Septuagint, Liber Exodus 19:

(70인역 성경, 탈출기 19:)

ΤΟΥ δὲ μηνὸσ τοῦ τρίτου τῆσ ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἤλθοσαν εἰσ τὴν ἔρημον τοῦ Σινά. καὶ ἀπῇραν ἐκ Ραφιδεὶν καὶ ἤλθοσαν εἰσ τὴν ἔρημον τοῦ Σινά, καὶ παρενέβαλεν ἐκεῖ Ἰσραὴλ κατέναντι τοῦ ὄρουσ. καὶ Μωυσῆσ ἀνέβη εἰσ τὸ ὄροσ τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν ὁ Θεόσ ἐκ τοῦ ὄρουσ λέγων. τάδε ἐρεῖσ τῷ οἴκῳ Ἰακὼβ καὶ ἀναγγελεῖσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. αὐτοὶ ἑωράκατε ὅσα πεποίηκα τοῖσ Αἰγυπτίοισ, καὶ ἀνέλαβον ὑμᾶσ ὡσεὶ ἐπὶ πτερύγων ἀετῶν καὶ προσηγαγόμην ὑμᾶσ πρὸσ ἐμαυτόν. καὶ νῦν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆσ ἐμῆσ φωνῆσ καὶ φυλάξητε τὴν διαθήκην μου, ἔσεσθέ μοι λαὸσ περιούσιοσ ἀπό πάντων τῶν ἐθνῶν. ἐμὴ γάρ ἐστι πᾶσα ἡ γῆ. ὑμεῖσ δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνοσ ἅγιον. ταῦτα τὰ ρήματα ἐρεῖσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. ἦλθε δὲ Μωυσῆσ καὶ ἐκάλεσε τοὺσ πρεσβυτέρουσ τοῦ λαοῦ καὶ παρέθηκεν αὐτοῖσ πάντασ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, οὓσ συνέταξεν αὐτῷ ὁ Θεόσ. ἀπεκρίθη δὲ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁμοθυμαδὸν καὶ εἶπαν. πάντα, ὅσα εἶπεν ὁ Θεόσ, ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα. ἀνήνεγκε δὲ Μωυσῆσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ πρὸσ τὸν Θεόν. εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. ἰδοὺ ἐγὼ παραγίνομαι πρὸσ σὲ ἐν στύλῳ νεφέλησ, ἵνα ἀκούσῃ ὁ λαὸσ λαλοῦντόσ μου πρὸσ σὲ καὶ σοὶ πιστεύσωσιν εἰσ τὸν αἰῶνα. ἀνήγγειλε δὲ Μωυσῆσ τὰ ρήματα τοῦ λαοῦ πρὸσ Κύριον. εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. καταβὰσ διαμάρτυραι τῷ λαῷ καὶ ἅγνισον αὐτοὺσ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ πλυνάτωσαν τὰ ἱμάτια. καὶ ἔστωσαν ἕτοιμοι εἰσ τὴν ἡμέραν τὴν τρίτην. τῇ γὰρ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καταβήσεται Κύριοσ ἐπὶ τὸ ὄροσ τὸ Σινὰ ἐναντίον παντὸσ τοῦ λαοῦ. καὶ ἀφοριεῖσ τὸν λαὸν κύκλῳ λέγων. προσέχετε ἑαυτοῖσ τοῦ ἀναβῆναι εἰσ τὸ ὄροσ καὶ θίγειν τι αὐτοῦ. πᾶσ ὁ ἁψάμενοσ τοῦ ὄρουσ θανάτῳ τελευτήσει. οὐχ ἅψετε αὐτοῦ χείρ. ἐν γὰρ λίθοισ λιθοβοληθήσεται ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται. ἐάν τε κτῆνοσ ἐάν τε ἄνθρωποσ, οὐ ζήσεται. ὅταν αἱ φωναὶ καὶ αἱ σάλπιγγεσ καὶ ἡ νεφέλη ἀπέλθῃ ἀπὸ τοῦ ὄρουσ, ἐκεῖνοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὸ ὄροσ. κατέβη δὲ Μωυσῆσ ἐκ τοῦ ὄρουσ πρὸσ τὸν λαὸν καὶ ἡγίασεν αὐτούσ, καὶ ἔπλυναν τὰ ἱμάτια. καὶ εἶπε τῷ λαῷ. γίνεσθε ἕτοιμοι τρεῖσ ἡμέρασ, μὴ προσέλθητε γυναικί. ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γενηθέντοσ πρὸσ ὄρθρον καὶ ἐγίνοντο φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ νεφέλη γνοφώδησ ἐπ̓ ὄρουσ Σινά, φωνὴ τῆσ σάλπιγγοσ ἤχει μέγα. καὶ ἐπτοήθη πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ ἐξήγαγε Μωυσῆσ τὸν λαὸν εἰσ συνάντησιν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆσ παρεμβολῆσ, καὶ παρέστησαν ὑπὸ τὸ ὄροσ. τὸ ὄροσ τὸ Σινὰ ἐκαπνίζετο ὅλον διὰ τὸ καταβεβηκέναι ἐπ̓ αὐτὸ τὸν Θεὸν ἐν πυρί, καὶ ἀνέβαινεν ὁ καπνὸσ ὡσεὶ καπνὸσ καμίνου, καὶ ἐξέστη πᾶσ ὁ λαὸσ σφόδρα. ἐγίνοντο δὲ αἱ φωναὶ τῆσ σάλπιγγοσ προβαίνουσαι ἰσχυρότεραι σφόδρα. Μωυσῆσ ἐλάλει, ὁ δὲ Θεὸσ ἀπεκρίνατο αὐτῷ φωνῇ. κατέβη δὲ Κύριοσ ἐπὶ τὸ ὄροσ τὸ Σινὰ ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρουσ. καὶ ἐκάλεσε Κύριοσ Μωυσῆν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρουσ, καὶ ἀνέβη Μωυσῆσ. καὶ εἶπεν ὁ Θεὸσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. καταβὰσ διαμάρτυραι τῷ λαῷ, μή ποτε ἐγγίσωσι πρὸσ τὸν Θεὸν κατανοῆσαι καὶ πέσωσιν ἐξ αὐτῶν πλῆθοσ. καὶ οἱ ἱερεῖσ οἱ ἐγγίζοντεσ Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἁγιασθήτωσαν, μή ποτε ἀπαλλάξῃ ἀπ̓ αὐτῶν Κύριοσ. καὶ εἶπε Μωυσῆσ πρὸσ τὸν Θεόν. οὐ δυνήσεται ὁ λαὸσ προσαναβῆναι πρὸσ τὸ ὄροσ τὸ Σινά. σὺ γὰρ διαμεμαρτύρησαι ἡμῖν λέγων. ἀφόρισαι τὸ ὄροσ καὶ ἁγίασαι αὐτό. εἶπε δὲ αὐτῷ Κύριοσ. βάδιζε, κατάβηθι καὶ ἀνάβηθι σὺ καὶ Ἀαρὼν μετὰ σοῦ. οἱ δὲ ἱερεῖσ καὶ ὁ λαὸσ μὴ βιαζέσθωσαν ἀναβῆναι πρὸσ τὸν Θεόν, μή ποτε ἀπολέσῃ ἀπ̓ αὐτῶν Κύριοσ. κατέβη δὲ Μωυσῆσ πρὸσ τὸν λαὸν καὶ εἶπεν αὐτοῖσ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION