶ καιρῷ θλίψεωσ, οὐ γάρ εἰμι κρείσσων τῶν ἀδελφῶν μου. πλὴν ἐκδικήσω περὶ τοῦ ἔθνουσ μου καὶ περὶ τῶν ἁγίων καὶ περὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν τέκνων ἡμῶν, ὅτι συνήχθησαν πάντα τὰ ἔθνη ἐκτρῖψαι ἡμᾶσ ἔχθρασ χάριν. καὶ ἀνεζωοπύρησε τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ ἅμα τῷ ἀκοῦσαι τῶν λόγων τούτων, καὶ ἀπεκρίθησαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντεσ. σὺ εἶ ἡμῶν ἡγούμενοσ ἀντὶ Ἰούδα καὶ Ἰωνάθαν τοῦ ἀδελφοῦ σου. πολέμησον τὸν πόλεμον ἡμῶν, καὶ πάντα, ὅσα ἂν εἴπῃσ ἡμῖν, ποιήσομεν. καὶ συνήγαγε πάντασ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ πολεμιστὰσ καὶ ἐτάχυνε τοῦ τελέσαι τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν κυκλόθεν. καὶ ἀπέστειλεν Ἰωνάθαν τὸν τοῦ Ἀβεσσαλώμου καὶ μετ̓ αὐτοῦ δύναμιν ἱκανὴν εἰσ Ἰόππην, καὶ ἐξέβαλε τοὺσ ὄντασ ἐν αὐτῇ καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ ἀπῇρε Τρύφων ἀπὸ Πτολεμαί̈δοσ μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ εἰσελθεῖν εἰσ γῆν Ἰούδα, καὶ Ἰωνάθαν μετ̓ αὐτοῦ ἐν φυλακῇ. Σίμων δὲ παρενέβαλεν ἐν Ἀδιδὰ κατὰ πρόσωπον τοῦ πεδίου. καὶ ἐπέγνω Τρύφων ὅτι ἀνέστη Σίμων ἀντὶ Ἰωνάθαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ὅτι συνάπτειν αὐτῷ μέλλει πόλεμον, καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτὸν πρέσβεισ λέγων. περὶ ἀργυρίου, οὗ ὤφειλεν Ἰωνάθαν ὁ ἀδελφόσ σου εἰσ τὸ βασιλικὸν δἰ ἃσ εἶχε χρείασ, συνέχομεν αὐτόν. καὶ νῦν ἀπόστειλον ἀργυρίου τάλαντα ἑκατὸν καὶ δύο τῶν υἱῶν αὐτοῦ ὅμηρα, ὅπωσ μὴ ἀφεθεὶσ ἀποστατήσῃ ἀφ̓ ἡμῶν, καὶ ἀφήσομεν αὐτόν. καὶ ἔγνω Σίμων ὅτι δόλῳ λαλοῦσι πρὸσ αὐτόν, καὶ πέμπει τοῦ λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ τὰ παιδάρια, μήποτε ἔχθραν ἄρῃ μεγάλην πρὸσ τὸν λαὸν λέγων. ὅτι οὐκ ἀπέστειλα αὐτῷ τὸ ἀργύριον καὶ τὰ παιδάρια, καὶ ἀπώλετο. καὶ ἀπέστειλε τὰ παιδάρια καὶ τὰ ἑκατὸν τάλαντα, καὶ διεψεύσατο καὶ οὐκ ἀφῆκε τὸν Ἰωνάθαν. καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθε Τρύφων τοῦ ἐμβατεῦσαι εἰσ τὴν χώραν καὶ ἐκτρῖψαι αὐτήν, καὶ ἐκύκλωσεν ὁδὸν τὴν εἰσ Ἄδωρα. καὶ Σίμων καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἀντιπαρῆγεν αὐτῷ εἰσ πάντα τόπον, οὗ ἂν ἐπορεύετο. οἱ δὲ ἐκ τῆσ ἄκρασ ἀπέστελλον πρὸσ Τρύφωνα πρεσβευτὰσ κατασπεύδοντασ αὐτὸν τοῦ ἐλθεῖν πρὸσ αὐτοὺσ διὰ τῆσ ἐρήμου καὶ ἀποστεῖλαι αὐτοῖσ τροφάσ. καὶ ἡτοίμασε Τρύφων πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ ἐλθεῖν ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ ἦν χιὼν πολλὴ σφόδρα, καὶ οὐκ ἦλθε διὰ τὴν χιόνα. καὶ ἀπῇρε καὶ ἦλθεν εἰσ τὴν Γαλααδῖτιν. ὡσ δὲ ἤγγισε τῆσ Βασκαμᾶ, ἀπέκτεινε τὸν Ἰωνάθαν, καὶ ἐτάφη ἐκεῖ. καὶ ἐπέστρεψε Τρύφων καὶ ἀπῆλθεν εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστειλε Σίμων καὶ ἔλαβε τὰ ὀστᾶ Ἰωνάθαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἔθαψεν αὐτὰ ἐν Μωδεί̈ν πόλει τῶν πατέρων αὐτοῦ. καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶσ Ἰσραὴλ κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπένθησαν αὐτὸν ἡμέρασ πολλάσ. καὶ ᾠκοδόμησε Σίμων ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ὕψωσεν αὐτὸν τῇ ὁράσει λίθῳ ξεστῷ ἐκ τῶν ὄπισθεν καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν. καὶ ἔστησεν ἐπ̓ αὐτὰ ἑπτὰ πυραμίδασ, μίαν κατέναντι τῆσ μιᾶσ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖσ τέσσαρσιν ἀδελφοῖσ. καὶ ταύταισ ἐποίησε μηχανήματα περιθεὶσ στύλουσ μεγάλουσ καὶ ἐποίησεν ἐπὶ τοῖσ στύλοισ πανοπλίασ εἰσ ὄνομα αἰώνιον καὶ παρὰ ταῖσ πανοπλίαισ πλοῖα ἐπιγεγλυμμένα εἰσ τὸ θεωρεῖσθαι ὑπὸ πάντων τῶν πλεόντων τὴν θάλασσαν. οὗτοσ ὁ τάφοσ ὃν ἐποίησεν ἐν Μωδεί̈ν, ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. Ὁ δὲ Τρύφων ἐπορεύετο δόλῳ μετὰ Ἀντιόχου τοῦ βασιλέωσ τοῦ νεωτέρου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ καὶ περιέθετο διάδημα τῆσ Ἀσίασ καὶ ἐποίησε πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ᾠκοδόμησε Σίμων τὰ ὀχυρώματα τῆσ Ἰουδαίασ, καὶ περιετείχισε πύργοισ ὑψηλοῖσ καὶ τείχεσι μεγάλοισ καὶ πύλαισ καὶ μοχλοῖσ καὶ ἔθετο βρώματα ἐν τοῖσ ὀχυρώμασι. καὶ ἐπέλεξε Σίμων ἄνδρασ καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Δημήτριον τὸν βασιλέα τοῦ ποιῆσαι ἄφεσιν τῇ χώρᾳ, ὅτι πᾶσαι αἱ πράξεισ Τρύφωνοσ ἦσαν ἁρπαγαί. καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Δημήτριοσ ὁ βασιλεὺσ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ καὶ ἔγραψεν αὐτῷ ἐπιστολὴν ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ντοιαύτην. «Βασιλεὺσ Δημήτριοσ Σίμωνι ἀρχιερεῖ καὶ φίλῳ βασιλέων καὶ πρεσβυτέροισ καὶ ἔθνει Ἰουδαίων χαίρειν. τὸν στέφανον τὸν χρυσοῦν καὶ τὴν βαί̈νην, ἣν ἀπεστείλατε, κεκομίσμεθα καὶ ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ποιεῖν ὑμῖν εἰρήνην μεγάλην καὶ γράφειν τοῖσ ἐπὶ τῶν χρειῶν τοῦ ἀφιέναι ὑμῖν ἀφέματα. καὶ ὅσα ἑστήκαμεν πρὸσ ὑμᾶσ, ἕστηκε, καὶ τὰ ὀχυρώματα, ἃ ᾠκοδομήκατε, ὑπαρχέτω ὑμῖν. ἀφίεμεν δὲ ἀγνοήματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ καὶ τὸν στέφανον, ὃν ὠφείλετε, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐτελωνεῖτο ἐν Ἱερουσαλήμ, μηκέτι τελωνείσθω. καὶ εἴ τινεσ ἐπιτήδειοι ὑμῶν γραφῆναι εἰσ τοὺσ περὶ ἡμᾶσ, ἐγγραφέσθωσαν, καὶ γινέσθω ἀναμέσον ἡμῶν εἰρήνη». — ἔτουσ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ᾔρθη ὁ ζυγὸσ τῶν ἐθνῶν ἀπὸ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἤρξατο ὁ λαὸσ Ἰσραὴλ γράφειν ἐν ταῖσ συγγραφαῖσ καὶ συναλλάγμασιν ἔτουσ πρώτου ἐπὶ Σίμωνοσ ἀρχιερέωσ μεγάλου καὶ στρατηγοῦ καὶ ἡγουμένου Ἰουδαίων. Ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ παρενέβαλε Σίμων ἐπὶ Γάζαρα καὶ ἐκύκλωσεν αὐτὴν παρεμβολαῖσ καὶ ἐποίησεν ἑλεπόλεισ καὶ προσήγαγε τῇ πόλει καὶ ἐπάταξε πύργον ἕνα καὶ κατελάβετο. καὶ ἐξήλλοντο οἱ ἐν τῇ ἑλεπόλει εἰσ τὴν πόλιν, καὶ ἐγένετο κίνημα μέγα ἐν τῇ πόλει. καὶ ἀνέβησαν οἱ ἐν τῇ πόλει σὺν ταῖσ γυναιξὶ καὶ τοῖσ τέκνοισ ἐπὶ τὸ τεῖχοσ διερρηχότεσ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ ἀξιοῦντεσ Σίμωνα δεξιὰσ αὐτοῖσ δοῦναι καὶ εἶπαν. μὴ ἡμῖν χρήσῃ κατὰ τὰσ πονηρίασ ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔλεόσ σου. καὶ συνελύθη Σίμων αὐτοῖσ καὶ οὐκ ἐπολέμησεν αὐτούσ. καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺσ ἐκ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἐκαθάρισε τὰσ οἰκίασ, ἐν αἷσ ἦν τὰ εἴδωλα, καὶ οὕτωσ εἰσῆλθεν εἰσ αὐτὴν ὑμνῶν καὶ εὐλογῶν. καὶ ἐξέβαλεν ἐξ αὐτῆσ πᾶσαν ἀκαθαρσίαν καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ ἄνδρασ, οἵτινεσ τὸν νόμον ποιοῦσι, καὶ προσωχύρωσεν αὐτὴν καὶ ᾠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν αὐτῇ οἴκησιν. οἱ δὲ ἐκ τῆσ ἄκρασ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐκωλύοντο ἐκπορεύεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι εἰσ τὴν χώραν καὶ ἀγοράζειν καὶ πωλεῖν καὶ ἐπείνασαν σφόδρα, καὶ ἀπώλοντο ἐξ αὐτῶν ἱκανοὶ τῇ λιμῷ. καὶ ἐβόησαν πρὸσ Σίμωνα δεξιὰσ λαβεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ. καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺσ ἐκεῖθεν καὶ ἐκαθάρισε τὴν ἄκραν ἀπὸ τῶν μιασμάτων. καὶ εἰσῆλθον εἰσ αὐτὴν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ δευτέρου μηνὸσ ἔτουσ ἑνὸσ καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ μετὰ αἰνέσεωσ καὶ βαί̈ων καὶ ἐν κινύραισ καὶ ἐν κυμβάλοισ καὶ ἐν νάβλαισ καὶ ἐν ὕμνοισ καὶ ἐν ᾠδαῖσ, ὅτι συνετρίβη ἐχθρὸσ μέγασ ἐξ Ἰσραήλ. καὶ ἔστησε κατ̓ ἐνιαυτὸν τοῦ ἄγειν τὴν ἡμέραν ταύτην μετ̓ εὐφροσύνησ. καὶ προσωχύρωσε τὸ ὄροσ τοῦ ἱεροῦ τὸ παρὰ τὴν ἄκραν. καὶ ᾤκει ἐκεῖ αὐτὸσ καὶ οἱ παῤ αὐτοῦ. καὶ εἶδε Σίμων τὸν Ἰωάννην υἱὸν αὐτοῦ, ὅτι ἀνήρ ἐστι, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἡγούμενον τῶν δυνάμεων πασῶν. καὶ ᾤκει ἐν Γαζάροισ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION