Plutarch, Σόλων, chapter 12

(플루타르코스, Σόλων, chapter 12)

τὸ δὲ Κυλώνειον ἄγοσ ἤδη μὲν ἐκ πολλοῦ διετάραττε τὴν πόλιν, ἐξ οὗ τοὺσ συνωμότασ τοῦ Κύλωνοσ ἱκετεύοντασ τὴν θεὸν Μεγακλῆσ ὁ ἄρχων ἐπὶ δίκῃ κατελθεῖν ἔπεισεν· ἐξάψαντασ δὲ τοῦ ἕδουσ κρόκην κλωστὴν καὶ ταύτησ ἐχομένουσ, ὡσ ἐγένοντο περὶ τὰσ σεμνὰσ θεὰσ καταβαίνοντεσ, αὐτομάτωσ τῆσ κρόκησ ῥαγείσησ, ὡρ́μησε συλλαμβάνειν ὁ Μεγακλῆσ καὶ οἱ συνάρχοντεσ, ὡσ τῆσ θεοῦ τὴν ἱκεσίαν ἀπολεγομένησ· καὶ τοὺσ μὲν ἔξω κατέλευσαν, οἱ δὲ τοῖσ βωμοῖσ προσφυγόντεσ ἀπεσφάγησαν· μόνοι δ’ ἀφείθησαν οἱ τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν ἱκετεύσαντεσ. ἐκ τούτου δὲ κληθέντεσ ἐναγεῖσ ἐμισοῦντο·

καὶ τῶν Κυλωνείων οἱ περιγενόμενοι πάλιν ἦσαν ἰσχυροί, καὶ στασιάζοντεσ ἀεὶ διετέλουν πρὸσ τοὺσ ἀπὸ τοῦ Μεγακλέουσ. ἐν δὲ τῷ τότε χρόνῳ τῆσ στάσεωσ ἀκμὴν λαβούσησ μάλιστα καὶ τοῦ δήμου διαστάντοσ, ἤδη δόξαν ἔχων ὁ Σόλων παρῆλθεν εἰσ μέσον ἅμα τοῖσ ἀρίστοισ τῶν Ἀθηναίων, καὶ δεόμενοσ καὶ διδάσκων ἔπεισε τοὺσ ἐναγεῖσ λεγομένουσ δίκην ὑποσχεῖν καὶ κριθῆναι τριακοσίων ἀριστίνδην δικαζόντων. Μύρωνοσ δὲ τοῦ Φλυέωσ κατηγοροῦντοσ ἑάλωσαν οἱ ἄνδρεσ, καὶ μετέστησαν οἱ ζῶντεσ·

τῶν δ’ ἀποθανόντων τοὺσ νεκροὺσ ἀνορύξαντεσ ἐξέρριψαν ὑπὲρ τοὺσ ὁρ́ουσ. ταύταισ δὲ ταῖσ ταραχαῖσ καὶ Μεγαρέων συνεπιθεμένων ἀπέβαλόν τε Νίσαιαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ Σαλαμῖνοσ ἐξέπεσον αὖθισ. καὶ φόβοι τινὲσ ἐκ δεισιδαιμονίασ ἅμα καὶ φάσματα κατεῖχε τὴν πόλιν, οἵ τε μάντεισ ἄγη καὶ μιασμοὺσ δεομένουσ καθαρμῶν προφαίνεσθαι διὰ τῶν ἱερῶν ἠγόρευον. οὕτω δὴ μετάπεμπτοσ αὐτοῖσ ἧκεν ἐκ Κρήτησ Ἐπιμενίδησ ὁ Φαίστιοσ, ὃν ἕβδομον ἐν τοῖσ σοφοῖσ καταριθμοῦσιν ἔνιοι τῶν οὐ προσιεμένων τὸν Περίανδρον.

ἐδόκει δέ τισ εἶναι θεοφιλὴσ καὶ σοφὸσ περὶ τὰ θεῖα τὴν ἐνθουσιαστικὴν καὶ τελεστικὴν σοφίαν, διὸ καὶ παῖδα νύμφησ ὄνομα Βάλτησ καὶ Κούρητα νέον αὐτὸν οἱ τότε ἄνθρωποι προσηγόρευον. ἐλθὼν δὲ καὶ τῷ Σόλωνι χρησάμενοσ φίλῳ πολλὰ προσυπειργάσατο καὶ προωδοποίησεν αὐτῷ τῆσ νομοθεσίασ. καὶ γὰρ εὐσταλεῖσ ἐποίησε τὰσ ἱερουργίασ καὶ περὶ τὰ πένθη πρᾳοτέρουσ, θυσίασ τινὰσ εὐθὺσ ἀναμίξασ πρὸσ τὰ κήδη, καὶ τὸ σκληρὸν ἀφελὼν καὶ τὸ βαρβαρικὸν ᾧ συνείχοντο πρότερον αἱ πλεῖσται γυναῖκεσ.

τὸ δὲ μέγιστον, ἱλασμοῖσ τισι καὶ καθαρμοῖσ καὶ ἱδρύσεσι κατοργιάσασ καὶ καθοσιώσασ τὴν πόλιν ὑπήκοον τοῦ δικαίου καὶ μᾶλλον εὐπειθῆ πρὸσ ὁμόνοιαν κατέστησε. λέγεται δὲ τὴν Μουνυχίαν ἰδὼν καὶ καταμαθὼν πολὺν χρόνον, εἰπεῖν πρὸσ τοὺσ παρόντασ ὡσ τυφλόν ἐστι τοῦ μέλλοντοσ ἄνθρωποσ· ἐκφαγεῖν γὰρ ἂν Ἀθηναίουσ τοῖσ αὑτῶν ὀδοῦσιν, εἰ προῄδεσαν ὅσα τὴν πόλιν ἀνιάσει τὸ χωρίον·

ὅμοιον δέ τι καὶ Θαλῆν εἰκάσαι λέγουσι· κελεῦσαι γὰρ αὐτὸν ἔν τινι τόπῳ τῆσ Μιλησίασ φαύλῳ καὶ παρορωμένῳ τελευτήσαντα θεῖναι, προειπὼν ὡσ ἀγορά ποτε τοῦτο Μιλησίων ἔσται τὸ χωρίον. Ἐπιμενίδησ μὲν οὖν μάλιστα θαυμασθείσ, καὶ χρήματα διδόντων πολλὰ καὶ τιμὰσ μεγάλασ τῶν Ἀθηναίων, οὐδὲν ἢ θαλλὸν ἀπὸ τῆσ ἱερᾶσ ἐλαίασ αἰτησάμενοσ καὶ λαβὼν ἀπῆλθεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION