Septuagint, Liber I Samuelis 23:

(70인역 성경, 사무엘기 상권 23:)

ΚΑΙ ἀπηγγέλη τῷ Δαυὶδ λέγοντεσ. ἰδοὺ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἐν τῇ Κεϊλά, καὶ αὐτοὶ διαρπάζουσι, καταπατοῦσι τοὺσ ἅλω. καὶ ἐπηρώτησε Δαυὶδ διὰ τοῦ Κυρίου λέγων. εἰ πορευθῶ καὶ πατάξω τοὺσ ἀλλοφύλουσ τούτουσ̣ καὶ εἶπε Κύριοσ. πορεύου καὶ πατάξεισ ἐν τοῖσ ἀλλοφύλοισ τούτοισ καὶ σώσεισ τὴν Κεϊλά. καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρεσ τοῦ Δαυὶδ πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ ἡμεῖσ ἐνταῦθα ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φοβούμεθα, καὶ πῶσ ἔσται ἐὰν πορευθῶμεν εἰσ Κεϊλά̣ εἰσ τὰ σκῦλα τῶν ἀλλοφύλων εἰσπορευσόμεθα̣ καὶ προσέθετο Δαυὶδ ἔτι ἐπερωτῆσαι διὰ τοῦ Κυρίου, καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ Κύριοσ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἀνάστηθι καὶ κατάβηθι εἰσ Κεϊλά, ὅτι ἐγὼ παραδίδωμι τοὺσ ἀλλοφύλουσ εἰσ χεῖράσ σου. καὶ ἐπορεύθη Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ εἰσ Κεϊλὰ καὶ ἐπολέμησε τοῖσ ἀλλοφύλοισ, καὶ ἔφυγον ἐκ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγε τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖσ πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔσωσε Δαυὶδ τούσ κατοικοῦντασ Κεϊλά. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ φεύγειν Ἀβιάθαρ υἱὸν Ἀβιμέλεχ πρὸσ Δαυὶδ καὶ αὐτὸσ μετὰ Δαυὶδ εἰσ Κεϊλὰ κατέβη ἔχων ἐφοὺδ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαοὺλ ὅτι ἥκει ὁ Δαυὶδ εἰσ Κεϊλά, καὶ εἶπε Σαούλ. πέπρακεν αὐτὸν ὁ Θεὸσ εἰσ τὰσ χεῖράσ μου, ὅτι ἀποκέκλεισται εἰσελθὼν εἰσ πόλιν θυρῶν καὶ μοχλῶν. καὶ παρήγγειλε Σαοὺλ παντὶ τῷ λαῷ καταβαίνειν εἰσ πόλεμον εἰσ Κεϊλὰ συνέχειν τὸν Δαυὶδ καὶ τοὺσ ἄνδρασ αὐτοῦ. καὶ ἔγνω Δαυὶδ ὅτι οὐ παρασιωπᾷ Σαοὺλ περὶ αὐτοῦ τὴν κακίαν, καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ Ἀβιάθαρ τὸν ἱερέα. προσάγαγε τὸ ἐφοὺδ Κυρίου. καὶ εἶπε Δαυίδ. Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ἀκούων ἀκήκοεν ὁ δοῦλόσ σου ὅτι ζητεῖ Σαοὺλ ἐλθεῖν ἐπὶ Κεϊλὰ διαφθεῖραι τὴν πόλιν δἰ ἐμέ. εἰ ἀποκλεισθήσεται̣ καὶ νῦν εἰ καταβήσεται Σαούλ, καθὼσ ἤκουσεν ὁ δοῦλόσ σου̣ Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ἀπάγγειλον τῷ δούλῳ σου. καὶ εἶπε Κύριοσ. ἀποκλεισθήσεται. καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ ὡσ τετρακόσιοι καὶ ἐξῆλθον ἐκ Κεϊλὰ καὶ ἐπορεύοντο οὗ ἐὰν ἐπορεύοντο. καὶ τῷ Σαοὺλ ἀπηγγέλη ὅτι, διασέσωσται Δαυὶδ ἐκ Κεϊλά, καὶ ἀνῆκε τοῦ ἐλθεῖν. Καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν Μασερὲμ ἐν τοῖσ στενοῖσ, καὶ ἐκάθητο ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ ὄρει Ζίφ, ἐν τῇ γῇ τῇ αὐχμώδει. καὶ ἐζήτει αὐτὸν Σαοὺλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ, καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὸν Κύριοσ εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ. καὶ εἶδε Δαυὶδ ὅτι ἐξέρχεται Σαοὺλ τοῦ ζητεῖν τὸν Δαυίδ. καὶ Δαυὶδ ἦν ἐν τῷ ὄρει τῷ αὐχμώδει ἐν τῇ Καινῇ Ζίφ. καὶ ἀνέστη Ἰωνάθαν υἱὸσ Σαοὺλ καὶ ἐπορεύθη πρὸσ Δαυὶδ εἰσ Καινὴν καὶ ἐκραταίωσε τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. μὴ φοβοῦ, ὅτι οὐ μὴ εὕρῃ σε ἡ χεὶρ Σαοὺλ τοῦ πατρόσ μου, καὶ σὺ βασιλεύσεισ ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ ἐγὼ ἔσομαί σοι εἰσ δεύτερον. καὶ Σαοὺλ ὁ πατήρ μου οἶδεν οὕτωσ. καὶ διέθεντο ἀμφότεροι διαθήκην ἐνώπιον Κυρίου. καὶ ἀκάθητο Δαυὶδ ἐν Καινῇ, καὶ Ἰωνάθαν ἀπῆλθεν εἰσ οἶκον αὐτοῦ. Καὶ ἀνέβησαν οἱ Ζιφαῖοι ἐκ τῆσ αὐχμώδουσ πρὸσ Σαοὺλ ἐπὶ τὸν βουνὸν λέγοντεσ. οὐκ ἰδοὺ Δαυὶδ κέκρυπται παῤ ἡμῖν ἐν Μεσσαρά, ἐν τοῖσ στενοῖσ, ἐν τῇ Καινῇ ἐν τῷ βουνῷ τοῦ Ἐχελὰ τοῦ ἐκ δεξιῶν τοῦ Ἰεσσαιμοῦν̣ καὶ νῦν πᾶν τὸ πρὸσ ψυχὴν τοῦ βασιλέωσ εἰσ κατάβασιν καταβαινέτω πρὸσ ἡμᾶσ. κεκλείκασιν αὐτὸν εἰσ χεῖρασ τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαούλ. εὐλογημένοι ὑμεῖσ τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἐπονέσατε περὶ ἐμοῦ. πορεύθητε δὴ καὶ ἑτοιμάσατε ἔτι καὶ γνῶτε τὸν τόπον αὐτοῦ, οὗ ἔσται ὁ ποὺσ αὐτοῦ ἐν τάχει ἐκεῖ, οὗ εἴπατε, μή ποτε πανουργεύσηται. καὶ ἴδετε καὶ γνῶτε, καὶ πορεύσομαι μεθ̓ ὑμῶν, καὶ ἔσται εἰ ἔστιν ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ ἐξερευνήσω αὐτὸν ἐν πάσαισ χιλιάσιν Ἰούδα. καὶ ἀνέστησαν οἱ Ζιφαῖοι καὶ ἐπορεύθησαν ἔμπροσθεν Σαούλ. καὶ Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μαὰν καθ̓ ἑσπέραν ἐκ δεξιῶν τοῦ Ἰεσσαιμοῦν. καὶ ἐπορεύθη Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ζητεῖν αὐτόν. καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Δαυίδ, καὶ κατέβη εἰσ τὴν πέτραν τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ Μαάν. καὶ ἤκουσε Σαοὺλ καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω Δαυὶδ εἰσ τὴν ἔρημον Μαάν. καὶ πορεύονται Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ἐκ μέρουσ τοῦ ὄρουσ τούτου, καὶ ἦν Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ ἐκ μέρουσ τοῦ ὄρουσ τούτου. καὶ ἦν Δαυὶδ σκεπαζόμενοσ πορεύεσθαι ἀπὸ προσώπου Σαούλ, καὶ Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ παρενέβαλον ἐπὶ Δαυὶδ καὶ τοὺσ ἄνδρασ αὐτοῦ συλλαβεῖν αὐτούσ. καὶ πρὸσ Σαοὺλ ἦλθεν ἄγγελοσ λέγων. σπεῦδε καὶ δεῦρο, ὅτι ἀλλόφυλοι ἐπέθεντο ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἀνέστρεψε Σαοὺλ μὴ καταδιώκειν ὀπίσω Δαυὶδ καὶ ἐπορεύθη εἰσ συνάντησιν τῶν ἀλλοφύλων. διὰ τοῦτο ἐπεκλήθη ὁ τόποσ ἐκεῖνοσ Πέτρα ἡ μερισθεῖσα. Καὶ εἶπε Δαυίδ. εἰ παραδώσουσι παρὰ τῆσ Κεϊλὰ ἐμὲ καὶ τοὺσ ἄνδρασ μου εἰσ χεῖρασ Σαούλ̣ καὶ εἶπε Κύριοσ. παραδώσουσι.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION