Septuagint, Liber I Regum 11:

(70인역 성경, 열왕기 상권 11:)

ΚΑΙ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ἦν φιλογύνησ. καὶ ἦσαν αὐτῷ γυναῖκεσ ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι. καὶ ἔλαβε γυναῖκασ ἀλλοτρίασ καὶ τὴν θυγατέρα Φαραώ, Μωαβίτιδασ, Ἀμμανίτιδασ, Σύρασ καὶ Ἰδουμαίασ, Χετταίασ καὶ Ἀμορραίασ, ἐκ τῶν ἐθνῶν, ὧν ἀπεῖπε Κύριοσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. οὐκ εἰσελεύσεσθε εἰσ αὐτούσ, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰσ ὑμᾶσ, μὴ ἐκκλίνωσι τὰσ καρδίασ ὑμῶν ὀπίσω εἰδώλων αὐτῶν. εἰσ αὐτοὺσ ἐκολλήθη Σαλωμὼν τοῦ ἀγαπῆσαι. καὶ ἐγενήθη ἐν καιρῷ γήρουσ Σαλωμὼν καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ, καθὼσ ἡ καρδία Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, καὶ ἐξέκλιναν γυναῖκεσ αἱ ἀλλότριαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὀπίσω θεῶν αὐτῶν. τότε ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν ὑψηλὸν τῷ Χαμώσ, εἰδώλῳ Μωὰβ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν εἰδώλῳ υἱῶν Ἀμμὼν καὶ τῇ Ἀστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων, καὶ οὕτωσ ἐποίησε πάσαισ ταῖσ γυναιξὶν αὐτοῦ ταῖσ ἀλλοτρίαισ, αἳ ἐθυμίων καὶ ἔθυον τοῖσ εἰδώλοισ αὐτῶν. καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. οὐκ ἐπορεύθη ὀπίσω Κυρίου ὡσ Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ὠργίσθη Κύριοσ ἐπὶ Σαλωμών, ὅτι ἐξέκλινε καρδίαν αὐτοῦ ἀπὸ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ τοῦ ὀφθέντοσ αὐτῷ δὶς καὶ ἐντειλαμένου αὐτῷ ὑπὲρ τοῦ λόγου τούτου, τὸ παράπαν μὴ πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ φυλάξασθαι ποιῆσαι, ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριοσ ὁ Θεόσ, οὐδ̓ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ Κυρίου κατὰ τὴν καρδίαν Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Σαλωμών. ἀνθ̓ ὧν ἐγένετο ταῦτα μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐφύλαξασ τὰσ ἐντολάσ μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ἃ ἐνετειλάμην σοι, διαρρήσσων διαρρήξω τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρόσ σου καὶ δώσω αὐτὴν τῷ δούλῳ σου. πλὴν ἐν ταῖσ ἡμέραισ σου οὐ ποιήσω αὐτὰ διὰ Δαυὶδ τὸν πατέρα σου. ἐκ χειρὸσ υἱοῦ σου λήψομαι αὐτήν. πλὴν ὅλην τὴν βασιλείαν οὐ μὴ λάβω. σκῆπτρον ἓν δώσω τῷ υἱῷ σου διὰ Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου καὶ διὰ Ἱερουσαλὴμ τὴν πόλιν, ἣν ἐξελεξάμην. Καὶ ἤγειρε Κύριοσ σατὰν τῷ Σαλωμὼν τὸν Ἄδερ τὸν Ἰδουμαῖον καὶ τὸν Ἐσρὼμ υἱὸν Ἐλιαδαέ, τὸν ἐν Ραεμμὰθ Ἀδραζὰρ βασιλέα Σουβὰ κύριον αὐτοῦ. καὶ συνηθροίσθησαν ἐπ̓ αὐτὸν ἄνδρεσ, καὶ ἦν ἄρχων συστρέμματοσ καὶ προκατελάβετο τὴν Δαμασέκ. καὶ ἦσαν σατὰν τῷ Ἰσραὴλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Σαλωμών. καὶ Ἄδερ ὁ Ἰδουμαῖοσ ἐκ τοῦ σπέρματοσ τῆσ βασιλείασ ἐν Ἰδουμαίᾳ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξολοθρεῦσαι Δαυὶδ τὸν Ἐδὼμ ἐν τῷ πορευθῆναι Ἰωὰβ ἄρχοντα τῆσ στρατιᾶσ θάπτειν τοὺσ τραυματίασ, καὶ ἔκοψαν πᾶν ἀρσενικὸν ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ — ὅτι ἓξ μῆνασ ἐνεκάθητο ἐκεῖ Ἰωὰβ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ, ἕωσ ὅτου ἐξωλόθρευσε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ— καὶ ἀπέδρα Ἄδερ, αὐτὸσ καὶ πάντεσ ἄνδρεσ Ἰδουμαῖοι τῶν παίδων τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθον εἰσ Αἴγυπτον. καὶ Ἄδερ παιδάριον μικρόν. καὶ ἀνίστανται ἄνδρεσ ἐκ τῆσ πόλεωσ Μαδιὰμ καὶ ἔρχονται εἰσ Φαρὰν καὶ λαμβάνουσιν ἄνδρασ μεθ̓ ἑαυτῶν καὶ ἔρχονται πρὸσ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ εἰσῆλθεν Ἄδερ πρὸσ Φαραώ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ οἶκον καὶ ἄρτουσ διέταξεν αὐτῷ. καὶ εὗρεν Ἄδερ χάριν ἐναντίον Φαραὼ σφόδρα, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα ἀδελφὴν τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ, ἀδελφὴν Θεκεμίνασ τὴν μείζω. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ Θεκεμίνασ τῷ Ἄδερ τὸν Γανηβὰθ υἱὸν αὐτῆσ, καὶ ἐξέθρεψεν αὐτὸν Θεκεμίνα ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραώ, καὶ ἦν Γανηβὰθ ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραώ. καὶ Ἄδερ ἤκουσεν ἐν Αἰγύπτῳ ὅτι κεκοίμηται Δαυὶδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ὅτι τέθνηκεν Ἰωὰβ ὁ ἄρχων τῆσ στρατιᾶσ. καὶ εἶπεν Ἄδερ πρὸσ Φαραώ. ἐξαπόστειλόν με καὶ ἀποστρέψω εἰσ τὴν γῆν μου. καὶ εἶπε Φαραὼ τῷ Ἄδερ. τίνι σὺ ἐλαττονῇ μετ̓ ἐμοῦ̣ καὶ ἰδοὺ σὺ ζητεῖσ ἀπελθεῖν εἰσ τὴν γῆν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἄδερ, ὅτι ἐξαποστέλλων ἐξαποστελεῖσ με. καὶ ἀνέστρεψεν Ἄδερ εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ. αὕτη ἡ κακία, ἣν ἐποίησεν Ἄδερ. καὶ ἐβαρυθύμησεν ἐν Ἰσραὴλ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν γῇ Ἐδώμ. Καὶ Ἱεροβοὰμ υἱὸσ Ναβὰτ ὁ Ἐφραθὶ ἐκ τῆσ Σαριρὰ υἱὸσ γυναικὸσ χήρασ δοῦλοσ Σαλωμών. καὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ὡσ ἐπῄρατο χεῖρασ ἐπὶ βασιλέα Σαλωμών. καὶ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ᾠκοδόμησε τὴν ἄκραν, συνέκλεισε τὸν φραγμὸν τῆσ πόλεωσ Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ὁ ἄνθρωποσ Ἱεροβοὰμ ἰσχυρὸσ δυνάμει, καὶ εἶδε Σαλωμὼν τὸ παιδάριον ὅτι ἀνὴρ ἔργων ἐστί, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὰσ ἄρσεισ οἴκου Ἰωσήφ. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ Ἱεροβοὰμ ἐξῆλθεν ἐξ Ἱερουσαλὴμ καὶ εὗρεν αὐτὸν Ἀχιὰ ὁ Σηλωνίτησ ὁ προφήτησ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν ἐκ τῆσ ὁδοῦ. καὶ Ἀχιὰ περιβεβλημένοσ ἱματίῳ καινῷ, καὶ ἀμφότεροι μόνοι ἐν τῷ πεδίῳ. καὶ ἐπελάβετο Ἀχιὰ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ τοῦ καινοῦ τοῦ ἐπ̓ αὐτῷ καὶ διέρρηξεν αὐτὸν δώδεκα ρήγματα καὶ εἶπε τῷ Ἱεροβοάμ. λάβε σεαυτῷ δέκα ρήγματα, ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. ἰδοὺ ἐγὼ ρήσσω τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸσ Σαλωμὼν καὶ δώσω σοι δέκα σκῆπτρα. καὶ δύο σκῆπτρα ἔσονται αὐτῷ διὰ τὸν δοῦλόν μου Δαυὶδ καὶ διὰ Ἱερουσαλὴμ τὴν πόλιν, ἣν ἐξελεξάμην ἐν αὐτῇ ἐκ πασῶν φυλῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀνθ̓ ὧν ἐγκατέλιπέ με καὶ ἐποίησε τῇ Ἀστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων καὶ τῷ Χαμὼσ καὶ τοῖσ εἰδώλοισ Μωὰβ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν προσοχθίσματι υἱῶν Ἀμμὼν καὶ οὐκ ἐπορεύθη ἐν ταῖσ ὁδοῖσ μου τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον ἐμοῦ, ὡσ Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ οὐ μὴ λάβω τὴν βασιλείαν ὅλην ἐκ χειρὸσ αὐτοῦ, διότι ἀντιτασσόμενοσ ἀντιτάξομαι αὐτῷ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ ζωῆσ αὐτοῦ, διὰ τὸν Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου, ὃν ἐξελεξάμην αὐτόν. καὶ λήψομαι τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸσ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ δώσω σοι τὰ δέκα σκῆπτρα, τῷ δὲ υἱῷ αὐτοῦ δώσω τὰ δύο σκῆπτρα, ὅπωσ ᾖ θέσισ τῷ δούλῳ μου Δαυὶδ πάσασ τὰσ ἡμέρασ ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ τῇ πόλει, ἣν ἐξελεξάμην ἐμαυτῷ τοῦ θέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. καὶ σὲ λήψομαι καὶ βασιλεύσεισ ἐν οἷσ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου, καὶ σὺ ἔσῃ βασιλεὺσ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἔσται ἐὰν φυλάξῃσ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, καὶ πορευθῇσ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ μου καὶ ποιήσῃσ τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ φυλάξασθαι τὰ προστάγματά μου καὶ τὰσ ἐντολάσ μου, καθὼσ ἐποίησε Δαυὶδ ὁ δοῦλόσ μου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ οἰκοδομήσω σοι οἶκον πιστόν, καθὼσ ᾠκοδόμησα τῷ Δαυὶδ. καὶ ἐζήτησε Σαλωμὼν θανατῶσαι τὸν Ἱεροβοάμ, καὶ ἀνέστη καὶ ἀπέδρα εἰσ Αἴγυπτον πρὸσ Σουσακὶμ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ, ἕωσ οὗ ἀπέθανε Σαλωμών. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Σαλωμὼν καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ πᾶσαν τὴν φρόνησιν αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐν βιβλίῳ ρημάτων Σαλωμών̣ καὶ αἱ ἡμέραι, ἅσ ἐβασίλευε Σαλωμὼν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ πάντα Ἰσραὴλ τεσσαράκοντα ἔτη. καὶ ἐκοιμήθη Σαλωμὼν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἐγενήθη ὡσ ἤκουσεν Ἱεροβοὰμ υἱὸσ Ναβάτ, —καὶ αὐτοῦ ἔτι ὄντοσ ἐν Αἰγύπτῳ ὡσ ἔφυγεν ἐκ προσώπου Σαλωμὼν καὶ ἐκάθητο ἐν Αἰγύπτῳ— κατευθύνει καὶ ἔρχεται εἰσ τὴν πόλιν αὐτοῦ εἰσ τὴν γῆν Σαριρὰ τὴν ἐν ὄρει Ἐφραίμ. καὶ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ἐκοιμήθη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε Ροβοὰμ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Καὶ ἦσαν αὐτῷ γυναῖκεσ ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀νκαὶ ἐξέκλιναν γυναῖκεσ αὐτοῦ τὴν καρδίαν αὐτοῦ. ̀ρ̀ν Καὶ ἤγειρε Κύριοσ σατὰν τῷ Σαλωμὼν τὸν Ραζὼν υἱὸν Ἐλιαδαὲ τὸν Βαραμεὲθ Ἀδαδεζὲρ βασιλέα Σουβὰ κύριον αὐτοῦ. καὶ συνηθροίσθησαν ἐπ̓ αὐτὸν ἄνδρεσ καὶ ἦν ἄρχων συστρέμματοσ ἐν τῷ ἀποκτείνειν Δαυὶδ αὐτούσ, καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ Δαμασκὸν καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐτῷ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Δαμασκῷ καὶ ἐγένετο ἀντικείμενοσ τῷ Ἰσραὴλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Σαλωμών.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION