Septuagint, Liber Exodus 16:

(70인역 성경, 탈출기 16:)

ΑΠῌΡΑΝ δὲ ἐξ Αἰλεὶμ καὶ ἤλθοσαν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ἰσραὴλ εἰσ τὴν ἔρημον Σίν, ὅ ἐστιν ἀνὰ μέσον Αἰλεὶμ καὶ ἀνὰ μέσον Σινά. τῇ δὲ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐξεληλυθότων αὐτῶν ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, διεγόγγυζε πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ἀαρών, καὶ εἶπαν πρὸσ αὐτοὺσ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. ὄφελον ἀπεθάνομεν πληγέντεσ ὑπὸ Κυρίου ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ὅταν ἐκαθίσαμεν ἐπὶ τῶν λεβήτων τῶν κρεῶν καὶ ἠσθίομεν ἄρτουσ εἰσ πλησμονήν. ὅτι ἐξήγαγε ἡμᾶσ εἰσ τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ταύτην ἐν λιμῷ. εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτουσ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξελεύσεται ὁ λαὸσ καὶ συλλέξουσι τὸ τῆσ ἡμέρασ εἰσ ἡμέραν, ὅπωσ πειράσω αὐτούσ, εἰ πορεύσονται τῷ νόμῳ μου ἢ οὔ. καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ καὶ ἑτοιμάσουσιν ὃ ἂν εἰσενέγκωσι, καὶ ἔσται διπλοῦν ὃ ἐὰν συναγάγωσι τὸ καθ̓ ἡμέραν εἰσ ἡμέραν. καὶ εἶπε Μωυσῆσ καὶ Ἀαρὼν πρὸσ πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ἰσραήλ. ἑσπέρασ γνώσεσθε ὅτι Κύριοσ ἐξήγαγεν ὑμᾶσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, καὶ πρωί̈ ὄψεσθε τὴν δόξαν Κυρίου ἐν τῷ εἰσακοῦσαι τὸν γογγυσμὸν ὑμῶν ἐπὶ τῷ Θεῷ. ἡμεῖσ δὲ τί ἐσμεν ὅτι διαγογγύζετε καθ̓ ἡμῶν̣ καὶ εἶπε Μωυσῆσ. ἐν τῷ διδόναι Κύριον ὑμῖν ἑσπέρασ κρέα φαγεῖν καὶ ἄρτουσ τὸ πρωί̈ εἰσ πλησμονὴν διὰ τὸ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν γογγυσμὸν ὑμῶν, ὃν ὑμεῖσ διαγογγύζετε καθ̓ ἡμῶν. ἡμεῖσ δὲ τί ἐσμεν̣ οὐ γὰρ καθ̓ ἡμῶν ἐστιν ὁ γογγυσμὸσ ὑμῶν. ἀλλ̓ ἢ κατὰ τοῦ Θεοῦ. εἶπε δὲ Μωυσῆσ πρὸσ Ἀαρών. εἰπὸν πάσῃ συναγωγῇ υἱῶν Ἰσραήλ. προσέλθετε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. εἰσακήκοε γὰρ τὸν γογγυσμὸν ὑμῶν. ἡνίκα δὲ ἐλάλει Ἀαρὼν πάσῃ συναγωγῇ υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἐπεστράφησαν εἰσ τὴν ἔρημον, καὶ ἡ δόξα Κυρίου ὤφθη ἐν νεφέλῃ. καὶ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. εἰσακήκοα τὸν γογγυσμὸν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. λάλησον πρὸσ αὐτοὺσ λέγων. τὸ πρὸσ ἑσπέραν ἔδεσθε κρέα καὶ τὸ πρωί̈ πλησθήσεσθε ἄρτων. καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. ἐγένετο δὲ ἑσπέρα, καὶ ἀνέβη ὀρτυγομήτρα καὶ ἐκάλυψε τὴν παρεμβολήν. τὸ πρωί̈ ἐγένετο καταπαυομένησ τῆσ δρόσου κύκλῳ τῆσ παρεμβολῆς καὶ ἰδοὺ ἐπὶ πρόσωπον τῆσ ἐρήμου λεπτὸν ὡσεὶ κόριον λευκόν, ὡσεὶ πάγοσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. ἰδόντεσ δὲ αὐτὸ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἶπαν ἕτεροσ τῷ ἑτέρῳ. τί ἐστι τοῦτο̣ οὐ γὰρ ᾔδεισαν, τί ἦν. εἶπε δὲ Μωυσῆσ αὐτοῖσ. οὗτοσ ὁ ἄρτοσ, ὃν ἔδωκε Κύριοσ ὑμῖν φαγεῖν. τοῦτο τὸ ρῆμα ὃ συνέταξε Κύριοσ. συναγάγετε ἀπ̓ αὐτοῦ ἕκαστοσ εἰσ τοὺσ καθήκοντασ, γομὸρ κατὰ κεφαλὴν κατὰ ἀριθμὸν ψυχῶν ὑμῶν, ἕκαστοσ σὺν τοῖσ συσκηνίοισ ὑμῶν συλλέξατε. ἐποίησαν δὲ οὕτωσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ συνέλεξαν ὁ τὸ πολὺ καὶ ὁ τὸ ἔλαττον. καὶ μετρήσαντεσ γομόρ, οὐκ ἐπλεόνασεν ὁ τὸ πολύ, καὶ ὁ τὸ ἔλαττον οὐκ ἠλαττόνησεν. ἕκαστοσ εἰσ τοὺσ καθήκοντασ παῤ ἑαυτῷ συνέλεξαν. εἶπε δὲ Μωυσῆσ πρὸσ αὐτούσ. μηδεὶσ καταλειπέτω ἀπ̓ αὐτοῦ εἰσ τὸ πρωί̈. καὶ οὐκ εἰσήκουσαν Μωυσῇ, ἀλλὰ κατέλιπόν τινεσ ἀπ̓ αὐτοῦ εἰσ τὸ πρωί̈. καὶ ἐξέζεσε σκώληκασ καὶ ἐπώζεσε. καὶ ἐπικράνθη ἐπ̓ αὐτοῖσ Μωυσῆσ. καὶ συνέλεξαν αὐτὸ πρωί̈ πρωί̈, ἕκαστοσ τὸ καθῆκον αὐτῷ. ἡνίκα δὲ διεθέρμαινεν ὁ ἥλιοσ, ἐτήκετο. ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ, συνέλεξαν τὰ δέοντα διπλᾶ, δύο γομὸρ τῷ ἑνί. εἰσήλθοσαν δὲ πάντεσ οἱ ἄρχοντεσ τῆσ συναγωγῆσ καὶ ἀνήγγειλαν Μωυσῇ. εἶπε δὲ Μωυσῆσ πρὸσ αὐτούσ. οὐ τοῦτο τὸ ρῆμά ἐστιν, ὃ ἐλάλησε Κύριοσ̣ σάββατα ἀνάπαυσισ ἁγία τῷ Κυρίῳ αὔριον. ὅσα ἐὰν πέσσητε, πέσσετε, καὶ ὅσα ἐὰν ἕψητε, ἕψετε. καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον καταλείπετε αὐτὸ εἰσ ἀποθήκην εἰσ τὸ πρωί̈. καὶ κατελίποσαν ἀπ̓ αὐτοῦ εἰσ τὸ πρωί̈, καθὼσ συνέταξεν αὐτοῖσ Μωυσῆσ. καὶ οὐκ ἐπώζεσεν, οὐδὲ σκώληξ ἐγένετο ἐν αὐτῷ. εἶπε δὲ Μωυσῆσ. φάγετε σήμερον, ἔστι γὰρ σάββατα σήμερον τῷ Κυρίῳ. οὐχ εὑρεθήσεται ἐν τῷ πεδίῳ. ἓξ ἡμέρασ συλλέξετε. τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα, ὅτι οὐκ ἔσται ἐν αὐτῇ. ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐξήλθοσάν τινεσ ἐκ τοῦ λαοῦ συλλέξαι καὶ οὐχ εὗρον. εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. ἕωσ τίνοσ οὐ βούλεσθε εἰσακούειν τὰσ ἐντολάσ μου καὶ τὸν νόμον μου̣ ἴδετε, ὁ γὰρ Κύριοσ ἔδωκεν ὑμῖν σάββατα τὴν ἡμέραν ταύτην. διὰ τοῦτο αὐτὸσ ἔδωκεν ὑμῖν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ ἄρτουσ δύο ἡμερῶν. καθήσεσθε ἕκαστοσ εἰσ τοὺσ οἴκουσ ὑμῶν, μηδεὶσ ἐκπορευέσθω ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ. καὶ ἐσαββάτισεν ὁ λαὸσ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ. καὶ ἐπωνόμασαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, μάν. ἦν δὲ ὡσεὶ σπέρμα κορίου λευκόν, τὸ δὲ γεῦμα αὐτοῦ ὡσ ἐγκρὶσ ἐν μέλιτι. εἶπε δὲ Μωυσῆσ. τοῦτο τὸ ρῆμα, ὃ συνέταξε Κύριοσ. πλήσατε τὸ γομὸρ τοῦ μὰν εἰσ ἀποθήκην εἰσ τὰσ γενεὰσ ὑμῶν, ἵνα ἴδωσι τὸν ἄρτον, ὃν ἐφάγετε ὑμεῖσ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὡσ ἐξήγαγεν ὑμᾶσ Κύριοσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. καὶ εἶπε Μωυσῆσ πρὸσ Ἀαρών. λάβε στάμνον χρυσοῦν ἕνα καὶ ἔμβαλε εἰσ αὐτὸν πλῆρεσ τὸ γομὸρ τοῦ μὰν καὶ ἀποθήσεισ αὐτὸ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ εἰσ διατήρησιν εἰσ τὰσ γενεὰσ ὑμῶν. ὃν τρόπον συνέταξε Κύριοσ τῷ Μωυσῇ, καὶ ἀπέθηκεν Ἀαρὼν ἐναντίον τοῦ μαρτυρίου εἰσ διατήρησιν. οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἔφαγον τὸ μὰν ἔτη τεσσαράκοντα, ἕωσ ἦλθον εἰσ γῆν οἰκουμένην. ἐφάγοσαν τὸ μάν, ἕωσ παρεγένοντο εἰσ μέροσ τῆσ Φοινίκησ. τὸ δὲ γομὸρ τὸ δέκατον τῶν τριῶν μέτρων ἦν.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION