Plutarch, Quaestiones Convivales, book 3, Εἰ ψυχρότεροσ τῇ δυνάμει ὁ οἶνοσ.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 3, Εἰ ψυχρότεροσ τῇ δυνάμει ὁ οἶνοσ.)

"καὶ πρὸσ τοὐναντίον ἀνδρικῶσ ἐπικεχείρηται. "τοῦτον ἡμέτερον εἶναι τὸν λόγον;

"ἑτέρου; "καὶ Ἀριστοτέλουσ ἐντυχὼν οὐ νεωστὶ λόγῳ περὶ τούτου τοῦ προβλήματοσ ἀλλ’ ἱκανῶσ πάλαι. "διείλεκται δὲ καὶ Ἐπίκουροσ ἐν τῷ Συμποσίῳ πολλοὺσ λόγουσ, ὧν τὸ κεφάλαιόν ἐστιν ὡσ ἐγᾦμαι τοιόνδε. "φησὶ γὰρ οὐκ εἶναι θερμὸν αὐτοτελῶσ τὸν οἶνον, ἀλλ’ ἔχειν τινὰσ ἀτόμουσ ἐν αὑτῷ θερμασίασ ἀποτελεστικὰσ ἑτέρασ δ’ αὖ ψυχρότητοσ· "ὧν τὰσ μὲν ἀποβάλλειν, ὅταν εἰσ τὸ σῶμα παραγένηται, τὰσ δὲ προσλαμβάνειν ἐκ τοῦ σώματοσ, ὡσ ἂν ἔχωσι κράσεωσ ἡμῖν ἢ φύσεωσ ὁμιλῆσαι, ὡσ τοὺσ μὲν ἐκθερμαίνεσθαι τοὺσ δὲ τοὐναντίον πάσχειν μεθυσκομένουσ. "ἄντικρυσ εἰσ τὸν Πύρρωνα διὰ τοῦ Πρωταγόρου φέρει ἡμᾶσ·

"δῆλον γὰρ ὅτι καὶ περὶ ἐλαίου καὶ περὶ γάλακτοσ μέλιτὸσ τε καὶ ὁμοίωσ τῶν ἄλλων διεξιόντεσ ἀποδρασόμεθα τὸ λέγειν περὶ ἑκάστου, ὁποῖον τῇ φύσει ἐστί, μίξεσι ταῖσ πρὸσ ἄλληλα καὶ κράσεσιν ἕκαστον γίγνεσθαι φάσκοντεσ. "ἀλλὰ σὺ πῶσ ἐπιχειρεῖσ τὸ ψυχρὸν εἶναι τὸν οἶνον; "ὑπὸ δυεῖν τότε προσηναγκασμένοσ αὐτοσχεδιάσαι.

"πρῶτον δ’ ὑπῄει μοι τὸ γιγνόμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν· "τοῖσ γὰρ ἐκλελυμένοισ καὶ τόνου τινὸσ δεομένοισ κατὰ τὰσ ἀρρωστίασ στομάχου θερμὸν μὲν οὐδὲν προσφέρουσιν οἶνον δὲ διδόντεσ βοηθοῦσιν· "ὡσ δ’ αὕτωσ καὶ τὰσ ῥύσεισ καὶ ἐφιδρώσεισ οἴνῳ καταπαύουσιν, ὡσ οὐδὲν ἧττον ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τῆσ χιόνοσ ἱστάντι καὶ κρατύνοντι τῷ ψύχειν καὶ περιστέλλειν φερομένην τὴν ἕξιν. "εἰ δὲ καὶ φύσιν καὶ δύναμιν εἶχε θερμαντικήν, ὅμοιον ἦν οἶμαι χιόνι πῦρ καὶ καρδίᾳ προσφέρειν ἄκρατον. "ἔπειτα τὸν μὲν ὕπνον οἱ πλεῖστοι περιψύξει γίγνεσθαι λέγουσι καὶ ψυκτικὰ τὰ πλεῖστα τῶν ὑπνωτικῶν φαρμάκων ἐστίν, ὡσ ὁ μανδραγόρασ καὶ τὸ μηκώνιον· ἡδονῆσ καὶ ἀναπαύει τὴν κίνησιν ἐν τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον οὔσησ πρὸσ ἐκεῖνα τῆσ διαφορᾶσ.

ἔτι δὲ τὸ μὲν θερμὸν γόνιμον· εὔροιαν γὰρ ἡ ὑγρότησ ἴσχει, καὶ τόνον τὸ πνεῦμα καὶ δύναμιν ὑπὸ τῆσ θερμότητοσ ἐξοργῶσαν.

οἱ δὲ πίνοντεσ πολὺν ἄκρατον ἀμβλύτεροι πρὸσ τὰσ συνουσίασ εἰσὶ καὶ σπείρουσιν οὐθὲν εἰσ γένεσιν ἰσχυρὸν οὐδὲ κεκρατημένον, ἀλλ’ ἐξίτηλοι καὶ ἀτελεῖσ εἰσιν αἱ πρὸσ τὰσ γυναῖκασ ὁμιλίαι αὐτῶν διὰ φαυλότητα καὶ κατάψυξιν τοῦ σπέρματοσ.

καὶ μὴν ὅσα πάσχουσιν ἄνθρωποι ὑπὸ κρύουσ, πάντα συμβαίνει τοῖσ μεθυσκομένοισ, τρόμοι, βαρύτητεσ, ὠχριάσεισ, σάλοι τοῦ περὶ τὰ γυῖα πνεύματοσ, ἀσάφεια γλώττησ, ἔντασισ τῶν περὶ τοῖσ ἄκροισ νεύρων καὶ ἀπονάρκησισ·

τοῖσ δὲ πλείστοισ εἰσ πάρεσιν αἱ μέθαι τελευτῶσιν, ὅταν ἐκπλήξῃ παντάπασι καὶ κατασβέσῃ τὸ θερμὸν ὁ ἄκρατοσ.

καὶ κατακλίσει συνθάλποντεσ, μεθ’ ἡμέραν δὲ λουτρῷ καὶ ἀλείμματι καὶ σιτίοισ, ὅσα μὴ ταράττοντα τὸν ὄγκον ἅμα πράωσ ἀνακαλεῖται τὸ θερμὸν ὑπὸ τοῦ οἴνου διεσπασμένον καὶ πεφυγαδευμένον ἐκ τοῦ σώματοσ.

ὅλωσ δ’ εἰπεῖν, ἐν τοῖσ φαινομένοισ καὶ ὁμοιότητασ ἀδήλουσ ἐξιχνεύομεν καὶ δυνάμεισ.

οὐδὲν δὲ περὶ τῆσ μέθησ δεῖ διαπορεῖν, ὁποῖὸν ποτ’ ἐστίν·

ὡσ γὰρ ἐοίκε, μάλιστα, ὡσ εἰρήκαμεν, ἐοίκασι τοῖσ πρεσβύταισ οἱ μεθύοντεσ· διὸ καὶ πρωιαίτατα γηρῶσιν οἱ φίλοινοι· τοὺσ δὲ πολλοὺσ αὐτῶν καὶ φαλακρώσεισ ἀώροι καὶ πολιαὶ πρὸ ἡλικίασ; ἔχουσι·

πάντα δὲ ταῦτα δοκεῖ θερμότητοσ ἐνδείᾳ καταλαμβάνειν τὸν ἄνθρωπον. ἔτι τοίνυν τὸ ὄξοσ οἴνου τινόσ ἐστι φύσισ καὶ δύναμισ· οὐδὲν δὲ τῶν σβεστηρίων ὄξουσ πυρὶ μαχιμώτερον, ἀλλὰ μάλιστα πάντων ἐπικρατεῖ καὶ συμπιέζει τὴν φλόγα δι’ ὑπερβολὴν ψυχρότητοσ· καὶ τῶν ἄλλων δὲ καρπῶν τοῖσ οἰνώδεσι μᾶλλον ὡσ ψυκτικοῖσ χρωμένουσ τοὺσ ἰατροὺσ ὁρῶμεν ὥσπερ ῥόαισ καὶ μήλοισ.

αὐτὴν δὲ τὴν τοῦ μέλιτοσ φύσιν οὐχὶ πρὸσ ὄμβριον ὕδωρ καὶ χιόνα συμμιγνύοντεσ οἰνοποιοῦσι, τοῦ ψυχροῦ τὸ γλυκὺ διὰ συγγένειαν εἰσ τὸ αὐστηρόν, ὅταν κρατήσῃ, φθείροντοσ;

οἱ παλαιοὶ δ’ οὐχὶ διὰ τοῦτο τῶν ἑρπετῶν τὸν δράκοντα καὶ τῶν φυτῶν τὸν κιττὸν ἀνέθεσαν τῷ θεῷ καὶ καθιέρωσαν, ὥσ τινοσ ψυχρᾶσ;

καὶ κρυώδουσ δυνάμεωσ;

τοὺσ πίνοντασ ὥστε μηδὲν μᾶλλον εἶναι δοκεῖν τῷ ἀντιπράττειν θερμὸν ἢ τῷ συνεργεῖν ψυχρόν, εἴ γε δὴ ψυχρότητι τὸ κώνειον οὐκ ἄλλῃ τινὶ φύσει καὶ δυνάμει μᾶλλον πιθανόν ἐστιν ἀναιρεῖν τοὺσ πιόντασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION