Septuagint, Liber I Samuelis 2:

(70인역 성경, 사무엘기 상권 2:)

ΕΣΤΕΡΕΩΘΗ ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ, ὑψώθη κέρασ μου ἐν Θεῷ μου. ἐπλατύνθη ἐπ̓ ἐχθρούσ μου τὸ στόμα μου, εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου. ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιοσ ὡσ Κύριοσ, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιοσ ὡσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν. οὐκ ἔστιν ἅγιοσ πλήν σου. μὴ καυχᾶσθε, καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλά, μὴ ἐξελθέτω μεγαλορρημοσύνη ἐκ τοῦ στόματοσ ὑμῶν, ὅτι Θεὸσ γνώσεων Κύριοσ καὶ Θεὸσ ἑτοιμάζων ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ. τόξον δυνατῶν ἠσθένησε, καὶ ἀσθενοῦντεσ περιεζώσαντο δύναμιν. πλήρεισ ἄρτων ἠλαττώθησαν, καὶ οἱ πεινῶντεσ παρῆκαν γῆν. ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ἑπτά, καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοισ ἠσθένησε. Κύριοσ θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰσ ᾅδου καὶ ἀνάγει. Κύριοσ πτωχίζει καὶ πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ. ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆσ πένητα καὶ ἀπὸ κοπρίασ ἐγείρει πτωχὸν καθίσαι μετὰ δυναστῶν λαοῦ καὶ θρόνον δόξησ κατακληρονομῶν αὐτοῖσ. διδοὺσ εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου. ὅτι οὐκ ἐν ἰσχύϊ δυνατὸσ ἀνήρ, Κύριοσ ἀσθενῆ ποιήσει ἀντίδικον αὐτοῦ, Κύριοσ ἅγιοσ. μὴ καυχάσθω ὁ φρόνιμοσ ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸσ ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιοσ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ̓ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενοσ, συνιεῖν καὶ γινώσκειν τὸν Κύριον καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆσ γῆσ. Κύριοσ ἀνέβη εἰσ οὐρανοὺσ καὶ ἐβρόντησεν, αὐτὸσ κρινεῖ ἄκρα γῆσ, καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖσ βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει κέρασ χριστοῦ αὐτοῦ. Καὶ κατέλιπεν αὐτὸν ἐκεῖ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀπῆλθεν εἰσ Ἀρμαθαίμ, καὶ τὸ παιδάριον ἦν λειτουργῶν τῷ προσώπῳ Κυρίου ἐνώπιον Ἡλὶ τοῦ ἱερέωσ. Καὶ οἱ υἱοὶ Ἡλὶ τοῦ ἱερέωσ υἱοὶ λοιμοὶ οὐκ εἰδότεσ τὸν Κύριον. καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἱερέωσ παρὰ τοῦ λαοῦ, παντὸσ τοῦ θύοντοσ. καὶ ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέωσ, ὡσ ἂν ἡψήθη τὸ κρέασ, καὶ κρεάγρα τριόδουσ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν εἰσ τὸν λέβητα τὸν μέγαν ἢ εἰσ τὸ χαλκεῖον ἢ εἰσ τὴν χύτραν. καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἀνέβη ἐν τῇ κρεάγρᾳ, ἐλάμβανεν ἑαυτῷ ὁ ἱερεύσ. κατὰ τάδε ἐποίουν παντὶ Ἰσραὴλ τοῖσ ἐρχομένοισ θῦσαι Κυρίῳ ἐν Σηλὼμ. καὶ πρὶν θυμιαθῆναι τὸ στέαρ, ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέωσ καὶ ἔλεγε τῷ ἀνδρὶ τῷ θύοντι. δὸσ κρέασ ὀπτῆσαι τῷ ἱερεῖ, καὶ οὐ μὴ λάβω παρὰ σοῦ κρέασ ἑφθὸν ἐκ τοῦ λέβητοσ. καὶ ἔλεγεν ὁ ἀνὴρ ὁ θύων. θυμιαθήτω πρῶτον, ὡσ καθήκει, τὸ στέαρ, καὶ λάβε σεαυτῷ ἐκ πάντων, ὧν ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου. καὶ εἶπεν. οὐχί, ὅτι νῦν δώσεισ, καὶ ἐὰν μή, λήψομαι κραταιῶσ. καὶ ἦν ἡ ἁμαρτία ἐνώπιον Κυρίου τῶν παιδαρίων μεγάλη σφόδρα, ὅτι ἠθέτουν τὴν θυσίαν Κυρίου. καὶ Σαμουὴλ ἦν λειτουργῶν ἐνώπιον Κυρίου παιδάριον περιεζωσμένον ἐφοὺδ βάρ, καὶ διπλοί̈δα μικρὰν ἐποίησεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀνέφερεν αὐτῷ ἐξ ἡμερῶν εἰσ ἡμέρασ ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὴν μετὰ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ θῦσαι τὴν θυσίαν τῶν ἡμερῶν. καὶ εὐλόγησεν Ἡλὶ τὸν Ἑλκανὰ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ λέγων. ἀποτίσαι σοι Κύριοσ σπέρμα ἐκ τῆσ γυναικὸσ ταύτησ ἀντὶ τοῦ χρέουσ, οὗ ἔχρησασ τῷ Κυρίῳ. καὶ ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωποσ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ ἐπεσκέψατο Κύριοσ τὴν Ἄνναν, καὶ ἔτεκεν ἔτι τρεῖσ υἱοὺσ καὶ δύο θυγατέρασ. καὶ ἐμεγαλύνθη τὸ παιδάριον Σαμουὴλ ἐνώπιον Κυρίου. Καὶ Ἡλὶ πρεσβύτησ σφόδρα. καὶ ἤκουσεν ἃ ἐποίουν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἱνατί ποιεῖτε κατὰ τὸ ρῆμα τοῦτο, ὃ ἐγὼ ἀκούω ἐκ στόματοσ παντὸσ τοῦ λαοῦ Κυρίου̣ μή, τέκνα, ὅτι οὐκ ἀγαθὴ ἡ ἀκοή, ἣν ἐγὼ ἀκούω. μὴ ποιεῖτε οὕτωσ, ὅτι οὐκ ἀγαθαὶ αἱ ἀκοαί, ἃσ ἐγὼ ἀκούω, τοῦ μὴ δουλεύειν λαὸν Θεῷ. ἐὰν ἁμαρτάνων ἁμάρτῃ ἀνὴρ εἰσ ἄνδρα, καὶ προσεύξονται ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸσ Κύριον. καὶ ἐὰν τῷ Κυρίῳ ἁμάρτῃ, τίσ προσεύξεται ὑπὲρ αὐτοῦ̣ καὶ οὐκ ἤκουον τῆσ φωνῆσ τοῦ πατρὸσ αὐτῶν, ὅτι βουλόμενοσ ἐβούλετο Κύριοσ διαφθεῖραι αὐτούσ. καὶ τὸ παιδάριον Σαμουὴλ ἐπορεύετο καὶ ἐμεγαλύνετο καὶ ἦν ἀγαθὸν μετά Κυρίου καὶ μετὰ ἀνθρώπων. καὶ ἦλθεν ὁ ἄνθρωποσ Θεοῦ πρὸσ Ἡλὶ καὶ εἶπε. τάδε λέγει Κύριοσ. ἀποκαλυφθεὶσ ἀπεκαλύφθην πρὸσ οἶκον τοῦ πατρόσ σου ὄντων αὐτῶν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ δούλων τῷ οἴκῳ Φαραὼ καὶ ἐξελεξάμην τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ σου ἐκ πάντων τῶν σκήπτρων Ἰσραὴλ ἐμοὶ ἱερατεύειν καὶ ἀναβαίνειν ἐπὶ θυσιαστήριόν μου καὶ θυμιᾶν θυμίαμα καὶ αἴρειν ἐφοὺδ καὶ ἔδωκα τῷ οἴκῳ τοῦ πατρόσ σου τὰ πάντα τοῦ πυρὸσ υἱῶν Ἰσραὴλ εἰσ βρῶσιν. ἱνατί ἐπέβλεψασ ἐπὶ τὸ θυμίαμά μου καὶ εἰσ τὴν θυσίαν μου ἀναιδεῖ ὀφθαλμῷ καὶ ἐδόξασασ τοὺσ υἱούσ σου ὑπὲρ ἐμὲ ἐνευλογεῖσθαι ἀπαρχῆσ πάσησ θυσίασ τοῦ Ἰσραὴλ ἔμπροσθέν μου̣ διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. εἶπα. ὁ οἶκόσ σου καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρόσ σου διελεύσεται ἐνώπιόν μου ἕωσ αἰῶνοσ. καὶ νῦν φησὶ Κύριοσ. μηδαμῶσ ἐμοί, ὅτι ἀλλ̓ ἢ τοὺσ δοξάζοντάσ με δοξάσω, καὶ ὁ ἐξουθενῶν με ἀτιμασθήσεται. ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι καὶ ἐξολοθρεύσω τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ σπέρμα οἴκου πατρόσ σου, καὶ οὐκ ἔσται σοι πρεσβύτησ ἐν οἴκῳ μου πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἄνδρα οὐκ ἐξολοθρεύσω σοι ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου ἐκλείπειν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ καὶ καταρρεῖν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ πᾶσ περισσεύων οἴκου σου πεσοῦνται ἐν ρομφαίᾳ ἀνδρῶν. καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον, ὃ ἥξει ἐπὶ τοὺσ δύο υἱούσ σου, Ὀφνὶ καὶ Φινεέσ. ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἀποθανοῦνται ἀμφότεροι. καὶ ἀναστήσω ἐμαυτῷ ἱερέα πιστόν, ὃσ πάντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰ ἐν τῇ ψυχῇ μου ποιήσει. καὶ οἰκοδομήσω αὐτῷ οἶκον πιστόν, καὶ διελεύσεται ἀνώπιον χριστοῦ μου πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἔσται ὁ περισσεύων ἐν οἴκῳ σου ἥξει προσκυνεῖν αὐτῷ ὀβολοῦ ἀργυρίου λέγων. παράρριψόν με ἐπὶ μίαν τῶν ἱερατειῶν σου φαγεῖν ἄρτον.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION