Septuagint, Liber Iudith 13:

(70인역 성경, 유딧기 13:)

ΩΣ δὲ ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασαν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀναλύειν. καὶ Βαγώασ συνέκλεισε τὴν σκηνὴν ἔξωθεν καὶ ἀπέκλεισε τοὺσ παρεστῶτασ ἐκ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἀπῴχοντο εἰσ τὰσ κοίτασ αὐτῶν. ἦσαν γὰρ πάντεσ κεκοπωμένοι, διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι τὸν πότον. ὑπελείφθη δὲ Ἰουδὶθ μόνη ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ Ὀλοφέρνησ προπεπτωκὼσ ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ. ἦν γὰρ περικεχυμένοσ αὐτῷ ὁ οἶνοσ. καὶ εἶπεν Ἰουδὶθ τῇ δούλῃ αὐτῆσ στῆναι ἔξω τοῦ κοιτῶνοσ αὐτῆσ καὶ ἐπιτηρεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆσ. καθάπερ καθ̓ ἡμέραν, ἐξελεύσεσθαι γὰρ ἔφη ἐπὶ τὴν προσευχὴν αὐτῆσ. καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησε κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα. καὶ ἀπήλθοσαν πάντεσ ἐκ προσώπου, καὶ οὐδεὶσ κατελείφθη ἐν τῷ κοιτῶνι ἀπὸ μικροῦ ἕωσ μεγάλου καὶ στᾶσα Ἰουδὶθ παρὰ τὴν κλίνην αὐτοῦ εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆσ. Κύριε ὁ Θεὸσ πάσησ δυνάμεωσ, ἐπίβλεψον ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μου εἰσ ὕψωμα Ἱερουσαλήμ. ὅτι νῦν καιρὸσ ἀντιλαβέσθαι τῆσ κληρονομίασ σου καὶ ποιῆσαι τὸ ἐπιτήδευμά μου εἰσ θραῦμα ἐχθρῶν, οἵ ἐπανέστησαν ἡμῖν. καὶ προσελθοῦσα τῷ κανόνι τῆσ κλίνησ, ὃσ ἦν πρὸσ κεφαλῆσ Ὀλοφέρνου, καθεῖλε τὸν ἀκινάκην αὐτοῦ ἀπ̓ αὐτοῦ καὶ ἐγγίσασα τῆσ κλίνησ ἐδράξατο τῆσ κόμησ τῆσ κεφαλῆσ αὐτοῦ καὶ εἶπε. κραταίωσόν με, ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. καὶ ἐπάταξεν εἰσ τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶσ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτῆσ καὶ ἀφεῖλε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπ̓ αὐτοῦ, καὶ ἀπεκύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆσ στρωμνῆσ καὶ ἀφεῖλε τὸ κωνωπεῖον ἀπὸ τῶν στύλων. καὶ μετ̓ ὀλίγον ἐξῆλθε, καὶ παρέδωκε τῇ ἅβρᾳ αὐτῆσ τὴν κεφαλὴν Ὀλοφέρνου, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰσ τὴν πήραν τῶν βρωμάτων αὐτῆσ. καὶ ἐξῆλθον αἱ δύο ἅμα κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐπὶ τὴν προσευχήν. καὶ διελθοῦσαι τὴν παρεμβολὴν ἐκύκλωσαν τὴν φάλαγγα ἐκείνην καὶ προσανέβησαν τὸ ὄροσ Βαιτυλούα καὶ ἤλθοσαν πρὸσ τὰσ πύλασ αὐτῆσ. Καὶ εἶπεν Ἰουδὶθ μακρόθεν τοῖσ φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν πυλῶν. ἀνοίξατε, ἀνοίξατε δὴ τὴν πύλην, μεθ̓ ἡμῶν ὁ Θεὸσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν ἐν Ἰσραὴλ κατὰ κράτοσ κατὰ τῶν ἐχθρῶν, καθὰ καὶ σήμερον ἐποίησε. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσαν οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ αὐτῆσ τὴν φωνὴν αὐτῆσ, ἐσπούδασαν τοῦ καταβῆναι εἰσ τὴν πύλην τῆσ πόλεωσ αὐτῶν καὶ συνεκάλεσαν τοὺσ πρεσβυτέρουσ τῆσ πόλεωσ. καὶ συνέδραμον πάντεσ ἀπὸ μικροῦ ἕωσ μεγάλου, ὅτι παράδοξον ἦν αὐτοῖσ τὸ ἐλθεῖν αὐτήν, καὶ ἤνοιξαν τὴν πύλην καὶ ὑπεδέξαντο αὐτὰσ καὶ ἅψαντεσ πῦρ εἰσ φαῦσιν περιεκύκλωσαν αὐτάσ. ἡ δὲ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ φωνῇ μεγάλῃ. αἰνεῖτε τὸν Θεόν, αἰνεῖτε. αἰνεῖτε τὸν Θεόν, ὃσ οὐκ ἀπέστησε τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ἰσραήλ, ἀλλ̓ ἔθραυσε τοὺσ ἐχθροὺσ ἡμῶν διὰ χειρόσ μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ. καὶ προελοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆσ πήρασ ἔδειξε καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἰδοὺ ἡ κεφαλὴ Ὀλοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεωσ Ἀσσούρ, καὶ ἰδοὺ τὸ κωνωπεῖον, ἐν ᾧ κατέκειτο ἐν ταῖσ μέθαισ αὐτοῦ. καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ Κύριοσ ἐν χειρὶ θηλείασ. καὶ ζῇ Κύριοσ, ὃσ διεφύλαξέ με ἐν τῇ ὁδῷ μου, ᾗ ἐπορεύθην, ὅτι ἠπάτησεν αὐτὸν τὸ πρόσωπόν μου εἰσ ἀπώλειαν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐποίησεν ἁμάρτημα μετ̓ ἐμοῦ εἰσ μίασμα καὶ αἰσχύνην. καὶ ἐξέστη πᾶσ ὁ λαὸσ σφόδρα καὶ κύψαντεσ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ καὶ εἶπαν ὁμοθυμαδόν. εὐλογητὸσ εἶ, ὁ Θεὸσ ἡμῶν, ὁ ἐξουδενώσασ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον τοὺσ ἐχθροὺσ τοῦ λαοῦ σου. καὶ εἶπεν αὐτῇ Ὀζίασ. εὐλογητὴ σύ, θύγατερ, τῷ Θεῷ τῷ Ὑψίστῳ παρὰ πάσασ τὰσ γυναῖκασ τὰσ ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ εὐλογημένοσ Κύριοσ ὁ Θεόσ, ὃσ ἔκτισε τοὺσ οὐρανοὺσ καὶ τὴν γῆν, ὃσ κατεύθυνέ σε εἰσ τραῦμα κεφαλῆσ ἄρχοντοσ ἐχθρῶν ἡμῶν. ὅτι οὐκ ἀποστήσεται ἡ ἐλπίσ σου ἀπὸ καρδίασ ἀνθρώπων μνημονευόντων ἰσχὺν Θεοῦ ἕωσ αἰῶνοσ. καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ ὁ Θεὸσ εἰσ ὕψοσ αἰώνιον τοῦ ἐπισκέψασθαί σε ἐν ἀγαθοῖσ, ἀνθ̓ ὧν οὐκ ἐφείσω τῆσ ψυχῆσ σου διὰ τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένουσ ἡμῶν, ἀλλ̓ ἐπεξῆλθεσ πτώματι ἡμῶν ἐπ̓ εὐθεῖαν πορευθεῖσα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ εἶπαν πᾶσ ὁ λαόσ. γένοιτο, γένοιτο.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION