Septuagint, Liber Exodus 15:

(70인역 성경, 탈출기 15:)

ΤΟΤΕ ᾖσε Μωυσῆσ καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν ᾠδὴν ταύτην τῷ Θεῷ καὶ εἶπαν λέγοντεσ. ᾄσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξωσ γὰρ δεδόξασται. ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰσ θάλασσαν. βοηθὸσ καὶ σκεπαστὴσ ἐγένετό μοι εἰσ σωτηρίαν. οὗτόσ μου Θεόσ, καὶ δοξάσω αὐτόν, Θεὸσ τοῦ πατρόσ μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν. Κύριοσ συντρίβων πολέμουσ, Κύριοσ ὄνομα αὐτῷ. ἅρματα Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰσ θάλασσαν, ἐπιλέκτουσ ἀναβάτασ τριστάτασ κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούσ, κατέδυσαν εἰσ βυθὸν ὡσεὶ λίθοσ. ἡ δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύϊ. ἡ δεξιά σου χείρ, Κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούσ. καὶ τῷ πλήθει τῆσ δόξησ σου συνέτριψασ τοὺσ ὑπεναντίουσ. ἀπέστειλασ τὴν ὀργήν σου καὶ κατέφαγεν αὐτοὺσ ὡσ καλάμην. καὶ διὰ πνεύματοσ τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ. ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχοσ τὰ ὕδατα, ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆσ θαλάσσησ. εἶπεν ὁ ἐχθρόσ, διώξασ καταλήψομαι, μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω ψυχήν μου, ἀνελῶ τῇ μαχαίρᾳ μου, κυριεύσει ἡ χείρ μου. ἀπέστειλασ τὸ πνεῦμά σου, ἐκάλυψεν αὐτοὺσ θάλασσα. ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβοσ ἐν ὕδατι σφοδρῷ. τίσ ὅμοιόσ σοι ἐν θεοῖσ, Κύριε̣ τίσ ὅμοιόσ σοι, δεδοξασμένοσ ἐν ἁγίοισ, θαυμαστὸσ ἐν δόξαισ, ποιῶν τέρατα. ἐξέτεινασ τὴν δεξιάν σου, κατέπιεν αὐτοὺσ γῆ. ὡδήγησασ τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον, ὃν ἐλυτρώσω, παρεκάλεσασ τῇ ἰσχύϊ σου εἰσ κατάλυμα ἅγιόν σου. ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν. ὠδῖνεσ ἔλαβον κατοικοῦντασ Φυλιστιείμ. τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνεσ Ἐδώμ, καὶ ἄρχοντεσ Μωαβιτῶν, ἔλαβεν αὐτοὺσ τρόμοσ, ἐτάκησαν πάντεσ οἱ κατοικοῦντεσ Χαναάν. ἐπιπέσοι ἐπ̓ αὐτοὺσ τρόμοσ καὶ φόβοσ, μεγέθει βραχίονόσ σου ἀπολιθωθήτωσαν, ἕωσ ἂν παρέλθῃ ὁ λαόσ σου, Κύριε, ἕωσ ἂν παρέλθῃ ὁ λαόσ σου οὗτοσ, ὃν ἐκτήσω. εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺσ εἰσ ὄροσ κληρονομίασ σου, εἰσ ἕτοιμον κατοικητήριόν σου, ὃ κατηρτίσω, Κύριε, ἁγίασμα, Κύριε, ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρέσ σου. Κύριοσ βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ̓ αἰῶνα καὶ ἔτι. ὅτι εἰσῆλθεν ἵπποσ Φαραὼ σὺν ἅρμασι καὶ ἀναβάταισ εἰσ θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ̓ αὐτοὺσ Κύριοσ τὸ ὕδωρ τῆσ θαλάσσησ. οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶσ ἐν μέσῳ τῆσ θαλάσσησ. Λαβοῦσα δὲ Μαριάμ, ἡ προφῆτισ, ἡ ἀδελφὴ Ἀαρών, τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆσ, καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖκεσ ὀπίσω αὐτῆσ μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν, ἐξῆρχε δὲ αὐτῶν Μαριὰμ λέγουσα. ᾄσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξωσ γὰρ δεδόξασται. ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰσ θάλασσαν. Ἐξῇρε δὲ Μωυσῆσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἀπὸ θαλάσσησ ἐρυθρᾶσ καὶ ἤγαγεν αὐτοὺσ εἰσ τὴν ἔρημον Σούρ. καὶ ἐπορεύοντο τρεῖσ ἡμέρασ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρισκον ὕδωρ ὥστε πιεῖν. ἦλθον δὲ εἰσ Μερρᾶ καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ἐκ Μερρᾶσ, πικρὸν γὰρ ἦν. διὰ τοῦτο ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Πικρία. καὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸσ ἐπὶ Μωυσῇ λέγοντεσ. τί πιόμεθα̣ ἐβόησε δὲ Μωυσῆσ πρὸσ Κύριον, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ Κύριοσ ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰσ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ. ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεισ καὶ ἐκεῖ αὐτὸν ἐπείρασε. καὶ εἶπεν. ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃσ τῆσ φωνῆσ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον αὐτοῦ ποιήσῃσ καὶ ἐνωτίσῃ ταῖσ ἐντολαῖσ αὐτοῦ καὶ φυλάξῃσ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, πᾶσαν νόσον, ἣν ἐπήγαγον τοῖσ Αἰγυπτίοισ, οὐκ ἐπάξω ἐπὶ σέ. ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεόσ σου ὁ ἰώμενόσ σε. Καὶ ἤλθοσαν εἰσ Αἰλείμ, καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων. παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρὰ τὰ ὕδατα.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION