Septuagint, Liber Genesis 49:

(70인역 성경, 창세기 49:)

ΕΚΑΛΕΣΕ δὲ Ἰακὼβ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. συνάχθητε, ἵνα ἀναγγείλω ὑμῖν, τί ἀπαντήσει ὑμῖν ἐπ̓ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. ἀθροίσθητε καὶ ἀκούσατέ μου, υἱοὶ Ἰακώβ, ἀκούσατε Ἰσραὴλ τοῦ πατρὸσ ὑμῶν. Ρουβήν, πρωτότοκόσ μου, σὺ ἰσχύσ μου καὶ ἀρχὴ τέκνων μου, σκληρὸσ φέρεσθαι καὶ σκληρὸσ αὐθάδησ. ἐξύβρισασ ὡσ ὕδωρ, μὴ ἐκζέσῃσ. ἀνέβησ γὰρ ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρόσ σου. τότε ἐμίανασ τὴν στρωμνήν, οὗ ἀνέβησ. Συμεὼν καὶ Λευί̈ ἀδελφοί. συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξ αἱρέσεωσ αὐτῶν. εἰσ βουλὴν αὐτῶν μὴ ἔλθοι ἡ ψυχή μου, καὶ ἐπὶ τῇ συστάσει αὐτῶν μὴ ἐρείσαι τὰ ἥπατά μου, ὅτι ἐν τῷ θυμῷ αὐτῶν ἀπέκτειναν ἀνθρώπουσ καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν ἐνευροκόπησαν ταῦρον. ἐπικατάρατοσ ὁ θυμὸσ αὐτῶν, ὅτι αὐθάδησ, καὶ ἡ μῆνισ αὐτῶν, ὅτι ἐσκληρύνθη. διαμεριῶ αὐτοὺσ ἐν Ἰακὼβ καὶ διασπερῶ αὐτοὺσ ἐν Ἰσραήλ. Ἰούδα, σὲ αἰνέσαισαν οἱ ἀδελφοί σου. αἱ χεῖρέσ σου ἐπὶ νώτου τῶν ἐχθρῶν σου. προσκυνήσουσί σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρόσ σου. σκύμνοσ λέοντοσ Ἰούδα. ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβησ. ἀναπεσὼν ἐκοιμήθησ ὡσ λέων καὶ ὡσ σκύμνοσ. τίσ ἐγερεῖ αὐτόν̣ οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα καὶ ἡγούμενοσ ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕωσ ἐὰν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸσ προσδοκία ἐθνῶν. δεσμεύων πρὸσ ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆσ ὄνου αὐτοῦ. πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆσ τὴν περιβολὴν αὐτοῦ. χαροποιοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου, καὶ λευκοὶ οἱ ὀδόντεσ αὐτοῦ ἢ γάλα. Ζαβουλὼν παράλιοσ κατοικήσει, καὶ αὐτὸσ παῤ ὅρμον πλοίων, καὶ παρατενεῖ ἕωσ Σιδῶνοσ. Ἰσσάχαρ τὸ καλὸν ἐπεθύμησεν ἀναπαυόμενοσ ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων. καὶ ἰδὼν τὴν ἀνάπαυσιν ὅτι καλή, καὶ τὴν γῆν ὅτι πίων, ὑπέθηκε τὸν ὦμον αὐτοῦ εἰσ τὸ πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργόσ. Δὰν κρινεῖ τὸ λαὸν αὐτοῦ, ὡσεὶ καὶ μία φυλὴ ἐν Ἰσραήλ. καὶ γενηθήτω Δὰν ὄφισ ἐφ̓ ὁδοῦ, ἐγκαθήμενοσ ἐπὶ τρίβου, δάκνων πτέρναν ἵππου, καὶ πεσεῖται ὁ ἱππεὺσ εἰσ τὰ ὀπίσω, τὴν σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Γάδ, πειρατήριον πειρατεύσει αὐτόν, αὐτὸσ δὲ πειρατεύσει αὐτὸν κατὰ πόδασ. Ἀσήρ, πίων αὐτοῦ ὁ ἄρτοσ, καὶ αὐτὸσ δώσει τρυφὴν ἄρχουσι. Νεφθαλεὶμ στέλεχοσ ἀνειμένον, ἐπιδιδοὺσ ἐν τῷ γεννήματι κάλλοσ. υἱὸσ ηὐξημένοσ Ἰωσήφ, υἱὸσ ηὐξημένοσ μου ζηλωτόσ, υἱόσ μου νεώτατοσ. πρόσ με ἀνάστρεψον. εἰσ ὃν διαβουλευόμενοι ἐλοιδόρουν, καὶ ἐνεῖχον αὐτῷ κύριοι τοξευμάτων. καὶ συνετρίβη μετὰ κράτουσ τὰ τόξα αὐτῶν, καὶ ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρὸσ αὐτῶν διά χεῖρα δυνάστου Ἰακώβ, ἐκεῖθεν ὁ κατισχύσασ Ἰσραήλ. παρὰ Θεοῦ τοῦ πατρόσ σου, καὶ ἐβοήθησέ σοι ὁ Θεὸσ ὁ ἐμὸσ καὶ εὐλόγησέ σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆσ ἐχούσησ πάντα. εἵνεκεν εὐλογίασ μαστῶν καὶ μήτρασ, εὐλογίασ πατρόσ σου καὶ μητρόσ σου. ὑπερίσχυσεν ὑπὲρ εὐλογίασ ὀρέων μονίμων καὶ ἐπ̓ εὐλογίαισ θινῶν ἀενάων. ἔσονται ἐπὶ κεφαλὴν Ἰωσὴφ καὶ ἐπὶ κορυφῆσ ὧν ἡγήσατο ἀδελφῶν. Βενιαμὶν λύκοσ ἅρπαξ. τὸ πρωϊνὸν ἔδεται ἔτι καὶ εἰσ τὸ ἑσπέρασ δίδωσι τροφήν. Πάντεσ οὗτοι υἱοὶ Ἰακὼβ δώδεκα, καὶ ταῦτα ἐλάλησεν αὐτοῖσ ὁ πατὴρ αὐτῶν καὶ εὐλόγησεν αὐτούσ, ἕκαστον κατὰ τὴν εὐλογίαν αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούσ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἐγὼ προστίθεμαι πρὸσ τὸν ἐμὸν λαόν. θάψατέ με μετὰ τῶν πατέρων μου ἐν τῷ σπηλαίῳ, ὅ ἐστιν ἐν τῷ ἀγρῷ Ἐφρὼν τοῦ Χετταίου, ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ διπλῷ, τῷ ἀπέναντι Μαμβρῆ, ἐν γῇ Χαναάν, ὃ ἐκτήσατο Ἁβραὰμ τὸ σπήλαιον παρὰ Ἐφρὼν τοῦ Χετταίου ἐν κτήσει μνημείου. ἐκεῖ ἔθαψαν Ἁβραὰμ καὶ Σάρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἐκεῖ ἔθαψαν Ἰσαὰκ καὶ Ρεβέκκαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἐκεῖ ἔθαψα Λείαν ἐν κτήσει τοῦ ἀγροῦ καὶ τοῦ σπηλαίου τοῦ ὄντοσ ἐν αὐτῷ παρὰ τῶν υἱῶν Χέτ. καὶ κατέπαυσεν Ἰακὼβ ἐπιτάσσων τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ καὶ ἐξάρασ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην ἐξέλιπε καὶ προσετέθη πρὸσ τὸν λαὸν αὐτοῦ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION