Septuagint, Liber Exodus 23:

(70인역 성경, 탈출기 23:)

ΟΥ παραδέξῃ ἀκοὴν ματαίαν. οὐ συγκαταθήσῃ μετὰ τοῦ ἀδίκου γενέσθαι μάρτυσ ἄδικοσ. οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ. οὐ προστεθήσῃ μετὰ πλήθουσ ἐκκλῖναι μετὰ τῶν πλειόνων, ὥστε ἐκκλῖναι κρίσιν. καὶ πένητα οὐκ ἐλεήσεισ ἐν κρίσει. ἐὰν δὲ συναντήσῃσ τῷ βοί̈ τοῦ ἐχθροῦ σου ἢ τῷ ὑποζυγίῳ αὐτοῦ πλανωμένοισ, ἀποστρέψασ ἀποδώσεισ αὐτῷ. ἐὰν δὲ ἴδῃσ τὸ ὑποζύγιον τοῦ ἐχθροῦ σου πεπτωκὸσ ὑπὸ τὸν γόνον αὐτοῦ, οὐ παρελεύσῃ αὐτό, ἀλλὰ συναρεῖσ αὐτὸ μετ̓ αὐτοῦ. οὐ διαστρέψεισ κρίμα πένητοσ ἐν κρίσει αὐτοῦ. ἀπὸ παντὸσ ρήματοσ ἀδίκου ἀποστήσῃ. ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖσ καὶ οὐ δικαιώσεισ τὸν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων. καὶ δῶρα οὐ λήψῃ. τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλμοὺσ βλεπόντων καὶ λυμαίνεται ρήματα δίκαια. καὶ προσήλυτον οὐ θλίψετε. ὑμεῖσ γὰρ οἴδατε τὴν ψυχὴν τοῦ προσηλύτου. αὐτοὶ γὰρ προσήλυτοι ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. ῝Εξ ἔτη σπερεῖσ τὴν γῆν σου καὶ συνάξεισ τὰ γεννήματα αὐτῆσ. τῷ δὲ ἑβδόμῳ ἄφεσιν ποιήσεισ καὶ ἀνήσεισ αὐτήν, καὶ ἔδονται οἱ πτωχοὶ τοῦ ἔθνουσ σου, τὰ δὲ ὑπολειπόμενα ἔδεται τὰ ἄγρια θηρία. οὕτω ποιήσεισ τὸν ἀμπελῶνά σου καὶ τὸν ἐλαιῶνά σου. ἓξ ἡμέρασ ποιήσεισ τὰ ἔργα σου, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνάπαυσισ, ἵνα ἀναπαύσηται ὁ βοῦσ σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου, καὶ ἵνα ἀναψύξῃ ὁ υἱὸσ τῆσ παιδίσκησ σου καὶ ὁ προσήλυτοσ. πάντα, ὅσα εἴρηκα πρὸσ ὑμᾶσ, φυλάξασθε. ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀νΚαὶ ὄνομα θεῶν ἑτέρων οὐκ ἀναμνησθήσεσθε, οὐδὲ μὴ ἀκουσθῇ ἐκ τοῦ στόματοσ ὑμῶν. τρεῖσ καιροὺσ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑορτάσατέ μοι. τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξασθε ποιεῖν. ἑπτὰ ἡμέρασ ἔδεσθε ἄζυμα, καθάπερ ἐνετειλάμην σοι, κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ μηνὸσ τῶν νέων. ἐν γὰρ αὐτῷ ἐξῆλθεσ ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενόσ. καὶ ἑορτὴν θερισμοῦ πρωτογεννημάτων ποιήσεισ τῶν ἔργων σου, ὧν ἐὰν σπείρῃσ ἐν τῷ ἀγρῷ σου, καὶ ἑορτὴν συντελείασ ἐπ̓ ἐξόδου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ἔργων σου τῶν ἐκ τοῦ ἀγροῦ σου. τρεῖσ καιροὺσ τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. ὅταν γὰρ ἐκβάλω τὰ ἔθνη ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐμπλατύνω τὰ ὅριά σου, οὐ θύσεισ ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυσιάσματόσ μου, οὐ δὲ μὴ κοιμηθῇ στέαρ τῆσ ἑορτῆσ μου ἕωσ πρωί̈. τὰσ ἀπαρχὰσ τῶν πρωτογεννημάτων τῆσ γῆσ σου εἰσοίσεισ εἰσ τὸν οἶκον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. οὐχ ἑψήσεισ ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸσ αὐτοῦ. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ, ὅπωσ εἰσαγάγῃ σε εἰσ τὴν γῆν, ἣν ἡτοίμασά σοι. πρόσεχε σεαυτῷ καὶ εἰσάκουε αὐτοῦ καὶ μὴ ἀπείθει αὐτῷ. οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε, τὸ γὰρ ὄνομά μού ἐστιν ἐπ̓ αὐτῷ. ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆσ ἐμῆσ φωνῆσ καὶ ποιήσῃσ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, καὶ φυλάξητε τὴν διαθήκην μου, ἔσεσθέ μοι λαὸσ περιούσιοσ ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν. ἐμὴ γάρ ἐστι πᾶσα ἡ γῆ, ὑμεῖσ δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνοσ ἅγιον. ταῦτα τὰ ρήματα ἐρεῖσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆσ φωνῆσ μου καὶ ποιήσητε πάντα ὅσα ἂν εἴπω σοι, ἐχθρεύσω τοῖσ ἐχθροῖσ σου καὶ ἀντικείσομαι τοῖσ ἀντικειμένοισ σοι. πορεύσεται γὰρ ὁ ἄγγελόσ μου ἡγούμενόσ σου καὶ εἰσάξει σε πρὸσ τὸν Ἀμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Εὐαῖον καὶ Ἰεβουσαῖον, καὶ ἐκτρίψω αὐτούσ. οὐ προσκυνήσεισ τοῖσ θεοῖσ αὐτῶν, οὐ δὲ μὴ λατρεύσῃσ αὐτοῖσ. οὐ ποιήσεισ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ἀλλὰ καθαιρέσει καθελεῖσ καὶ συντρίβων συντρίψεισ τὰσ στήλασ αὐτῶν. καὶ λατρεύσεισ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, καὶ εὐλογήσω τὸν ἄρτον σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ὕδωρ σου, καὶ ἀποστρέψω μαλακίαν ἀφ̓ ὑμῶν. οὐκ ἔσται ἄγονοσ οὐδὲ στείρα ἐπὶ τῆσ γῆσ σου. τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν σου ἀναπληρῶν ἀναπληρώσω. καὶ τὸν φόβον ἀποστελῶ ἡγούμενόν σου καὶ ἐκστήσω πάντα τά ἔθνη, εἰσ οὓσ σὺ εἰσπορεύῃ εἰσ αὐτούσ, καὶ δώσω πάντασ τούσ ὑπεναντίουσ σου φυγάδασ. καὶ ἀποστελῶ τὰσ σφηκίασ προτέρασ σου, καὶ ἐκβαλεῖσ τοὺσ Ἀμορραίουσ καὶ τοὺσ Εὐαίουσ καὶ τοὺσ Χαναναίουσ καὶ τοὺσ Χετταίουσ ἀπό σοῦ. οὐκ ἐκβαλῶ αὐτοὺσ ἐν ἐνιαυτῷ ἑνί, ἵνα μὴ γένηται ἡ γῆ ἔρημοσ καὶ πολλὰ γένηται ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τῆσ γῆσ. κατὰ μικρὸν ἐκβαλῶ αὐτοὺσ ἀπὸ σοῦ, ἕωσ ἂν αὐξηθῇσ καὶ κληρονομήσῃσ τὴν γῆν. καὶ θήσω τὰ ὅριά σου ἀπὸ τῆσ ἐρυθρᾶσ θαλάσσησ, ἕωσ τῆσ θαλάσσησ τῆσ Φυλιστιεὶμ καὶ ἀπὸ τῆσ ἐρήμου ἕωσ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου. καὶ παραδώσω εἰσ τὰσ χεῖρασ ὑμῶν τοὺσ ἐγκαθημένουσ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺσ ἀπὸ σοῦ. οὐ συγκαταθήσῃ αὐτοῖσ καὶ τοῖσ θεοῖσ αὐτῶν διαθήκην, καὶ οὐκ ἐγκαθήσονται ἐν τῇ γῇ σου, ἵνα μὴ ἁμαρτεῖν σε ποιήσωσι πρόσ με. ἐὰν γὰρ δουλεύσῃσ τοῖσ θεοῖσ αὐτῶν, οὗτοι ἔσονταί σοι πρόσκομμα.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION