Septuagint, Liber Iudicum 9:

(70인역 성경, 판관기 9:)

ΚΑΙ ἐπορεύθη Ἀβιμέλεχ υἱὸσ Ἱεροβάαλ εἰσ Συχὲμ πρὸσ ἀδελφοὺσ μητρὸσ αὐτοῦ καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτοὺσ καὶ πρὸσ πᾶσαν συγγένειαν οἴκου πατρὸσ μητρὸσ αὐτοῦ λέγων. λαλήσατε δὴ ἐν τοῖσ ὠσὶ πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχέμ. τί τὸ ἀγαθὸν ὑμῖν, κυριεῦσαι ὑμῶν ἑβδομήκοντα ἄνδρασ, πάντασ υἱοὺσ Ἱεροβάαλ, ἢ κυριεύειν ὑμῶν ἄνδρα ἕνα̣ καὶ μνήσθητε ὅτι ὀστοῦν ὑμῶν καὶ σὰρξ ὑμῶν εἰμι. καὶ ἐλάλησαν περὶ αὐτοῦ οἱ ἀδελφοὶ τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ ἐν τοῖσ ὠσὶ πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχὲμ πάντασ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, καὶ ἔκλινεν ἡ καρδία αὐτῶν ὀπίσω Ἀβιμέλεχ, ὅτι εἶπαν. ἀδελφὸσ ἡμῶν ἐστι. καὶ ἔδωκαν αὐτῷ ἑβδομήκοντα ἀργυρίου ἐξ οἴκου Βααλβερίθ, καὶ ἐμισθώσατο ἑαυτῷ Ἀβιμέλεχ ἄνδρασ κενοὺσ καὶ δειλούσ, καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ εἰσ Ἐφραθὰ καὶ ἀπέκτεινε τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ υἱοὺσ Ἱεροβάαλ ἑβδομήκοντα ἄνδρασ ἐπὶ λίθον ἕνα. καὶ κατελείφθη Ἰωάθαμ υἱὸσ Ἱεροβάαλ ὁ νεώτεροσ, ὅτι ἐκρύβη. καὶ συνήχθησαν πάντεσ ἄνδρεσ Σικίμων καὶ πᾶσ οἶκοσ Βηθμααλὼν καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Ἀβιμέλεχ πρὸσ τῇ βαλάνῳ τῇ εὑρετῇ τῆσ στάσεωσ τῆσ ἐν Σικίμοισ. Καὶ ἀνηγγέλη τῷ Ἰωάθαμ, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔστη ἐπὶ κορυφὴν ὄρουσ Γαριζὶν καὶ ἐπῇρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσε καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἀκούσατέ μου, ἄνδρεσ Σικίμων, καὶ ἀκούσεται ὑμῶν ὁ Θεόσ. πορευόμενα ἐπορεύθη τὰ ξύλα τοῦ χρῖσαι ἐφ̓ ἑαυτὰ βασιλέα καὶ εἶπον τῇ ἐλαίᾳ. βασίλευσον ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ἡ ἐλαία. μὴ ἀπολείψασα τὴν ποιότητά μου, ἐν ᾗ δοξάσουσι τὸν Θεὸν ἄνδρεσ, πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων̣ καὶ εἶπαν τὰ ξύλα τῇ συκῇ. δεῦρο βασίλευσον ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ἡ συκῆ. μὴ ἀπολείψασα ἐγὼ τὴν γλυκύτητά μου καὶ τὰ γενήματά μου τὰ ἀγαθά, πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων̣ καὶ εἶπαν τὰ ξύλα πρὸσ τὴν ἄμπελον. δεῦρο βασίλευσον ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ἡ ἄμπελοσ. μὴ ἀπολείψασα τὸν οἶνόν μου τὸν εὐφραίνοντα Θεὸν καὶ ἀνθρώπουσ, πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων̣ καὶ εἶπαν πάντα τὰ ξύλα τῇ ράμνῳ. δεῦρο σὺ βασίλευσον ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ εἶπεν ἡ ράμνοσ πρὸσ τὰ ξύλα. εἰ ἐν ἀληθείᾳ χρίετέ με ὑμεῖσ τοῦ βασιλεύειν ἐφ̓ ὑμᾶσ, δεῦτε ὑπόστητε ἐν τῇ σκιᾷ μου. καὶ εἰ μή, ἐξέλθοι πῦρ ἀπ̓ ἐμοῦ καὶ καταφάγοι τὰσ κέδρουσ τοῦ Λιβάνου. καὶ νῦν εἰ ἐν ἀληθείᾳ καὶ τελειότητι ἐποιήσατε καὶ ἐβασιλεύσατε τὸν Ἀβιμέλεχ, καὶ εἰ ἀγαθωσύνην ἐποιήσατε μετὰ Ἱεροβάαλ, καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ εἰ ὡσ ἀνταπόδοσισ χειρὸσ αὐτοῦ ἐποιήσατε αὐτῷ, ὡσ παρετάξατο ὁ πατήρ μου ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἐξέρριψε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξεναντίασ καὶ ἐρρύσατο ὑμᾶσ ἐκ χειρὸσ Μαδιάμ, καὶ ὑμεῖσ ἐπανέστητε ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ μου σήμερον καὶ ἀπεκτείνατε τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ ἑβδομήκοντα ἄνδρασ ἐπὶ λίθον ἕνα, καὶ ἐβασιλεύσατε τὸν Ἀβιμέλεχ υἱὸν παιδίσκησ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺσ ἄνδρασ Σικίμων, ὅτι ἀδελφὸσ ὑμῶν ἐστι, καὶ εἰ ἐν ἀληθείᾳ καὶ τελειότητι ἐποιήσατε μετὰ Ἱεροβάαλ καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, εὐφρανθείη τε ἐν Ἀβιμέλεχ, καὶ εὐφρανθείη καί γε αὐτὸσ ἐφ̓ ὑμῖν. εἰ δὲ οὔ, ἐξέλθοι πῦρ ἀπὸ Ἀβιμέλεχ καὶ καταφάγοι τοὺσ ἄνδρασ Σικίμων καὶ τὸν οἶκον Βηθμααλὼν καὶ ἐξέλθοι πῦρ ἀπὸ ἀνδρῶν Σικίμων καὶ ἐκ τοῦ οἴκου Βηθμααλὼν καὶ καταφάγοι τὸν Ἀβιμέλεχ. καὶ ἔφυγεν Ἰωάθαμ καὶ ἀπέδρα καὶ ἐπορεύθη ἕωσ Βαιὴρ καὶ ᾤκησεν ἐκεῖ ἀπὸ προσώπου Ἀβιμέλεχ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἦρξεν Ἀβιμέλεχ ἐπὶ Ἰσραὴλ τρία ἔτη. καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸσ πνεῦμα πονηρὸν ἀνὰ μέσον Ἀβιμέλεχ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἀνδρῶν Σικίμων, καὶ ἠθέτησαν ἄνδρεσ Σικίμων ἐν τῷ οἴκῳ Ἀβιμέλεχ, τοῦ ἐπαγαγεῖν τὴν ἀδικίαν τῶν ἑβδομήκοντα υἱῶν Ἱεροβάαλ καὶ τὰ αἵματα αὐτῶν τοῦ θεῖναι ἐπὶ Ἀβιμέλεχ τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν, ὃσ ἀπέκτεινεν αὐτούσ, καὶ ἐπὶ ἄνδρασ Σικίμων, ὅτι ἐνίσχυσαν τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ ἀποκτεῖναι τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ. καὶ ἔθηκαν αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ Σικίμων ἐνεδρεύοντασ ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ τῶν ὀρέων καὶ διήρπαζον πάντα, ὃσ παρεπορεύετο ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐν τῇ ὁδῷ. καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Ἀβιμέλεχ. καὶ ἦλθε Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβὴλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ παρῆλθον ἐν Σικίμοισ, καὶ ἤλπισαν ἐν αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ Σικίμων. καὶ ἐξῆλθον εἰσ ἀγρὸν καὶ ἐτρύγησαν τοὺσ ἀμπελῶνασ αὐτῶν καὶ ἐπάτησαν καὶ ἐποίησαν Ἐλλουλὶμ καὶ εἰσήνεγκαν εἰσ οἶκον Θεοῦ αὐτῶν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ κατηράσαντο τὸν Ἀβιμέλεχ. καὶ εἶπε Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβήλ. τίσ ἐστιν Ἀβιμέλεχ καὶ τίσ ἐστιν υἱὸσ Συχέμ, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ̣ οὐχ υἱὸσ Ἱεροβάαλ, καὶ Ζεβοὺλ ἐπίσκοποσ αὐτοῦ δοῦλοσ αὐτοῦ σὺν τοῖσ ἀνδράσιν Ἐμμὼρ πατρὸσ Συχέμ̣ καὶ τί ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ ἡμεῖσ̣ καὶ τίσ δῴη τὸν λαὸν τοῦτον ἐν χειρί μου̣ καὶ μεταστήσω τὸν Ἀβιμέλεχ καὶ ἐρῶ πρὸσ αὐτόν. πλήθυνον τὴν δύναμίν σου καὶ ἔξελθε. καὶ ἤκουσε Ζεβοὺλ ἄρχων τῆσ πόλεωσ τοὺσ λόγουσ Γαὰλ υἱοῦ Ἰωβὴλ καὶ ὠργίσθη θυμῷ αὐτόσ. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ πρὸσ Ἀβιμέλεχ ἐν κρυφῇ λέγων. ἰδοὺ Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβὴλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἔρχονται εἰσ Συχέμ, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ περικάθηνται τὴν πόλιν ἐπὶ σέ. καὶ νῦν ἀνάστηθι νυκτόσ, σὺ καὶ ὁ λαὸσ ὁ μετὰ σοῦ, καὶ ἐνέδρευσον ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ ἔσται τὸ πρωί̈ ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, ὀρθριεῖσ καὶ ἐκτενεῖσ ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ αὐτὸσ καὶ ὁ λαὸσ ὁ μετ̓ αὐτοῦ ἐκπορεύονται πρὸσ σέ, καὶ ποιήσεισ αὐτῷ ὅσα ἂν εὕρῃ ἡ χείρ σου. καὶ ἀνέστη Ἀβιμέλεχ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ μετ̓ αὐτοῦ νυκτὸσ καὶ ἐνήδρευσαν ἐπὶ Συχὲμ τέτρασιν ἀρχαῖσ. καὶ ἐξῆλθε Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβὴλ καὶ ἔστη πρὸσ τῇ θύρᾳ τῆσ πύλησ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἀνέστη Ἀβιμέλεχ καὶ ὁ λαὸσ ὁ μετ̓ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἐνέδρου. καὶ εἶδε Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβὴλ τὸν λαὸν καὶ εἶπε πρὸσ Ζεβούλ. ἰδοὺ λαὸσ καταβαίνει ἀπὸ τῶν κεφαλῶν τῶν ὀρέων. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ζεβούλ. τὴν σκιὰν τῶν ὀρέων σὺ βλέπεισ ὡσ ἄνδρασ. καὶ προσέθετο ἔτι Γαὰλ τοῦ λαλῆσαι καὶ εἶπεν. ἰδοὺ λαὸσ καταβαίνων κατὰ θάλασσαν ἀπὸ τοῦ ἐχόμενα ὀμφαλοῦ τῆσ γῆσ, καὶ ἀρχὴ ἑτέρα ἔρχεται δἰ ὁδοῦ Ἡλωνμαωνενίμ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ζεβούλ. καὶ ποῦ ἐστι τὸ στόμα σου ὡσ ἐλάλησασ, τίσ ἐστιν Ἀβιμέλεχ, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ̣ μὴ οὐχὶ οὗτοσ ὁ λαόσ, ὃν ἐξουδένωσασ̣ ἔξελθε δὴ νῦν καὶ παράταξαι αὐτῷ. καὶ ἐξῆλθε Γαὰλ ἐνώπιον ἀνδρῶν Συχὲμ καὶ παρετάξατο πρὸσ Ἀβιμέλεχ. καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν Ἀβιμέλεχ, καὶ ἐφυγεν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ ἕωσ τῆσ θύρασ τῆσ πύλησ. καὶ εἰσῆλθεν Ἀβιμέλεχ ἐν Ἀρημά. καὶ ἐξέβαλε Ζεβοὺλτὸν Γαὰλ καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ μὴ οἰκεῖν ἐν Συχέμ. καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸσ εἰσ τὸν ἀγρόν, καὶ ἀνήγγειλε τῷ Ἀβιμέλεχ. καὶ ἔλαβε τὸν λαόν, καὶ διεῖλεν αὐτοὺσ εἰσ τρεῖσ ἀρχὰσ καὶ ἐνήδρευσεν ἐν ἀγρῷ. καὶ εἶδε καὶ ἰδοὺ λαὸσ ἐξῆλθεν ἐκ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἀνέστη ἐπ̓ αὐτοὺσ καὶ ἐπάταξεν αὐτούσ. καὶ Ἀβιμέλεχ καὶ οἱ ἀρχηγοὶ οἱ μετ̓ αὐτοῦ ἐξέτειναν καὶ ἔστησαν παρὰ τὴν θύραν τῆσ πύλησ τῆσ πόλεωσ, καὶ αἱ δύο ἀρχαὶ ἐξέτειναν ἐπὶ πάντασ τοὺσ ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἐπάταξαν αὐτούσ. καὶ Ἀβιμέλεχ παρετάσσετο ἐν τῇ πόλει ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἀπέκτεινε καὶ τὴν πόλιν καθεῖλε καὶ ἔσπειρεν αὐτὴν ἅλασ. καὶ ἤκουσαν πάντεσ οἱ ἄνδρεσ πύργων Συχὲμ καὶ ἦλθον εἰσ συνέλευσιν Βαιθηλβερίθ. καὶ ἀνηγγέλη τῷ Ἀβιμέλεχ ὅτι συνήχθησαν πάντεσ οἱ ἄνδρεσ πύργων Συχέμ. καὶ ἀνέβη Ἀβιμέλεχ εἰσ ὄροσ Ἑρμὼν καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν Ἀβιμέλεχ τὰσ ἀξίνασ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔκοψε κλάδον ξύλου καὶ ᾖρε καὶ ἔθηκεν ἐπὶ ὤμων αὐτοῦ καὶ εἶπε τῷ λαῷ τῷ μετ̓ αὐτοῦ. ὃ εἴδετέ με ποιοῦντα, ταχέωσ ποιήσατε ὡσ ἐγώ. καὶ ἔκοψαν καί γε ἀνὴρ κλάδον πᾶσ ἀνὴρ καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω Ἀβιμέλεχ καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν συνέλευσιν καὶ ἐνεπύρισαν ἐπ̓ αὐτοὺσ τὴν συνέλευσιν ἐν πυρί, καὶ ἀπέθανον καί γε πάντεσ οἱ ἄνδρεσ πύργου Σικίμων ὡσεὶ χίλιοι ἄνδρεσ καὶ γυναῖκεσ. Καὶ ἐπορεύθη Ἀβιμέλεχ ἐκ Βαιθηλβερὶθ καὶ παρενέβαλεν ἐν Θήβησ καὶ κατέλαβεν αὐτήν. καὶ πύργοσ ἰσχυρὸσ ἦν ἐν μέσῳ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἔφυγον ἐκεῖ πάντεσ οἱ ἄνδρεσ καὶ αἱ γυναῖκεσ τῆσ πόλεωσ καὶ ἔκλεισαν ἔξωθεν αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ δῶμα τοῦ πύργου. καὶ ἦλθεν Ἀβιμέλεχ ἕωσ τοῦ πύργου, καὶ παρετάξαντο αὐτῷ. καὶ ἤγγισεν Ἀβιμέλεχ ἕωσ τῆσ θύρασ τοῦ πύργου τοῦ ἐμπρῆσαι αὐτὸν ἐν πυρί. καὶ ἔρριψε γυνὴ μία κλάσμα ἐπιμύλιον ἐπὶ κεφαλὴν Ἀβιμέλεχ καὶ ἔκλασε τὸ κρανίον αὐτοῦ. καὶ ἐβόησε ταχὺ πρὸσ τὸ παιδάριον τὸ αἷρον τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ. σπάσον τὴν ρομφαίαν μου καὶ θανάτωσόν με, μή ποτε εἴπωσι. γυνὴ ἀπέκτεινεν αὐτόν. καὶ ἐξεκέντησεν αὐτὸν τὸ παιδάριον αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανε. καὶ εἶδεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ ὅτι ἀπέθανεν Ἀβιμέλεχ, καὶ ἐπορεύθησαν ἀνὴρ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Θεὸσ τὴν πονηρίαν Ἀβιμέλεχ, ἣν ἐποίησε τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀποκτεῖναι τοὺσ ἑβδομήκοντα ἀδελφοὺσ αὐτοῦ. καὶ τὴν πᾶσαν πονηρίαν ἀνδρῶν Συχὲμ ἐπέστρεψεν ὁ Θεὸσ εἰσ κεφαλὴν αὐτῶν, καὶ ἐπῆλθεν ἐπ̓ αὐτοὺσ ἡ κατάρα Ἰωάθαμ υἱοῦ Ἱεροβάαλ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION