Septuagint, Liber Deuteronomii 22:

(70인역 성경, 신명기 22:)

ΜΗ ἰδὼν τὸν μόσχον τοῦ ἀδελφοῦ σου ἢ τὸ πρόβατον αὐτοῦ πλανώμενα ἐν τῇ ὁδῷ ὑπερίδῃσ αὐτά. ἀποστροφῇ ἀποστρέψεισ αὐτὰ τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ ἀποδώσεισ αὐτῷ. ἐὰν δὲ μὴ ἐγγίζῃ ὁ ἀδελφόσ σου πρὸσ σὲ μηδὲ ἐπίστῃ αὐτόν, συνάξεισ αὐτὰ ἔνδον εἰσ τὴν οἰκίαν σου, καὶ ἔσται μετά σοῦ, ἕωσ ἂν ζητήσῃ αὐτὰ ὁ ἀδελφόσ σου, καὶ ἀποδώσεισ αὐτῷ. οὕτω ποιήσεισ τὸν ὄνον αὐτοῦ καὶ οὕτω ποιήσεισ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ οὕτω ποιήσεισ κατὰ πᾶσαν ἀπώλειαν τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὅσα ἐὰν ἀπολῆται παῤ αὐτοῦ καὶ εὕρῃσ. οὐ δυνήσῃ ὑπεριδεῖν. οὐκ ὄψῃ τὸν ὄνον τοῦ ἀδελφοῦ σου ἢ τὸν μόσχον αὐτοῦ πεπτωκότασ ἐν τῇ ὁδῷ, μὴ ὑπερίδῃσ αὐτούσ. ἀνιστῶν ἀναστήσεισ μετ̓ αὐτοῦ. Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸσ ἐπὶ γυναικί, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σού ἐστι πᾶσ ποιῶν ταῦτα. Ἐὰν δὲ συναντήσῃσ νοσσιᾷ ὀρνέων πρὸ προσώπου σου ἐν τῇ ὁδῷ ἢ ἐπὶ παντὶ δένδρῳ ἢ ἐπὶ τῆσ γῆσ, νεοσσοῖσ ἢ ὠοῖσ, καὶ ἡ μήτηρ θάλπῃ ἐπὶ τῶν νεοσσῶν ἢ ἐπὶ τῶν ὠῶν, οὐ λήψῃ τὴν μητέρα μετὰ τῶν τέκνων. ἀποστολῇ ἀποστελεῖσ τὴν μητέρα, τὰ δὲ παιδία λήψῃ σεαυτῷ, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ πολυήμεροσ γένῃ. Ἐὰν δὲ οἰκοδομήσῃσ οἰκίαν καινήν, καὶ ποιήσεισ στεφάνην τῷ δώματί σου. καὶ οὐ ποιήσεισ φόνον ἐν τῇ οἰκίᾳ σου, ἐὰν πέσῃ ὁ πεσὼν ἀπ̓ αὐτοῦ. Οὐ κατασπερεῖσ τὸν ἀμπελῶνά σου διάφορον, ἵνα μὴ ἁγιασθῇ τὸ γένημα καὶ τὸ σπέρμα, ὃ ἐὰν σπείρῃσ μετὰ τοῦ γενήματοσ τοῦ ἀμπελῶνόσ σου. οὐκ ἀροτριάσεισ ἐν μόσχῳ καὶ ὄνῳ ἐπὶ τὸ αὐτό. οὐκ ἐνδύσῃ κίβδηλον, ἔρια καὶ λίνον, ἐν τῷ αὐτῷ. Στρεπτὰ ποιήσεισ σεαυτῷ ἐπὶ τῶν τεσσάρων κρασπέ‘δων τῶν περιβολαίων σου, ἃ ἐὰν περιβάλῃ ἐν αὐτοῖσ. Ἐὰν δέ τισ λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ καὶ μισήσῃ αὐτὴν καὶἐπιθῇ αὐτῇ προφασιστικοὺσ λόγουσ καὶ κατενέγκῃ αὐτῆσ ὄνομα πονηρὸν καὶ λέγῃ. τὴν γυναῖκα ταύτην εἴληφα καὶ προσελθὼν αὐτῇ οὐκ εὕρηκα αὐτῆσ τὰ παρθένια, καὶ λαβὼν ὁ πατὴρ τῆσ παιδὸσ καὶ ἡ μήτηρ ἐξοίσουσι τὰ παρθένια τῆσ παιδὸσ πρὸσ τὴν γερουσίαν ἐπὶ τὴν πύλην, καὶ ἐρεῖ ὁ πατὴρ τῆσ παιδὸσ τῇ γερουσίᾳ. τὴν θυγατέρα μου ταύτην δέδωκα τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ γυναῖκα, καὶ μισήσασ αὐτὴν νῦν οὗτοσ ἐπιτίθησιν αὐτῇ προφασιστικοὺσ λόγουσ λέγων. οὐχ εὕρηκα τῇ θυγατρί σου παρθένια, καὶ ταῦτα τὰ παρθένια τῆσ θυγατρόσ μου. καὶ ἀναπτύξουσι τὸ ἱμάτιον ἐναντίον τῆσ γερουσίασ τῆσ πόλεωσ. καὶ λήψεται ἡ γερουσία τῆσ πόλεωσ ἐκείνησ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ παιδεύσουσιν αὐτὸν καὶ ζημιώσουσιν αὐτὸν ἑκατὸν σίκλουσ καὶ δώσουσι τῷ πατρὶ τῆσ νεάνιδοσ, ὅτι ἐξήνεγκεν ὄνομα πονηρὸν ἐπὶ παρθένον Ἰσραηλῖτιν. καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή, οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον. ἐὰν δὲ ἐπ̓ ἀληθείασ γένηται ὁ λόγοσ οὗτοσ καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι, καὶ ἐξάξουσι τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰσ θύρασ τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸσ αὐτῆσ, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν ἐν λίθοισ, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖσ Ἰσραὴλ ἐκπορνεῦσαι τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτῆσ. καὶ ἐξαρεῖσ τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἄνθρωποσ κοιμώμενοσ μετὰ γυναικὸσ συνῳκισμένησ ἀνδρί, ἀποκτενεῖτε ἀμφοτέρουσ, τὸν ἄνδρα τὸν κοιμώμενον μετὰ τῆσ γυναικὸσ καὶ τὴν γυναῖκα. καὶ ἐξαρεῖσ τὸν πονηρὸν ἐξ Ἰσραήλ. Ἐὰν δὲ γένηται παῖσ παρθένοσ μεμνηστευμένη ἀνδρὶ καὶ εὑρὼν αὐτὴν ἄνθρωποσ ἐν πόλει κοιμηθῇ μετ̓ αὐτῆσ, ἐξάξετε ἀμφοτέρουσ ἐπὶ τὴν πύλην τῆσ πόλεωσ αὐτῶν καὶ λιθοβοληθήσονται ἐν λίθοισ καὶ ἀποθανοῦνται. τὴν νεᾶνιν, ὅτι οὐκ ἐβόησεν ἐν τῇ πόλει, καὶ τὸν ἄνθρωπον, ὅτι ἐταπείνωσε τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον. καὶ ἐξαρεῖσ τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. ἐὰν δὲ ἐν πεδίῳ εὕρῃ ἄνθρωποσ τὴν παῖδα τὴν μεμνηστευμένην καὶ βιασάμενοσ κοιμηθῇ μετ̓ αὐτῆσ, ἀποκτενεῖτε τὸν κοιμώμεμον μετ̓ αὐτῆσ μόνον καὶ τῇ νεάνιδι οὐ ποιήσετε οὐδέν. οὐκ ἔστιν ἁμάρτημα θανάτου, ὅτι ὡσ εἴ τισ ἐπαναστῇ ἄνθρωποσ ἐπὶ τὸν πλησίον καὶ φονεύσῃ αὐτοῦ ψυχήν, οὕτω τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ὅτι ἐν τῷ ἀγρῷ εὗρεν αὐτήν, ἐβόησεν ἡ νεᾶνισ ἡ μεμνηστευμένη, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθήσων αὐτῇ. Ἐὰν δέ τισ εὕρῃ τὴν παῖδα τὴν παρθένον, ἥτισ οὐ μεμνήστευται, καὶ βιασάμενοσ κοιμηθῇ μετ̓ αὐτῆσ καὶ εὑρεθῇ, δώσει ὁ ἄνθρωποσ ὁ κοιμηθεὶσ μετ̓ αὐτῆσ τῷ πατρὶ τῆσ νεάνιδοσ πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου, καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή, ἀνθ̓ ὧν ἐταπείνωσεν αὐτήν. οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION