Septuagint, Liber Iudicum 8:

(70인역 성경, 판관기 8:)

ΚΑΙ εἶπαν πρὸσ Γεδεὼν ἀνὴρ Ἐφραίμ. τί τὸ ρῆμα τοῦτο ἐποίησασ ἡμῖν τοῦ μὴ καλέσαι ἡμᾶσ, ὅτε ἐπορεύθησ παρατάξασθαι ἐν Μαδιάμ̣ καὶ διελέξαντο πρὸσ αὐτὸν ἰσχυρῶσ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. τί ἐποίησα νῦν καθὼσ ὑμεῖσ̣ ἢ οὐχὶ κρεῖσσον ἐπιφυλλὶσ Ἐφραὶμ ἢ τρυγητὸσ Ἀβιέζερ̣ ἐν χειρὶ ὑμῶν παρέδωκε Κύριοσ τοὺσ ἄρχοντασ Μαδιάμ, τὸν Ὠρὴβ καὶ τὸν Ζήβ. καὶ τί ἠδυνήθην ποιῆσαι ὡσ ὑμεῖσ̣ τότε ἀνέθη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπ̓ αὐτοῦ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν τὸν λόγον τοῦτον. καὶ ἦλθε Γεδεὼν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, καὶ διέβη αὐτὸσ καὶ οἱ τριακόσιοι ἄνδρεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ πεινῶντεσ καὶ διώκοντεσ. καὶ εἶπε τοῖσ ἀνδράσι Σοκχώθ. δότε δὴ ἄρτουσ εἰσ τροφὴν τῷ λαῷ τούτῳ τῷ ἐν ποσί μου, ὅτι ἐκλείπουσι, καὶ ἰδοὺ ἐγώ εἰμι διώκων ὀπίσω τοῦ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ βασιλέων Μαδιάμ. καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντεσ Σοκχώθ. μὴ χεὶρ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ νῦν ἐν χειρί σου̣ οὐ δώσομεν τῇ δυνάμει σου ἄρτουσ̣ καὶ εἶπε Γεδεών. διὰ τοῦτο ἐν τῷ δοῦναι Κύριον τὸν Ζεβεὲ καὶ τὸν Σελμανὰ ἐν χειρί μου, καὶ ἐγὼ ἀλοήσω τὰσ σάρκασ ὑμῶν ἐν ταῖσ ἀκάνθαισ τῆσ ἐρήμου καὶ ἐν ταῖσ Βαρκηνίμ. καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰσ Φανουὴλ καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτοὺσ ὡσαύτωσ, καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ Φανουὴλ ὃν τρόπον ἀπεκρίθησαν ἄνδρεσ Σοκχώθ. καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸσ ἄνδρασ Φανουήλ. ἐν ἐπιστροφῇ μου μετ̓ εἰρήνησ κατασκάψω τὸν πύργον τοῦτον. καὶ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ ἐν Καρκάρ, καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτῶν μετ̓ αὐτῶν ὡσεὶ δεκαπέντε χιλιάδεσ, πάντεσ οἱ καταλελειμμένοι ἀπὸ πάσησ παρεμβολῆσ ἀλλοφύλων, καὶ οἱ πεπτωκότεσ ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδεσ ἀνδρῶν σπωμένων ρομφαίαν. καὶ ἀνέβη Γεδεὼν ὁδὸν τῶν σκηνούντων ἐν σκηναῖσ ἀπὸ ἀνατολῶν τῆσ Ναβαὶ καὶ Ἰεγεβάλ. καὶ ἐπάταξε τὴν παρεμβολήν, καὶ ἡ παρεμβολὴ ἦν πεποιθυῖα. καὶ ἔφυγον Ζεβεὲ καὶ Σελμανά, καὶ ἐδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐκράτησε τοὺσ δύο βασιλεῖσ Μαδιάμ, τὸν Ζεβεὲ καὶ τὸν Σελμανά, καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν ἐξέστησε. καὶ ἐπέστρεψε Γεδεὼν υἱὸσ Ἰωὰσ ἀπὸ τῆσ παρατάξεωσ ἀπὸ ἐπάνωθεν τῆσ παρατάξεωσ Ἀρέσ. καὶ συνέλαβε παιδάριον ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν Σοκχὼθ καὶ ἐπηρώτησεν αὐτόν, καὶ ἔγραψε πρὸσ αὐτὸν ὀνόματα τῶν ἀρχόντων Σοκχὼθ καὶ τῶν πρεσβυτέρων αὐτῶν, ἑβδομήκοντα καὶ ἑπτὰ ἄνδρασ. καὶ παρεγένετο Γεδεὼν πρὸσ τοὺσ ἄρχοντασ Σοκχὼθ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ Ζεβεὲ καὶ Σελμανά, ἐν οἷσ ὠνειδίσατέ με λέγοντεσ. μὴ χεὶρ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ νῦν ἐν χειρί σου, ὅτι δώσομεν τοῖσ ἀνδράσι σου τοῖσ ἐκλείπουσιν ἄρτουσ̣ καὶ ἔλαβε τοὺσ πρεσβυτέρουσ τῆσ πόλεωσ ἐν ταῖσ ἀκάνθαισ τῆσ ἐρήμου καὶ ταῖσ Βαρκηνὶμ καὶ ἠλόησεν ἐν αὐτοῖσ τοὺσ ἄνδρασ τῆσ πόλεωσ. καὶ τὸν πύργον Φανουὴλ κατέσκαψε καὶ ἀπέκτεινε τοὺσ ἄνδρασ τῆσ πόλεωσ. καὶ εἶπε πρὸσ Ζεβεὲ καὶ Σελμανά. ποῦ οἱ ἄνδρεσ, οὓσ ἀπεκτείνατε ἐν Θαβώρ̣ καὶ εἶπαν. ὡσ σύ, ὡσ αὐτοὶ εἰσ ὁμοίωμα υἱοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπε Γεδεών. ἀδελφοί μου καὶ υἱοὶ τῆσ μητρόσ μου ἦσαν. ζῇ Κύριοσ, εἰ ἐζωογονήκειτε αὐτούσ, οὐκ ἂν ἀπέκτεινα ὑμᾶσ. καὶ εἶπεν Ἰεθὲρ τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ. ἀναστὰσ ἀπόκτεινον αὐτούσ. καὶ οὐκ ἔσπασε τὸ παιδάριον τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβήθη, ὅτι ἔτι νεώτεροσ ἦν. καὶ εἶπε Ζεβεὲ καὶ Σελμανά. ἀνάστα σὺ καὶ συνάντησον ἡμῖν, ὅτι ὡσ ἀνδρὸσ ἡ δύναμίσ σου. καὶ ἀνέστη Γεδεὼν καὶ ἀπέκτεινε τὸν Ζεβεὲ καὶ τὸν Σελμανὰ καὶ ἔλαβε τοὺσ μηνίσκουσ τοὺσ ἐν τοῖσ τραχήλοισ τῶν καμήλων αὐτῶν. Καὶ εἶπον ἀνὴρ Ἰσραὴλ πρὸσ Γεδεών. κύριε, ἄρξον ἡμῶν καὶ σὺ καὶ ὁ υἱόσ σου καὶ ὁ υἱὸσ τοῦ υἱοῦ σου, ὅτι σὺ ἔσωσασ ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ Μαδιάμ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Γεδεών. οὐκ ἄρξω ἐγώ, καὶ οὐκ ἄρξει ὁ υἱόσ μου ἐν ὑμῖν. Κύριοσ ἄρξει ὑμῶν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Γεδεών. αἰτήσομαι παῤ ὑμῶν αἴτημα καὶ δότε μοι ἀνὴρ ἐνώτιον ἐκ σκύλων αὐτοῦ. ὅτι ἐνώτια χρυσᾶ αὐτοῖσ, ὅτι ἦσαν Ἰσμαηλῖται. καὶ εἶπαν. διδόντεσ δώσομεν. καὶ ἀνέπτυξε τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἔβαλεν ἐκεῖ ἀνὴρ ἐνώτιον σκύλων αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὁ σταθμὸσ τῶν ἐνωτίων τῶν χρυσῶν, ὧν ᾔτησε, χίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι χρυσοῖ, πάρεξ τῶν μηνίσκων καὶ τῶν στραγγαλίδων καὶ τῶν ἱματίων καὶ πορφυρίδων τῶν ἐπὶ βασιλεῦσι Μαδιὰμ καὶ ἐκτὸσ τῶν περιθεμάτων, ἃ ἦν ἐν τοῖσ τραχήλοισ τῶν καμήλων αὐτῶν. καὶ ἐποίησεν αὐτὸ Γεδεὼν εἰσ Ἐφὼδ καὶ ἔστησεν αὐτὸ ἐν πόλει αὐτοῦ Ἐφραθά. καὶ ἐξεπόρνευσε πᾶσ Ἰσραὴλ ὀπίσω αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ ἐγένετο τῷ Γεδεὼν καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ εἰσ σκῶλον. καὶ συνεστάλη Μαδιὰμ ἐνώπιον υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ οὐ προσέθηκαν ἆραι κεφαλὴν αὐτῶν. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν ἡμέραισ Γεδεών. καὶ ἐπορεύθη Ἱεροβάαλ υἱὸσ Ἰωὰσ καὶ ἐκάθισεν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ τῷ Γεδεὼν ἦσαν υἱοὶ ἑβδομήκοντα ἐκπορευόμενοι ἐκ μηρῶν αὐτοῦ, ὅτι γυναῖκεσ πολλαὶ ἦσαν αὐτῷ. καὶ παλλακὴ αὐτοῦ ἦν ἐν Συχέμ. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ καί γε αὐτὴ υἱόν, καὶ ἔθηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀβιμέλεχ. καὶ ἀπέθανε Γεδεὼν υἱὸσ Ἰωὰσ ἐν πόλει αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ Ἰωὰσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἐν Ἐφραθὰ Ἀβιεσδρί. Καὶ ἐγενήθη ὡσ ἀπέθανε Γεδεών, καὶ ἐπέστρεψαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω τῶν Βααλὶμ καὶ ἔθηκαν ἑαυτοῖσ τῷ Βάαλ διαθήκην τοῦ εἶναι αὐτοῖσ αὐτὸν εἰσ θεόν. καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ ρυσαμένου αὐτοὺσ ἐκ χειρὸσ πάντων τῶν θλιβόντων αὐτοὺσ κυκλόθεν. καὶ οὐκ ἐποίησαν ἔλεοσ μετὰ τοῦ οἴκου Ἱεροβάαλ κατὰ πάντα τὰ ἀγαθά, ἃ ἐποίησε μετὰ Ἰσραήλ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION