Polybius, Histories, book 3, chapter 40

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 40)

Ἀννίβασ μὲν οὖν ἐνεχείρει ταῖσ διεκβολαῖσ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν, κατάφοβοσ ὢν τοὺσ Κελτοὺσ διὰ τὰσ ὀχυρότητασ τῶν τόπων. Ῥωμαῖοι δὲ κατὰ τοὺσ αὐτοὺσ καιροὺσ διακούσαντεσ μὲν τῶν ἐξαποσταλέντων εἰσ Καρχηδόνα πρεσβευτῶν τὰ δεδογμένα καὶ τοὺσ ῥηθέντασ λόγουσ, προσπεσόντοσ δὲ θᾶττον ἢ προσεδόκων Ἀννίβαν διαβεβηκέναι τὸν Ἴβηρα ποταμὸν μετὰ τῆσ δυνάμεωσ, προεχειρίσαντο πέμπειν μετὰ στρατοπέδων Πόπλιον μὲν Κορνήλιον εἰσ Ἰβηρίαν, Τεβέριον δὲ Σεμπρώνιον εἰσ Λιβύην.

ἐν ὅσῳ δ’ οὗτοι περὶ τὰσ καταγραφὰσ ἐγίνοντο τῶν στρατοπέδων καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν, ἔσπευσαν ἐπὶ τέλοσ ἀγαγεῖν τὰ κατὰ τὰσ ἀποικίασ, οἳ δὴ πρότερον ἦσαν εἰσ Γαλατίαν ἀποστέλλειν προκεχειρισμένοι.

τὰσ μὲν οὖν πόλεισ ἐνεργῶσ ἐτείχιζον, τοὺσ δ’ οἰκήτορασ ἐν ἡμέραισ τριάκοντα παρήγγειλαν ἐπιτόπουσ γίνεσθαι, τὸν ἀριθμὸν ὄντασ εἰσ ἑκατέραν τὴν πόλιν εἰσ ἑξακισχιλίουσ·

ὧν τὴν μὲν μίαν ἔκτιζον ἐπὶ τάδε τοῦ Πάδου ποταμοῦ, προσαγορεύσαντεσ Πλακεντίαν, τὴν δ’ ἄλλην ἐπὶ θάτερα, κατονομάσαντεσ Κρεμώνην.

μετεωριζόμενοι καὶ πιστεύοντεσ ἐκ τῶν διαπεμπομένων τῇ παρουσίᾳ τῶν Καρχηδονίων ἀπέστησαν ἀπὸ Ῥωμαίων, ἐγκαταλιπόντεσ τοὺσ ὁμήρουσ, οὓσ ἔδοσαν ἐκβαίνοντεσ ἐκ τοῦ πολέμου τοῦ προγεγονότοσ, ὑπὲρ οὗ τὴν ἐξήγησιν ἡμεῖσ ἐν τῇ προτέρᾳ βύβλῳ ταύτησ ἐποιησάμεθα.

παρακαλέσαντεσ δὲ τοὺσ Ἴνσομβρασ καὶ συμφρονήσαντεσ κατὰ τὴν προγεγενημένην ὀργὴν κατέσυραν τὴν κατακεκληρουχημένην χώραν ὑπὸ Ῥωμαίων καὶ τοὺσ φεύγοντασ συνδιώξαντεσ εἰσ Μοτίνην, ἀποικίαν ὑπάρχουσαν Ῥωμαίων, ἐπολιόρκουν.

ἐν οἷσ καὶ τρεῖσ ἄνδρασ τῶν ἐπιφανῶν συνέκλεισαν τοὺσ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν τῆσ χώρασ ἀπεσταλμένουσ·

ὧν εἷσ μὲν ἦν Γάιοσ Λυτάτιοσ ὁ τὴν ὕπατον ἀρχὴν εἰληφώσ, οἱ δὲ δύο τὴν ἑξαπέλεκυν. οἰομένων δὲ δεῖν τούτων εἰσ λόγουσ σφίσι συνελθεῖν, ὑπήκουσαν οἱ Βοῖοι.

τῶν δ’ ἀνδρῶν ἐξελθόντων, παρασπονδήσαντεσ συνέλαβον αὐτούσ, ἐλπίσαντεσ διὰ τούτων κομιεῖσθαι τοὺσ αὑτῶν ὁμήρουσ. Λεύκιοσ δὲ Μάλιοσ ἑξαπέλεκυσ ὑπάρχων καὶ προκαθήμενοσ ἐπὶ τῶν τόπων μετὰ δυνάμεωσ, ἀκούσασ τὸ γεγονόσ, ἐβοήθει κατὰ σπουδήν.

οἱ δὲ Βοῖοι συνέντεσ αὐτοῦ τὴν παρουσίαν, ἔν τισι δρυμοῖσ ἑτοιμάσαντεσ ἐνέδρασ ἅμα τῷ παρελθεῖν εἰσ τοὺσ ὑλώδεισ τόπουσ πανταχόθεν ἅμα προσπεσόντεσ πολλοὺσ ἀπέκτειναν τῶν Ῥωμαίων.

οἱ δὲ λοιποὶ τὰσ μὲν ἀρχὰσ ὡρ́μησαν πρὸσ φυγήν·

ἐπεὶ δὲ τῶν ψιλῶν ἥψαντο χωρίων, ἐπὶ ποσὸν συνέστησαν οὕτωσ ὥστε μόλισ εὐσχήμονα ποιήσασθαι τὴν ἀποχώρησιν. οἱ δὲ Βοῖοι κατακολουθήσαντεσ συνέκλεισαν καὶ τούτουσ εἰσ τὴν Τάννητοσ καλουμένην κώμην. τοῖσ δ’ ἐν τῇ Ῥώμῃ προσπεσόντοσ ὅτι τὸ τέταρτον στρατόπεδον περιειλημμένον ὑπὸ τῶν Βοίων πολιορκεῖται κατὰ κράτοσ, τὰ μὲν τῷ Ποπλίῳ προκεχειρισμένα στρατόπεδα κατὰ σπουδὴν ἐξαπέστελλον ἐπὶ τὴν τούτων βοήθειαν, ἡγεμόνα συστήσαντεσ ἑξαπέλεκυν, ἄλλα δὲ συνάγειν καὶ καταγράφειν ἐκ τῶν συμμάχων αὐτῷ παρήγγειλαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION