Septuagint, Liber I Regum 10:

(70인역 성경, 열왕기 상권 10:)

ΚΑΙ βασίλισσα Σαβὰ ἤκουσε τὸ ὄνομα Σαλωμὼν καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου καὶ ἦλθε πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασι. καὶ ἦλθεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα, καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἡδύσματα καὶ χρυσὸν πολὺν σφόδρα καὶ λίθον τίμιον, καὶ εἰσῆλθε πρὸσ Σαλωμὼν καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ πάντα ὅσα ἦν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆσ. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμὼν πάντασ τοὺσ λόγουσ αὐτῆσ. οὐκ ἦν λόγοσ παρεωραμένοσ παρὰ τοῦ βασιλέωσ, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ. καὶ εἶδε βασίλισσα Σαβὰ πᾶσαν τὴν φρόνησιν Σαλωμὼν καὶ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησε, καὶ τὰ βρώματα Σαλωμὼν καὶ τὴν καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ τὴν στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτοῦ καὶ τοὺσ οἰνοχόουσ αὐτοῦ, καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτοῦ, ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ Κυρίου, καὶ ἐξ ἑαυτῆσ ἐγένετο. καὶ εἶπε πρὸσ τὸν βασιλέα Σαλωμών. ἀληθινὸσ ὁ λόγοσ, ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τοῦ λόγου σου καὶ περὶ τῆσ φρονήσεώσ σου, καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖσ λαλοῦσί μοι, ἕωσ ὅτου παρεγενόμην καὶ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ εἰσὶ τὸ ἥμισυ καθὼσ ἀπήγγειλάν μοι. προστέθεικασ ἀγαθὰ πρὸσ αὐτὰ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἀκοήν, ἣν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου. μακάριαι αἱ γυναῖκέσ σου, μακάριοι οἱ παῖδέσ σου οὗτοι οἱ παρεστηκότεσ ἐνώπιόν σου διόλου, οἱ ἀκούοντεσ πᾶσαν τὴν φρόνησίν σου. γένοιτο Κύριοσ ὁ Θεόσ σου εὐλογημένοσ, ὃσ ἠθέλησεν ἐν σοὶ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνον Ἰσραήλ. διὰ τὸ ἀγαπᾶν Κύριον τὸν Ἰσραὴλ στῆσαι εἰσ τὸν αἰῶνα καὶ ἔθετό σε βασιλέα ἐπ̓ αὐτοὺσ τοῦ ποιεῖν κρίμα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίμασιν αὐτῶν. καὶ ἔδωκε τῷ Σαλωμὼν ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἡδύσματα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον. οὐκ ἐληλύθει κατὰ τὰ ἡδύσματα ἐκεῖνα ἔτι εἰσ πλῆθοσ, ἃ ἔδωκε βασίλισσα Σαβὰ τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. . καὶ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ἔδωκε τῇ βασιλίσσῃ Σαβὰ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ὅσα ᾐτήσατο, ἐκτὸσ πάντων ὧν ἐδεδόκει αὐτῇ διὰ χειρὸσ τοῦ βασιλέωσ Σαλωμών. καὶ ἀπεστράφη καὶ ἦλθεν εἰσ τὴν γῆν αὐτῆσ, αὐτὴ καὶ πάντεσ οἱ παῖδεσ αὐτῆσ. Καὶ ἦν ὁ σταθμὸσ τοῦ χρυσίου τοῦ ἐληλυθότοσ τῷ Σαλωμὼν ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια καὶ ἐξηκονταὲξ τάλαντα χρυσίου, χωρὶσ τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ πάντων τῶν βασιλέων τοῦ πέραν καὶ τῶν σατραπῶν τῆσ γῆσ. καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τριακόσια δόρατα χρυσᾶ ἐλατά. —τριακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ δόρυ τὸ ἓν— καὶ τριακόσια ὅπλα χρυσᾶ ἐλατὰ —καὶ τρεῖσ μναῖ ἐνῆσαν χρυσοῦ εἰσ τὸ ὅπλον τὸ ἓν— καὶ ἔδωκεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺσ εἰσ οἶκον δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου. καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺσ θρόνον ἐλεφάντινον μέγαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ. ἓξ ἀναβαθμοὶ ἐν θρόνῳ καὶ προτομαὶ μόσχων τῷ θρόνῳ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ χεῖρεσ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ τόπου τῆσ καθέδρασ, καὶ δύο λέοντεσ ἑστηκότεσ παρὰ τὰσ χεῖρασ, καὶ δώδεκα λέοντεσ ἑστῶτεσ ἐκεῖ ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν. οὐ γέγονεν οὕτωσ πάσῃ βασιλείᾳ. καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ὑπὸ τοῦ Σαλωμὼν γεγονότα χρυσᾶ καὶ λουτῆρεσ χρυσοῖ, καὶ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ συγκεκλεισμένα, οὐκ ἦν ἀργύριον, ὅτι οὐκ ἦν λογιζόμενον ἐν ταῖσ ἡμέραισ Σαλωμών. ὅτι ναῦσ Θαρσὶσ τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν τῇ θαλάσσῃ μετὰ τῶν νηῶν Χιράμ, μία διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο τῷ βασιλεῖ ναῦσ ἐκ θαρσὶσ χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ λίθων τορευτῶν καὶ πελεκητῶν. α Αὕτη ἦν ἡ πραγματεία τῆσ προνομῆσ, ἧσ ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ καὶ τὸ τεῖχοσ Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν ἄκραν, τοῦ περιφράξαι τὸν φραγμὸν τῆσ πόλεωσ Δαυὶδ καὶ τὴν Ἀσσοὺρ καὶ τὴν Μαγδὰλ καὶ τὴν Γαζὲρ καὶ τὴν Βαιθωρὼν τὴν ἀνωτέρω καὶ τὴν Ἰεθαρμὰθ καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τῶν ἁρμάτων καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τῶν ἱππέων καὶ τὴν πραγματείαν Σαλωμών, ἣν ἐπραγματεύσατο οἰκοδομῆσαι ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ, τοῦ μὴ κατάρξαι αὐτοῦ. β πάντα τὸν λαὸν τὸν ὑπολελειμμένον ὑπὸ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ Ἀμορραίου καὶ τοῦ Φερεζαίου καὶ τοῦ Χαναναίου καὶ τοῦ Εὐαίου καὶ τοῦ Ἰεβουσαίου καὶ τοῦ Γεργεσαίου, τῶν μὴ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὄντων, τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ ὑπολελειμμένα μετ̓ αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ, οὓσ οὐκ ἐδύναντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐξολοθρεῦσαι αὐτούσ, καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺσ Σαλωμὼν εἰσ φόρον ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. γ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐκ ἔδωκε Σαλωμὼν πρᾶγμα, ὅτι αὐτοὶ ἦσαν ἄνδρεσ οἱ πολεμισταὶ καὶ παῖδεσ αὐτοῦ καὶ ἄρχοντεσ καὶ τρισσοὶ αὐτοῦ καὶ ἄρχοντεσ τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ καὶ ἱππεῖσ αὐτοῦ. Καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμὼν ὑπὲρ πάντασ τοὺσ βασιλεῖσ τῆσ γῆσ πλούτῳ καὶ φρονήσει. καὶ πάντεσ βασιλεῖσ τῆσ γῆσ ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμὼν τοῦ ἀκοῦσαι τῆσ φρονήσεωσ αὐτοῦ, ἧσ ἔδωκε Κύριοσ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκαστοσ τὰ δῶρα, σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, στακτὴν καὶ ἡδύσματα καὶ ἵππουσ καὶ ἡμιόνουσ τὸ κατ̓ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτῷ. καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν τέσσαρεσ χιλιάδεσ θήλειαι ἵπποι εἰσ ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδεσ ἱππέων, καὶ ἔθετο αὐτὰσ ἐν ταῖσ πόλεσι τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασιλέωσ ἐν Ἱερουσαλήμ. α καὶ ἦν ἡγούμενοσ πάντων τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕωσ γῆσ ἀλλοφύλων καὶ ἕωσ ὁρίων Αἰγύπτου. καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺσ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ἱερουσαλὴμ ὡσ λίθουσ, καὶ τὰσ κέδρουσ ἔδωκεν ὡσ συκαμίνουσ τὰσ ἐν τῇ πεδινῇ εἰσ πλῆθοσ, καὶ ἡ ἔξοδοσ Σαλωμὼν τῶν ἱππέων καὶ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐκ Θεκουέ, ἔμποροι τοῦ βασιλέωσ ἐλάμβανον ἐκ Θεκουὲ ἐν ἀλλάγματι. καὶ ἀνέβαινεν ἡ ἔξοδοσ ἐξ Αἰγύπτου, ἅρμα ἀντὶ ἑκατὸν ἀργυρίου καὶ ἵπποσ ἀντὶ πεντήκοντα ἀργυρίου. καὶ οὕτωσ πᾶσι τοῖσ βασιλεῦσι Χεττιί̈ν καὶ βασιλεῦσι Συρίασ κατὰ θάλασσαν ἐξεπορεύοντο.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION