Septuagint, Liber Esther 4:

(70인역 성경, 에스테르기 4:)

Ο δὲ Μαρδοχαῖοσ ἐπιγνοὺσ τὸ συντελούμενον διέρρηξεν τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ καὶ ἐνεδύσατο σάκκον καὶ κατεπάσατο σποδὸν καὶ ἐκπηδήσασ διὰ τῆσ πλατείασ τῆσ πόλεωσ ἐβόα φωνῇ μεγάλῃ. αἴρεται ἔθνοσ μηδὲν ἠδικηκόσ. καὶ ἦλθεν ἕωσ τῆσ πύλησ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἔστη. οὐ γὰρ ἦν αὐτῷ ἐξὸν εἰσελθεῖν εἰσ τὴν αὐλὴν σάκκον ἔχοντι καὶ σποδόν. καὶ ἐν πάσῃ χώρᾳ, οὗ ἐξετίθετο τὰ γράμματα, κραυγὴ καὶ κοπετὸσ καὶ πένθοσ μέγα τοῖσ Ἰουδαίοισ, σάκκον καὶ σποδὸν ἔστρωσαν ἑαυτοῖσ. καὶ εἰσῆλθον αἱ ἅβραι καὶ οἱ εὐνοῦχοι τῆσ βασιλίσσησ καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ, καὶ ἐταράχθη ἀκούσασα τὸ γεγονὸσ καὶ ἀπέστειλε στολίσαι τὸν Μαρδαχαῖον καὶ ἀφελέσθαι αὐτοῦ τὸν σάκκον. ὁ δὲ οὐκ ἐπείσθη. ἡ δὲ Ἐσθὴρ προσεκαλέσατο Ἀχραθαῖον τὸν εὐνοῦχον αὐτῆσ, ὃσ παρειστήκει αὐτῇ, καὶ ἀπέστειλε μαθεῖν αὕτη παρὰ τοῦ Μαρδοχαίου τὸ ἀκριβέσ. ὁ δὲ Μαρδοχαῖοσ ὑπέδειξεν αὐτῷ τὸ γεγονὸσ καὶ τὴν ἐπαγγελίαν, ἣν ἐπηγγείλατο Ἀμὰν τῷ βασιλεῖ εἰσ τὴν γάζαν ταλάντων μυρίων, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺσ Ἰουδαίουσ. καὶ τὸ ἀντίγραφον τὸ ἐν Σούσοισ ἐκτεθὲν ὑπὲρ τοῦ ἀπολέσθαι αὐτοὺσ ἔδωκεν αὐτῷ δεῖξαι τῇ Ἐσθήρ. καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐντείλασθαι αὐτῇ εἰσελθούσῃ παραιτήσασθαι τὸν βασιλέα καὶ ἀξιῶσαι αὐτὸν περὶ τοῦ λαοῦ μνησθεῖσα ἡμερῶν ταπεινώσεώσ σου, ὡσ ἐτράφησ ἐν χειρί μου, διότι Ἀμὰν ὁ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλάλησε καθ̓ ἡμῶν εἰσ θάνατον. ἐπικάλεσαι τὸν Κύριον καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ ἡμῶν ρῦσαι ἡμᾶσ ἐκ θανάτου. εἰσελθὼν δὲ ὁ Ἀχραθαῖοσ ἐλάλησεν αὐτῇ πάντασ τοὺσ λόγουσ τούτουσ. εἶπε δὲ Ἐσθὴρ πρὸσ Ἀχραθαῖον. πορεύθητι πρὸσ Μαρδοχαῖον καὶ εἰπόν, ὅτι τὰ ἔθνη πάντα τῆσ βασιλείασ γινώσκει, ὅτι πᾶσ ἄνθρωποσ ἢ γυνή, ὃσ εἰσελεύσεται πρὸσ τὸν βασιλέα εἰσ τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν ἄκλητοσ, οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία. πλὴν ᾧ ἐκτείνῃ ὁ βασιλεὺσ τὴν χρυσῆν ράβδον, οὗτοσ σωθήσεται. κἀγὼ οὐ κέκλημαι εἰσελθεῖν πρὸσ τὸν βασιλέα, εἰσὶν αὗται ἡμέραι τριάκοντα. καὶ ἀπήγγειλεν Ἀχραθαῖοσ Μαρδοχαίῳ πάντασ τοὺσ λόγουσ Ἐσθήρ, καὶ εἶπε Μαρδοχαῖοσ πρὸσ Ἀχραθαῖον. πορεύθητι καὶ εἶπον αὐτῇ. Ἐσθήρ, μὴ εἴπῃσ σεαυτῇ, ὅτι σωθήσῃ μόνη ἐν τῇ βασιλείᾳ παρὰ πάντασ τοὺσ Ἰουδαίουσ. ὡσ ὅτι ἐὰν παρακούσῃσ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἄλλοθεν βοήθεια καὶ σκέπη ἔσται τοῖσ Ἰουδαίοισ, σὺ δὲ καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρόσ σου ἀπολεῖσθε. καὶ τίσ οἶδεν, εἰ εἰσ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐβασίλευσασ̣ καὶ ἐξαπέστειλεν Ἐσθὴρ τὸν ἥκοντα πρὸσ αὐτήν, πρὸσ Μαρδοχαῖον λέγουσα. βαδίσασ ἐκκλησίασον τοὺσ Ἰουδαίουσ τοὺσ ἐν Σούσοισ καὶ νηστεύσατε ἐπ̓ ἐμοὶ καὶ μὴ φάγητε μηδὲ πίητε ἐπὶ ἡμέρασ τρεῖσ νύκτα καὶ ἡμέραν, κἀγὼ δὲ καὶ αἱ ἅβραι μου ἀσιτήσομεν, καὶ τότε εἰσελεύσομαι πρὸσ τὸν βασιλέα παρὰ τὸν νόμον, ἐὰν καὶ ἀπολέσθαι με δέῃ. Καὶ βαδίσασ Μαρδοχαῖοσ ἐποίησεν ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ Ἐσθήρ. α καὶ ἐδεήθη Κυρίου μνημονεύων πάντα τὰ ἔργα Κυρίου καὶ εἶπε. β Κύριε Κύριε, βασιλεῦ πάντων κρατῶν, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ σου τὸ πᾶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἀντιδοξῶν σοι ἐν τῷ θέλειν σε σῶσαι τὸν Ἰσραήλ. γ ὅτι σὺ ἐποίησασ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν θαυμαζόμενον ἐν τῇ ὑπ̓ οὐρανὸν καὶ Κύριοσ εἶ πάντων, καὶ οὐκ ἔστιν ὃσ ἀντιτάξεταί σοι τῷ Κυρίῳ. δ σὺ πάντα γινώσκεισ. σὺ οἶδασ, Κύριε, ὅτι οὐκ ἐν ὕβρει οὐδὲ ἐν ὑπερηφανίᾳ οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα τοῦτο, τὸ μὴ προσκυνεῖν τὸν ὑπερήφανον Ἀμάν, ὅτι ηὐδόκουν φιλεῖν πέλματα ποδῶν αὐτοῦ πρὸσ σωτηρίαν Ἰσραήλ. ε ἀλλ̓ ἐποίησα τοῦτο, ἵνα μὴ θῶ δόξαν ἀνθρώπου ὑπεράνω δόξησ Θεοῦ, καὶ οὐ προσκυνήσω οὐδένα, πλὴν σοῦ τοῦ Κυρίου μου καὶ οὐ ποιήσω αὐτὰ ἐν ὑπερηφανίᾳ. ζ καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεόσ, ὁ βασιλεύσ, ὁ Θεὸσ Ἁβραάμ, φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου, ὅτι ἐπιβλέπουσιν ἡμῖν εἰσ καταφθορὰν καὶ ἐπεθύμησαν ἀπολέσαι τὴν ἐξ ἀρχῆσ κληρονομίαν σου. η μὴ ὑπερίδῃσ τὴν μερίδα σου, ἣν σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. θ ἐπάκουσον τῆσ δεήσεώσ μου καὶ ἱλάσθητι τῷ κλήρῳ σου καὶ στρέψον τὸ πένθοσ ἡμῶν εἰσ εὐωχίαν, ἵνα ζῶντεσ ὑμνῶμέν σου τὸ ὄνομα, Κύριε, καὶ μὴ ἀφανίσῃσ στόμα αἰνούντων σε, Κύριε. ι καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἐκέκραξεν ἐξ ἰσχύοσ αὐτῶν, ὅτι θάνατοσ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖσ αὐτῶν. κ Καὶ Ἐσθὴρ ἡ βασίλισσα κατέφυγεν ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν ἀγῶνι θανάτου κατειλημμένη, καὶ ἀφελομένη τὰ ἱμάτια τῆσ δόξησ αὐτῆσ ἐνεδύσατο ἱμάτια στενοχωρίασ καὶ πένθουσ, καὶ ἀντὶ τῶν ὑπερηφάνων ἡδυσμάτων, σποδοῦ καὶ κοπριῶν ἐνέπλησε τὴν κεφαλὴν αὐτῆσ καὶ τὸ σῶμα αὐτῆσ ἐταπείνωσε σφόδρα καὶ πάντα τόπον κόσμου ἀγαλλιάματοσ αὐτῆσ ἔπλησε στρεπτῶν τριχῶν αὐτῆσ καὶ ἐδεῖτο Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, καὶ εἶπε. λ Κύριέ μου, βασιλεὺσ ἡμῶν σὺ εἶ μόνοσ. βοήθησόν μοι τῇ μόνῃ καὶ μὴ ἐχούσῃ βοηθὸν εἰ μὴ σέ, ὅτι κίνδυνόσ μου ἐν χειρί μου. μ ἐγὼ ἤκουον ἐκ γενετῆσ μου ἐν φυλῇ πατριᾶσ μου ὅτι σύ, Κύριε, ἔλαβεσ τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ τοὺσ πατέρασ ἡμῶν ἐκ πάντων τῶν προγόνων αὐτῶν εἰσ κληρονομίαν αἰώνιον καὶ ἐποίησασ αὐτοῖσ ὅσα ἐλάλησασ. ν καὶ νῦν ἡμάρτομεν ἐνώπιόν σου, καὶ παρέδωκασ ἡμᾶσ εἰσ χεῖρασ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ἀνθ̓ ὧν ἐδοξάσαμεν τοὺσ θεοὺσ αὐτῶν. δίκαιοσ εἶ, Κύριε. ξ καὶ νῦν οὐκ ἱκανώθησαν ἐν πικρασμῷ δουλείασ ἡμῶν, ἀλλ̓ ἔθηκαν τὰσ χεῖρασ αὐτῶν ἐπὶ τὰσ χεῖρασ τῶν εἰδώλων αὐτῶν ἐξάραι ὁρισμὸν στόματόσ σου καὶ ἀφανίσαι κληρονομίαν σου καὶ ἐμφράξαι στόμα αἰνούντων σοι καὶ σβέσαι δόξαν οἴκου σου καὶ θυσιαστηρίου σου, ο καὶ ἀνοῖξαι στόμα ἐθνῶν εἰσ ἀρετὰσ ματαίων καὶ θαυμασθῆναι βασιλέα σάρκινον εἰσ αἰῶνα. π μὴ παραδῷσ, Κύριε, τὸ σκῆπτρόν σου τοῖσ μὴ οὖσι, καὶ μὴ καταγελασάτωσαν ἐν τῇ πτώσει ἡμῶν, ἀλλὰ στρέψον τὴν βουλὴν αὐτῶν ἐπ̓ αὐτούσ, τὸν δὲ ἀρξάμενον ἐφ̓ ἡμᾶσ παραδειγμάτισον. ρ μνήσθητι, Κύριε, γνώσθητι ἐν καιρῷ θλίψεωσ ἡμῶν καὶ ἐμὲ θάρσυνον, βασιλεῦ τῶν θεῶν καὶ πάσησ ἀρχῆσ ἐπικρατῶν. σ δὸσ λόγον εὔρυθμον εἰσ τὸ στόμα μου ἐνώπιον τοῦ λέοντοσ καὶ μετάθεσ τὴν καρδίαν αὐτοῦ εἰσ μῖσοσ τοῦ πολεμοῦντοσ ἡμᾶσ εἰσ συντέλειαν αὐτοῦ καὶ τῶν ὁμονούντων αὐτῶ. τ ἡμᾶσ δὲ ρῦσαι ἐν χειρί σου καὶ βοήθησόν μοι τῇ μόνῃ καὶ μὴ ἐχούσῃ εἰσ μὴ σέ, Κύριε. υ πάντων γνῶσιν ἔχεισ καὶ οἶδασ ὅτι ἐμίσησα δόξαν ἀνόμων καὶ βδελύσσομαι κοίτην ἀπεριτμήτων καὶ παντὸσ ἀλλοτρίου. φ σὺ οἶδασ τὴν ἀνάγκην μου, ὅτι βδελύσσομαι τὸ σημεῖον τῆσ ὑπερηφανίασ μου, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ μου ἐν ἡμέραισ ὀπτασίασ μου. βδελύσσομαι αὐτὸ ὡσ ράκοσ καταμηνίων καὶ οὐ φορῶ αὐτὸ ἐν ἡμέραισ ἡσυχίασ μου. χ καὶ οὐκ ἔφαγεν ἡ δούλη σου τράπεζαν Ἀμὰν καὶ οὐκ ἐδόξασα συμπόσιον βασιλέωσ, οὐδὲ ἔπιον οἶνον σπονδῶν. ψ καὶ οὐκ ηὐφράνθη ἡ δούλη σου ἀφ̓ ἡμέρασ μεταβολῆσ μου μέχρι νῦν, πλὴν ἐπὶ σοί, Κύριε, ὁ Θεὸσ Ἁβραάμ. ω ὁ Θεὸσ ὁ ἰσχύων ἐπὶ πάντασ, εἰσάκουσον φωνὴν ἀπηλπισμένων καὶ ρῦσαι ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ τῶν πονηρευομένων, καὶ ρῦσαί με ἐκ τοῦ φόβου μου.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION