Septuagint, Liber Ruth 2:

(70인역 성경, 룻기 2:)

ΚΑΙ τῇ Νωεμὶν ἀνὴρ γνώριμοσ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆσ. ὁ δὲ ἀνὴρ δυνατὸσ ἰσχύϊ ἐκ τῆσ συγγενείασ Ἐλιμέλεχ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Βοόζ. καὶ εἶπε Ροὺθ ἡ Μωαβῖτισ πρὸσ Νωεμίν. πορευθῶ δὴ εἰσ ἀγρὸν καὶ συνάξω ἐν τοῖσ στάχυσι κατόπισθεν οὗ ἐὰν εὕρω χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ αὐτοῦ. εἶπε δὲ αὐτῇ. πορεύου, θύγατερ. καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐλθοῦσα συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ κατόπισθεν τῶν θεριζόντων. καὶ περιέπεσε περιπτώματι τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ Βοὸζ τοῦ ἐκ τῆσ συγγενείασ Ἐλιμέλεχ. καὶ ἰδοὺ Βοὸζ ἦλθεν ἐκ Βηθλεὲμ καὶ εἶπε τοῖσ θερίζουσι. Κύριοσ μεθ̓ ὑμῶν. καὶ εἶπον αὐτῷ. εὐλογήσαι σε Κύριοσ. καὶ εἶπε Βοὸζ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ ἐφεστῶτι ἐπὶ τοὺσ θερίζοντασ. τίνοσ ἡ νεᾶνισ αὕτη̣ καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον τὸ ἐφεστὼσ ἐπὶ τοὺσ θερίζοντασ καὶ εἶπεν. ἡ παῖσ ἡ Μωαβῖτίσ ἐστιν ἡ ἀποστραφεῖσα μετὰ Νωεμὶν ἐξ ἀγροῦ Μωὰβ καὶ εἶπε. συλλέξω δὴ καὶ συνάξω ἐν τοῖσ δράγμασιν ὄπισθεν τῶν θεριζόντων. καὶ ἦλθε καὶ ἔστη ἀπὸ πρωί̈θεν καὶ ἕωσ ἑσπέρασ, οὐ κατέπαυσεν ἐν τῷ ἀγρῷ μικρόν. καὶ εἶπε Βοὸζ πρὸσ Ρούθ. οὐκ ἤκουσασ, θύγατερ̣ μὴ πορευθῇσ ἐν ἀγρῷ συλλέξαι ἑτέρῳ, καὶ σὺ οὐ πορεύσῃ ἐντεῦθεν. ὧδε κολλήθητι μετὰ τῶν κορασίων μου. οἱ ὀφθαλμοί σου εἰσ τὸν ἀγρόν, οὗ ἐὰν θερίζωσι, καὶ πορεύσῃ κατόπισθεν αὐτῶν. ἰδοὺ ἐνετειλάμην τοῖσ παιδαρίοισ τοῦ μὴ ἅψαισθαί σου. καὶ ὅτε διψήσεισ καὶ πορευθήσῃ εἰσ τὰ σκεύη καὶ πίεσαι ὅθεν ἐὰν ὑδρεύωνται τὰ παιδάρια. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆσ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. τί ὅτι εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου τοῦ ἐπιγνῶναί με, καὶ ἐγώ εἰμι ξένη̣ καὶ ἀπεκρίθη Βοὸζ καὶ εἶπεν αὐτῇ. ἀπαγγελίᾳ ἀπηγγέλη μοι ὅσα πεποίηκασ μετὰ τῆσ πενθερᾶσ σου μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἄνδρα σου καὶ πῶσ κατέλιπεσ τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τὴν γῆν γενέσεώσ σου καὶ ἐπορεύθησ πρὸσ λαόν, ὃν οὐκ ᾔδεισ ἐχθὲσ καὶ τρίτησ. ἀποτίσαι Κύριοσ τὴν ἐργασίαν σου καὶ γένοιτο ὁ μισθόσ σου πλήρησ παρὰ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, πρὸσ ὃν ἦλθεσ πεποιθέναι ὑπὸτὰσ πτέρυγασ αὐτοῦ. ἡ δὲ εἶπεν. εὕροιμι χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου, κύριε, ὅτι παρεκάλεσάσ με καὶ ὅτι ἐλάλησασ ἐπὶ καρδίαν τῆσ δούλησ σου, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἔσομαι ὡσ μία τῶν παιδισκῶν σου. καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοόζ. ἤδη ὥρα τοῦ φαγεῖν, πρόσελθε ὧδε καὶ φάγεσαι τῶν ἄρτων καὶ βάψεισ τὸν ψωμόν σου ἐν τῷ ὄξει. καὶ ἐκάθισε Ροὺθ ἐκ πλαγίων τῶν θεριζόντων, καὶ ἐβούνισεν αὐτῇ Βοὸζ ἄλφιτον, καὶ ἔφαγε καὶ ἐνεπλήσθη καὶ κατέλιπε. καὶ ἀνέστη τοῦ συλλέγειν, καὶ ἐνετείλατο Βοὸζ τοῖσ παιδαρίοισ αὐτοῦ λέγων. καί γε ἀνὰ μέσον τῶν δραγμάτων συλλεγέτω, καὶ μὴ καταισχύνητε αὐτήν. καὶ βαστάζοντεσ βαστάσατε αὐτῇ καί γε παραβάλλοντεσ παραβαλεῖτε αὐτῇ ἐκ τῶν βεβουνισμένων. καὶ φάγεται καὶ συλλέξει, καὶ οὐκ ἐπιτιμήσετε αὐτῇ. καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ ἐρράβδισεν ἃ συνέλεξε, καὶ ἐγενήθη ὡσ οἰφὶ κριθῶν. καὶ ᾖρε καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὴν πόλιν, καὶ εἶδεν ἡ πενθερὰ αὐτῆσ ἃ συνέλεξε, καὶ ἐξενέγκασα Ροὺθ ἔδωκεν αὐτῇ ἃ κατέλιπεν, ἐξ ὧν ἐνεπλήσθη. καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ πενθερὰ αὐτῆσ. ποῦ συνέλεξασ σήμερον καὶ ποῦ ἐποίησασ̣ εἴη ὁ ἐπιγνούσ σε εὐλογημένοσ. καὶ ἀνήγγειλε Ροὺθ τῇ πενθερᾷ αὐτῆσ ποῦ ἐποίησε, καὶ εἶπε. τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρόσ, μεθ̓ οὗ ἐποίησα σήμερον, Βοόζ. εἶπε δὲ Νωεμὶν τῇ νύμφῃ αὐτῆσ. εὐλογητόσ ἐστι τῷ Κυρίῳ, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπε τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ μετὰ τῶν ζώντων καὶ μετὰ τῶν τεθνηκότων. καὶ εἶπεν αὐτῇ Νωεμίν. ἐγγίζει ἡμῖν ὁ ἀνήρ, ἐκ τῶν ἀγχιστευόντων ἡμῖν ἐστι. καὶ εἶπε Ροὺθ πρὸσ τὴν πενθερὰν αὐτῆσ. καί γε ὅτι εἶπε πρόσ με. μετὰ τῶν κορασίων τῶν ἐμῶν προσκολλήθητι ἕωσ ἂν τελέσωσιν ὅλον τὸν ἀμητόν, ὃσ ὑπάρχει μοι. καὶ εἶπε Νωεμὶν πρὸσ Ροὺθ τὴν νύμφην αὐτῆσ. ἀγαθόν, θύγατερ, ὅτι ἐξῆλθεσ μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀπαντήσονταί σοι ἐν ἀγρῷ ἑτέρῳ. καὶ προσεκολλήθη Ροὺθ τοῖσ κορασίοισ τοῦ Βοὸζ τοῦ συλλέγειν ἕωσ τοῦ συντελέσαι τὸν θερισμὸν τῶν κριθῶν καὶ τῶν πυρῶν.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION