Septuagint, Liber II Regum 18:

(70인역 성경, 열왕기 하권 18:)

ΚΑΙ ἐγένετο ἐν ἔτει τρίτῳ τῷ Ὡσηὲ υἱῷ Ἠλὰ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν Ἐζεκίασ υἱὸσ Ἄχαζ βασιλέωσ Ἰούδα. υἱὸσ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἄβου θυγάτηρ Ζαχαρίου. καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. αὐτὸσ ἐξῇρε τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψε τὰσ στήλασ καὶ ἐξωλόθρευσε τὰ ἄλση καὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν, ὃν ἐποίησε Μωυσῆσ, ὅτι ἕωσ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἦσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ θυμιῶντεσ αὐτῷ, καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Νεεσθάν. ἐν Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραὴλ ἤλπισε, καὶ μετ̓ αὐτὸν οὐκ ἐγενήθη ὅμοιοσ αὐτῷ ἐν βασιλεῦσιν Ἰούδα καὶ ἐν τοῖσ γενομένοισ ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ ἐκολλήθη τῷ Κυρίῳ, οὐκ ἀπέστη ὄπισθεν αὐτοῦ καὶ ἐφύλαξε τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ, ὅσασ ἐνετείλατο Μωυσῇ. καὶ ἦν Κύριοσ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ ἐν πᾶσιν, οἷσ ἐποίει, συνῆκε. καὶ ἠθέτησεν ἐν τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων καὶ οὐκ ἐδούλευσεν αὐτῷ. αὐτὸσ ἐπάταξε τοὺσ ἀλλοφύλουσ ἕωσ Γάζησ καὶ ἕωσ ὁρίου αὐτῆσ ἀπὸ πύργου φυλασσόντων καὶ ἕωσ πόλεωσ ὀχυρᾶσ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ βασιλεῖ Ἐζεκίᾳ ἀνέβη Σαλαμανασὰρ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐπὶ Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκει ἐπ̓ αὐτήν. καὶ κατελάβετο αὐτὴν ἀπὸ τέλουσ τριῶν ἐτῶν ἐν ἔτει ἕκτῳ τῷ Ἐζεκίᾳ , καὶ συνελήφθη Σαμάρεια. καὶ ἀπῴκισε βασιλεὺσ Ἀσσυρίων τὴν Σαμάρειαν εἰσ Ἀσσυρίουσ καὶ ἔθηκεν αὐτοὺσ ἐν Ἀλαὲ καὶ ἐν Ἀβὼρ ποταμῷ Γωζὰν καὶ ὄρη Μήδων, ἀνθ̓ ὧν ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆσ φωνῆσ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν καὶ παρέβησαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ, πάντα ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆσ ὁ δοῦλοσ Κυρίου, καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἐποίησαν. Καὶ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέωσ Ἐζεκίου ἀνέβη Σενναχηρὶμ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐπὶ τὰσ πόλεισ Ἰούδα τὰσ ὀχυρὰσ καὶ συνέλαβεν αὐτάσ. καὶ ἀπέστειλεν Ἐζεκίασ βασιλεὺσ Ἰούδα ἀγγέλουσ πρὸσ βασιλέα Ἀσσυρίων εἰσ Λαχὶσ λέγων. ἡμάρτηκα, ἀποστράφηθι ἀπ̓ ἐμοῦ. ὃ ἐὰν ἐπιθῇσ ἐπ̓ ἐμέ, βαστάσω. καὶ ἐπέθηκεν ὁ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐπὶ Ἐζεκίαν βασιλέα Ἰούδα τριακόσια τάλαντα ἀργυρίου καὶ τριάκοντα τάλαντα χρυσίου. καὶ ἔδωκεν Ἐζεκίασ πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ ἐν θησαυροῖσ οἴκου τοῦ βασιλέωσ. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συνέκοψεν Ἐζεκίασ τὰσ θύρασ ναοῦ καὶ τὰ ἐστηριγμένα, ἃ ἐχρύσωσεν Ἐζεκίασ ὁ βασιλεὺσ Ἰούδα, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ βασιλεῖ Ἀσσυρίων. καὶ ἀπέστειλε βασιλεὺσ Ἀσσυρίων τὸν Θαρθὰν καὶ τὸν Ραφὶσ καὶ τὸν Ραψάκην ἐκ Λαχὶσ πρὸσ τὸν βασιλέα Ἐζεκίαν ἐν δυνάμει βαρείᾳ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησαν ἐν τῷ ὑδραγωγῷ τῆσ κολυμβήθρασ τῆσ ἄνω, ἥ ἐστιν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέωσ. καὶ ἐβόησαν πρὸσ Ἐζεκίαν, καὶ ἦλθον πρὸσ αὐτὸν Ἑλιακὶμ υἱὸσ Χελκίου ὁ οἰκονόμοσ καὶ Σωμνὰσ ὁ γραμματεὺσ καὶ Ἰωὰσ ὁ υἱὸσ Σαφὰτ ὁ ἀναμιμνῄσκων. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Ραψάκησ. εἴπατε δὴ πρὸσ Ἐζεκίαν. τάδε λέγει ὁ βασιλεὺσ ὁ μέγασ ὁ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων. τί ἡ πεποίθησισ αὕτη, ἣν πέποιθασ̣ εἶπασ. πλὴν λόγοι χειλέων, βουλὴ καὶ δύναμισ εἰσ πόλεμον. νῦν οὖν τίνι πεποιθὼσ ἠθέτησασ ἐν ἐμοί̣ νῦν ἰδοὺ πέποιθασ σαυτῷ ἐπὶ τὴν ράβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην, ἐπ̓ Αἴγυπτον̣ ὃσ ἂν στηριχθῇ ἀνὴρ ἐπ̓ αὐτήν, καὶ εἰσελεύσεται εἰσ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ τρήσει αὐτήν. οὕτωσ Φαραὼ βασιλεὺσ Αἰγύπτου πᾶσι τοῖσ πεποιθόσιν ἐπ̓ αὐτόν. καὶ ὅτι εἶπασ πρόσ με. ἐπὶ Κύριον Θεὸν πεποίθαμεν. οὐχὶ αὐτὸσ οὗτοσ, οὗ ἀπέστησεν Ἐζεκίασ τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ εἶπε τῷ Ἰούδᾳ καὶ τῇ Ἱερουσαλήμ. ἐνώπιον τοῦ θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε ἐν Ἱερουσαλήμ̣ καὶ νῦν μίχθητε δὴ τῷ κυρίῳ μου βασιλεῖ Ἀσσυρίων, καὶ δώσω σοι δισχιλίουσ ἵππουσ, εἰ δυνήσῃ δοῦναι σεαυτῷ ἐπιβάτασ ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ πῶσ ἀποστρέψεισ τὸ πρόσωπον τοπάρχου ἑνὸσ τῶν δούλων τοῦ κυρίου μου τῶν ἐλαχίστων̣ καὶ ἤλπισασ σαυτῷ ἐπ̓ Αἴγυπτον εἰσ ἅρματα καὶ ἱππεῖσ. καὶ νῦν μὴ ἄνευ Κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον τοῦ διαφθεῖραι αὐτόν̣ Κύριοσ εἶπε πρόσ με. ἀνάβηθι ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ διάφθειρον αὐτήν. καὶ εἶπεν Ἑλιακὶμ υἱὸσ Χελκίου καὶ Σωμνὰσ καὶ Ἰωὰσ πρὸσ Ραψάκην. λάλησον δὴ πρὸσ τοὺσ παῖδάσ σου Συριστί, ὅτι ἀκούομεν ἡμεῖσ, καὶ οὐ λαλήσεισ μεθ̓ ἡμῶν Ἰουδαϊστί, καὶ ἱνατί λαλεῖσ ἐν τοῖσ ὠσὶ τοῦ λαοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ τείχουσ̣ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Ραψάκησ. μὴ ἐπὶ τὸν κύριόν σου καὶ πρὸσ σὲ ἀπέστειλέ με ὁ κύριόσ μου λαλῆσαι τοὺσ λόγουσ τούτουσ̣ οὐχὶ ἐπὶ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ καθημένουσ ἐπὶ τοῦ τείχουσ τοῦ φαγεῖν τὴν κόπρον αὐτῶν καὶ πιεῖν τὸ οὖρον αὐτῶν μεθ̓ ὑμῶν ἅμα̣ καὶ ἔστη Ραψάκησ καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ Ἰουδαϊστὶ καὶ ἐλάλησε καὶ εἶπεν. ἀκούσατε τοὺσ λόγουσ τοῦ μεγάλου βασιλέωσ Ἀσσυρίων. τάδε λέγει ὁ βασιλεύσ. μὴ ἐπαιρέτω ὑμᾶσ Ἐζεκίασ λόγοισ, ὅτι οὐ μὴ δύνηται ὑμᾶσ ἐξελέσθαι ἐκ χειρόσ μου. καὶ μὴ ἐλπιζέτω ὑμᾶσ Ἐζεκίασ πρὸσ Κύριον λέγων. ἐξαιρούμενοσ ἐξελεῖται Κύριοσ, οὐ μὴ παραδοθῇ ἡ πόλισ αὕτη ἐν χειρὶ βασιλέωσ Ἀσσυρίων. μὴ ἀκούετε Ἐζεκίου. ὅτι τάδε λέγει ὁ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων. ποιήσατε μετ̓ ἐμοῦ εὐλογίαν καὶ ἐξέλθατε πρόσ με, καὶ πίεται ἀνὴρ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ τὴν συκῆν αὐτοῦ φάγεται καὶ πίεται ὕδωρ τοῦ λάκκου αὐτοῦ, ἕωσ ἔλθω καὶ λάβω ὑμᾶσ εἰσ γῆν ὡσ γῆ ὑμῶν, γῆ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἄρτου καὶ ἀμπελώνων, γῆ ἐλαίασ ἐλαίου καὶ μέλιτοσ, καὶ ζήσετε καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε. καὶ μὴ ἀκούετε Ἐζεκίου, ὅτι ἀπατᾷ ὑμᾶσ λέγων. Κύριοσ ρήσεται ὑμᾶσ. μὴ ρυόμενοι ἐρρύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν ἕκαστοσ τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἐκ χειρὸσ βασιλέωσ Ἀσσυρίων̣ ποῦ ἐστιν ὁ θεὸσ Αἰμὰθ καὶ Ἀρφάδ̣ ποῦ ἐστιν ὁ θεὸσ Σεπφαουραί̈μ, Ἀνὰ καὶ Ἀβά, ὅτι ἐξείλαντο Σαμάρειαν ἐκ χειρόσ μου̣ τίσ ἐν πᾶσι τοῖσ θεοῖσ τῶν γαιῶν, οἳ ἐξείλαντο τὰσ γᾶσ αὐτῶν ἐκ χειρόσ μου, ὅτι ἐξελεῖται Κύριοσ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκ χειρόσ μου̣ καὶ ἐκώφευσαν καὶ οὐκ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ λόγον, ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέωσ λέγων. οὐκ ἀποκριθήσεσθε αὐτῷ. καὶ εἰσῆλθεν Ἑλιακὶμ υἱὸσ Χελκίου ὁ οἰκονόμοσ καὶ Σωμνὰσ ὁ γραμματεὺσ καὶ Ἰωὰσ υἱὸσ Σαφὰτ ὁ ἀναμιμνήσκων πρὸσ Ἐζεκίαν, διερρηχότεσ τὰ ἱμάτια καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ τοὺσ λόγουσ Ραψάκου.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION