Plutarch, Quaestiones Convivales, book 4, Εἰ ἡ ποικίλη τροφὴ τῆσ ἁπλῆσ εὐπεπτοτέρα. 9:

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 4, Εἰ ἡ ποικίλη τροφὴ τῆσ ἁπλῆσ εὐπεπτοτέρα. 9:)

ὁ μὲν οὖν Φίλων ἐδεῖτο τοῦ Μαρκίωνοσ οὕτω ποιεῖν. "οὐκ ἐμόσ εἶπεν ὁ μῦθοσ ἀλλ’ οὑτοσὶ Φίλων ἑκάστοτε λέγει πρὸσ ἡμᾶσ, ὅτι πρῶτον μὲν τὰ θηρία τροφαῖσ μονοειδέσι καὶ ἁπλαῖσ χρώμενα μᾶλλον ὑγιαίνει τῶν ἀνθρώπων· "ὅσα δὲ σιτεύουσι καθείρξαντεσ, ἐπισφαλῆ πρὸσ τὰσ νόσουσ ἐστὶ καὶ ῥᾳδίωσ ταῖσ ὠμότησιν ἁλίσκεται διὰ τὸ μικτήν τινα καὶ συνηδυσμένην τροφὴν προσφέρεσθαι. "δεύτερον, οὐδεὶσ γέγονεν οὕτω τῶν ἰατρῶν παράτολμοσ ἐν καινοτομίᾳ καὶ ἀνδρεῖοσ, ὥστε ποικίλην τροφὴν πυρέττοντι προσενεγκεῖν ἀλλὰ τὴν ἁπλῆν καὶ ἄκνισον ὡσ ὑπήκοον μάλιστα τῇ πέψει προσφέρουσι. "δεῖ γὰρ παθεῖν τὴν τροφὴν καὶ μεταβαλεῖν κρατηθεῖσαν ὑπὸ τῶν ἐν ἡμῖν δυνάμεων. "κρατεῖ δὲ καὶ βαφὴ τῶν ἁπλῶν χρωμάτων μᾶλλον, καὶ μυρεψικοῖσ φαρμάκοισ τρέπεται τάχιστα τὸ ἀωδέστατον ἔλαιον, καὶ τροφῆσ εὐπαθέστατον ὑπὸ πέψεωσ μεταβάλλειν τὸ ἀφελὲσ καὶ μονοειδέσ. αἱ δὲ πολλαὶ καὶ ποικίλαι ποιότητεσ ὑπεναντιώσεισ ἔχουσαι καὶ δυσμαχοῦσαι φθείρονται πρότερον προσπίπτουσαι, καθάπερ ἐν πόλει μιγάδων καὶ συγκλύδων ἀνθρώπων πλῆθοσ, οὐ ῥᾳδίωσ μίαν οὐδ’ ὁμοπαθοῦσαν ἴσχουσαι κατάστασιν, ἀλλ’ ἑκάστη πρὸσ τὸ οἰκεῖον ἀντιτείνουσα καὶ δυσσύμβατοσ οὖσα πρὸσ τὸ ἀλλόφυλον. "ἐμφανὲσ δὲ τεκμήριον τὸ περὶ τὸν οἶνον· "αἱ γὰρ ἀλλοινίαι λεγόμεναι τάχιστα μεθύσκουσιν, ἀπεψίᾳ δ’ οἴνου προσέοικεν ἡ μέθη. "διὸ φεύγουσι τὸν μεμιγμένον οἶνον οἱ πίνοντεσ, οἱ δὲ μιγνύοντεσ πειρῶνται λανθάνειν ὡσ ἐπιβουλεύοντεσ· "ἐκστατικὸν γὰρ ἡ μεταβολὴ καὶ τὸ ἀνώμαλον. "ὅθεν που καὶ τὰσ πολυχορδίασ μετὰ πολλῆσ οἱ μουσικοὶ κινοῦσιν εὐλαβείασ, αἷσ οὐδὲν ἄλλο κακὸν ἢ τὸ μικτόν ἐστι καὶ ποικίλον. "ἐγὼ δ’ ἐκεῖνο ἔχω εἰπεῖν, ὅτι μᾶλλον ἂν ἐκ λόγων ὑπεναντίων γένοιτ’ ἂν πίστισ καὶ συγκατάθεσισ ἢ πέψισ ἐκ διαφόρων ποιοτήτων. "εἰ δὲ δὴ δοκῶ παίζειν, ταῦτ’ ἐάσασ ἐπὶ τὰ Φίλωνοσ ἄνειμι. "πολλάκισ γὰρ ἀκούομεν αὐτοῦ λέγοντοσ, ὡσ, ἐπεὶ ποικίλῃ ποιότητι τροφῆσ γίγνεται τὸ δύσπεπτον, ἥ τε πολυμιγία βλαβερὸν καὶ γόνιμον ἀλλοκότων ποιοτήτων, δεῖ τὸ σύμφυλον ἐκ πείρασ λαβόντα χρῆσθαι καὶ στέργειν· "εἰ δὲ φύσει δύσπεπτον οὐδέν, ἀλλὰ πλῆθόσ ἐστι τὸ ταράσσον καὶ φθεῖρον, ἔτι μᾶλλον οἶμαι τὰ παντοδαπὰ ταῦτα καὶ ποικίλα φευκτέον, οἷσ ἀρτίωσ ἡμᾶσ ὁ Φίλωνοσ ὀψοποιὸσ ὥσπερ ἀντίτεχνοσ αὐτοῦ κατεφάρματτεν, ἐξαλλάττων τῇ καινότητι καὶ μεταβολῇ τὴν ὄρεξιν οὐκ ἀπαγορεύουσαν, ἀλλ’ ἀγομένην ἐπ’ ἄλλα καὶ παρεκβαίνουσαν ἐν τῷ ποικίλῳ τὸ μέτριον καὶ αὔταρκεσ, ὥσπερ ὁ τῆσ Ὑψιπύλησ τρόφιμοσ νοσ ἕτερον ἀφ’ ἑτέρασ ἰέμενοσ ἄγρευμ’ ἀνθέων ἡδομένᾳ ψυχᾷ, τὸ νήπιον ἄπληστοσ ἐών ἐπὶ πλεῖστον ἐξανθίζεται τοῦ λειμῶνοσ. "ἐνταῦθα δὲ καὶ τοῦ Σωκράτουσ ἅμα μνημονευτέον, παρακελευομένου φυλάττεσθαι τῶν βρωμάτων, ὅσα τοὺσ μὴ πεινῶντασ ἐσθίειν ἀναπείθει, ὡσ οὐδὲν ἀλλ’ ἢ τὸ παντοδαπὸν καὶ ποικίλον εὐλαβεῖσθαι καὶ δεδιέναι τῶν σιτίων παραινοῦντοσ. "τοῦτο γὰρ πορρωτέρω ἐξάγει τῆσ χρείασ τὴν ἀπόλαυσιν ἐν θεάμασιν, ἐν ἀκροάμασιν, ἐν ἀφροδισίοισ, ἐν παιδιαῖσ ἁπάσαισ καὶ διατριβαῖσ, ἀναλαμβανομένην ὑπὸ τοῦ περιττοῦ πολλὰσ ἀρχὰσ ἔχοντοσ· "ἐν δὲ ταῖσ ἁπλαῖσ καὶ μονοτρόποισ ἡδοναῖσ οὐ παρεκβαίνει τὴν φύσιν ἡ θέλξισ. "ὅλωσ δέ μοι δοκεῖ μᾶλλον ἄν τισ ὑπομεῖναι πολυχορδίαν μουσικὸν ἐπαινοῦντα καὶ μυραλοιφίαν ἀλείπτην ἢ πολυοψίαν ἰατρόν· "αἱ γὰρ ἐκτροπαὶ καὶ μεταβολαὶ τῆσ εἰσ ὑγίειαν εὐθείασ ἐκβιβάζουσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION