Septuagint, Liber Maccabees I 8:

(70인역 성경, Liber Maccabees I 8:)

ΚΑΙ ἤκουσεν Ἰούδασ τὸ ὄνομα τῶν Ρωμαίων, ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ καὶ αὐτοὶ εὐδοκοῦσιν ἐν πᾶσι τοῖσ προστιθεμένοισ αὐτοῖσ, καὶ ὅσοι ἂν προσέλθωσιν αὐτοῖσ, ἱστῶσιν αὐτοῖσ φιλίαν, καὶ ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ. καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺσ πολέμουσ αὐτῶν καὶ τὰσ ἀνδραγαθίασ, ἃσ ποιοῦσιν ἐν τοῖσ Γαλάταισ, καὶ ὅτι κατεκράτησαν αὐτῶν καὶ ἤγαγον αὐτοὺσ ὑπὸ φόρον, καὶ ὅσα ἐποίησαν ἐν χώρᾳ Ἱσπανίασ τοῦ κατακρατῆσαι τῶν μετάλλων τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου τοῦ ἐκεῖ. καὶ κατεκράτησαν τοῦ τόπου παντὸσ τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ τῇ μακροθυμίᾳ, καὶ ὁ τόποσ ἦν μακρὰν ἀπέχων ἀπ̓ αὐτῶν σφόδρα, καὶ τῶν βασιλέων τῶν ἐπελθόντων ἐπ̓ αὐτοὺσ ἀπ̓ ἄκρου τῆσ γῆσ ἕωσ συνέτριψαν αὐτοὺσ καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖσ πληγὴν μεγάλην, καὶ οἱ ἐπίλοιποι διδόασιν αὐτοῖσ φόρον κατ̓ ἐνιαυτόν. καὶ τὸν Φίλιππον καὶ τὸν Περσέα Κιτιέων βασιλέα καὶ τοὺσ ἐπῃρμένουσ ἐπ̓ αὐτοὺσ συνέτριψαν αὐτοὺσ ἐν πολέμῳ καὶ κατεκράτησαν αὐτῶν. καὶ Ἀντίοχον τὸν μέγαν βασιλέα τῆσ Ἀσίασ τὸν πορευθέντα ἐπ̓ αὐτοὺσ εἰσ πόλεμον ἔχοντα ἑκατὸν εἴκοσιν ἐλέφαντασ καὶ ἵππον καὶ ἅρματα καὶ δύναμιν πολλὴν σφόδρα, καὶ συνετρίβη ὑπ̓ αὐτῶν, καὶ ἔλαβον αὐτὸν ζῶντα καὶ ἔστησαν αὐτοῖσ διδόναι αὐτόν τε καὶ τοὺσ βασιλεύοντασ μετ̓ αὐτὸν φόρον μέγαν καὶ διδόναι ὅμηρα καὶ διαστολὴν καὶ χώραν τὴν Ἰνδικὴν καὶ Μηδίαν καὶ Λυδίαν καὶ ἀπὸ τῶν καλλίστων χωρῶν αὐτῶν, καὶ λαβόντεσ αὐτὰσ παῤ αὐτοῦ ἔδωκαν αὐτὰσ Εὐμένει τῷ βασιλεῖ. καὶ ὅτι οἱ ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ ἐβουλεύσαντο ἐλθεῖν καὶ ἐξᾶραι αὐτούσ, καὶ ἐγνώσθη ὁ λόγοσ αὐτοῖσ, καὶ ἀπέστειλαν ἐπ̓ αὐτοὺσ στρατηγὸν ἕνα καὶ ἐπολέμησαν πρὸσ αὐτούσ, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί, καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺσ καὶ κατεκράτησαν τῆσ γῆσ αὐτῶν καὶ καθεῖλον τὰ ὀχυρώματα αὐτῶν καὶ κατεδουλώσαντο αὐτοὺσ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ τὰσ ἐπιλοίπουσ βασιλείασ καὶ τὰσ νήσουσ, ὅσοι ποτὲ ἀντέστησαν αὐτοῖσ, κατέφθειραν καὶ ἐδούλωσαν αὐτούσ, μετὰ δὲ τῶν φίλων αὐτῶν καὶ τῶν ἐπαναπαυομένων αὐτοῖσ συνετήρησαν φιλίαν. καὶ κατεκράτησαν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐγγὺσ καὶ τῶν μακράν, καὶ ὅσοι ἤκουον τὸ ὄνομα αὐτῶν, ἐφοβοῦντο ἀπ̓ αὐτῶν. ὅσοισ δ̓ ἂν βούλωνται βοηθεῖν καὶ βασιλεύειν, βασιλεύουσιν. οὓσ δ̓ ἂν βούλωνται, μεθιστῶσι. καὶ ὑψώθησαν σφόδρα. καὶ ἐν πᾶσι τούτοισ οὐκ ἐπέθετο οὐδεὶσ αὐτῶν διάδημα καὶ οὐ περιεβάλοντο πορφύραν ὥστε ἁδρυνθῆναι ἐν αὐτῇ. καὶ βουλευτήριον ἐποίησαν ἑαυτοῖσ, καὶ καθ̓ ἡμέραν ἐβουλεύοντο τριακόσιοι καὶ εἴκοσι βουλευόμενοι διαπαντὸσ περὶ τοῦ πλήθουσ τοῦ εὐκοσμεῖν αὐτούσ. καὶ πιστεύουσιν ἑνὶ ἀνθρώπῳ τὴν ἀρχὴν αὐτῶν κατ̓ ἐνιαυτὸν καὶ κυριεύειν πάσησ τῆσ γῆσ αὐτῶν, καὶ πάντεσ ἀκούουσι τοῦ ἑνόσ, καὶ οὐκ ἔστι φθόνοσ οὐδὲ ζῆλοσ ἐν αὐτοῖσ. καὶ ἐπέλεξεν Ἰούδασ τὸν Εὐπόλεμον υἱὸν Ἰωάννου τοῦ Ἀκκὼσ καὶ Ἰάσονα υἱὸν Ἐλεαζάρου καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺσ εἰσ Ρώμην στῆσαι αὐτοῖσ φιλίαν καὶ συμμαχίαν καὶ τοῦ ἆραι τὸν ζυγὸν ἀπ̓ αὐτῶν, ὅτι εἶδον τὴν βασιλείαν τῶν Ἑλλήνων καταδουλουμένουσ τὸν Ἰσραὴλ δουλείᾳ. καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ Ρώμην, καὶ ἡ ὁδὸσ πολλὴ σφόδρα, καὶ εἰσῆλθον εἰσ τὸ βουλευτήριον καὶ ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον. Ἰούδασ ὁ Μακκαβαῖοσ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθοσ τῶν Ἰουδαίων ἀπέστειλαν ἡμᾶσ πρὸσ ὑμᾶσ στῆσαι μεθ̓ ὑμῶν συμμαχίαν καὶ εἰρήνην καὶ γραφῆναι ἡμᾶσ συμμάχουσ καὶ φίλουσ ὑμῶν. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγοσ ἐνώπιον αὐτῶν. καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆσ ἐπιστολῆσ, ἧσ ἀντέγραψεν ἐπὶ δέλτοισ χαλκαῖσ καὶ ἀπέστειλεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ εἶναι παῤ αὐτοῖσ ἐκεῖ μνημόσυνον εἰρήνησ καὶ συμμαχίασ. «Καλῶσ γένοιτο Ρωμαίοισ καὶ τῷ ἔθνει Ἰουδαίων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐπὶ τῆσ ξηρᾶσ εἰσ τὸν αἰῶνα, καὶ ρομφαία καὶ ἐχθρὸσ μακρυνθείη ἀπ̓ αὐτῶν. ἐὰν δὲ ἐνστῇ πόλεμοσ ἐν Ρώμῃ προτέρᾳ ἢ πᾶσι τοῖσ συμμάχοισ αὐτῶν ἐν πάσῃ κυρείᾳ αὐτῶν, συμμαχήσει τὸ ἔθνοσ τῶν Ἰουδαίων, ὡσ ἂν ὁ καιρὸσ ὑπογραφῇ αὐτοῖσ καρδίᾳ πλήρει. καὶ τοῖσ πολεμοῦσιν οὐ δώσουσιν οὐδὲ ἐπαρκέσουσι σῖτον, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡσ ἔδοξε Ρωμαίοισ. καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα αὐτῶν οὐθὲν λαβόντεσ. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἐὰν ἔθνει Ἰουδαίων συμβῇ προτέροισ πόλεμοσ, συμμαχήσουσιν οἱ Ρωμαῖοι ἐκ ψυχῆσ, ὡσ ἂν αὐτοῖσ ὁ καιρὸσ ὑπογράφῃ. καὶ τοῖσ συμμαχοῦσιν οὐ δοθήσεται σῖτοσ, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡσ ἔδοξε Ρώμῃ. καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα αὐτῶν καὶ οὐ μετὰ δόλου. ‐ κατὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἔστησαν Ρωμαῖοι τῷ δήμῳ τῶν Ἰουδαίων. ἐὰν δὲ μετὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ βουλεύσωνται οὗτοι καὶ οὗτοι προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν, ποιήσονται ἐξ αἱρέσεωσ αὐτῶν, καὶ ὃ ἐὰν προσθῶσιν ἢ ἀφέλωσιν, ἔσται κύρια. καὶ περὶ τῶν κακῶν, ὧν ὁ βασιλεὺσ Δημήτριοσ συντελεῖται εἰσ αὐτούσ, ἐγράψαμεν αὐτῷ λέγοντεσ. διατί ἐβάρυνασ τὸν ζυγόν σου ἐπὶ τοὺσ φίλουσ ἡμῶν τοὺσ συμμάχουσ Ἰουδαίουσ̣ ἐὰν οὖν ἔτι ἐντύχωσι κατὰ σοῦ, ποιήσομεν αὐτοῖσ τὴν κρίσιν καὶ πολεμήσομέν σε διὰ τῆσ θαλάσσησ καὶ διὰ τῆσ ξηρᾶσ».

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION