Septuagint, Liber Maccabees I 1:

(70인역 성경, Liber Maccabees I 1:)

ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου τὸν Μακεδόνα, ὃσ ἐξῆλθεν ἐκ τῆσ γῆσ Χεττειείμ, καὶ ἐπάταξε τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ πρότεροσ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. καὶ συνεστήσατο πολέμουσ πολλοὺσ καὶ ἐκράτησεν ὀχυρωμάτων πολλῶν καὶ ἔσφαξε βασιλεῖσ τῆσ γῆσ. καὶ διῆλθεν ἕωσ ἄκρων τῆσ γῆσ καὶ ἔλαβε σκῦλα πλήθουσ ἐθνῶν. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη, καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ. καὶ συνήγαγε δύναμιν ἰσχυρὰν σφόδρα καὶ ἦρξε χωρῶν καὶ ἐθνῶν καὶ τυράννων, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰσ φόρον. καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἔγνω ὅτι ἀποθνήσκει. καὶ ἐκάλεσε τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ τοὺσ ἐνδόξουσ τοὺσ συντρόφουσ αὐτοῦ ἀπὸ νεότητοσ καὶ διεῖλεν αὐτοῖσ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι ζῶντοσ αὐτοῦ. καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδροσ ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανε. καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἕκαστοσ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ. καὶ ἐπέθεντο πάντεσ διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ. καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸσ Ἀντίοχοσ Ἐπιφανήσ, υἱὸσ Ἀντιόχου βασιλέωσ, ὃσ ἦν ὅμηρα ἐν τῇ Ρώμῃ. καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείασ Ἑλλήνων. Ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἐξῆλθον ἐξ Ἰσραὴλ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀνέπεισαν πολλοὺσ λέγοντεσ. πορευθῶμεν καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν, ὅτι ἀφ̓ ἧσ ἐχωρίσθημεν ἀπ̓ αὐτῶν, εὗρεν ἡμᾶσ κακὰ πολλά. καὶ ἠγαθύνθη ὁ λόγοσ ἐν ὀφθαλμοῖσ αὐτῶν, καὶ προεθυμήθησάν τινεσ ἀπὸ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπορεύθησαν πρὸσ τὸν βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ ἐξουσίαν ποιῆσαι τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν. καὶ ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ἱεροσολύμοισ κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ ἀκροβυστίασ καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ διαθήκησ ἁγίασ καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖσ ἔθνεσι καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν. Καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία ἐναντίον Ἀντιόχου, καὶ ὑπέβαλε βασιλεῦσαι τῆσ Αἰγύπτου, ὅπωσ βασιλεύσῃ ἐπὶ τὰσ δύο βασιλείασ. καὶ εἰσῆλθεν εἰσ Αἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ, ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἐλέφασι καὶ ἐν ἱππεῦσι καὶ ἐν στόλῳ μεγάλῳ καὶ συνεστήσαντο πόλεμον πρὸσ Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου. καὶ ἐνετράπη Πτολεμαῖοσ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔφυγε, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί. καὶ κατελάβοντο τὰσ πόλεισ τὰσ ὀχυρὰσ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα γῆσ Αἰγύπτου. καὶ ἐπέστρεψεν Ἀντίοχοσ μετὰ τὸ πατάξαι Αἴγυπτον ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει καὶ ἀνέβη ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ ἀνέβη εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ. καὶ εἰσῆλθον εἰσ τὸ ἁγίασμα ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἔλαβε τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸσ καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὴν τράπεζαν τῆσ προθέσεωσ καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τὰσ φιάλασ καὶ τὰσ θυί̈σκασ τὰσ χρυσᾶσ καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ τοὺσ στεφάνουσ καὶ τὸν κόσμον τὸν χρυσοῦν τὸν κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐλέπισε πάντα. καὶ ἔλαβε τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ καὶ ἔλαβε τοὺσ θησαυροὺσ τοὺσ ἀποκρύφουσ, οὓσ εὗρε. καὶ λαβὼν πάντα ἀπῆλθεν εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ. καὶ ἐποίησε φονοκτονίαν καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν μεγάλην. καὶ ἐγένετο πένθοσ μέγα ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν. καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντεσ καὶ πρεσβύτεροι, παρθένοι καὶ νεανίσκοι ἠσθένησαν, καὶ τὸ κάλλοσ τῶν γυναικῶν ἠλλοιώθη. πᾶσ νυμφίοσ ἀνέλαβε θρῆνον, καὶ καθημένη ἐν παστῷ ἐγένετο ἐν πένθει. καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ ἐπὶ τοὺσ κατοικοῦντασ αὐτήν, καὶ πᾶσ ὁ οἶκοσ Ἰακὼβ ἐνεδύσατο αἰσχύνην. Καὶ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ ἄρχοντα φορολογίασ εἰσ τὰσ πόλεισ Ἰούδα, καὶ ἦλθεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ. καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖσ λόγουσ εἰρηνικοὺσ ἐν δόλῳ, καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ. καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην καὶ ἀπώλεσε λαὸν πολὺν ἐξ Ἰσραήλ. καὶ ἔλαβε τὰ σκῦλα τῆσ πόλεωσ καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν πυρὶ καὶ καθεῖλε τοὺσ οἴκουσ αὐτῆσ καὶ τὰ τείχη αὐτῆσ κύκλῳ. καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὰσ γυναῖκασ καὶ τὰ τέκνα, καὶ τὰ κτήνη ἐκληρονόμησαν. καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν Δαυὶδ τείχει μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ, πύργοισ ὀχυροῖσ, καὶ ἐγένετο αὐτοῖσ εἰσ ἄκραν. καὶ ἔθηκαν ἐκεῖ ἔθνοσ ἁμαρτωλόν, ἄνδρασ παρανόμουσ, καὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ. καὶ παρέθεντο ὅπλα καὶ τροφὰσ καὶ συναγαγόντεσ τὰ σκῦλα Ἱερουσαλὴμ ἀπέθεντο ἐκεῖ, καὶ ἐγένοντο εἰσ μεγάλην παγίδα. καὶ ἐγένετο εἰσ ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι καὶ εἰσ διάβολον πονηρὸν τῷ Ἰσραὴλ διαπαντόσ. καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον κύκλῳ τοῦ ἁγιάσματοσ καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα. καὶ ἔφυγον οἱ κάτοικοι Ἱερουσαλὴμ δἰ αὐτούσ, καὶ ἐγένετο κατοικία ἀλλοτρίων. καὶ ἐγένετο ἀλλοτρία τοῖσ γενήμασιν αὐτῆσ, καὶ τὰ τέκνα αὐτῆσ ἐγκατέλιπον αὐτήν. τὸ ἁγίασμα αὐτῆσ ἠρημώθη ὡσ ἔρημοσ, αἱ ἑορταὶ αὐτῆσ ἐστράφησαν εἰσ πένθοσ, τὰ σάββατα αὐτῆσ εἰσ ὀνειδισμόν, ἡ τιμὴ αὐτῆσ εἰσ ἐξουδένωσιν. κατὰ τὴν δόξαν αὐτῆσ ἐπληθύνθη ἡ ἀτιμία αὐτῆσ, καὶ τὸ ὕψοσ αὐτῆσ ἐστράφη εἰσ πένθοσ. Καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺσ Ἀντίοχοσ πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ εἷναι πάντασ εἰσ λαὸν ἕνα καὶ ἐγκαταλιπεῖν ἕκαστον τὰ νόμιμα αὐτοῦ. καὶ ἐπεδέξατο πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέωσ. καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ἰσραὴλ εὐδόκησαν τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν τοῖσ εἰδώλοισ καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ σάββατον. καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ βιβλία ἐν χειρὶ ἀγγέλων εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰσ πόλεισ Ἰούδα πορευθῆναι ὀπίσω νομίμων ἀλλοτρίων τῆσ γῆς καὶ κωλῦσαι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαν καὶ σπονδὴν ἐκ τοῦ ἁγιάσματοσ καὶ βεβηλῶσαι σάββατα καὶ ἑορτὰς καὶ μιᾶναι ἁγίασμα καὶ ἁγίουσ, καὶ οἰκοδομῆσαι βωμοὺσ καὶ τεμένη καὶ εἰδωλεῖα καὶ θύειν ὕεια καὶ κτήνη κοινὰ καὶ ἀφιέναι τοὺσ υἱοὺσ αὐτῶν ἀπεριτμήτουσ, βδελύξαι τὰσ ψυχὰσ αὐτῶν ἐν παντὶ ἀκαθάρτῳ καὶ βεβηλώσει, ὥστε ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου καὶ ἀλλάξαι πάντα τὰ δικαιώματα. καὶ ὃσ ἂν μὴ ποιήσῃ κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ βασιλέωσ, ἀποθανεῖται. κατὰ πάντασ τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἔγραψε πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν ἐπισκόπουσ ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐνετείλατο ταῖσ πόλεσιν Ἰούδα θυσιάζειν κατὰ πόλιν καὶ πόλιν. καὶ συνηθροίσθησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ πρὸσ αὐτοὺσ πολλοί, πᾶσ ὁ ἐγκαταλιπὼν τὸν νόμον, καὶ ἐποίησαν κακὰ ἐν τῇ γῇ καὶ ἔθεντο τὸν Ἰσραὴλ ἐν κρύφοισ ἐν παντὶ φυγαδευτηρίῳ αὐτῶν. καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ Χασελεῦ τῷ πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει ᾠκοδόμησαν βδέλυγμα ἐρημώσεωσ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐν πόλεσιν Ἰούδα κύκλῳ ᾠκοδόμησαν βωμούσ. καὶ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῶν οἰκιῶν καὶ ἐν ταῖσ πλατείαισ ἐθυμίων. καὶ τὰ βιβλία τοῦ νόμου, ἃ εὗρον, ἐνεπύρισαν πυρὶ κατασχίσαντεσ. καὶ ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι βιβλίον διαθήκησ, καὶ εἴ τισ συνευδόκει τῷ νόμῳ, τὸ σύγκριμα τοῦ βασιλέωσ ἐθανάτου αὐτόν. ἐν ἰσχύϊ αὐτῶν ἐποίουν οὕτωσ τῷ Ἰσραὴλ τοῖσ εὑρισκομένοισ ἐν παντὶ μηνὶ καὶ μηνὶ ἐν ταῖσ πόλεσι. καὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸσ θυσιάζοντεσ ἐπὶ τὸν βωμόν, ὃσ ἦν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ τὰσ γυναῖκασ τὰσ περιτετμηκυίασ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐθανάτωσαν κατὰ τὸ πρόσταγμα καὶ ἐκρέμασαν τὰ βρέφη ἐκ τῶν τραχήλων αὐτῶν, καὶ τοὺσ οἴκουσ αὐτῶν προενόμευσαν καὶ τοὺσ περιτετμηκότασ αὐτοὺσ ἐθανάτωσαν. καὶ πολλοὶ ἐν Ἰσραὴλ ἐκραταιώθησαν καὶ ὠχυρώθησαν ἐν ἑαυτοῖσ τοῦ μὴ φαγεῖν κοινὰ καὶ ἐπελέξαντο ἀποθανεῖν, ἵνα μὴ μιανθῶσι τοῖσ βρώμασι καὶ μὴ βεβηλώσωσι διαθήκην ἁγίαν, καὶ ἀπέθανον. καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη ἐπὶ Ἰσραὴλ σφόδρα.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION