Septuagint, Liber Maccabees I 10:

(70인역 성경, Liber Maccabees I 10:)

ΚΑΙ ἐν ἔτει ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἀνέβη Ἀλέξανδροσ ὁ τοῦ Ἀντιόχου ὁ Ἐπιφανὴσ καὶ κατελάβετο Πτολεμαί̈δα, καὶ ἐπεδέξαντο αὐτόν, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ. καὶ ἤκουσε Δημήτριοσ ὁ βασιλεὺσ καὶ συνήγαγε δυνάμεισ πολλὰσ σφόδρα καὶ ἐξῆλθεν εἰσ συνάντησιν αὐτῷ εἰσ πόλεμον. καὶ ἀπέστειλε Δημήτριοσ πρὸσ Ἰωνάθαν ἐπιστολὰσ λόγοισ εἰρηνικοῖσ ὥστε μεγαλῦναι αὐτόν. εἶπε γάρ. προφθάσωμεν τοῦ εἰρήνην θεῖναι μετ̓ αὐτοῦ, πρὶν ἢ θεῖναι αὐτὸν μετὰ Ἀλεξάνδρου καθ̓ ἡμῶν. μνησθήσεται γὰρ πάντων τῶν κακῶν, ὧν συνετελέσαμεν πρὸσ αὐτὸν καὶ εἰσ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ καὶ εἰσ τὸ ἔθνοσ αὐτοῦ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυνάμεισ καὶ κατασκευάζειν ὅπλα καὶ εἶναι αὐτὸν σύμμαχον αὐτοῦ, καὶ τὰ ὅμηρα τὰ ἐν τῇ ἄκρᾳ εἶπε παραδοῦναι αὐτῷ. καὶ ἦλθεν Ἰωνάθαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἀνέγνω τὰσ ἐπιστολὰσ εἰσ τὰ ὦτα παντὸσ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐκ τῆσ ἄκρασ. καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, ὅτι ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν ὁ βασιλεὺσ ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυνάμεισ. καὶ παρέδωκαν οἱ ἐκ τῆσ ἄκρασ Ἰωνάθαν τὰ ὅμηρα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτοὺσ τοῖσ γονεῦσιν αὐτῶν. καὶ ᾤκησεν Ἰωνάθαν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ καινίζειν τὴν πόλιν. καὶ εἶπε πρὸσ τοὺσ ποιοῦντασ τὰ ἔργα οἰκοδομεῖν τὰ τείχη καὶ τὸ ὄροσ Σιὼν κυκλόθεν ἐκ λίθων τετραγώνων εἰσ ὀχύρωσιν. καὶ ἐποίησαν οὕτωσ. καὶ ἔφυγον οἱ ἀλλογενεῖσ οἱ ὄντεσ ἐν τοῖσ ὀχυρώμασιν, οἷσ ᾠκοδόμησε Βακχίδησ. καὶ κατέλιπεν ἕκαστοσ τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθεν εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ. πλὴν ἐν Βαιθσούρᾳ ὑπελείφθησάν τινεσ τῶν καταλιπόντων τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα, ἦν γὰρ αὐτοῖσ φυγαδευτήριον. Καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεὺσ τὰσ ἐπαγγελίασ, ὅσασ ἀπέστειλε Δημήτριοσ τῷ Ἰωνάθαν, καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺσ πολέμουσ καὶ τὰσ ἀνδραγαθίασ, ἃσ ἐποίησεν αὐτὸσ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ τοὺσ κόπουσ, οὓσ ἔσχον, καὶ εἶπε. μὴ εὑρήσομεν ἄνδρα τοιοῦτον ἕνα̣ καὶ νῦν ποιήσομεν αὐτὸν φίλον καὶ σύμμαχον ἡμῶν. καὶ ἔγραψεν ἐπιστολὰσ καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ λέγων. «Βασιλεὺσ Ἀλέξανδροσ τῷ ἀδελφῷ Ἰωνάθαν χαίρειν. ἀκηκόαμεν περὶ σοῦ, ὅτι ἀνὴρ δυνατὸσ ἰσχύϊ καὶ ἐπιτήδειοσ εἶ τοῦ εἶναι ἡμῖν φίλοσ. καὶ νῦν καθεστάκαμέν σε σήμερον ἀρχιερέα τοῦ ἔθνουσ σου καὶ φίλον βασιλέωσ καλεῖσθαί σε καὶ φρονεῖν τὰ ἡμῶν καὶ συντηρεῖν φιλίαν πρὸσ ἡμᾶσ». καὶ ἐνεδύσατο Ἰωνάθαν τὴν ἁγίαν στολὴν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἔτουσ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν ἑορτῇ σκηνοπηγίασ καὶ συνήγαγε δυνάμεισ καὶ κατεσκεύασεν ὅπλα πολλά. Καὶ ἤκουσε Δημήτριοσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ καὶ ἐλυπήθη καὶ εἶπε. τί τοῦτο ἐποιήσαμεν ὅτι προέφθακεν ἡμᾶσ ὁ Ἀλέξανδροσ τοῦ φιλίαν καταθέσθαι τοῖσ Ἰουδαίοισ εἰσ στήριγμα̣ γράψω αὐτοῖσ κἀγὼ λόγουσ παρακλήσεωσ καὶ ὕψουσ καὶ δογμάτων, ὅπωσ ὦσι σὺν ἐμοὶ εἰσ βοήθειαν. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοῖσ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ. «Βασιλεὺσ Δημήτριοσ τῷ ἔθνει τῶν Ἰουδαίων χαίρειν. ἐπεὶ συνετηρήσατε τὰσ πρὸσ ἡμᾶσ συνθήκασ καὶ ἐνεμείνατε τῇ φιλίᾳ ἡμῶν καὶ οὐ προσεχωρήσατε τοῖσ ἐχθροῖσ ἡμῶν, ἠκούσαμεν καὶ ἐχάρημεν. καὶ νῦν ἐμμείνατε ἔτι τοῦ συντηρῆσαι πρὸσ ἡμᾶσ πίστιν, καὶ ἀνταποδώσομεν ὑμῖν ἀγαθὰ ἀνθ̓ ὧν ποιεῖτε μεθ̓ ἡμῶν. καὶ ἀφήσομεν ὑμῖν ἀφέματα πολλὰ καὶ δώσομεν ὑμῖν δόματα. καὶ νῦν ἀπολύω ὑμᾶσ καὶ ἀφίημι πάντασ τοὺσ Ἰουδαίουσ ἀπὸ τῶν φόρων καὶ τῆσ τιμῆσ τοῦ ἁλὸσ καὶ ἀπὸ τῶν στεφάνων, καὶ ἀντὶ τοῦ τρίτου τῆσ σπορᾶσ καὶ ἀντὶ τοῦ ἡμίσουσ τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τοῦ ἐπιβάλλοντόσ μοι λαβεῖν, ἀφίημι ἀπὸ τῆσ σήμερον καὶ ἐπέκεινα τοῦ λαβεῖν ἀπὸ τῆσ γῆσ Ἰούδα καὶ ἀπὸ τῶν τριῶν νομῶν τῶν προστιθεμένων αὐτῇ ἀπὸ τῆσ Σαμαρείτιδοσ καὶ Γαλιλαίασ, καὶ ἀπὸ τῆσ σήμερον ἡμέρασ καὶ εἰσ τὸν αἰῶνα χρόνον. καὶ Ἱερουσαλὴμ ἤτω ἁγία καὶ ἀφειμένη καὶ τὰ ὅρια αὐτῆσ, αἱ δεκάται καὶ τὰ τέλη. ἀφίημι καὶ τὴν ἐξουσίαν τῆσ ἄκρασ τῆσ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ δίδωμι τῷ ἀρχιερεῖ, ὅπωσ ἂν καταστήσῃ ἐν αὐτῇ ἄνδρασ, οὓσ ἂν ἐκλέξηται αὐτὸσ τοῦ φυλάσσειν αὐτήν. καὶ πᾶσαν ψυχὴν Ἰουδαίων τὴν αἰχμαλωτισθεῖσαν ἀπὸ γῆσ Ἰούδα εἰσ πᾶσαν βασιλείαν μου ἀφίημι ἐλευθέραν δωρεάν. καὶ πάντεσ ἀφιέτωσαν τοὺσ φόρουσ καὶ τῶν κτηνῶν αὐτῶν. καὶ πᾶσαι αἱ ἑορταὶ καὶ τὰ σάββατα καὶ νουμηνίαι καὶ ἡμέραι ἀποδεδειγμέναι καὶ τρεῖσ ἡμέραι πρὸ ἑορτῆσ καὶ τρεῖσ ἡμέραι μετὰ ἑορτὴν ἔστωσαν πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἀτελείασ καὶ ἀφέσεωσ πᾶσι τοῖσ Ἰουδαίοισ τοῖσ οὖσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. καὶ οὐχ ἕξει ἐξουσίαν οὐδεὶσ πράσσειν καὶ παρενοχλεῖν τινα αὐτῶν περὶ παντὸσ πράγματοσ. καὶ προγραφήτωσαν τῶν Ἰουδαίων εἰσ τὰσ δυνάμεισ τοῦ βασιλέωσ εἰσ τριάκοντα χιλιάδασ ἀνδρῶν, καὶ δοθήσεται αὐτοῖσ ξένια ὡσ καθήκει πάσαισ ταῖσ δυνάμεσι τοῦ βασιλέωσ. καὶ κατασταθήσεται ἐξ αὐτῶν ἐν τοῖσ ὀχυρώμασι τοῦ βασιλέωσ τοῖσ μεγάλοισ, καὶ ἐκ τούτων κατασταθήσεται ἐπὶ χρειῶν τῆσ βασιλείασ τῶν οὐσῶν εἰσ πίστιν. καὶ οἱ ἐπ̓ αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντεσ ἔστωσαν ἐξ αὐτῶν καὶ πορευέσθωσαν τοῖσ νόμοισ αὐτῶν. καθὰ καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺσ ἐν γῇ Ἰούδα. καὶ τοὺσ τρεῖσ νομοὺσ τοὺσ προστεθέντασ τῇ Ἰουδαίᾳ ἀπὸ τῆσ χώρασ Σαμαρείασ προστεθήτω τῇ Ἰουδαίᾳ πρὸσ τὸ λογισθῆναι τοῦ γενέσθαι ὑφ̓ ἕνα, τοῦ μὴ ὑπακοῦσαι ἄλλησ ἐξουσίασ ἀλλ̓ ἢ τοῦ ἀρχιερέωσ. Πτολεμαί̈δα καὶ τὴν προσκυροῦσαν αὐτῇ δέδωκα δόμα τοῖσ ἁγίοισ τοῖσ ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰσ τὴν προσήκουσαν δαπάνην τοῖσ ἁγίοισ. κἀγὼ δίδωμι κατ̓ ἐνιαυτὸν δεκαπέντε χιλιάδασ σίκλων ἀργυρίου ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βασιλέωσ ἀπὸ τῶν τόπων τῶν ἀνηκόντων. καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον, ὃ οὐκ ἀπεδίδοσαν οἱ ἀπὸ τῶν χρειῶν, ὡσ ἐν τοῖσ πρώτοισ ἔτεσιν, ἀπὸ τοῦ νῦν δώσουσιν εἰσ τὰ ἔργα τοῦ οἴκου. καὶ ἐπὶ τούτοισ πεντακισχιλίουσ σίκλουσ ἀργυρίου, οὓσ ἐλάμβανον ἀπὸ τῶν χρειῶν τοῦ ἁγίου ἀπὸ τοῦ λόγου κατ̓ ἐνιαυτόν, καὶ ταῦτα ἀφίεται διὰ τὸ ἀνήκειν αὐτὰ τοῖσ ἱερεῦσι τοῖσ λειτουργοῦσι. καὶ ὅσοι ἐὰν φύγωσιν εἰσ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Ἱεροσολύμοισ καὶ ἐν πᾶσι τοῖσ ὁρίοισ αὐτοῦ ὀφείλοντεσ βασιλικὰ καὶ πᾶν πρᾶγμα, ἀπολελύσθωσαν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖσ ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι καὶ τοῦ ἐπικαινισθῆναι τὰ ἔργα τῶν ἁγίων, καὶ ἡ δαπάνη δοθήσεται ἐκ τοῦ λόγου τοῦ βασιλέωσ. καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ καὶ ὀχυρῶσαι κυκλόθεν, καὶ ἡ δαπάνη δοθήσεται ἐκ τοῦ λόγου τοῦ βασιλέωσ, καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι τὰ τείχη τὰ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ». Ὡσ δὲ ἤκουσεν Ἰωνάθαν καὶ ὁ λαὸσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, οὐκ ἐπίστευσαν αὐτοῖσ οὐδὲ ἐπεδέξαντο, ὅτι ἐπεμνήσθησαν τῆσ κακίασ τῆσ μεγάλησ, ἧσ ἐποίησεν ἐν Ἰσραὴλ καὶ ἔθλιψεν αὐτοὺσ σφόδρα. καὶ εὐδόκησαν ἐν Ἀλεξάνδρῳ, ὅτι αὐτὸσ ἐγένετο αὐτοῖσ ἀρχηγὸσ λόγων εἰρηνικῶν, καὶ συνεμάχουν αὐτῷ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. Καὶ συνήγαγεν Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεὺσ δυνάμεισ μεγάλασ καὶ παρενέβαλεν ἐξεναντίασ Δημητρίου. καὶ συνῆψαν πόλεμον οἱ δύο βασιλεῖσ, καὶ ἔφυγεν ἡ παρεμβολὴ Δημητρίου, καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν ὁ Ἀλέξανδροσ καὶ ἴσχυσεν ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ ἐστερέωσε τὸν πόλεμον σφόδρα, ἕωσ ἔδυ ὁ ἥλιοσ, καὶ ἔπεσεν ὁ Δημήτριοσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. καὶ ἀπέστειλεν Ἀλέξανδροσ πρὸσ Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου πρέσβεισ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ λέγων. «̓Επεὶ ἀνέστρεψα εἰσ γῆν βασιλείασ μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ θρόνου πατέρων μου καὶ ἐκράτησα τῆσ ἀρχῆσ, καὶ συνέτριψα τὸν Δημήτριον καὶ ἐπεκράτησα τῆσ χώρασ ἡμῶν καὶ συνῆψα πρὸσ αὐτὸν μάχην, καὶ συνετρίβη αὐτὸσ καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὑφ̓ ἡμῶν, καὶ ἐκαθίσαμεν ἐπὶ θρόνου βασιλείασ αὐτοῦ. καὶ νῦν στήσωμεν πρὸσ ἑαυτοὺσ φιλίαν, καὶ νῦν δόσ μοι τὴν θυγατέρα σου εἰσ γυναῖκα, καὶ ἐπιγαμβρεύσω σοι καὶ δώσω σοι δόματα καὶ αὐτῇ ἄξιά σου». Καὶ ἀπεκρίθη Πτολεμαῖοσ ὁ βασιλεὺσ λέγων. «̓Αγαθὴ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἀνέστρεψασ εἰσ γῆν πατέρων σου καὶ ἐκάθισασ ἐπὶ θρόνου βασιλείασ αὐτῶν. καὶ νῦν ποιήσω σοι ἃ ἔγραψασ, ἀλλ̓ ἀπάντησον εἰσ Πτολεμαί̈δα, ὅπωσ ἴδωμεν ἀλλήλουσ, καὶ ἐπιγαμβρεύσω σοι, καθὼσ εἴρηκασ». Καὶ ἐξῆλθε Πτολεμαῖοσ ἐξ Αἰγύπτου, αὐτὸσ καὶ Κλεοπάτρα ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθον εἰσ Πτολεμαί̈δα ἔτουσ δευτέρου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ. καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεύσ, καὶ ἐξέδοτο αὐτῷ Κλεοπάτραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ καὶ ἐποίησε τὸν γάμον αὐτῆσ ἐν Πτολεμαί̈δι καθὼσ οἱ βασιλεὶσ ἐν δόξῃ μεγάλῃ. καὶ ἔγραψεν Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεὺσ τῷ Ἰωνάθαν ἐλθεῖν εἰσ συνάντησιν αὐτῷ. καὶ ἐπορεύθη μετὰ δόξησ εἰσ Πτολεμαί̈δα καὶ ἀπήντησε τοῖσ δυσὶ βασιλεῦσι. καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ τοῖσ φίλοισ αὐτῶν καὶ δόματα πολλὰ καὶ εὗρε χάριν ἐναντίον αὐτῶν. καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν ἄνδρεσ λοιμοὶ ἐξ Ἰσραήλ, ἄνδρεσ παράνομοι, ἐντυχεῖν κατ̓ αὐτοῦ, καὶ οὐ προσέσχεν αὐτοῖσ ὁ βασιλεύσ. καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺσ καὶ ἐξέδυσαν Ἰωνάθαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν πορφύραν, καὶ ἐποίησαν οὕτωσ. καὶ ἐκάθισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ μετ̓ αὐτοῦ καὶ εἶπε τοῖσ ἄρχουσιν αὐτοῦ. ἐξέλθετε μετ̓ αὐτοῦ εἰσ μέσον τῆσ πόλεωσ καὶ κηρύξατε τοῦ μηδένα ἐντυγχάνειν κατ̓ αὐτοῦ περὶ μηδενὸσ πράγματοσ, καὶ μηδεὶσ αὐτῷ παρενοχλείτω περὶ παντὸσ λόγου. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδον οἱ ἐντυγχάνοντεσ τὴν δόξαν αὐτοῦ, καθὼσ ἐκήρυξε, καὶ περιβεβλημένον αὐτὸν πορφύραν, καὶ ἔφυγον πάντεσ. καὶ ἐδόξασεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ καὶ ἔγραψεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων καὶ ἔθετο αὐτὸν στρατηγὸν καὶ μεριδάρχην. καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωνάθαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ μετ̓ εἰρήνησ καὶ εὐφροσύνησ. Καὶ ἐν ἔτει πέμπτῳ καὶ ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἦλθε Δημήτριοσ υἱὸσ Δημητρίου ἐκ Κρήτησ εἰσ τὴν γῆν τῶν πατέρων αὐτοῦ. καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδροσ βασιλεὺσ καὶ ἐλυπήθη σφόδρα καὶ ὑπέστρεψεν εἰσ Ἀντιόχειαν. καὶ κατέστησε Δημήτριοσ Ἀπολλώνιον τὸν ὄντα ἐπὶ Κοίλησ Συρίασ, καὶ συνήγαγε δύναμιν μεγάλην καὶ παρενέβαλεν ἐν Ἰαμνείᾳ. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Ἰωνάθαν τὸν ἀρχιερέα λέγων. «Σὺ μονώτατοσ ἐπαίρῃ ἐφ̓ ἡμᾶσ, ἐγὼ δὲ ἐγενήθην εἰσ καταγέλωτα καὶ εἰσ ὀνειδισμὸν διὰ σέ. καὶ διατί σὺ ἐξουσιάζῃ ἐφ̓ ἡμᾶσ ἐν τοῖσ ὄρεσι̣ νῦν οὖν εἰ πέποιθασ ἐπὶ ταῖσ δυνάμεσί σου, κατάβηθι πρὸσ ἡμᾶσ εἰσ τὸ πεδίον, καὶ συγκριθῶμεν ἑαυτοῖσ ἐκεῖ, ὅτι μετ̓ ἐμοῦ ἐστι δύναμισ τῶν πόλεων. ἐρώτησον καὶ μάθε τίσ εἰμι καὶ οἱ λοιποὶ οἱ βοηθοῦντεσ ἡμῖν, καὶ λέγουσιν. οὐκ ἔστιν ὑμῖν στάσισ ποδὸσ κατὰ πρόσωπον ἡμῶν, ὅτι δὶσ ἐτροπώθησαν οἱ πατέρεσ σου ἐν γῇ αὐτῶν. καὶ νῦν οὐ δυνήσῃ ὑποστῇναι τὴν ἵππον καὶ δύναμιν τοιαύτην ἐν τῷ πεδίῳ, ὅπου οὐκ ἔστι λίθοσ οὐδὲ κόχλαξ οὐδὲ τόποσ τοῦ φυγεῖν». Ὡσ δὲ ἤκουσεν Ἰωνάθαν τῶν λόγων Ἀπολλωνίου, ἐκινήθη τῇ διανοίᾳ καὶ ἐπέλεξε δέκα χιλιάδασ ἀνδρῶν καὶ ἐξῆλθεν ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ συνήντησεν αὐτῷ Σίμων ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ ἐπὶ βοήθειαν αὐτοῦ. καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ Ἰόππην, καὶ ἀπέκλεισαν αὐτὸν ἐκ τῆσ πόλεωσ, ὅτι φρουρὰ Ἀπολλωνίου ἐν Ἰόππῃ, καὶ ἐπολέμησαν αὐτήν. καὶ φοβηθέντεσ ἤνοιξαν οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἐκυρίευσεν Ἰωνάθαν Ἰόππησ. καὶ ἤκουσεν Ἀπολλώνιοσ, καὶ παρενέβαλε τρισχιλίαν ἵππον καὶ δύναμιν πολλὴν καὶ ἐπορεύθη εἰσ Ἄζωτον ὡσ διοδεύων καὶ ἅμα προῆγεν εἰσ τὸ πεδίον διὰ τὸ ἔχειν αὐτὸν πλῆθοσ ἵππου καὶ πεποιθέναι ἐπ̓ αὐτῇ. καὶ κατεδίωξεν Ἰωνάθαν ὀπίσω αὐτοῦ εἰσ Ἄζωτον, καὶ συνῆψαν αἱ παρεμβολαὶ εἰσ πόλεμον. καὶ ἀπέλιπεν Ἀπολλώνιοσ χιλίαν ἵππον ἐν κρυπτῷ κατόπισθεν αὐτῶν. καὶ ἔγνω Ἰωνάθαν ὅτι ἔστιν ἔνεδρον κατόπισθεν αὐτοῦ, καὶ ἐκύκλωσαν αὐτοῦ τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐξετίναξαν τὰσ σχίζασ εἰσ τὸν λαὸν ἐκ πρωί̈θεν ἕωσ ἑσπέρασ. ὁ δὲ λαὸσ εἱστήκει καθὼσ ἐπέταξεν Ἰωνάθαν, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἵπποι αὐτῶν. καὶ εἵλκυσε Σίμων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ συνῆψε πρὸσ τὴν φάραγγα, ἡ γὰρ ἵπποσ ἐξελύθη, καὶ συνετρίβησαν ὑπ̓ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον. καὶ ἡ ἵπποσ ἐσκορπίσθη ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ ἔφυγον εἰσ Ἄζωτον καὶ εἰσῆλθον εἰσ Βηθδαγὼν τὸ εἰδωλεῖον αὐτῶν τοῦ σωθῆναι. καὶ ἐνεπύρισεν Ἰωνάθαν τὴν Ἄζωτον καὶ τὰσ πόλεισ τὰσ κύκλῳ αὐτῆσ καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ τὸ ἱερὸν Δαγὼν καὶ τοὺσ συμφυγόντασ εἰσ αὐτὸ ἐνεπύρισε πυρί. καὶ ἐγένοντο οἱ πεπτωκότεσ μαχαίρᾳ σὺν τοῖσ ἐμπυρισθεῖσιν εἰσ ἄνδρασ ὀκτακισχιλίουσ. καὶ ἀπῇρεν ἐκεῖθεν Ἰωνάθαν καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ Ἀσκάλωνα, καὶ ἐξῆλθον οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ εἰσ συνάντησιν αὐτῷ ἐν δόξῃ μεγάλῃ. καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωνάθαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ σὺν τοῖσ παῤ αὐτοῦ ἔχοντεσ σκῦλα πολλά. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν Ἀλέξανδροσ ὁ βασιλεὺσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, καὶ προσέθετο δοξάσαι τὸν Ἰωνάθαν. καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ πόρπην χρυσῆν, ὡσ ἔθοσ ἐστὶ δίδοσθαι τοῖσ συγγενέσι τῶν βασιλέων, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ἀκκαρὼν καὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτῆσ εἰσ κληροδοσίαν.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION