Septuagint, Liber Maccabees I 5:

(70인역 성경, Liber Maccabees I 5:)

ΚΑΙ ἐγένετο ὅτε ἤκουσαν τὰ ἔθνη κυκλόθεν ὅτι ᾠκοδομήθη τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐνεκαινίσθη τὸ ἁγίασμα ὡσ τὸ πρότερον, καὶ ὠργίσθησαν σφόδρα καὶ ἐβουλεύσαντο τοῦ ἆραι τὸ γένοσ Ἰακώβ τοὺσ ὄντασ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἤρξαντο τοῦ θανατοῦν ἐν τῷ λαῷ καὶ ἐξαίρειν. καὶ ἐπολέμει Ἰούδασ πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἡσαῦ ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ, τὴν Ἀκραβαττήνην, ὅτι περιεκάθηντο τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ πληγὴν μεγάλην καὶ συνέστειλεν αὐτοὺσ καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῶν. καὶ ἐμνήσθη τῆσ κακίασ υἱῶν Βαιάν, οἳ ἦσαν τῷ λαῷ εἰσ παγίδα καὶ εἰσ σκάνδαλον ἐν τῷ ἐνεδρεύειν αὐτοὺσ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ. καὶ συνεκλείσθησαν ὑπ̓ αὐτοῦ ἐν τοῖσ πύργοισ, καὶ παρενέβαλεν ἐπ̓ αὐτοὺσ καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτοὺσ καὶ ἐνεπύρισε τοὺσ πύργουσ αὐτῆσ ἐν πυρὶ σὺν πᾶσι τοῖσ ἐνοῦσι. καὶ διεπέρασεν ἐπὶ τοὺσ υἱοὺσ Ἀμμὼν καὶ εὗρε χεῖρα κραταιὰν καὶ λαὸν πολὺν καὶ Τιμόθεον ἡγούμενον αὐτῶν. καὶ συνῆψε πρὸσ αὐτοὺσ πολέμουσ πολλούσ, καὶ συνετρίβησαν πρὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτούσ. καὶ προκατελάβετο τὴν Ἰαζὴρ καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ καὶ ἀνέστρεψεν εἰσ τὴν Ἰουδαίαν. Καὶ ἐπισυνήχθησαν τὰ ἔθνη τὰ ἐν τῇ Γαδαὰδ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοὺσ ὄντασ ἐπὶ τοῖσ ὁρίοισ αὐτῶν τοῦ ἐξᾶραι αὐτούσ, καὶ ἔφυγον εἰσ Δάθεμα τὸ ὀχύρωμα. καὶ ἀπέστειλαν γράμματα πρὸσ Ἰούδαν καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ λέγοντεσ. ἐπισυνηγμένα ἐστὶν ἐφ̓ ἡμᾶσ τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς καὶ ἑτοιμάζονται ἐλθεῖν καὶ προκαταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα, εἰσ ὃ κατεφύγομεν, καὶ Τιμόθεοσ ἡγεῖται τῆσ δυνάμεωσ αὐτῶν. νῦν οὖν ἐλθὼν ἐξελοῦ ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ αὐτῶν, ὅτι πέπτωκεν ἐξ ἡμῶν πλῆθοσ, καὶ πάντεσ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ ὄντεσ ἐν τοῖσ Τωβίου τεθανάτωνται, καὶ ᾐχμαλωτίκασι τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἀποσκευήν, καὶ ἀπώλεσαν ἐκεῖ ὡσεὶ μίαν χιλιαρχίαν ἀνδρῶν. ἔτι αἱ ἐπιστολαὶ ἀνεγινώσκοντο, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι ἕτεροι παρεγένοντο ἐκ τῆσ Γαλιλαίασ διερρηχότεσ τὰ ἱμάτια ἀπαγγέλλοντεσ κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα λέγοντες ἐπισυνῆχθαι ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐκ Πτολεμαί̈δοσ καὶ Τύρου καὶ Σιδῶνοσ καὶ πάσησ Γαλιλαίασ ἀλλοφύλων τοῦ ἐξαναλῶσαι ἡμᾶσ. ὡσ δὲ ἤκουσεν Ἰούδασ καὶ ὁ λαὸσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, ἐπισυνήχθη ἐκκλησία μεγάλη βουλεύσασθαι τί ποιήσωσι τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν, τοῖσ οὖσιν ἐν θλίψει καὶ πολεμουμένοισ ὑπ̓ αὐτῶν. καὶ εἶπεν Ἰούδασ Σίμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἐπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρασ καὶ πορεύου καὶ ρῦσαι τοὺσ ἀδελφούσ σου τοὺσ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. ἐγὼ δὲ καὶ Ἰωνάθαν ὁ ἀδελφόσ μου πορευσόμεθα εἰσ τὴν Γαλααδῖτιν. καὶ κατέλιπεν Ἰώσηφον τὸν τοῦ Ζαχαρίου καὶ Ἀζαρίαν ἡγουμένουσ τοῦ λαοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων τῆσ δυνάμεωσ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ εἰσ τήρησιν καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖσ λέγων. πρόστητε τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ συνάψητε πόλεμον πρὸσ τὰ ἔθνη ἕωσ τοῦ ἐπιστρέψαι ἡμᾶσ. καὶ ἐμερίσθησαν Σίμωνι ἄνδρεσ τρισχίλιοι τοῦ πορευθῆναι εἰσ τὴν Γαλιλαίαν, Ἰούδᾳ δὲ ἄνδρεσ ὀκτακισχίλιοι εἰσ τὴν Γαλααδῖτιν. καὶ ἐπορεύθη Σίμων εἰσ τὴν Γαλιλαίαν καὶ συνῆψε πολέμουσ πολλοὺσ πρὸσ τὰ ἔθνη, καὶ συνετρίβη τὰ ἔθνη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺσ ἕωσ τῆσ πύλησ Πτολεμαί̈δοσ. καὶ ἔπεσον ἐκ τῶν ἐθνῶν εἰσ τρισχιλίουσ ἄνδρασ, καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῶν. καὶ παρέλαβε τοὺσ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ ἐν Ἀρβάττοισ σὺν ταῖσ γυναιξὶ καὶ τοῖσ τέκνοισ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτοῖσ, καὶ ἤγαγεν εἰσ τὴν Ἰουδαίαν μετ̓ εὐφροσύνησ μεγάλησ. καὶ Ἰούδασ ὁ Μακκαβαῖοσ καὶ Ἰωνάθαν ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ διέβησαν τὸν Ἰορδάνην καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ συνήντησαν τοῖσ Ναβαταίοισ, καὶ ἀπήντησαν αὐτοῖσ εἰρηνικῶσ καὶ διηγήσαντο αὐτοῖσ ἅπαντα τὰ συμβάντα τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλααδίτιδι. καὶ ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν συνειλημμένοι εἰσὶν εἰσ Βόσορρα καὶ Βοσόρ, ἐν Ἀλέμοισ, Χασφώρ, Μακὲδ καὶ Καρναί̈ν, πᾶσαι αἱ πόλεισ αὗται ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι. καὶ ἐν ταῖσ λοιπαῖσ πόλεσι τῆσ Γαλααδίτιδόσ εἰσι συνειλημμένοι καὶ εἰσ αὔριον τάσσονται παρεμβάλλειν ἐπὶ τὰ ὀχυρώματα καὶ καταλαβέσθαι καὶ ἐξᾶραι πάντασ τούτουσ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. καὶ ἀπέστρεψεν Ἰούδασ καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὁδὸν εἰσ τὴν ἔρημον Βόσορρα ἄφνω. καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ ἀπέκτεινε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ρομφαίασ καὶ ἔλαβε πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί. καὶ ἀπῇρεν ἐκεῖθεν νυκτόσ, καὶ ἐπορεύετο ἕωσ ἐπὶ τὸ ὀχύρωμα. καὶ ἐγένετο ἑωθινῇ ᾖραν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν καὶ ἰδοὺ λαὸσ πολύσ, οὗ οὐκ ἦν ἀριθμόσ, αἴροντεσ κλίμακασ καὶ μηχανὰσ καταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα καὶ ἐπολέμουν αὐτούσ. καὶ εἶδεν Ἰούδασ ὅτι ἦρκται ὁ πόλεμοσ καὶ ἡ κραυγὴ τῆσ πόλεωσ ἀνέβη εἰσ τὸν οὐρανὸν σάλπιγξι καὶ φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπε τοῖσ ἀνδράσι τῆσ δυνάμεωσ. πολεμήσατε σήμερον ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν. καὶ ἐξῆλθεν ἐν τρισὶν ἀρχαῖσ ἐξόπισθεν αὐτῶν, καὶ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξι καὶ ἐβόησαν ἐν προσευχῇ. καὶ ἐπέγνω ἡ παρεμβολὴ Τιμοθέου ὅτι Μακκαβαῖόσ ἐστι, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰσ ὀκτακισχιλίουσ ἄνδρασ. καὶ ἀπέκλινεν εἰσ Μααφὰ καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν καὶ προκατελάβετο αὐτὴν καὶ ἀπέκτεινε πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆσ καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῆσ καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί. ἐκεῖθεν ἀπῇρε καὶ προκατελάβετο τὴν Χασφών, Μακέδ, Βοσὸρ καὶ τὰσ λοιπὰσ πόλεισ τῆσ Γαλααδίτιδοσ. μετὰ δὲ τὰ ρήματα ταῦτα συνήγαγε Τιμόθεοσ παρεμβολὴν ἄλλην καὶ παρενέβαλε κατὰ πρόσωπον Ραφὼν ἐκ πέραν τοῦ χειμάρρου. καὶ ἀπέστειλεν Ἰούδασ κατασκοπεῦσαι τὴν παρεμβολήν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ λέγοντεσ. ἐπισυνηγμένα εἰσὶ πρὸσ αὐτοὺσ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν, δύναμισ πολλὴ σφόδρα. καὶ Ἄραβασ μεμίσθωνται εἰσ βοήθειαν αὐτοῖσ καὶ παρενέβαλον πέραν τοῦ χειμάρρου ἕτοιμοι τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ εἰσ πόλεμον. καὶ ἐπορεύθη Ἰούδασ εἰσ συνάντησιν αὐτῶν. καὶ εἶπε Τιμόθεοσ τοῖσ ἄρχουσι τῆσ δυνάμεωσ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐγγίζειν Ἰούδαν καὶ τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν χειμάρρουν τοῦ ὕδατοσ. ἐὰν διαβῇ πρὸσ ἡμᾶσ πρότεροσ, οὐ δυνησόμεθα ὑποστῆναι αὐτόν, ὅτι δυνάμενοσ δυνήσεται πρὸσ ἡμᾶσ. ἐὰν δὲ δειλωθῇ καὶ παρεμβάλῃ πέραν τοῦ ποταμοῦ, διαπεράσομεν πρὸσ αὐτὸν καὶ δυνησόμεθα πρὸσ αὐτόν. ὡσ δὲ ἤγγισεν Ἰούδασ ἐπὶ τὸν χειμάρρουν τοῦ ὕδατοσ, ἔστησε τοὺσ γραμματεῖσ τοῦ λαοῦ ἐπὶ τοῦ χειμάρρου καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖσ λέγων. μὴ ἀφῆτε πάντα ἄνθρωπον παρεμβαλεῖν, ἀλλ̓ ἐρχέσθωσαν πάντεσ εἰσ τὸν πόλεμον. καὶ διεπέρασεν ἐπ̓ αὐτοὺσ πρότεροσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ συνετρίβησαν πρὸ προσώπου αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἔρριψαν τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἔφυγον εἰσ τὸ τέμενοσ ἐν Καρναί̈ν. καὶ προκατελάβοντο τὴν πόλιν καὶ τὸ τέμενοσ ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ σὺν πᾶσι τοῖσ ἐν αὐτῷ. καὶ ἐτροπώθη ἡ Καρναί̈ν, καὶ οὐκ ἐδύναντο ἔτι ὑποστῆναι κατὰ πρόσωπον Ἰούδα. καὶ συνήγαγεν Ἰούδασ πάντα Ἰσραὴλ τοὺσ ἐν τῇ Γαλααδίτιδι ἀπὸ μικροῦ ἕωσ μεγάλου καὶ τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ τὴν ἀποσκευήν, παρεμβολὴν μεγάλην σφόδρα, ἐλθεῖν εἰσ γῆν Ἰούδα. καὶ ἦλθον ἕωσ Ἐφρών, καὶ αὕτη ἡ πόλισ μεγάλη ἐπὶ τῆσ εἰσόδου ὀχυρὰ σφόδρα, οὐκ ἦν ἐκκλῖναι ἀπ̓ αὐτῆσ δεξιὰν ἢ ἀριστεράν, ἀλλ̓ ἢ διὰ μέσου αὐτῆσ πορεύεσθαι. καὶ ἀπέκλεισαν αὐτοὺσ οἱ ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ ἐνέφραξαν τὰσ πύλασ λίθοισ. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτοὺσ Ἰούδασ λόγοισ εἰρηνικοῖσ λέγων. διελευσόμεθα διὰ τῆσ γῆσ σου τοῦ ἀπελθεῖν εἰσ τὴν γῆν ἡμῶν, καὶ οὐδεὶσ κακοποιήσει ὑμᾶσ, πλὴν τοῖσ ποσὶ παρελευσόμεθα. καὶ οὐκ ἠβούλοντο ἀνοῖξαι αὐτῷ. καὶ ἐπέταξεν Ἰούδασ κηρῦξαι ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ παρεμβαλεῖν ἕκαστον ἐν ᾧ ἐστι τόπῳ. καὶ παρενέβαλον οἱ ἄνδρεσ τῆσ δυνάμεωσ, καὶ ἐπολέμησαν τὴν πόλιν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα, καὶ παρεδόθη ἡ πόλισ ἐν χερσὶν αὐτοῦ. καὶ ἀπώλεσε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ρομφαίασ καὶ ἐξερρίζωσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα αὐτῆσ καὶ διῆλθε διὰ τῆσ πόλεωσ ἐπάνω τῶν ἀπεκταμμένων. καὶ διέβησαν τὸν Ἰορδάνην εἰσ τὸ πεδίον τὸ μέγα κατὰ πρόσωπον Βαιθσάν. καὶ ἦν Ἰούδασ ἐπισυνάγων τοὺσ ἐσχατίζοντασ καὶ παρακαλῶν τὸν λαὸν κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν, ἕωσ οὗ ἦλθον εἰσ γῆν Ἰούδα. καὶ ἀνέβησαν εἰσ τὸ ὄροσ Σιὼν ἐν εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ καὶ προσήγαγον ὁλοκαυτώματα, ὅτι οὐκ ἔπεσεν ἐξ αὐτῶν οὐθεὶσ ἕωσ τοῦ ἐπιστρέψαι ἐν εἰρήνῃ. Καὶ ἐν ταῖσ ἡμέραισ, αἷσ ἦν Ἰούδασ καὶ Ἰωνάθαν ἐν τῇ Γαλαὰδ καὶ Σίμων ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ κατὰ πρόσωπον Πτολεμαί̈δοσ, ἤκουσεν Ἰωσὴφ ὁ τοῦ Ζαχαρίου καὶ Ἀζαρίασ ἄρχοντεσ τῆσ δυνάμεωσ τῶν ἀνδραγαθιῶν καὶ τοῦ πολέμου, οἷα ἐποίησαν, καὶ εἶπε. ποιήσωμεν καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖσ ὄνομα καὶ πορευθῶμεν πολεμῆσαι πρὸσ τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν. καὶ παρήγγειλαν τοῖσ ἀπὸ τῆσ δυνάμεωσ τῆσ μετ̓ αὐτῶν, καὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ Ἰάμνειαν. καὶ ἐξῆλθε Γοργίασ ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ εἰσ συνάντησιν αὐτοῖσ εἰσ πόλεμον. καὶ ἐτροπώθη Ἰώσηφοσ καὶ Ἀζαρίασ, καὶ ἐδιώχθησαν ἕωσ τῶν ὁρίων τῆσ Ἰουδαίασ, καὶ ἔπεσον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραὴλ εἰσ δισχιλίουσ ἄνδρασ. καὶ ἐγενήθη τροπὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ Ἰσραήλ, ὅτι οὐκ ἤκουσαν Ἰούδα καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, οἰόμενοι ἀνδραγαθῆσαι. αὐτοὶ δὲ οὐκ ἦσαν ἐκ τοῦ σπέρματοσ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων, οἷσ ἐδόθη σωτηρία Ἰσραὴλ διὰ χειρὸσ αὐτῶν. καὶ ὁ ἀνὴρ Ἰούδασ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐδοξάσθησαν σφόδρα ἐναντίον παντὸσ Ἰσραὴλ καὶ τῶν ἐθνῶν πάντων, οὗ ἠκούετο τὸ ὄνομα αὐτῶν. καὶ ἐπισυνήγοντο πρὸσ αὐτοὺσ εὐφημοῦντεσ. καὶ ἐξῆλθεν Ἰούδασ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμουν τοὺσ υἱοὺσ Ἡσαῦ ἐν τῇ γῇ πρὸσ νότον καὶ ἐπάταξε τὴν Χεβρὼν καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ καὶ καθεῖλε τὸ ὀχύρωμα αὐτῆσ καὶ τοὺσ πύργουσ αὐτῆσ ἐνέπρησε κυκλόθεν. καὶ ἀπῇρε τοῦ πορευθῆναι εἰσ γῆν ἀλλοφύλων. καὶ διεπορεύετο τὴν Σαμάρειαν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔπεσον ἱερεῖσ ἐν πολέμῳ βουλόμενοι ἀνδραγαθῆσαι ἐν τῷ αὐτοὺσ ἐξελθεῖν εἰσ πόλεμον ἀβουλεύτωσ. καὶ ἐξέκλινεν Ἰούδασ εἰσ Ἄζωτον γῆν ἀλλοφύλων, καὶ καθεῖλε τοὺσ βωμοὺσ αὐτῶν καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατέκαυσε πυρὶ καὶ ἐσκύλευσε τὰ σκῦλα τῶν πόλεων καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ τὴν γῆν Ἰούδα.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION