Plutarch, Quaestiones Convivales, book 6, Πότερον ἔνδεια ποιεῖ τὸ πεινῆν καὶ διψῆν ἢ πόρων μετασχηματισμόσ.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 6, Πότερον ἔνδεια ποιεῖ τὸ πεινῆν καὶ διψῆν ἢ πόρων μετασχηματισμόσ.)

λεχθέντων δὲ τούτων, οἱ περὶ Φίλωνα ἰατροὶ τὴν πρώτην θέσιν ἐκίνουν· ἐνδείᾳ γὰρ οὐ γίγνεσθαι τὸ δίψοσ, ἀλλὰ πόρων τινῶν μετασχηματισμῷ. τοῦτο μὲν γὰρ οἱ νύκτωρ διψῶντεσ, ἂν ἐπικαταδάρθωσι, παύονται τοῦ διψῆν μὴ πιόντεσ· τοῦτο δ’ οἱ πυρέττοντεσ, ἐνδόσεωσ γενομένησ ἢ παντάπασι τοῦ πυρετοῦ λωφήσαντοσ, καὶ ἅμα τοῦ διψῆν ἀπαλλάττονται·

πολλοῖσ δὲ λουσαμένοισ καὶ νὴ Δί’ ἐμέσασιν ἑτέροισ λήγει τὸ δίψοσ.

ὧν ὑπ’ οὐδενὸσ αὔξεται τὸ ὑγρόν, ἀλλὰ μόνον οἱ πόροι παρέχουσι, πάσχοντέσ τι τῷ μετασχηματίζεσθαι, τάξιν ἑτέραν καὶ διάθεσιν. ἐκδηλότερον δὲ τοῦτο γίγνεται περὶ τὴν πεῖναν·

ἐνδεεῖσ γὰρ ἅμα πολλοὶ γίνονται καὶ ἀνόρεκτοι τῶν νοσούντων· ἐνίοισ δ’ ἐμπιπλαμένοισ οὐδὲ ἓν αἱ ὀρέξεισ χαλῶσιν, ἀλλὰ καὶ κατατείνουσι καὶ παραμένουσιν.

ἤδη δὲ πολλοὶ τῶν ἀποσίτων ἐλαίαν ἁλμάδα λαμβάνοντεσ ἢ κάππαριν γευσάμενοι ταχέωσ ἀνέλαβον καὶ παρεστήσαντο τὴν ὄρεξιν. ᾧ καὶ μάλιστα δῆλόν ἐστιν, ὅτι πάθει τινὶ πόρων οὐχ ὑπ’ ἐνδείασ ἐγγίγνεται τὸ πεινῆν ἡμῖν·

τὰ· γὰρ τοιαῦτα βρώματα τὴν μὲν ἔνδειαν ἐλαττοῖ προστιθεμένησ τροφῆσ, τὸ δὲ πεινῆν ποιοῦσιν· .

ἐδόκει δή μοι ταῦτα πιθανῶσ μὲν ἐπικεχειρῆσθαι, πρὸσ δὲ τὸ μέγιστον ἐναντιοῦσθαι τῆσ φύσεωσ τέλοσ, ἐφ’ ὃ πᾶν ἄγει ζῷον ὄρεξισ, ἀναπλήρωσιν τοῦ ἐνδεοῦσ ποθοῦσα καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἀεὶ τοῦ οἰκείου διώκουσα·

"τὸ γὰρ ᾧ διαφέρει μάλιστα τὸ ζῷον τοῦ ἀψύχου, τοῦτο μὴ φάναι πρὸσ σωτηρίαν καὶ διαμονὴν ὑπάρχειν ἡμῖν, ὥσπερ ὄμμα τῶν οἰκείων τῷ σώματι καὶ δεόντων ἐγγεγενημένον, ἀλλὰ πάθοσ εἶναι καὶ τροπήν τινα πόρων οἰέσθαι μεγέθεσι καὶ μικρότησι συμβαίνουσαν, εἰσ οὐδέν’ ἦν λόγον ἁπλῶσ τιθεμένων τὴν φύσιν.

"ἔπειτα ῥιγοῦν ἐνδείᾳ θερμότητοσ οἰκείασ τὸ σῶμα, μηκέτι δὲ διψῆν μηδὲ πεινῆν ὑγρότητοσ ἐνδείᾳ τῆσ κατὰ φύσιν καὶ τροφῆσ, ἄλογόν ἐστι· "τούτου δ’ ἀλογώτερον, εἰ κενώσεωσ μὲν ἐφίεται διὰ πλήρωσιν ἡ φύσισ, πληρώσεωσ δ’ οὐ διὰ κένωσιν, ἀλλ’ ἑτέρου τινὸσ πάθουσ ἐγγενομένου. "καὶ μὴν αἵ γε τοιαῦται περὶ τὰ ζῷα χρεῖαι καὶ ἀναπληρώσεισ οὐθέν τι τῶν περὶ τὰσ γεωργίασ γιγνομένων διαφέρουσι· "πολλὰ γὰρ ὅμοια πάσχει καὶ βοηθεῖται· "πρὸσ μὲν γὰρ τὰσ ξηρότητασ ἀρδείαισ ποτιζόμενα, καὶ ψυχόμενα μετρίωσ, ὅταν φλέγηται· "ῥιγοῦντα δ’ αὐτὰ θάλπειν πειρώμεθα καὶ σκέπειν πόλλ’ ἄττα περιβάλλοντεσ· "καὶ ὅσα μὴ παρ’ ἡμᾶσ ἐστιν, εὐχόμεθα τὸν θεὸν διδόναι, δρόσουσ μαλακὰσ καὶ εἰλήσεισ ἐν πνεύμασι μετρίοισ, ὡσ ἀεὶ τοῦ ἀπολείποντοσ ἀναπλήρωσιν ἡ φύσισ ἔχοι, διατηροῦσα τὴν κρᾶσιν. "οὕτω γὰρ οἶμαι καὶ τροφὴν ὠνομάσθαι τὸ τηροῦν τὴν φύσιν· "τηρεῖται δὲ τοῖσ μὲν φυτοῖσ ἀναισθήτωσ ἐκ τοῦ περιέχοντοσ, ὥσ φησιν Ἐμπεδοκλῆσ, ὑδρευομένοισ τὸ πρόσφορον· "ἡμᾶσ δ’ ἡ ὄρεξισ ζητεῖν διδάσκει καὶ διώκειν τὸ ἐκλεῖπον τῆσ κράσεωσ. "οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἴδωμεν ὡσ οὐκ ἀληθέσ ἐστι. "τὰ μὲν γὰρ εὐστομίαν ἔχοντα καὶ δριμύτητα τάχα μὲν οὐκ ὄρεξιν, ἀλλὰ δηγμὸν ἐμποιεῖ τοῖσ δεκτικοῖσ μέρεσι τῆσ τροφῆσ, οἱο͂ν κνησμοὶ κατὰ θίξιν ἐνίων ἀμυσσόντων· "εἰ δὲ καὶ τοῦτο τὸ πάθοσ ὀρεκτικόν ἐστιν, εἰκόσ ἐστιν ὑπὸ τῶν τοιούτων βρωμάτων λεπτυνόμενα διακρίνεσθαι τὰ προϋπόντα, καὶ ποιεῖν μὲν ἔνδειαν, οὐ μεταρρυθμιζομένων δὲ τῶν πόρων ἀλλὰ κενουμένων καὶ καθαιρομένων τὰ γὰρ ὀξέα καὶ δριμέα καὶ ἁλμυρὰ θρύπτοντα τὴν ὕλην διαφορεῖ καὶ σκίδνησιν, ὥστε νεαρὰν ποιεῖν τὴν ὄρεξιν ἐκθλιβομένων τῶν ἑώλων καὶ χθιζῶν. τῶν δὲ λουομένων οὐ μετασχηματιζόμενοι παύουσιν οἱ πόροι τὸ δίψοσ, ἀλλ’ ἰκμάδα διὰ τῆσ σαρκὸσ ἀναλαμβάνοντεσ καὶ ἀναπιμπλάμενοι νοτερᾶσ ἀτμίδοσ. "οἱ δ’ ἔμετοι τἀλλότριον ἐκβάλλοντεσ ἀπόλαυσιν τῇ φύσει τοῦ οἰκείου παρέσχον. "οὐ γὰρ ἁπλῶσ τοῦ ὑγροῦ τὸ δίψοσ, ἀλλὰ τοῦ κατὰ φύσιν καὶ οἰκείου διό, κἂν πολὺ παρῇ τὸ ἀλλόφυλον, ἐνδεὴσ ὁ ἄνθρωπόσ ἐστιν· "ἐνίσταται γὰρ τοῖσ κατὰ φύσιν ὑγροῖσ, ὧν ἡ ὄρεξίσ ἐστι, καὶ οὐ δίδωσιν ἀνάμιξιν οὐδὲ κατάκρασιν, ἄχρι ἂν ἐκστῇ καὶ ἀποχωρήσῃ· "τότε δ’ οἱ πόροι τὸ σύμφυλον ἀναλαμβάνουσιν. "οἱ δὲ πυρετοὶ τὸ ὑγρὸν εἰσ βάθοσ ἀπωθοῦσι· "καὶ τῶν μέσων φλεγομένων, ἐκεῖ πᾶν ἀποκεχώρηκε καὶ κρατεῖται πεπιεσμένον ὅθεν ἐμεῖν τε πολλοὺσ ἅμα συμβαίνει, πυκνότητι τῶν ἐντὸσ ἀναθλιβόντων τὰ ὑγρά, καὶ διψῆν δι’ ἔνδειαν καὶ ξηρότητα τοῦ λοιποῦ σώματοσ. "ὅταν οὖν ἄνεσισ γένηται καὶ τὸ θερμὸν ἐκ τῶν μέσων ἀπίῃ, σκιδνάμενον αὖθισ ὑπονοστεῖ καὶ διιόν, ὡσ πέφυκε, πάντῃ τὸ νοτερὸν ἅμα τοῖσ· "τε μέσοισ ῥᾳστώνην παρέσχε, καὶ τὴν σάρκα λείαν καὶ ἁπαλὴν ἀντὶ τραχείασ καὶ αὐχμώδουσ γενομένην ἐμάλαξε, πολλάκισ δὲ καὶ ἱδρῶτασ ἐπήγαγεν· "ὅθεν ἡ ποιοῦσα διψῆν ἔνδεια λήγει καὶ παύεται, τῆσ ὑγρότητοσ ἀπὸ τοῦ βαρυνομένου καὶ δυσαναβλαυτοῦντοσ ἐπὶ τὸν δεόμενον καὶ ποθοῦντα μεθισταμένησ τόπον. "ὡσ γὰρ ἐν κήπῳ, φρέατοσ ἄφθονον ὕδωρ ἔχοντοσ, εἰ μὴ τισ ἐπαντλοῖ καὶ ἄρδοι τὰ φυτά, διψῆν καὶ ἀτροφεῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν· "οὕτωσ ἐν σώματι, τῶν ὑγρῶν εἰσ ἕνα κατασπωμένων τόπον, οὐ θαυμαστὸν ἔνδειαν εἶναι περὶ τὰ λοιπὰ καὶ ξηρότητα, μέχρι οὗ πάλιν ἐπιρροὴ καὶ διάχυσισ γένηται· "καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν πυρεττόντων, ὅταν ἀνεθῶσι, συμβαίνει καὶ τῶν ἐγκαταδαρθανόντων τῷ διψῆν· "καὶ γὰρ τούτοισ ὁ ὕπνοσ ἐκ μέσων ἐπανάγων τὰ ὑγρὰ καὶ διανέμων πάντῃ τοῖσ μέρεσιν ὁμαλισμὸν ἐμποιεῖ καὶ ἀναπλήρωσιν. "ὁ γὰρ δὴ λεγόμενοσ τῶν πόρων μετασχηματισμὸσ οὗτοσ, ᾧ τὸ πεινῆν ἢ τὸ διψῆν ἐγγίνηται, ποῖὸσ τίσ ἐστιν; "ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ ὁρῶ περὶ πόρουσ διαφορὰσ ἄλλασ κατὰ πάθοσ ἢ τὸ συμπίπτειν καὶ τὸ διίστασθαι· "καὶ συμπίπτοντεσ μὲν· "οὔτε ποτὸν οὔτε τροφὴν δέχεσθαι δύνανται, διιστάμενοι δὲ κενότητα καὶ χώραν ποιοῦσιν, ἔνδειαν οὖσαν τοῦ κατὰ φύσιν καὶ οἰκείου. "τόπων ἔχουσι τὸ δριμὺ καὶ ῥυπτικόν, ᾧ τῶν περισσῶν ἐκκρινομένων καὶ ἀποτηκομένων, οἱ πόροι δέχονται μᾶλλον καὶ στέγουσι δεξάμενοι τὴν βαφὴν ὑπ’ ἐνδείασ καὶ κενότητοσ.

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION