Septuagint, Liber II Paralipomenon 35:

(70인역 성경, 역대기 하권 35:)

ΚΑΙ ἐποίησεν Ἰωσίασ τὸ φασὲκ τῷ Κυρίῳ Θεῷ αὐτοῦ, καὶ ἔθυσε τὸ φασὲκ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸσ τοῦ πρώτου. καὶ ἔστησε τοὺσ ἱερεῖσ ἐπὶ τὰσ φυλακὰσ αὐτῶν καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺσ εἰσ τὰ ἔργα οἴκου Κυρίου. καὶ εἶπε τοῖσ Λευίταισ τοῖσ δυνατοῖσ ἐν παντὶ Ἰσραὴλ τοῦ ἁγιασθῆναι αὐτοὺσ τῷ Κυρίῳ, καὶ ἔθηκαν τὴν κιβωτὸν τὴν ἁγίαν εἰσ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν υἱὸσ Δαυὶδ τοῦ βασιλέωσ Ἰσραήλ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. οὐκ ἔστιν ὑμῖν ἐπ’ ὤμων ἆραι οὐδέν. νῦν οὖν λειτουργήσατε τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἑτοιμάσθητε κατ’ οἴκουσ πατριῶν ὑμῶν καὶ κατὰ τὰσ ἐφημερίασ ὑμῶν κατὰ τὴν γραφὴν Δαυὶδ βασιλέωσ Ἰσραὴλ καὶ διὰ χειρὸσ Σαλωμὼν υἱοῦ αὐτοῦ καὶ στῆτε ἐν τῷ οἴκῳ κατὰ τὰσ διαιρέσεισ οἴκων πατριῶν ὑμῶν τοῖσ ἀδελφοῖσ ὑμῶν υἱοῖσ τοῦ λαοῦ, καὶ μερὶσ οἴκου πατριᾶσ τοῖσ Λευίταισ, καὶ θύσατε τὸ φασὲκ καὶ ἑτοιμάσατε τοῖσ ἀδελφοῖσ ὑμῶν τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸν λόγον Κυρίου διὰ χειρὸσ Μωυσῆ. καὶ ἀπήρξατο Ἰωσίασ τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ πρόβατα καὶ ἀμνοὺσ καὶ ἐρίφουσ ἀπὸ τῶν τέκνων τῶν αἰγῶν, πάντα εἰσ τὸ φασέκ, καὶ πάντασ τοὺσ εὑρεθέντασ εἰσ ἀριθμὸν τριάκοντα χιλιάδασ καὶ μόσχων τρεῖσ χιλιάδασ. ταῦτα ἀπὸ τῆσ ὑπάρξεωσ τοῦ βασιλέωσ. καὶ οἱ ἄρχοντεσ αὐτοῦ ἀπήρξαντο τῷ λαῷ καὶ τοῖσ ἱερεῦσι καὶ τοῖσ Λευίταισ. ἔδωκε δὲ Χελκίασ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Ιἰὴλ οἱ ἄρχοντεσ τοῖσ ἱερεῦσιν οἴκου Θεοῦ καὶ ἔδωκεν εἰσ τὸ φασὲκ πρόβατα καὶ ἀμνοὺσ καὶ ἐρίφουσ δισχίλια ἑξακόσια καὶ μόσχουσ τριακοσίουσ. καὶ Χωνενίασ καὶ Βαναίασ καὶ Σαμαίασ καὶ Ναθαναὴλ ἀδελφὸσ αὐτοῦ καὶ Ἀσαβίασ καὶ Ιἰὴλ καὶ Ἰωζαβὰδ ἄρχοντεσ τῶν Λευιτῶν ἀπήρξαντο τοῖσ Λευίταισ εἰσ τὸ φασὲκ πρόβατα πεντακισχίλια καὶ μόσχουσ πεντακοσίουσ. καὶ κατωρθώθη ἡ λειτουργία, καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖσ ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν καὶ οἱ Λευῖται ἐπὶ τὰσ διαιρέσεισ αὐτῶν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως καὶ ἔθυσαν τὸ φασέκ, καὶ προσέχεαν οἱ ἱερεῖσ τὸ αἷμα ἐκ χειρὸσ αὐτῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐξέδειραν. καὶ ἡτοίμασαν τὴν ὁλοκαύτωσιν παραδοῦναι αὐτοῖσ κατὰ τὴν διαίρεσιν κατ’ οἴκουσ πατριῶν τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ τοῦ προσάγειν τῷ Κυρίῳ, ὡσ γέγραπται ἐν βίβλῳ Μωυσῆ, καὶ οὕτωσ εἰσ τὸ πρωί̈. καὶ ὤπτησαν τὸ φασὲκ ἐν πυρὶ κατὰ τὴν κρίσιν καὶ τὰ ἅγια ὕψησαν ἐν τοῖσ χαλκείοισ καὶ ἐν τοῖσ λέβησι. καὶ εὐωδώθη, καὶ ἔδραμον πρὸσ πάντασ τοὺσ υἱοὺσ τοῦ λαοῦ. καὶ μετὰ τὸ ἑτοιμάσαι αὐτοῖσ καὶ τοῖσ ἱερεῦσιν, ὅτι οἱ ἱερεῖσ ἐν τῷ ἀναφέρειν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα ἕωσ νυκτόσ, καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖσ καὶ τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν υἱοῖσ Ἀαρών. καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ υἱοὶ Ἀσὰφ ἐπὶ τῆσ στάσεωσ αὐτῶν κατὰ τὰσ ἐντολὰσ Δαυὶδ καὶ Ἀσὰφ καὶ Αἰμὰν καὶ Ἰδιθὼμ οἱ προφῆται τοῦ βασιλέωσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ καὶ οἱ πυλωροὶ πύλησ καὶ πύλησ, οὐκ ἦν αὐτοῖσ κινεῖσθαι ἀπὸ τῆσ λειτουργίασ τῶν ἁγίων, ὅτι ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖσ. καὶ κατωρθώθη καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἡ λειτουργία Κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοῦ ποιῆσαι τὸ φασὲκ καὶ ἐνεγκεῖν τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέωσ Ἰωσίου. καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ εὑρεθέντεσ τὸ φασὲκ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρασ. καὶ οὐκ ἐγένετο φασὲκ ὅμοιον αὐτῷ ἐν Ἰσραὴλ ἀπὸ ἡμερῶν Σαμουὴλ τοῦ προφήτου καὶ παντὸσ βασιλέωσ Ἰσραὴλ οὐκ ἐποίησαν τὸ φασέκ, ὃ ἐποίησεν Ἰωσίασ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶσ Ἰούδα καὶ Ἰσραὴλ ὁ εὑρεθεὶσ καὶ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν Ἱερουσαλὴμ τῷ Κυρίῳ. τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆσ βασιλείασ Ἰωσίου ἐποιήθη τὸ φασὲκ τοῦτο. α καὶ τοὺσ ἐγγαστριμύθουσ καὶ τοὺσ γνώστασ καὶ τὰ θεραφὶν καὶ τὰ εἴδωλα καὶ τὰ καρησίμ, ἃ ἦν ἐν γῇ Ἰούδα καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐνεπύρισεν ὁ βασιλεὺσ Ἰωσίασ, ἵνα στήσῃ τοὺσ λόγουσ τοῦ νόμου τοὺσ γεγραμμένουσ ἐπὶ τοῦ βιβλίου, οὗ εὗρε Χελκίασ ὁ ἱερεὺσ ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου. β ὅμοιοσ αὐτῷ οὐκ ἐγενήθη ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ὃσ ἐπέστρεψε πρὸσ Κύριον ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ κατὰ πάντα τὸν νόμον Μωυσῆ, καὶ μετ’ αὐτὸν οὐκ ἀνέστη ὅμοιοσ αὐτῷ. γ πλὴν οὐκ ἀπεστράφη Κύριοσ ἀπὸ ὀργῆσ θυμοῦ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου, οὗ ὠργίσθη θυμῷ Κύριοσ ἐν τῷ Ἰούδᾳ, ἐπὶ πάντα τὰ παροργίσματα αὐτοῦ, ἃ παρώργισε Μανασσῆσ. δ καὶ εἶπε Κύριοσ. καί γε τὸν Ἰούδαν ἀποστήσω ἀπὸ προσώπου μου, καθὼσ ἀπέστησα τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἀπωσάμην τὴν πόλιν, ἣν ἐξελεξάμην τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ τὸν οἶκον ὃν εἶπα. ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. Καὶ ἀνέβη φαραὼ Νεχαὼ βασιλεὺσ Αἰγύπτου ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀσσυρίων ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην, καὶ ἐπορεύθη βασιλεὺσ Ἰωσίασ εἰσ συνάντησιν αὐτῷ. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτὸν ἀγγέλουσ λέγων. τί ἐμοὶ καὶ σοί, βασιλεῦ Ἰούδα̣ οὐκ ἐπὶ σὲ ἥκω σήμερον πόλεμον πολεμῆσαι, καὶ ὁ Θεὸσ εἶπε τοῦ κατασπεῦσαί με. πρόσεχε ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ μετ’ ἐμοῦ μὴ καταφθείρῃ σε. καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν Ἰωσίασ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἢ πολεμεῖν αὐτὸν ἐκραταιώθη καὶ οὐκ ἤκουσε τῶν λόγων Νεχαὼ διά στόματοσ Θεοῦ καὶ ἦλθε τοῦ πολεμῆσαι ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδώ. καὶ ἐτόξευσαν οἱ τοξόται ἐπὶ βασιλέα Ἰωσίαν. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ τοῖσ παισὶν αὐτοῦ. ἐξαγάγετέ με, ὅτι ἐπόνεσα σφόδρα. καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἅρματοσ καὶ ἀνεβίβασαν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευτεραῖον, ὃ ἦν αὐτῷ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἀπέθανε καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. καὶ πᾶσ Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλὴμ ἐπένθησαν ἐπὶ Ἰωσίαν, καὶ ἐθρήνησεν Ἱερεμίασ ἐπὶ Ἰωσίαν, καὶ εἶπαν πάντεσ οἱ ἄρχοντεσ καὶ αἱ ἄρχουσαι θρῆνον ἐπὶ Ἰωσίαν ἕωσ τῆσ σήμερον. καὶ ἔδωκαν αὐτὸν εἰσ πρόσταγμα ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ τῶν θρήνων. καὶ ἦσαν οἱ λοιποὶ λόγοι Ἰωσίου καὶ ἡ ἐλπὶσ αὐτοῦ γεγραμμένα ἐν νόμῳ Κυρίου. καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION