Septuagint, Liber Esdrae I 8:

(70인역 성경, 에즈라기 8:)

ΚΑΙ μεταγενέστεροσ τούτων βασιλεύοντοσ Ἀρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέωσ προσέβη Ἔσδρασ Σαραίου, τοῦ Ἐζεχρίου, τοῦ Χελκίου τοῦ Σαλήμου, τοῦ Σαδδούκου, τοῦ Ἀχιτώβ, τοῦ Ἀμαρίου, τοῦ Ὀζίου, τοῦ Βοκκά, τοῦ Ἀβισαί̈, τοῦ Φινεέσ, τοῦ Ἐλεάζαρ, τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέωσ τοῦ πρώτου. οὗτοσ Ἔσδρασ ἀνέβη ἐκ Βαβυλῶνοσ ὡσ γραμματεὺσ εὐφυὴσ ὢν ἐν τῷ Μωυσέωσ νόμῳ τῷ ἐκδεδομένῳ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺσ δόξαν, εὑρόντοσ χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἀξιώματα αὐτοῦ. καὶ συνανέβησαν ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ τῶν ἱερέων καὶ Λευιτῶν καὶ ἱεροψαλτῶν καὶ θυρωρῶν καὶ ἱεροδούλων εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἔτουσ ἑβδόμου βασιλεύοντοσ Ἀρταξέρξου ἐν τῷ πέμπτῳ μηνὶ . ἐξελθόντεσ γὰρ ἐκ Βαβυλῶνοσ τῇ νουμηνίᾳ τοῦ πρώτου μηνὸσ παρεγένοντο εἰσ Ἱερουσαλὴμ κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτοῖσ εὐοδίαν παρὰ τοῦ Κυρίου ἐπ̓ αὐτῷ. ὁ γὰρ Ἔσδρασ πολλὴν ἐπιστήμην περιεῖχεν εἰσ τὸ μηδὲν παραλιπεῖν τῶν ἐκ τοῦ νόμου Κυρίου καὶ ἐκ τῶν ἐντολῶν διδάξαι πάντα τὸν Ἰσραὴλ δικαιώματα καὶ κρίματα. Προσπεσόντοσ δὲ τοῦ γραφέντοσ προστάγματοσ παρὰ Ἀρταξέρξου βασιλέωσ πρὸσ Ἔσδραν τὸν ἱερέα καὶ ἀναγνώστην τοῦ νόμου Κυρίου, οὗ ἐστιν ἀντίγραφον τὸ ὑποκείμενον. «Βασιλεὺσ Ἀρταξέρξησ Ἔδρᾳ τῷ ἱερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ τοῦ νόμου Κυρίου χαίρειν. καὶ τὰ φιλάνθρωπα ἐγὼ κρίνασ προσέταξα τοὺσ βουλομένουσ ἐκ τοῦ ἔθνουσ τῶν Ἰουδαίων αἱρετίζοντασ καὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, καὶ τῶνδε ἐν τῇ ἡμετέρᾳ βασιλείᾳ, συμπορεύεσθαί σοι εἰσ Ἱερουσαλήμ. ὅσοι οὖν ἐνθυμοῦνται, συνεξορμάσθωσαν καθάπερ δέδοκται ἐμοί τε καὶ τοῖσ ἑπτὰ φίλοισ συμβουλευταῖσ, ὅπωσ ἐπισκέψωνται τὰ κατὰ τὴν Ἰουδαίαν καὶ Ἱερουσαλὴμ ἀκολούθωσ ᾧ ἔχει ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, καὶ ἀπενεγκεῖν δῶρα τῷ Κυρίῳ τοῦ Ἰσραήλ, ἃ ηὐξάμην ἐγώ τε καὶ οἱ φίλοι, εἰσ Ἱερουσαλήμ, καὶ πᾶν χρυσίον καὶ ἀργύριον, ὃ ἐὰν εὑρεθῇ ἐν τῇ χώρᾳ τῆσ Βαβυλωνίασ, τῷ Κυρίῳ εἰσ Ἱερουσαλὴμ σὺν τῷ δεδωρημένῳ ὑπὸ τοῦ ἔθνουσ εἰσ τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν τὸ ἐν Ἱερουσαλὴμ συναχθῆναι, τό τε χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον εἰσ ταύρουσ καὶ κριοὺσ καὶ ἄρνασ καὶ τὰ τούτοισ ἀκόλουθα, ὥστε προσενεγκεῖν θυσίασ τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ πάντα, ὅσα ἐὰν βούλῃ μετὰ τῶν ἀδελφῶν σου ποιῆσαι χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ, ἐπιτέλει κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ σου, καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ Κυρίου τὰ διδόμενά σοι εἰσ τὴν χρείαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Θεοῦ σου τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα ἂν ὑποπίπτῃ σοι εἰσ τὴν χρείαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Θεοῦ σου δώσεισ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γαζοφυλακίου. κἀγὼ ἰδοὺ Ἀρταξέρξησ βασιλεὺσ προσέταξασ τοῖσ γαζοφύλαξι Συρίασ καὶ Φοινίκησ, ἵνα ὅσα ἐὰν ἀποστείλῃ Ἔσδρασ ὁ ἱερεὺσ καὶ ἀναγνώστησ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἐπιμελῶσ διδῶσιν ἕωσ ἀργυρίου ταλάντων ἑκατόν, ὁμοίωσ δὲ καὶ ἕωσ πυροῦ κόρων ἑκατὸν καὶ οἴνου μετρητῶν ἑκατὸν καὶ ἄλλα ἐκ πλήθουσ. πάντα κατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ νόμον ἐπιτελεσθήτω ἐπιμελῶσ τῷ Θεῷ τῷ Ὑψίστῳ, ἕνεκεν τοῦ μὴ γενέσθαι ὀργὴν εἰσ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ. καὶ ὑμῖν δὲ λέγεται ὅπωσ πᾶσι τοῖσ ἱερεῦσι καὶ τοῖσ Λευίταισ καὶ ἱεροψάλταισ καὶ θυρωροῖσ καὶ ἱεροδούλοισ καὶ πραγματικοῖσ τοῦ ἱεροῦ τούτου μηδὲ μία φορολογία μηδὲ ἄλλη ἐπιβουλὴ γίνηται, καὶ μηδένα ἔχειν ἐξουσίαν ἐπιβαλεῖν τι τούτοισ. καὶ σύ, Ἔσδρα, κατὰ τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἀνάδειξον κριτὰσ καὶ δικαστάσ, ὅπωσ δικάζωσιν ἐν ὅλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ πάντασ τοὺσ ἐπισταμένουσ τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ σου. καὶ τοὺσ μή ἐπισταμένουσ διδάξεισ. καὶ πάντεσ, ὅσοι ἂν παραβαίνωσι τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ σου καὶ τὸν βασιλικόν, ἐπιμελῶσ κολασθήσονται, ἐάν τε καὶ θανάτῳ. ἐάν τε καὶ τιμωρίᾳ ἢ ἀργυρικῇ ζημίᾳ ἢ ἀπαγωγῇ». Καὶ εἶπεν Ἔσδρασ ὁ γραμματεύσ. εὐλογητὸσ μόνοσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῶν πατέρων μου ὁ δοὺσ ταῦτα εἰσ τὴν καρδίαν τοῦ βασιλέωσ, δοξάσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐμὲ ἐτίμησεν ἐναντίον τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν συμβουλευόντων καὶ πάντων τῶν φίλων καὶ μεγιστάνων αὐτοῦ. καὶ ἐγὼ εὐθαρσὴσ ἐγενόμην κατὰ τὴν ἀντίληψιν Κυρίου τοῦ Θεοῦ μου καὶ συνήγαγον ἄνδρασ ἐκ τοῦ Ἰσραὴλ ὥστε συναναβῆναί μοι. Καὶ οὗτοι οἱ προηγούμενοι κατὰ τὰσ πατριὰσ αὐτῶν καὶ τὰσ μεριδαρχίασ οἱ ἀναβάντεσ μετ̓ ἐμοῦ ἐκ Βαβυλῶνοσ ἐν τῇ βασιλείᾳ Ἀρταξέρξου τοῦ βασιλέωσ. ἐκ τῶν υἱῶν Φινεέσ, Γηρσών. ἐκ τῶν υἱῶν Ἰαθαμάρου, Γαμαλιήλ. ἐκ τῶν υἱῶν Δαυίδ, Λαττοὺσ ὁ Σεχενίου. ἐκ τῶν υἱῶν Φόροσ, Ζαχαρίασ καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἀπεγράφησαν ἄνδρεσ ἑκατὸν πεντήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Φαὰθ Μωάβ, Ἐλιαωνίασ Ζαραίου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ διακόσιοι. ἐκ τῶν υἱῶν Ζαθόησ, Σεχενίασ Ἰεζήλου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ τριακόσιοι. ἐκ τῶν υἱῶν Ἀδίν, Ὠβὴθ Ἰωνάθου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ διακόσιοι πεντήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Ἠλάμ, Ἰεσίασ Γοθολίου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑβδομήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Σαφατίου, Ζαραί̈ασ Μιχαήλου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑβδομήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Ἰωάβ, Ἀβαδίασ Ἰεζήλου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ διακόσιοι δεκαδύο. ἐκ τῶν υἱῶν Βανίασ, Σαλιμὼθ Ἰωσαφίου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑξήκοντα καὶ ἑκατόν. ἐκ τῶν υἱῶν Βαβί, Ζαχαρίασ Βηβαί̈ καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ εἰκοσιοκτώ. ἐκ τῶν υἱῶν Ἀστάθ, Ἰωάννησ Ἀκατὰν καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑκατὸν δέκα. ἐκ τῶν υἱῶν Ἀδωνικάμ, οἱ ἔσχατοι καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν. Ἐλιφαλὰ τοῦ Γεουὴλ καὶ Σαμαίασ καὶ μετ̓ αὐτῶν ἄνδρεσ ἑβδομήκοντα. ἐκ τῶν υἱῶν Βαγώ, Οὐθὶ ὁ τοῦ Ἰσταλκούρου καὶ μετ̓ αὐτοῦ ἄνδρεσ ἑβδομήκοντα. Καὶ συνήγαγον αὐτοὺσ ἐπὶ τὸν λεγόμενον Θερὰν ποταμόν, καὶ παρενεβάλομεν ἡμέρασ τρεῖσ αὐτόθι, καὶ κατέμαθον αὐτούσ. καὶ ἐκ τῶν ἱερέων καὶ ἐκ τῶν λευιτῶν οὐχ εὑρὼν ἐκεῖ ἀπέστειλα πρὸσ Ἐλεάζαρον καὶ Ἰδουῆλον καὶ Μαιὰ καὶ Μασμὰν καὶ Ἀλναθὰν καὶ Σαμαίαν κα’Ι Ἰώριβον, Νάθαν, Ἐννατάν, Ζαχαρίαν καὶ Μοσόλλαμον τοὺσ ἡγουμένουσ καὶ ἐπιστήμονας καὶ εἶπα αὐτοῖσ ἐλθεῖν πρὸσ Λοδδαῖον τὸν ἡγούμενον τὸν ἐν τῷ τόπῳ τοῦ γαζοφυλακίου, ἐντειλάμενοσ αὐτοῖσ διαλεχθῆναι Λοδδαίῳ καὶ τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτοῦ καὶ τοῖσ ἐν τῷ τόπῳ γαζοφύλαξιν ἀποστεῖλαι ἡμῖν τοὺσ ἱερατεύσοντασ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. καὶ ἤγαγον ἡμῖν κατὰ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἄνδρασ ἐπιστήμονασ τῶν υἱῶν Μοολὶ τοῦ Λευὶ τοῦ Ἰσραήλ, Ἀσεβηβίαν καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἀδελφούσ, ὄντασ δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ Ἀσεβίαν καὶ Ἄννουον καὶ Ὠσαίαν ἀδελφὸν ἐκ τῶν υἱῶν Χανουναίου καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, εἴκοσιν ἄνδρεσ. καὶ ἐκ τῶν ἱεροδούλων, ὧν ἔδωκε Δαυίδ, καὶ οἱ ἡγούμενοι εἰσ τὴν ἐργασίαν τῶν Λευιτῶν, ἱεροδούλουσ διακοσίουσ καὶ εἴκοσι. πάντων ἐσημάνθη ἡ ὀνοματογραφία. καὶ εὐξάμην ἐκεῖ νηστείαν τοῖσ νεανίσκοισ ἔναντι Κυρίου ἡμῶν ζητῆσαι παῤ αὐτοῦ εὐοδίαν ἡμῖν τε καὶ τοῖσ συνοῦσιν ἡμῖν τέκνοισ ἡμῶν καὶ κτήνεσιν. ἐνετράπην γὰρ αἰτῆσαι τὸν βασιλέα πεζούσ τε καὶ ἱππεῖσ καὶ προπομπὴν ἕνεκεν ἀσφαλείασ τῆσ πρὸσ τοὺσ ἐναντιουμένουσ ἡμῖν. εἴπαμεν γὰρ τῷ βασιλεῖ, ὅτι ἡ ἰσχὺσ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἔσται μετά τῶν ἐπιζητούντων αὐτὸν εἰσ πᾶσαν ἐπανόρθωσιν. καὶ πάλιν ἐδεήθημεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν πάντα ταῦτα καὶ ἐτύχομεν εὐϊλάτου. καὶ ἐχώρισα τῶν φυλάρχων τῶν ἱερέων ἄνδρασ δεκαδύο, καὶ Ἐσερεβίαν καὶ Σαμίαν καὶ μετ̓ αὐτῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἄνδρασ δώδεκα, καὶ ἔστησα αὐτοῖσ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἃ ἐδωρήσατο ὁ βασιλεύσ, καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ καὶ οἱ μεγιστᾶνεσ καὶ πᾶσ Ἰσραήλ. καὶ στήσασ παρέδωκα αὐτοῖσ ἀργυρίου τάλαντα ἑξακόσια πεντήκοντα καὶ σκεύη ἀργυρᾶ ταλάντων ἑκατὸν καὶ χρυσίου τάλαντα ἑκατὸν καὶ χρυσώματα εἴκοσι καὶ σκεύη χάλκεα ἀπὸ χρηστοῦ χαλκοῦ στίλβοντα χρυσοειδῆ σκεύη δώδεκα. καὶ εἶπα αὐτοῖσ. καὶ ὑμεῖσ ἅγιοί ἐστε τῷ Κυρίῳ καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια, καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον εὐχὴ τῷ Κυρίῳ, Κυρίῳ τῶν πατέρων ἡμῶν. ἀγρυπνεῖτε καὶ φυλάσσετε ἕωσ τοῦ παραδοῦναι ὑμᾶσ αὐτὰ τοῖσ φυλάρχοισ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τοῖσ ἡγουμένοισ τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐν τοῖσ παστοφορίοισ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ οἱ παραλαβόντεσ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰσήνεγκαν εἰσ τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου. Καὶ ἀναζεύξαντεσ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Θερὰ τῇ δωδεκάτῃ τοῦ πρώτου μηνὸσ ἕωσ εἰσήλθομεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ κατὰ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν τὴν ἐφ̓ ἡμῖν. καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶσ ἀπὸ τῆσ εἰσόδου ἀπὸ παντὸσ ἐχθροῦ, καὶ ἤλθομεν εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ γενομένησ αὐτόθι ἡμέρασ τρίτησ, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ σταθὲν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον παρεδόθη ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου ἡμῶν Μαρμωθὶ Οὐρίᾳ ἱερεῖ — καὶ μετ̓ αὐτοῦ Ἐλεάζαρ ὁ τοῦ Φινεέσ, καὶ ἦσαν μετ̓ αὐτοῦ Ἰωσαβδὸσ Ἰησοῦ καὶ Μωὲθ Σαβάννου, οἱ Λευῖται— πρὸσ ἀριθμὸν καὶ ὁλκὴν ἅπαντα, καὶ ἐγράφη πᾶσα ἡ ὁλκὴ αὐτῶν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. οἱ δὲ παραγενόμενοι ἐκ τῆσ αἰχμαλωσίασ προσήνεγκαν θυσίασ τῷ Θεῷ τοῦ Ἰσραὴλ Κυρίῳ, ταύρουσ δώδεκα ὑπὲρ παντὸσ Ἰσραήλ, κριοὺσ ἐνενηκονταέξ, ἄρνασ ἑβδομηκονταδύο, τράγουσ ὑπὲρ σωτηρίου δώδεκα. ἅπαντα θυσίαν τῷ Κυρίῳ. καὶ ἀπέδωκαν τὰ προστάγματα τοῦ βασιλέωσ τοῖσ βασιλικοῖσ οἰκονόμοισ καὶ τοῖσ ἐπάρχοισ Κοίλησ Συρίασ καὶ Φοινίκησ, καὶ ἐδόξασαν τὸ ἔθνοσ καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου. Καὶ τούτων τελεσθέντων προσήλθοσάν μοι οἱ ἡγούμενοι λέγοντεσ. οὐκ ἐχώρισαν τὸ ἔθνοσ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ οἱ ἄρχοντεσ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται τὰ ἀλλογενῆ ἔθνη τῆσ γῆσ καὶ τὰσ ἀκαθαρσίασ αὐτῶν, Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ἰεβουσαίων καὶ Μωαβιτῶν καὶ Αἰγυπτίων καὶ Ἰδουμαίων. συνῴκησαν γὰρ μετὰ τῶν θυγατέρων αὐτῶν καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, καὶ ἐπεμίγη τὸ σπέρμα τὸ ἅγιον εἰσ τὰ ἀλλογενῆ ἔθνη τῆσ γῆσ, καὶ μετεῖχον οἱ προηγούμενοι καὶ οἱ μεγιστᾶνεσ τῆσ ἀνομίασ ταύτησ ἀπὸ τῆσ ἀρχῆσ τοῦ πράγματοσ. καὶ ἅμα τῷ ἀκοῦσαί με ταῦτα διέρρηξα τὰ ἱμάτια καὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα καὶ κατέτιλα τοῦ τριχώματοσ τῆσ κεφαλῆσ καὶ τοῦ πώγωνοσ καὶ ἐκάθισα σύννουσ καὶ περίλυποσ. καὶ ἐπισυνήχθησαν πρόσ με ὅσοι ποτὲ ἐπικινοῦντο ἐπὶ τῷ ρήματι Κυρίου Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, ἐμοῦ πενθοῦντοσ ἐπὶ τῇ ἀνομίᾳ, καὶ ἐκαθήμην περίλυπτοσ ἕωσ τῆσ δειλινῆσ θυσίασ. καὶ ἐξεγερθεὶσ ἐκ τῆσ νηστείασ, διερρηγμένα ἔχων τὰ ἱμάτια καὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα, κάμψασ τὰ γόνατα καὶ ἐκτείνασ τὰσ χεῖρασ πρὸσ τὸν Κύριον ἔλεγον. Κύριε, ᾔσχυμμαι καὶ ἐντέτραμμαι κατὰ πρόσωπόν σου. αἱ γὰρ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐπλεόνασαν ὑπὲρ τὰσ κεφαλὰσ ἡμῶν, αἱ δὲ ἄγνοιαι ἡμῶν ὑπερήνεγκαν ἕωσ τοῦ οὐρανοῦ ἔτι ἀπὸ τῶν χρόνων τῶν πατέρων ἡμῶν, καί ἐσμεν ἐν μεγάλῃ ἁμαρτίᾳ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ διά τὰσ ἁμαρτίασ ἡμῶν καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν παρεδόθημεν σὺν τοῖσ ἀδελφοῖσ ἡμῶν καὶ σὺν τοῖσ βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ σὺν τοῖσ ἱερεῦσιν ἡμῶν τοῖσ βασιλεῦσι τῆσ γῆσ εἰσ ρομφαίαν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ προνομὴν μετὰ αἰσχύνησ μέχρι τῆσ σήμερον ἡμέρασ. καὶ νῦν κατὰ πόσον τι ἐγενήθη ἡμῖν ἔλεοσ παρὰ σοῦ, Κύριε, καταλειφθῆναι ἡμῖν ρίζαν καὶ ὄνομα ἐν τῷ τόπῳ ἁγιάσματόσ σου καὶ τοῦ ἀνακαλύψαι φωστῆρα ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν τροφὴν ἐν τῷ καιρῷ τῆσ δουλείασ ἡμῶν̣ καὶ ἐν τῷ δουλεύειν ἡμᾶσ οὐκ ἐγκατελείφθημεν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἀλλὰ ἐποίησεν ἡμᾶσ ἐν χάριτι ἐνώπιον τῶν βασιλέων Περσῶν δοῦναι ἡμῖν τροφὴν καὶ δοξάσαι τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ ἐγεῖραι τὴν ἔρημον Σιών, δοῦναι ἡμῖν στερέωμα ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ νῦν τί ἐροῦμεν, Κύριε, ἔχοντεσ ταῦτα̣ παρέβημεν γὰρ τὰ προστάγματά σου, ἃ ἔδωκασ ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν λέγων, ὅτι ἡ γῆ, εἰσ ἣν εἰσέρχεσθε κληρονομῆσαι, ἔστι γῆ μεμολυσμένη μολυσμῷ τῶν ἀλλογενῶν τῆσ γῆσ, καὶ τῆσ ἀκαθαρσίασ αὐτῶν ἐνέπλησαν αὐτήν. καὶ νῦν τὰσ θυγατέρασ ὑμῶν μὴ συνοικήσητε τοῖσ υἱοῖσ αὐτῶν καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῶν μὴ λάβητε τοῖσ υἱοῖσ ὑμῶν. καὶ οὐ ζητήσετε εἰρηνεῦσαι τὰ πρὸσ αὐτοὺσ τὸν ἅπαντα χρόνον, ἵνα ἰσχύσαντεσ φάγητε τὰ ἀγαθὰ τῆσ γῆσ, καὶ κατακληρονομήσητε τοῖσ τέκνοισ ὑμῶν ἕωσ αἰῶνοσ. καὶ τὰ συμβαίνοντα πάντα ἡμῖν γίνεται διὰ τὰ ἔργα ἡμῶν τὰ πονηρὰ καὶ τὰσ μεγάλασ ἁμαρτίασ ἡμῶν. σὺ γάρ, Κύριε, ἐκούφισασ τὰσ ἁμαρτίασ ἡμῶν καὶ ἔδωκασ ἡμῖν τοιαύτην ρίζαν. πάλιν ἀνεκάμψαμεν παραβῆναι τὸν νόμον σου εἰσ τὸ ἐπιμιγῆναι τῇ ἀκαθαρσίᾳ τῶν ἐθνῶν τῆσ γῆσ. οὐχὶ ὠργίσθησ ἡμῖν ἀπολέσαι ἡμᾶσ ἕωσ τοῦ μὴ καταλιπεῖν ρίζαν καὶ σπέρμα καὶ ὄνομα ἡμῶν̣ Κύριε τοῦ Ἰσραήλ, ἀληθινὸσ εἶ. κατελείφθημεν γὰρ ρίζα ἐν τῇ σήμερον. ἰδοὺ νῦν ἐσμεν ἐνώπιόν σου ἐν ταῖσ ἀνομίαισ ἡμῶν. οὐ γάρ ἐστι στῆναι ἔτι ἔμπροσθέν σου ἐπὶ τούτοισ. Καὶ ὅτε προσευχόμενοσ Ἔσδρασ ἀνθωμολογεῖτο κλαίων χαμαιπετὴσ ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ, ἐπισυνήχθησαν πρὸσ αὐτὸν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ ὄχλοσ πολὺσ σφόδρα, ἄνδρεσ καὶ γυναῖκεσ καὶ νεανίαι. κλαυθμὸσ γὰρ ἦν μέγασ ἐν τῷ πλήθει. καὶ φωνήσασ Ἰεχονίασ Ἰεήλου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ εἶπεν. Ἔσδρα, ἡμεῖσ ἡμάρτομεν εἰσ τὸν Κύριον καὶ συνῳκίσαμεν γυναῖκασ ἀλλογενεῖσ ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆσ γῆσ. καὶ νῦν ἐστιν ἐπάνω πᾶσ Ἰσραήλ. ἐν τούτῳ γινέσθω ἡμῖν ὁρκωμοσία πρὸσ τὸν Κύριον, ἐκβαλεῖν πάσασ τὰσ γυναῖκασ ἡμῶν τὰσ ἐκ τῶν ἀλλογενῶν σὺν τοῖσ τέκνοισ αὐτῶν, ὡσ ἐκρίθη σοι, καὶ ὅσοι πειθαρχοῦσι τῷ νόμῳ Κυρίου. ἀναστὰσ ἐπιτέλει. πρόσ σε γὰρ τὸ πρᾶγμα, καὶ ἡμεῖσ μετὰ σοῦ ἰσχὺν ποιεῖν. καὶ ἀναστὰσ Ἔσδρασ ὥρκισε τοὺσ φυλάρχουσ τῶν ἱερέων καὶ Λευιτῶν παντὸσ τοῦ Ἰσραὴλ ποιῆσαι κατὰ ταῦτα. καὶ ὤμοσαν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION