Septuagint, Liber Genesis 38:

(70인역 성경, 창세기 38:)

ΕΓΕΝΕΤΟ δέ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, κατέβη Ἰούδασ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἀφίκετο ἕωσ πρὸσ ἄνθρωπόν τινα Ὀδολλαμίτην, ᾧ ὄνομα Εἰράσ. καὶ εἶδεν ἐκεῖ Ἰούδασ θυγατέρα ἀνθρώπου Χαναναίου, ᾗ ὄνομα Σαυά, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτήν. καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἤρ. καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν ἔτι καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αὐνάν. καὶ προσθεῖσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηλώμ. αὕτη δὲ ἦν ἐν Χασβί, ἡνίκα ἔτεκεν αὐτούσ. καὶ ἔλαβεν Ἰούδασ γυναῖκα Ἢρ τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ, ᾗ ὄνομα Θάμαρ. ἐγένετο δὲ Ἢρ πρωτότοκοσ Ἰούδα πονηρὸσ ἔναντι Κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὁ Θεόσ. εἶπε δὲ Ἰούδασ τῷ Αὐνάν. εἴσελθε πρὸσ τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου καὶ ἐπιγάμβρευσαι αὐτὴν καὶ ἀνάστησον σπέρμα τῷ ἀδελφῷ σου. γνοὺσ δὲ Αὐνὰν ὅτι οὐκ αὐτῷ ἔσται τὸ σπέρμα, ἐγίνετο ὅταν εἰσήρχετο πρὸσ τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ μὴ δοῦναι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. πονηρὸν δὲ ἐφάνη ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐποίησε τοῦτο, καὶ ἐθανάτωσε καὶ τοῦτον. εἶπε δὲ Ἰούδασ Θάμαρ τῇ νύμφῃ αὐτοῦ. κάθου χήρα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρόσ σου ἕωσ μέγασ γένηται Σηλὼμ ὁ υἱόσ μου. εἶπε γάρ. μή ποτε ἀποθάνῃ καὶ οὗτοσ, ὥσπερ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. ἀπελθοῦσα δὲ Θάμαρ ἐκάθητο ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸσ αὐτῆσ. Ἐπληθύνθησαν δὲ αἱ ἡμέραι καὶ ἀπέθανε Σαυὰ ἡ γυνὴ Ἰούδα. καὶ παρακληθεὶσ Ἰούδασ ἀνέβη ἐπὶ τοὺσ κείροντασ τά πρόβατα αὐτοῦ, αὐτὸσ καὶ Εἰρὰσ ὁ ποιμὴν αὐτοῦ ὁ Ὀδολλαμίτησ εἰσ Θαμνά. καὶ ἀπηγγέλη Θάμαρ τῇ νύμφῃ αὐτοῦ λέγοντεσ. ἰδοὺ ὁ πενθερόσ σου ἀναβαίνει εἰσ Θαμνὰ κεῖραι τὰ πρόβατα αὐτοῦ. καὶ περιελομένη τὰ ἱμάτια τῆσ χηρεύσεωσ ἀφ̓ ἑαυτῆσ, περιεβάλετο θέριστρον καὶ ἐκαλλωπίσατο καὶ ἐκάθισε πρὸσ ταῖσ πύλαισ Αἰνάν, ἥ ἐστιν ἐν παρόδῳ Θαμνά. εἶδε γὰρ ὅτι μέγασ γέγονε Σηλώμ, αὐτὸσ δὲ οὐκ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα. καὶ ἰδὼν αὐτὴν Ἰούδασ ἔδοξεν αὐτὴν πόρνην εἶναι. κατεκαλύψατο γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτῆσ, καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτήν. ἐξέκλινε δὲ πρὸσ αὐτὴν τὴν ὁδὸν καὶ εἶπεν αὐτῇ. ἔασόν με εἰσελθεῖν πρὸσ σέ. οὐ γὰρ ἔγνω ὅτι νύμφη αὐτοῦ ἐστίν. ἡ δὲ εἶπε. τί μοι δώσεισ, ἐὰν εἰσέλθῃσ πρόσ με̣ ὁ δὲ εἶπεν. ἐγώ σοι ἀποστελῶ ἔριφον αἰγῶν ἐκ τῶν προβάτων μου, ἡ δὲ εἶπεν. ἐὰν δῷσ μοι ἀρραβῶνα, ἕωσ τοῦ ἀποστεῖλαί σε. ὁ δὲ εἶπε. τίνα τὸν ἀρραβῶνά σοι δώσω̣ ἡ δὲ εἶπε. τὸν δακτύλιόν σου καὶ τὸν ὁρμίσκον, καὶ τὴν ράβδον τὴν ἐν τῇ χειρί σου. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ καὶ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτήν, καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτοῦ. καὶ ἀναστᾶσα ἀπῆλθε καὶ περιείλετο τὸ θέριστρον αὐτῆσ ἀφ̓ ἑαυτῆσ καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆσ χηρεύσεωσ αὐτῆσ. ἀπέστειλε δὲ Ἰούδασ τὸν ἔριφον ἐξ αἰγῶν ἐν χειρὶ τοῦ ποιμένοσ αὐτοῦ τοῦ Ὀδολλαμίτου κομίσασθαι παρὰ τῆσ γυναικὸσ τὸν ἀρραβῶνα, καὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν. ἐπηρώτησε δὲ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ ἐκ τοῦ τόπου. ποῦ ἐστιν ἡ πόρνη ἡ γενομένη ἐν Αἰνὰν ἐπὶ τῆσ ὁδοῦ̣ καὶ εἶπαν. οὐκ ἦν ἐνταῦθα πόρνη. καὶ ἀπεστράφη πρὸσ Ἰούδαν καὶ εἶπεν. οὐχ εὗρον, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐκ τοῦ τόπου λέγουσι μὴ εἶναι ὧδε πόρνην. εἶπε δὲ Ἰούδασ. ἐχέτω αὐτά, ἀλλὰ μή ποτε καταγελασθῶμεν. ἐγὼ μὲν ἀπέσταλκα τὸν ἔριφον τοῦτον, σὺ δὲ οὐχ εὕρηκασ. Ἐγένετο δὲ μετὰ τρίμηνον ἀνηγγέλη τῷ Ἰούδᾳ λέγοντεσ. ἐκπεπόρνευκε Θάμαρ ἡ νύμφη σου καὶ ἰδοὺ ἐν γαστρὶ ἔχει ἐκ πορνείασ. εἶπε δὲ Ἰούδασ. ἐξαγάγετε αὐτήν, καὶ κατακαυθήτω. αὐτὴ δὲ ἀγομένη ἀπέστειλε πρὸσ τὸν πενθερὸν αὐτῆσ λέγουσα. ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὗτινοσ ταῦτά ἐστιν, ἐγὼ ἐν γαστρὶ ἔχω. καὶ εἶπεν. ἐπίγνωθι, τίνοσ ὁ δακτύλιοσ καὶ ὁ ὁρμίσκοσ καὶ ἡ ράβδοσ αὕτη. ἐπέγνω δὲ Ἰούδασ καὶ εἶπε. δεδικαίωται Θάμαρ ἢ ἐγώ, οὗ ἕνεκεν οὐκ ἔδωκα αὐτὴν Σηλὼν τῷ υἱῷ μου. καὶ οὐ προσέθετο ἔτι τοῦ γνῶναι αὐτήν. Ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἔτικτε, καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ γαστρὶ αὐτῆσ. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τίκτειν αὐτήν, ὁ εἷσ προεξήνεγκε τὴν χεῖρα. λαβοῦσα δὲ ἡ μαῖα ἔδησεν ἐπί τὴν χεῖρα αὐτοῦ κόκκινον λέγουσα. οὗτοσ ἐξελεύσεται πρότεροσ. ὡσ δὲ ἐπισυνήγαγε τὴν χεῖρα, καὶ εὐθὺσ ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ. ἡ δὲ εἶπε. τί διεκόπη διὰ σὲ φραγμόσ̣ καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Φαρέσ. καί μετὰ τοῦτο ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ, ἐφ̓ ᾧ ἦν ἐπὶ τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ κόκκινον. καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ζαρά.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION