Septuagint, Liber Genesis 47:

(70인역 성경, 창세기 47:)

ΕΛΘΩΝ δὲ Ἰωσὴφ ἀπήγγειλε τῷ Φαραὼ λέγων. ὁ πατήρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόεσ αὐτῶν καὶ πάντα τὰ αὐτῶν ἦλθον ἐκ γῆσ Χαναὰν καὶ ἰδού εἰσιν ἐν γῇ Γεσέμ. ἀπὸ δὲ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ παρέλαβε πέντε ἄνδρασ καὶ ἔστησεν αὐτοὺσ ἐναντίον Φαραώ. καὶ εἶπε Φαραὼ τοῖσ ἀδελφοῖσ Ἰωσήφ. τί τὸ ἔργον ὑμῶν̣ οἱ δὲ εἶπαν τῷ Φαραώ. ποιμένεσ προβάτων οἱ παῖδέσ σου, καὶ ἡμεῖσ καὶ οἱ πατέρεσ ἡμῶν. εἶπαν δὲ τῷ Φαραώ. παροικεῖν ἐν τῇ γῇ ἥκαμεν. οὐ γάρ ἐστι νομὴ τοῖσ κτήνεσι τῶν παίδων σου, ἐνίσχυσε γὰρ ὁ λιμὸσ ἐν γῇ Χαναάν. νῦν οὖν κατοικήσωμεν οἱ παῖδέσ σου ἐν γῇ Γεσέμ. εἶπε δὲ Φαραὼ τῷ Ἰωσήφ. κατοικείτωσαν ἐν γῇ Γεσέμ. εἰ δὲ ἐπίστῃ ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖσ ἄνδρεσ δυνατοί, κατάστησον αὐτοὺσ ἄρχοντασ τῶν ἐμῶν κτηνῶν.̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν Ἦλθον δὲ εἰσ Αἴγυπτον πρὸσ Ἰωσὴφ Ἰακὼβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἤκουσε Φαραὼ βασιλεὺσ Αἰγύπτου. καὶ εἶπε Φαραὼ πρὸσ Ἰωσὴφ λέγων. ὁ πατήρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἥκασι πρὸσ σέ. ἰδοὺ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐναντίον σου ἐστίν. ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ κατοίκισον τὸν πατέρα σου καὶ τοὺσ ἀδελφούσ σου. εἰσήγαγε δὲ Ἰωσὴφ Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐναντίον Φαραώ, καὶ ηὐλόγησεν Ἰακὼβ τὸν Φαραώ. εἶπε δὲ Φαραὼ τῷ Ἰακώβ. πόσα ἔτη ἡμερῶν τῆσ ζωῆσ σου̣ καὶ εἶπεν Ἰακὼβ τῷ Φαραώ. αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆσ ζωῆσ μου, ἃσ παροικῶ, ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη. μικραὶ καὶ πονηραὶ γεγόνασιν αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆσ ζωῆσ μου, οὐκ ἀφίκοντο εἰσ τὰσ ἡμέρασ τῶν ἐτῶν τῆσ ζωῆσ τῶν πατέρων μου, ἃσ ἡμέρασ παρῴκησαν. καὶ εὐλογήσασ Ἰακὼβ τὸν Φαραὼ ἐξῆλθεν ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ κατῴκισεν Ἰωσὴφ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ κατάσχεσιν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ, ἐν γῇ Ραμεσσῆ, καθὰ προσέταξε Φαραώ. καὶ ἐσιτομέτρει Ἰωσὴφ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τοῖσ ἀδελφοῖσ καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ σῖτον κατὰ σῶμα. Σῖτοσ δὲ οὐκ ἦν ἐν πάσῃ τῇ γῇ. ἐνίσχυσε γὰρ ὁ λιμὸσ σφόδρα. ἐξέλιπε δὲ ἡ γῆ Αἰγύπτου καὶ ἡ γῆ Χαναὰν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ. συνήγαγε δὲ Ἰωσὴφ πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐν γῇ Χαναὰν τοῦ σίτου, οὗ ἠγόραζον, καὶ ἐσιτομέτρει αὐτοῖσ, καὶ εἰσήνεγκεν Ἰωσὴφ πᾶν τὸ ἀργύριον εἰσ τὸν οἶκον Φαραώ. καὶ ἐξέλιπε πᾶν τὸ ἀργύριον ἐκ γῆσ Αἰγύπτου καὶ ἐκ γῆσ Χαναάν. ἦλθον δὲ πάντεσ οἱ Αἰγύπτιοι πρὸσ Ἰωσήφ, λέγοντεσ. δὸσ ἡμῖν ἄρτουσ, καὶ ἱνατί ἀποθνήσκομεν ἐναντίον σου̣ ἐκλέλοιπε γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν. εἶπε δὲ αὐτοῖσ Ἰωσήφ. φέρετε τὰ κτήνη ὑμῶν, καὶ δώσω ὑμῖν ἄρτουσ ἀντὶ τῶν κτηνῶν ὑμῶν, εἰ ἐκλέλοιπε τὸ ἀργύριον ὑμῶν. ἤγαγον δὲ τὰ κτήνη αὐτῶν πρὸσ Ἰωσήφ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ Ἰωσὴφ ἄρτουσ ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων καὶ ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ ἐξέθρεψεν αὐτοὺσ ἐν ἄρτοισ ἀντὶ πάντων τῶν κτηνῶν αὐτῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ. ἐξῆλθε δὲ τὸ ἔτοσ ἐκεῖνο, καὶ ἦλθον πρὸσ αὐτὸν ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ καὶ εἶπαν αὐτῷ. μή ποτε ἐκτριβῶμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν̣ εἰ γὰρ ἐκλέλοιπε τὸ ἀργύριον ἡμῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα καὶ τὰ κτήνη πρὸσ σὲ τὸν κύριον, καὶ οὐχ ὑπολέλειπται ἡμῖν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀλλ̓ ἢ τὸ ἴδιον σῶμα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν. ἵνα οὖν μὴ ἀποθάνωμεν ἐναντίον σου καὶ ἡ γῆ ἐρημωθῇ, κτῆσαι ἡμᾶσ καὶ τὴν γῆν ἡμῶν ἀντὶ ἄρτων, καὶ ἐσόμεθα ἡμεῖσ καὶ ἡ γῆ ἡμῶν παῖδεσ τῷ Φαραώ. δὸσ σπέρμα, ἵνα σπείρωμεν καὶ ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡ γῆ οὐκ ἐρημωθήσεται. καὶ ἐκτήσατο Ἰωσὴφ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν Αἰγυπτίων τῷ Φαραώ. ἀπέδοντο γὰρ οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γῆν αὐτῶν τῷ Φαραώ, ἐπεκράτησε γὰρ αὐτῶν ὁ λιμόσ. καὶ ἐγένετο ἡ γῇ τῷ Φαραώ, καὶ τὸν λαὸν κατεδουλώσατο αὐτῷ εἰσ παῖδασ ἀπ̓ ἄκρων ὁρίων Αἰγύπτου ἕωσ τῶν ἄκρων, χωρὶσ τῆσ γῆσ τῶν ἱερέων μόνον. οὐκ ἐκτήσατο ταύτην Ἰωσήφ, ἐν δόσει γὰρ ἔδωκε δόμα τοῖσ ἱερεῦσι Φαραώ, καὶ ἤσθιον τὴν δόσιν, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖσ Φαραώ. διὰ τοῦτο οὐκ ἀπέδοντο τὴν γῆν αὐτῶν. εἶπε δὲ Ἰωσὴφ πᾶσι τοῖσ Αἰγυπτίοισ. ἰδοὺ κέκτημαι ὑμᾶσ καὶ τὴν γῆν ὑμῶν σήμερον τῷ Φαραώ. λάβετε ἑαυτοῖσ σπέρμα καὶ σπείρατε τὴν γῆν, καὶ ἔσται τὰ γεννήματα αὐτῆσ καὶ δώσετε τὸ πέμπτον μέροσ τῷ Φαραώ, τὰ δὲ τέσσαρα μέρη ἔσται ὑμῖν αὐτοῖσ εἰσ σπέρμα τῇ γῇ καὶ εἰσ βρῶσιν ὑμῖν καὶ πᾶσι τοῖσ ἐν τοῖσ οἴκοισ ὑμῶν. καὶ εἶπαν. σέσωκασ ἡμᾶσ, εὕρομεν χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ ἐσόμεθα παῖδεσ τῷ Φαραώ. καὶ ἔθετο αὐτοῖσ Ἰωσὴφ εἰσ πρόσταγμα ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ, ἐπὶ γῆσ Αἰγύπτου τῷ Φαραὼ ἀποπεμπτοῦν, χωρὶσ τῆσ γῆσ τῶν ἱερέων μόνον. οὐκ ἦν τῷ Φαραώ. Κατῴκησε δὲ Ἰσραὴλ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐπὶ γῆσ Γεσὲμ καὶ ἐκληρονόμησαν ἐπ̓ αὐτῆσ καὶ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα. ἐπέζησε δὲ Ἰακὼβ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ δεκαεπτὰ ἔτη. καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι Ἰακὼβ ἐνιαυτῶν τῆσ ζωῆσ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαρακονταεπτὰ ἔτη. ἤγγισαν δὲ αἱ ἡμέραι Ἰσραὴλ τοῦ ἀποθανεῖν, καὶ ἐκάλεσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἰωσὴφ καὶ εἶπεν αὐτῷ. εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ὑπόθεσ τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου καὶ ποιήσεισ ἐπ̓ ἐμὲ ἐλεημοσύνην καὶ ἀλήθειαν τοῦ μή με θάψαι ἐν Αἰγύπτῳ, ἀλλὰ κοιμηθήσομαι μετὰ τῶν πατέρων μου, καὶ ἀρεῖσ με ἐξ Αἰγύπτου καὶ θάψεισ με ἐν τῷ τάφῳ αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν. ἐγὼ ποιήσω κατὰ τὸ ρῆμά σου. εἶπε δέ. ὄμοσόν μοι. καὶ ὤμοσεν αὐτῷ. καὶ προσεκύνησεν Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆσ ράβδου αὐτοῦ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION