Septuagint, Liber Exodus 10:

(70인역 성경, 탈출기 10:)

ΕΙΠΕ δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. εἴσελθε πρὸσ Φαραώ. ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἵνα ἑξῆσ ἐπέλθῃ τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπ̓ αὐτούσ. ὅπωσ διηγήσησθε εἰσ τὰ ὦτα τῶν τέκνων ὑμῶν καὶ τοῖσ τέκνοισ τῶν τέκνων ὑμῶν, ὅσα ἐμπέπαιχα τοῖσ Αἰγυπτίοισ, καὶ τὰ σημεῖά μου, ἃ ἐποίησα ἐν αὐτοῖσ, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριοσ. εἰσῆλθε δὲ Μωυσῆσ καὶ Ἀαρὼν ἐναντίον Φαραὼ καὶ εἶπαν αὐτῷ. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῶν Ἑβραίων. ἕωσ τίνοσ οὐ βούλῃ ἐντραπῆναί με̣ ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα λατρεύσωσί μοι. ἐὰν δὲ μὴ θέλῃσ σὺ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ἀκρίδα πολλὴν ἐπὶ πάντα τὰ ὅριά σου, καὶ καλύψει τὴν ὄψιν τῆσ γῆσ, καὶ οὐ δυνήσῃ κατιδεῖν τὴν γῆν, καὶ κατέδεται πᾶν τὸ περισσὸν τῆσ γῆσ τὸ καταλειφθέν, ὃ κατέλιπεν ὑμῖν ἡ χάλαζα, καὶ κατέδεται πᾶν ξύλον τὸ φυόμενον ὑμῖν ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ πλησθήσονταί σου αἱ οἰκίαι καὶ αἱ οἰκίαι τῶν θεραπόντων σου καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι ἐν πάσῃ γῇ τῶν Αἰγυπτίων, ἃ οὐδέποτε ἑωράκασιν οἱ πατέρεσ σου, οὐδ̓ οἱ πρόπαπποι αὐτῶν, ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ γεγόνασιν ἐπὶ τῆσ γῆσ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἐκκλίνασ Μωυσῆσ ἐξῆλθεν ἀπὸ Φαραώ. καὶ λέγουσιν οἱ θεράποντεσ Φαραὼ πρὸσ αὐτόν. ἕωσ τίνοσ ἔσται τοῦτο ἡμῖν σκῶλον̣ ἐξαπόστειλον τοὺσ ἀνθρώπουσ, ὅπωσ λατρεύσωσι τῷ Θεῷ αὐτῶν. ἢ εἰδέναι βούλῃ ὅτι ἀπόλωλεν Αἴγυπτοσ̣ καὶ ἀπέστρεψαν τόν τε Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν πρὸσ Φαραώ, καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. πορεύεσθε καὶ λατρεύσατε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν. τίνεσ δὲ καὶ τίνεσ εἰσὶν οἱ πορευόμενοι̣ καὶ λέγει Μωυσῆσ. σὺν τοῖσ νεανίσκοισ καὶ πρεσβυτέροισ πορευσόμεθα, σὺν τοῖσ υἱοῖσ καὶ θυγατράσι καὶ προβάτοισ καὶ βουσὶν ἡμῶν. ἔστι γὰρ ἑορτὴ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. ἔστω οὕτω, Κύριοσ μεθ̓ ὑμῶν. καθότι ἀποστέλλω ὑμᾶσ, μὴ καὶ τὴν ἀποσκευὴν ὑμῶν̣ ἴδετε ὅτι πονηρία πρόσκειται ὑμῖν. μὴ οὕτωσ. πορευέσθωσαν δὲ οἱ ἄνδρεσ, καὶ λατρευσάτωσαν τῷ Θεῷ. τοῦτο γὰρ αὐτοὶ ἐκζητεῖτε. ἐξέβαλον δὲ αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου Φαραώ. εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. ἔκτεινον τὴν χεῖρα ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, καὶ ἀναβήτω ἀκρὶσ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ κατέδεται πᾶσαν βοτάνην τῆσ γῆσ καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων, ὃν ὑπελίπετο ἡ χάλαζα. καὶ ἐπῇρε Μωυσῆσ τὴν ράβδον εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ Κύριοσ ἐπήγαγεν ἄνεμον νότον ἐπὶ τὴν γῆν, ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα. τὸ πρωί̈ ἐγενήθη, καὶ ὁ ἄνεμοσ ὁ νότοσ ἀνέλαβε τὴν ἀκρίδα καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου, καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα. προτέρα αὐτῆσ οὐ γέγονε τοιαύτη ἀκρὶσ καὶ μετὰ ταῦτα οὐκ ἔσται οὕτωσ. καὶ ἐκάλυψε τὴν ὄψιν τῆσ γῆσ, καὶ ἐφθάρη ἡ γῆ. καὶ κατέφαγε πᾶσαν βοτάνην τῆσ γῆσ καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων, ὃσ ὑπελείφθη ἀπὸ τῆσ χαλάζησ. οὐχ ὑπελείφθη χλωρὸν οὐδὲν ἐν τοῖσ ξύλοισ καὶ ἐν πάσῃ βοτάνῃ τοῦ πεδίου, ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. κατέσπευδε δὲ Φαραὼ καλέσαι Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων. ἡμάρτηκα ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν καὶ εἰσ ὑμᾶσ. προσδέξασθε οὖν μου τὴν ἁμαρτίαν ἔτι νῦν καὶ προσεύξασθε πρὸσ Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν, καὶ περιελέτω ἀπ̓ ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον. ἐξῆλθε δὲ Μωυσῆσ ἀπὸ Φαραὼ καὶ ηὔξατο πρὸσ τὸν Θεόν. καὶ μετέβαλε Κύριοσ ἄνεμον ἀπὸ θαλάσσησ σφοδρόν, καὶ ἀνέλαβε τὸν ἀκρίδα καὶ ἔβαλεν αὐτὴν εἰσ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἀκρὶσ μία ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. καὶ ἐσκλήρυνε Κύριοσ τὴν καρδίαν Φαραώ. καὶ οὐκ ἐξαπέστειλε τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ. Εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ γενηθήτω σκότοσ ἐπὶ γῆσ Αἰγύπτου, ψηλαφητὸν σκότοσ. ἐξέτεινε δὲ Μωυσῆσ τὴν χεῖρα εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο σκότοσ γνόφοσ, θύελλα ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου τρεῖσ ἡμέρασ, καὶ οὐκ εἶδεν οὐδεὶσ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τρεῖσ ἡμέρασ, καὶ οὐκ ἐξανέστη οὐδεὶσ ἐκ τῆσ κοίτησ αὐτοῦ τρεῖσ ἡμέρασ. πᾶσι δὲ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ φῶσ ἦν ἐν πᾶσιν, οἷσ κατεγίνοντο. καὶ ἐκάλεσε Φαραὼ Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων. βαδίζετε, λατρεύσατε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν, πλὴν τῶν προβάτων καὶ τῶν βοῶν ὑπολείπεσθε. καὶ ἡ ἀποσκευὴ ὑμῶν ἀποτρεχέτω μεθ̓ ὑμῶν, καὶ εἶπε Μωυσῆσ. ἀλλὰ καὶ σὺ δώσει ἡμῖν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίασ, ἃ ποιήσομεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν πορεύσεται μεθ̓ ἡμῶν, καὶ οὐχ ὑπολειψόμεθα ὁπλήν. ἀπ̓ αὐτῶν γὰρ ληψόμεθα λατρεῦσαι Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἡμεῖσ δὲ οὐκ οἴδαμεν τί λατρεύσομεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἕωσ τοῦ ἐλθεῖν ἡμᾶσ ἐκεῖ. ἐσκλήρυνε δὲ Κύριοσ τὴν καρδίαν Φαραὼ καὶ οὐκ ἐβουλήθη ἐξαποστεῖλαι αὐτούσ. καὶ λέγει Φαραώ. ἄπελθε ἀπ̓ ἐμοῦ. πρόσεχε σεαυτῷ ἔτι προσθεῖναι ἰδεῖν μου τὸ πρόσωπον. ᾗ δ̓ ἂν ἡμέρᾳ ὀφθῇσ μοι, ἀποθανῇ. λέγει δὲ Μωυσῆσ. εἴρηκασ. οὐκ ἔτι ὀφθήσομαί σοι εἰσ πρόσωπον.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION