Plutarch, Quaestiones Convivales, book 8, Διὰ τί μάλιστα οἱ Πυθαγορικοὶ ἐμψύχων τοὺσ ἰχθῦσ παρῃτοῦντο. 18:

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 8, Διὰ τί μάλιστα οἱ Πυθαγορικοὶ ἐμψύχων τοὺσ ἰχθῦσ παρῃτοῦντο. 18:)

"ὑπονοεῖν τῶν ἀνδρῶν ἡ ἐπιείκεια καὶ πραότησ δίδωσι, μήποτ’ ἄρα μελέτησ ἕνεκεν τοῦ δικαίου καὶ συνηθείασ ἐφείδοντο μάλιστα τῶν ἐναλίων, ὡσ τἄλλα· "μὲν αἰτίαν ἁμωσγέπωσ παρέχοντα τοῦ κακῶσ πάσχειν τἀνθρώπῳ, τοὺσ δ’ ἰχθῦσ οὐδὲν ἀδικοῦντασ ἡμᾶσ, οὐδ’ εἰ πάνυ πεφύκασι δυναμένουσ. "πάρεστι δὲ τῶν τε λόγων καὶ τῶν ἱερῶν εἰκάζειν τοῖσ παλαιοῖσ, ὡσ οὐ μόνον ἐδωδὴν ἀλλὰ καὶ φόνον ζῴου μὴ βλάπτοντοσ ἔργον ἐναγὲσ καὶ ἄθεσμον ἐποιοῦντο· "πλήθει δ’ ἐπιχεομένῳ καθειργόμενοι, καὶ χρησμοῦ τινοσ, ὥσ φασιν, ἐκ Δελφῶν ἐπικελευσαμένου τοῖσ καρποῖσ ἀρήγειν φθειρομένοισ, ἤρξαντο μὲν καθιερεύειν· "ἔτι δ’ ὅμωσ ταραττόμενοι καὶ δειμαίνοντεσ ἔρδειν μὲν ἐκάλουν καὶ ῥέζειν, ὥσ τι μέγα δρῶντεσ τὸ θύειν ἔμψυχον· "ἄχρι δὲ νῦν παραφυλάττουσιν ἰσχυρῶσ τὸ μὴ σφάττειν, πρὶν ἐπινεῦσαι κατασπενδόμενον. "οὕτωσ εὐλαβεῖσ πρὸσ ἅπασαν ἀδικίαν ἦσαν. "καίτοι, ἵνα τἄλλα· "ἐάσωμεν, εἰ μόνον ἀλεκτορίδων ἀπείχοντο πάντεσ ἢ δασυπόδων, οὐκ ἂν ἦν χρόνου βραχέοσ ὑπὸ πλήθουσ οὔτε πόλιν οἰκεῖν οὔτε καρπῶν ὄνασθαι· "διὸ τῆσ ἀνάγκησ ἐπαιγούσησ τὸ πρῶτον, ἤδη καὶ δι’ ἡδονὴν ἔργον ἐστὶ παῦσαι τὴν σαρκοφαγίαν. "τὸ δὲ τῶν θαλαττίων γένοσ οὔτ’ ἀέρα τὸν αὐτὸν οὔθ’ ὕδωρ ἀναλίσκον ἡμῖν οὐδὲ καρποῖσ προσιόν, ἀλλ’ ὥσπερ ἑτέρῳ κόσμῳ περιεχόμενον καὶ χρώμενον ὁρ́οισ ἰδίοισ, οὓσ ὑπερβαίνουσιν αὐτοῖσ ἐπίκειται δίκη ὁ θάνατοσ, οὔτε μικρὰν οὔτε μεγάλην τῇ γαστρὶ πρόφασιν κατ’ αὐτῶν δίδωσιν· "ἀλλὰ παντὸσ ἰχθύοσ ἄγρα καὶ σαγηνεία λαιμαργίασ καὶ φιλοψίασ περιφανῶσ ἔργον ἐστίν, ἐπ’ οὐδενὶ δικαίῳ ταραττούσησ τὰ πελάγη καὶ καταδυομένησ εἰσ τὸν βυθόν. οὔτε γὰρ τρίγλαν ἔστι δήπου ληιβότειραν οὔτε σκάρον τρυγηφάγον οὔτε κεστρεῖσ τινασ ἢ λάβρακασ σπερμολόγουσ προσειπεῖν, ὡσ τὰ χερσαῖα κατηγοροῦντεσ ὀνομάζομεν ἀλλ’ οὐδ’ ὅσα γαλῇ καὶ μυίᾳ κατοικιδίῳ μικρολόγωσ ἐγκαλοῦμεν ἔχοι τισ ἂν αἰτιάσασθαι τὸν μέγιστον ἰχθῦν. ὅθεν ἀνείργοντεσ ἑαυτοὺσ οὐ νόμῳ μόνῳ τῆσ πρὸσ ἄνθρωπον ἀδικίασ ἀλλὰ καὶ φύσει τῆσ πρὸσ ἅπαν τὸ μὴ βλάπτον, ἣκιστα τῶν ὄψων ἐχρῶντο τοῖσ ἰχθύσιν ἢ τὸ παράπαν οὐκ ἐχρῶντο· "καὶ γὰρ ἄνευ τῆσ ἀδικίασ ἀκρασίαν τινὰ καὶ λιχνείαν ἐμφαίνειν ἐοίκεν ἡ περὶ ταῦτα πραγματεία πολυτελὴσ οὖσα καὶ περίεργοσ. "ὅθεν Ὅμηροσ οὐ μόνον τοὺσ Ἕλληνασ ἰχθύων ἀπεχομένουσ πεποίηκε παρὰ τὸν Ἑλλήσποντον στρατοπεδεύοντασ, ἀλλ’ οὐδ’ ἁβροβίοισ Φαίαξιν οὐδὲ τοῖσ ἀσώτοισ μνηστῆρσιν, ἀμφοτέροισ οὖσι νησιώταισ, θαλάττιον παρατέθεικεν ὄψον· "οἱ δ’ Ὀδυσσέωσ ἑταῖροι, τοσαύτην πλέοντεσ θάλατταν, οὐδαμοῦ καθῆκαν ἄγκιστρον οὐδὲ πόρκον οὐδὲ δίκτυον, ἀλφίτων παρόντων· "ἀλλ’ ὅτε δὴ νηὸσ ἐξέφθιτο ἠιά πάντα, μικρὸν ἔμπροσθεν ἢ ταῖσ τοῦ Ἡλίου βουσὶν ἐπιχειρεῖν, ἰχθῦσ ἀγρεύοντεσ, οὐκ ὄψον ἀλλὰ τροφὴν ἀναγκαίαν ἐποιοῦντο γναμπτοῖσ ἀγκίστροισιν ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμὸσ ὑπὸ τῆσ αὐτῆσ ἀνάγκησ ἰχθύσι τε χρωμένων καὶ τὰσ τοῦ Ἡλίου βοῦσ κατεσθιόντων. "ὅθεν οὐ παρ’ Αἰγυπτίοισ μόνον οὐδὲ Σύροισ, ἀλλὰ καὶ παρ’ Ἕλλησι γέγονεν ἁγνείασ μέροσ ἀποχὴ ἰχθύων, μετὰ τοῦ δικαίου καὶ τὸ περίεργον οἶμαι τῆσ βρώσεωσ ἀποδιοπομπουμένοισ.

상위

Quaestiones Convivales

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION