Septuagint, Liber Genesis 26:

(70인역 성경, 창세기 26:)

ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ λιμὸσ ἐπὶ τῆσ γῆσ χωρὶσ τοῦ λιμοῦ τοῦ πρότερον, ὃσ ἐγένετο ἐν τῷ καιρῷ τοῦ Ἁβραάμ. ἐπορεύθη δὲ Ἰσαὰκ πρὸσ Ἀβιμέλεχ βασιλέα Φυλιστιεὶμ εἰσ Γέραρα. ὤφθη δὲ αὐτῷ Κύριοσ καὶ εἶπε. μὴ καταβῇσ εἰσ Αἴγυπτον. κατοίκησον δὲ ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἄν σοι εἴπω. καὶ παροίκει ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ εὐλογήσω σε. σοὶ γὰρ καὶ τῷ σπέρματί σου δώσω πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην καὶ στήσω τὸν ὅρκον μου, ὃν ὤμοσα τῷ Ἁβραὰμ τῷ πατρί σου. καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡσ τοὺσ ἀστέρασ τοῦ οὐρανοῦ καὶ δώσω τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, καὶ εὐλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆσ γῆσ, ἀνθ̓ ὧν ὑπήκουσεν Ἁβραὰμ ὁ πατήρ σου τῆσ ἐμῆσ φωνῆσ καὶ ἐφύλαξε τὰ προστάγματά μου καὶ τὰσ ἐντολάσ μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ τὰ νόμιμά μου. κατῴκησε δὲ Ἰσαὰκ ἐν Γεράροισ. Ἐπηρώτησαν δὲ οἱ ἄνδρεσ τοῦ τόπου περὶ Ρεβέκκασ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν. ἀδελφή μου ἐστίν. ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι γυνή μου ἐστί, μήποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρεσ τοῦ τόπου περὶ Ρεβέκκασ, ὅτι ὡραία τῇ ὄψει ἦν. ἐγένετο δὲ πολυχρόνιοσ ἐκεῖ. καὶ παρακύψασ Ἀβιμέλεχ ὁ βασιλεὺσ Γεράρων διὰ τῆσ θυρίδοσ, εἶδε τὸν Ἰσαὰκ παίζοντα μετὰ Ρεβέκκασ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ. ἐκάλεσε δὲ Ἀβιμέλεχ τὸν Ἰσαὰκ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἆρά γε γυνή σου ἐστί̣ τί ὅτι εἶπασ, ἀδελφή μου ἐστίν̣ εἶπε δὲ αὐτῷ Ἰσαάκ. εἶπα γάρ, μήποτε ἀποθάνω δἰ αὐτήν. εἶπε δὲ αὐτῷ Ἀβιμέλεχ. τί τοῦτο ἐποίησασ ἡμῖν̣ μικροῦ ἐκοιμήθη τισ ἐκ τοῦ γένουσ μου μετὰ τῆσ γυναικόσ σου, καὶ ἐπήγαγεσ ἂν ἐφ̓ ἡμᾶσ ἄγνοιαν. συνέταξε δὲ Ἀβιμέλεχ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ, λέγων. πᾶσ ὁ ἁψάμενοσ τοῦ ἀνθρώπου τούτου ἢ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ, θανάτῳ ἔνοχοσ ἔσται. ἔσπειρε δὲ Ἰσαὰκ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ ἑκατοστεύουσαν κριθήν. εὐλόγησε δὲ αὐτὸν Κύριοσ. καὶ ὑψώθη ὁ ἄνθρωποσ. καὶ προβαίνων μείζων ἐγίνετο, ἕωσ οὗ μέγασ ἐγένετο σφόδρα. ἐγένετο δὲ αὐτῷ κτήνη προβάτων καὶ κτήνη βοῶν καὶ γεώργια πολλά. ἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ Φυλιστιείμ, καὶ πάντα τὰ φρέατα, ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδεσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιεὶμ καὶ ἔπλησαν αὐτὰ γῆσ. εἶπε δὲ Ἀβιμέλεχ πρὸσ Ἰσαάκ. ἄπελθε ἀφ̓ ἡμῶν, ὅτι δυνατώτεροσ ἡμῶν ἐγένου σφόδρα. καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν Ἰσαὰκ καὶ κατέλυσεν ἐν τῇ φάραγγι Γεράρων καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ. καὶ πάλιν Ἰσαὰκ ὤρυξε τὰ φρέατα τοῦ ὕδατοσ, ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδεσ Ἁβραὰμ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιεὶμ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ἁβραὰμ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐπωνόμασεν αὐτοῖσ ὀνόματα κατὰ τὰ ὀνόματα, ἃ ὠνόμασεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ὤρυξαν οἱ παῖδεσ Ἰσαὰκ ἐν τῇ φάραγγι Γεράρων καὶ εὗρον ἐκεῖ φρέαρ ὕδατοσ ζῶντοσ. καὶ ἐμαχέσαντο οἱ ποιμένεσ Γεράρων μετὰ τῶν ποιμένων Ἰσαάκ, φάσκοντεσ αὐτῶν εἶναι τὸ ὕδωρ. καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ φρέατοσ Ἀδικία. ἠδίκησαν γὰρ αὐτόν. ἀπάρασ δὲ Ἰσαὰκ ἐκεῖθεν ὤρυξε φρέαρ ἕτερον, ἐκρίνοντο δὲ καὶ περὶ ἐκείνου. καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐχθρία. ἀπάρασ δὲ ἐκεῖθεν ὤρυξε φρέαρ ἕτερον, καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο περὶ αὐτοῦ. καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐρυχωρία, λέγων. διότι νῦν ἐπλάτυνε Κύριοσ ἡμῖν καὶ ηὔξησεν ἡμᾶσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. Ἀνέβη δὲ ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου. καὶ ὤφθη αὐτῷ Κύριοσ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν. ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸσ Ἁβραὰμ τοῦ πατρόσ σου. μὴ φοβοῦ. μετὰ σοῦ γάρ εἰμι καὶ εὐλογήσω σε καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου δἰ Ἁβραὰμ τὸν πατέρα σου. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸ ὄνομα Κυρίου καὶ ἔπηξεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ. ὤρυξαν δὲ ἐκεῖ οἱ παῖδεσ Ἰσαὰκ φρέαρ ἐν τῇ φάραγγι Γεράρων. καὶ Ἀβιμέλεχ ἐπορεύθη πρὸσ αὐτὸν ἀπὸ Γεράρων καὶ Ὁχοζὰθ ὁ νυμφαγωγὸσ αὐτοῦ καὶ Φιχὸλ ὁ ἀρχιστράτηγοσ τῆσ δυνάμεωσ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Ἰσαάκ. ἵνα τί ἤλθετε πρόσ με̣ ὑμεῖσ δὲ ἐμισήσατέ με καὶ ἐξαπεστείλατέ με ἀφ̓ ὑμῶν. οἱ δὲ εἶπαν. ἰδόντεσ ἑωράκαμεν, ὅτι ἦν Κύριοσ μετὰ σοῦ, καὶ εἴπαμεν. γενέσθω ἀρὰ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ, καὶ διαθησόμεθα μετὰ σοῦ διαθήκην, μὴ ποιῆσαι μεθ̓ ἡμῶν κακόν, καθότι οὐκ ἐβδελυξάμεθά σε ἡμεῖσ, καὶ ὃν τρόπον ἐχρησάμεθά σοι καλῶσ καί ἐξαπεστείλαμέν σε μετ̓ εἰρήνησ. καὶ νῦν εὐλογημένοσ σὺ ὑπὸ Κυρίου. καὶ ἐποίησεν αὐτοῖσ δοχήν, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον. καὶ ἀναστάντεσ τὸ πρωί̈, ὤμοσεν ἕκαστοσ τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺσ Ἰσαάκ, καὶ ἀπῴχοντο ἀπ̓ αὐτοῦ μετὰ σωτηρίασ. ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ παραγενόμενοι οἱ παῖδεσ Ἰσαὰκ ἀπήγγειλαν αὐτῷ περὶ τοῦ φρέατοσ, οὗ ὤρυξαν, καὶ εἶπαν. οὐχ εὕρομεν ὕδωρ. καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ Ὅρκοσ. διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν ὄνομα τῇ πόλει ἐκείνῃ Φρέαρ ὅρκου ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. Ἦν δὲ Ἡσαῦ ἐτῶν τεσσαράκοντα καὶ ἔλαβε γυναῖκα Ἰουδίθ, θυγατέρα Βεὼχ τοῦ Χετταίου καὶ τὴν Βασεμάθ, θυγατέρα Ἑλὼν Χετταίου. καὶ ἦσαν ἐρίζουσαι τῷ Ἰσαὰκ καὶ τῇ Ρεβέκκᾳ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION