Septuagint, Liber Esdrae I 1:

(70인역 성경, 에즈라기 1:)

ΚΑΙ ἤγαγεν Ἰωσίασ τὸ πάσχα ἐν Ἱερουσαλὴμ τῷ Κυρίῳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσε τὸ πάσχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸσ τοῦ πρώτου στήσασ τοὺσ ἱερεῖσ κατ̓ ἐφημερίασ ἐστολισμένουσ ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Κυρίου. καὶ εἶπε τοῖσ Λευίταισ, ἱεροδούλοισ τοῦ Ἰσραήλ, ἁγιάσαι ἑαυτοὺσ τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ θέσει τῆσ ἁγίασ κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν ὁ τοῦ Δαυὶδ ὁ βασιλεύσ. οὐκ ἔσται ὑμῖν ἆραι ἐπ̓ ὤμων αὐτήν. καὶ νῦν λατρεύετε τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν καὶ θεραπεύετε τὸ ἔθνοσ αὐτοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἑτοιμάσατε κατὰ τὰσ πατριὰσ καὶ τὰσ φυλὰσ ὑμῶν κατὰ τὴν γραφὴν Δαυὶδ βασιλέωσ Ἰσραὴλ καὶ κατὰ τὴν μεγαλειότητα Σαλωμὼν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. καὶ στάντεσ ἐν τῷ ἁγίῳ κατὰ τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν ὑμῶν τῶν Λευιτῶν, τῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἐν τάξει θύσατε τὸ πάσχα καὶ τὰσ θυσίασ ἑτοιμάσατε τοῖσ ἀδελφοῖσ ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ πάσχα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου τὸ δοθὲν τῷ Μωυσῇ. καὶ ἐδωρήσατο Ἰωσίασ τῷ λαῷ τῷ εὑρεθέντι ἀρνῶν καὶ ἐρίφων τριάκοντα χιλιάδασ, μόσχουσ τρισχιλίουσ. ταῦτα ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐδόθη κατ̓ ἐπαγγελίαν τῷ λαῷ καὶ τοῖσ ἱερεῦσι καὶ Λευίταισ. καὶ ἔδωκε Χελκίασ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Ἡσκῆλοσ οἱ ἐπιστάται τοῦ ἱεροῦ τοῖσ ἱερεῦσιν εἰσ πάσχα πρόβατα δισχίλια ἑξακόσια, μόσχουσ τριακοσίουσ. καὶ Ἰεχονίασ καὶ Σαμαίασ καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀδελφὸσ καὶ Ἀσαβίασ καὶ Ὀχιῆλοσ καὶ Ἰωρὰμ χιλίαρχοι ἔδωκαν τοῖσ Λευίταισ εἰσ πάσχα πρόβατα πεντακιχίλια, μόσχουσ ἑπτακοσίουσ. καὶ ταῦτα τὰ γενόμενα. εὐπρεπῶσ ἔστησαν οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται ἔχοντεσ τὰ ἄζυμα κατὰ τὰσ φυλὰσ καὶ κατὰ τὰσ μεριδαρχίασ τῶν πατέρων ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ προσενεγκεῖν τῷ Κυρίῳ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ, καὶ οὕτω τὸ πρωϊνόν. καὶ ὤπτησαν τὸ πάσχα πυρὶ ὡσ καθήκει, καὶ τὰσ θυσίασ ἥψησαν ἐν τοῖσ χαλκείοισ καὶ λέβησι μετ̓ εὐωδίασ καὶ ἀπήνεγκαν πᾶσι τοῖσ ἐκ τοῦ λαοῦ. μετὰ δὲ ταῦτα ἡτοίμασαν ἑαυτοῖσ τε καὶ τοῖσ ἱερεῦσιν ἀδελφοῖσ αὐτῶν υἱοῖσ Ἀαρών. οἱ γὰρ ἱερεῖσ ἀνέφερον τὰ στέατα ἕωσ ἀωρίασ, καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖσ καὶ τοῖσ ἱερεῦσιν ἀδελφοῖσ αὐτῶν υἱοῖσ Ἀαρών. καὶ οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ἀσὰφ ἦσαν ἐπὶ τῆσ τάξεωσ αὐτῶν, κατὰ τὰ ὑπὸ Δαυὶδ τεταγμένα καὶ Ἀσὰφ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Ἐδδινοῦσ ὁ παρά τοῦ βασιλέωσ, καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ̓ ἑκάστου πυλῶνοσ. οὐκ ἔστι παραβῆναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ ἐφημερίαν, οἱ γὰρ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖσ. καὶ συνετελέσθη τὰ τῆσ θυσίασ τοῦ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀχθῆναι τὸ πάσχα καὶ προσαχθῆναι τὰσ θυσίασ ἐπὶ τὸ τοῦ Κυρίου θυσιαστήριον κατὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ βασιλέωσ Ἰωσίου. καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ εὑρεθέντεσ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὸ πάσχα καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἡμέρασ ἑπτά. καὶ οὐκ ἤχθη τὸ πάσχα τοιοῦτον ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν χρόνων Σαμουὴλ τοῦ προφήτου, καὶ πάντεσ οἱ βασιλεῖσ τοῦ Ἰσραὴλ οὐκ ἠγάγοσαν πάσχα τοιοῦτον, οἷον ἤγαγεν Ἰωσίασ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ὁ εὑρεθεὶσ ἐν τῇ κατοικήσει αὐτῶν ἐν Ἱερουσαλήμ. ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντοσ Ἰωσίου ἤχθη τὸ πάσχα τοῦτο. καὶ ὠρθώθη τὰ ἔργα Ἰωσίου ἐνώπιον τοῦ Κυρίου αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ πλήρει εὐσεβείασ. καὶ τὰ κατ̓ αὐτὸν δέ ἀναγέγραπται ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν χρόνοισ, περὶ τῶν ἡμαρτηκότων καὶ ἠσεβηκότων εἰσ τὸν Κύριον παρὰ πᾶν ἔθνοσ καὶ βασιλείαν, καὶ ἃ ἐλύπησαν αὐτὸν ἐν αἰσθήσει, καὶ οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου ἀνέστησαν ἐπὶ Ἰσραήλ. Καὶ μετὰ πᾶσαν τὴν πρᾶξιν ταύτην Ἰωσίου συνέβη Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου ἐλθόντα πόλεμον ἐγεῖραι ἐν Χαρκαμὺσ ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου, καὶ ἐξῆλθεν εἰσ ἀπάντησιν αὐτῷ Ἰωσίασ. καὶ διεπέμψατο πρὸσ αὐτὸν βασιλεὺσ Αἰγύπτου λέγων. τί ἐμοὶ καὶ σοί ἐστι, βασιλεῦ τῆσ Ἰουδαίασ̣ οὐχὶ πρόσ σε ἐξαπέσταλμαι ὑπὸ Κυρίου τοῦ Θεοῦ. ἐπὶ γὰρ τοῦ Εὐφράτου ὁ πόλεμόσ μου ἐστί. καὶ νῦν Κύριοσ μετ̓ ἐμοῦ ἐστι, καὶ Κύριοσ μετ̓ ἐμοῦ ἐπισπεύδων ἐστίν. ἀπόστηθι καὶ μὴ ἐναντιοῦ τῷ Κυρίῳ. καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν ἑαυτὸν Ἰωσίασ ἐπὶ τὸ ἅρμα αὐτοῦ, ἀλλὰ πολεμεῖν αὐτὸν ἐπεχείρει, οὐ προσέχων ρήμασιν Ἱερεμίου προφήτου ἐκ στόματοσ Κυρίου. ἀλλὰ συνεστήσατο πρὸσ αὐτὸν πόλεμον ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδώ, καὶ κατέβησαν οἱ ἄρχοντεσ πρὸσ τὸν βασιλέα Ἰωσίαν. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ τοῖσ παισὶν ἑαυτοῦ. ἀποστήσατέ με ἀπὸ τῆσ μάχησ, ἠσθένησα γὰρ λίαν. καὶ εὐθέωσ ἀπέστησαν αὐτὸν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἀπὸ τῆσ παρατάξεωσ, καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευτέριον αὐτοῦ. καὶ ἀποκατασταθεὶσ εἰσ Ἱερουσαλήμ, μετήλλαξε τὸν βίον αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν τῷ πατρικῷ τάφῳ. καὶ ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ ἐπένθησαν τὸν Ἰωσίαν, καὶ ἐθρήνησεν Ἱερεμίασ ὁ προφήτησ ὑπὲρ Ἰωσίου, καὶ οἱ προκαθήμενοι σὺν γυναιξὶν ἐθρηνοῦσαν αὐτὸν ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἐξεδόθη τοῦτο γίνεσθαι ἀεὶ εἰσ ἅπαν τὸ γένοσ Ἰσραήλ. ταῦτα δὲ ἀναγέγραπται ἐν τῇ βίβλῳ τῶν ἱστορουμένων περὶ τῶν βασιλέων τῆσ Ἰουδαίασ. καὶ τὸ καθ̓ ἓν πραχθὲν τῆσ πράξεωσ Ἰωσίου καὶ τῆσ δόξησ αὐτοῦ καὶ τῆσ συνέσεωσ αὐτοῦ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, τά τε προπραχθέντα ὑπ̓ αὐτοῦ καὶ τὰ νῦν, ἱστόρηται ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα. Καὶ ἀναλαβόντεσ οἱ ἐκ τοῦ ἔθνουσ τὸν Ἰεχονίαν υἱὸν Ἰωσίου ἀνέδειξαν βασιλέα ἀντὶ Ἰωσίου τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ὄντα ἐτῶν εἴκοσι τριῶν. καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ καὶ Ἱερουσαλὴμ μῆνασ τρεῖσ. καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν βασιλεὺσ Αἰγύπτου τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐζημίωσε τὸ ἔθνοσ ἀργυρίου ταλάντοισ ἑκατὸν καὶ χρυσίου ταλάντῳ ἑνί. καὶ ἀνέδειξε βασιλεὺσ Αἰγύπτου βασιλέα Ἰωακὶμ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βασιλέα τῆσ Ἰουδαίασ καὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἔδησεν Ἰωακὶμ τοὺσ μεγιστᾶνασ, Ζαράκην δὲ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ συλλαβὼν ἀνήγαγεν ἐξ Αἰγύπτου. Ἐτῶν δὲ ἦν εἰκοσιπέντε Ἰωακίμ, ὅτε ἐβασίλευσε τῆσ Ἰουδαίασ καὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. μετ̓ αὐτὸν δὲ ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ καὶ δήσασ αὐτὸν ἐν χαλκείῳ δεσμῷ καὶ ἀπήγαγεν εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ Κυρίου λαβὼν Ναβουχοδονόσορ καὶ ἀπενέγκασ ἀπηρείσατο ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι. τὰ δὲ ἱστορηθέντα περὶ αὐτοῦ καὶ τῆσ ἀκαθαρσίασ αὐτοῦ καὶ δυσσεβείασ ἀναγέγραπται ἐν τῇ βίβλῳ τῶν χρόνων τῶν βασιλέων. Καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ Ἰωακὶμ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ. ὅτε γὰρ ἀνεδείχθη, ἦν ἐτῶν ὀκτώ. βασιλεύει δὲ μῆνασ τρεῖσ καὶ ἡμέρασ δέκα ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἔναντι Κυρίου. Καὶ μετ̓ ἐνιαυτὸν ἀποστείλασ Ναβουχοδονόσορ μετήγαγεν αὐτὸν εἰσ Βαβυλῶνα ἅμα τοῖσ ἱεροῖσ σκεύεσι τοῦ Κυρίου καὶ ἀνέδειξε Σεδεκίαν βασιλέα τῆσ Ἰουδαίασ καὶ Ἱερουσαλὴμ ὄντα ἐτῶν εἴκοσιν ἑνόσ, βασιλεύει δὲ ἔτη ἕνδεκα, καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ οὐκ ἐνετράπη ἀπὸ τῶν ρηθέντων λόγων ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου ἐκ στόματοσ τοῦ Κυρίου. καὶ ὁρκισθεὶσ ἀπὸ τοῦ βασιλέωσ Ναβουχοδονόσορ τῷ ὀνόματι Κυρίου, ἐπιορκήσασ ἀπέστη. καὶ σκληρύνασ αὐτοῦ τὸν τράχηλον καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ παρέβη τὰ νόμιμα Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ. καὶ οἱ ἡγούμενοι δὲ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων πολλὰ ἠσέβησαν καὶ ὑπὲρ πάσασ τὰσ ἀκαθαρσίασ πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ ἐμίαναν τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου τὸ ἁγιαζόμενον ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸσ τῶν πατέρων αὐτῶν διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ μετακαλέσαι αὐτούσ, καθότι ἐφείδετο αὐτῶν καὶ τοῦ σκηνώματοσ αὐτοῦ. αὐτοὶ δὲ ἐμυκτήρισαν ἐν τοῖσ ἀγγέλοισ αὐτοῦ καὶ ᾗ ἡμέρᾳ ἐλάλησε Κύριοσ ἦσαν ἐκπαίζοντεσ τοὺσ προφήτασ αὐτοῦ, ἕωσ οὗ θυμωθέντα αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ διὰ τὰ δυσσεβήματα προστάξαι ἀναβιβάσαι ἐπ̓ αὐτοὺσ τοὺσ βασιλεῖσ τῶν Χαλδαίων. οὗτοι ἀπέκτειναν τοὺσ νεανίσκουσ αὐτῶν ἐν ρομφαίᾳ περικύκλῳ τοῦ ἁγίου αὐτῶν ἱεροῦ καὶ οὐκ ἐφείσαντο νεανίσκου καὶ παρθένου καὶ πρεσβύτου καὶ νεωτέρου, ἀλλὰ πάντασ παρέδωκαν εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν. καὶ πάντα τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ Κυρίου τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰσ κιβωτοὺσ τοῦ Κυρίου καὶ τὰσ βασιλικὰσ ἀποθήκασ ἀναλαβόντεσ ἀπήνεγκαν εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ἐνεπύρισαν τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καί ἔλυσαν τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ καὶ τοὺσ πύργουσ αὐτῆσ ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ καὶ συνετέλεσαν πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆσ ἀχρειῶσαι, καὶ τοὺσ ἐπιλοίπουσ ἀπήγαγε μετὰ ρομφαίασ εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ἦσαν παῖδεσ αὐτῷ καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ μέχρι τοῦ βασιλεῦσαι Πέρσασ εἰσ ἀναπλήρωσιν ρήματοσ τοῦ Κυρίου ἐν στόματι Ἱερεμίου. ἕωσ τοῦ εὐδοκῆσαι τὴν γῆν τὰ σάββατα αὐτῆσ, πάντα τὸν χρόνον τῆσ ἐρημώσεωσ αὐτῆσ, σαββατιεῖ εἰσ συμπλήρωσιν ἐτῶν ἑβδομήκοντα.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION