Plutarch, Quaestiones Convivales, book 3, Εἰ χρηστέον ἀνθίνοισ στεφάνοισ παρὰ πότον.

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 3, Εἰ χρηστέον ἀνθίνοισ στεφάνοισ παρὰ πότον.)

τὸ δὲ συμπόσιον ἦν Ἀθήνησιν, Ἐράτωνοσ τοῦ ἁρμονικοῦ ταῖσ Μούσαισ τεθυκότοσ καὶ πλείονασ ἑστιῶντοσ, παντοδαπῶν γὰρ μετὰ τὸ δειπνῆσαι στεφάνων περιφερομένων, ὁ Ἀμμώνιοσ ἐπέσκωψέ πωσ ἡμᾶσ ἀντὶ τοῦ δαφνίνου τοῖσ ῥοδίνοισ ἀναδησαμένουσ ὅλωσ γὰρ εἶναι τοὺσ ἀνθίνουσ κορασιώδεισ καὶ παιζούσαισ μᾶλλον ἐπιτηδείουσ; παρθένοισ καὶ γυναιξὶν ἢ συνουσίαισ φιλοσόφων καὶ μουσικῶν ἀνδρῶν.

"θαυμάζω δὲ καὶ Ἐράτωνα τουτονὶ τὰσ μὲν ἐν τοῖσ μέλεσι παραχρώσεισ βδελυττόμενον καὶ κατηγοροῦντα τοῦ καλοῦ Ἀγάθωνοσ, ὃν πρῶτον εἰσ τραγῳδίαν φασὶν ἐμβαλεῖν καὶ ὑπομῖξαι τὸ χρωματικὸν, ὅτε τοὺσ Μυσοὺσ ἐδίδασκεν, αὐτὸσ δ’ ἡμῖν ὁρᾶτε ὡσ ποικίλων χρωμάτων καὶ ἀνθηρῶν τὸ συμπόσιον ἐμπέπληκε, καὶ τὴν διὰ τῶν ὢτων ἀποκλείει τρυφὴν καὶ ἡδυπάθειαν τῆ αὐλείῳ, τὴν κατὰ τὰ ὄμματα καὶ τὰσ ῥῖνασ, ὥσπερ καθ’ ἑτέρασ θύρασ, ἐπεισάγων τῇ ψυχῇ καὶ τὸν στέφανον ἡδονῆσ ποιῶν οὐκ εὐσεβείασ.

"καίτοι τό γε μύρον τοῦτο τῆσ ἀνθίνησ ταύτησ καὶ μαραινομένησ ἐν ταῖσ χερσὶ τῶν στεφανηπλόκων σπουδαιοτέραν ἀναδίδωσιν εὐωδίαν. "ἀλλ’ οὐκ ἔχει χώραν ἐν συμποσίῳ φιλοσόφων ἀνδρῶν ἡδονὴ πρὸσ μηδεμίαν συμπεπλεγμένη χρείαν μηδ’ ἀκολουθοῦσα φυσικῆσ ὀρέξεωσ ἀρχῇ. καθάπερ γὰρ οἱ μὲν ὑπὸ τῶν κεκλημένων ἀγόμενοι φίλων ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἔθει φιλανθρώπῳ τυγχάνουσι τῶν αὐτῶν, ὥσπερ Ἀριστόδημοσ ὑπὸ Σωκράτουσ εἰσ Ἀγάθωνοσ ἀχθεὶσ ἑστιῶντοσ· "εἰ δέ τισ ἀφ’ αὑτοῦ βαδίζοι, τούτῳ δεῖ τὴν θύραν κεκλεῖσθαι· "οὕτωσ αἱ μὲν περὶ τὴν ἐδωδὴν καὶ πόσιν ἡδοναὶ κεκλημέναι ὑπὸ τῆσ φύσεωσ ταῖσ· "ὀρέξεσιν ἑπόμεναι τόπον ἔχουσι, ταῖσ δ’ ἄλλαισ ἀκλήτοισ καὶ σὺν οὐδενὶ λόγῳ φιληδονίαισ ἀπηλλάχθαι προσήκει. πρὸσ ταῦθ’ οἱ μὲν ἀήθεισ τοῦ Ἀμμωνίου νεανίσκοι διαταραχθέντεσ ἡσυχῆ παρελύοντο τοὺσ στεφάνουσ·

"ἢ καταθέσθαι δίκαιοσ εἶ μεθ’ ἡμῶν τουτονὶ τὸν καλὸν ἄνθεσι φλέγοντα τοῖσ ῥοδίνοισ στέφανον, ἢ λέγειν, ὥσπερ εἰώθασ ἑκάστοτε πρὸσ ἡμᾶσ, ὅσασ ἔχουσιν οἱ ἄνθινοι στέφανοι πρὸσ τὸ πίνειν βοηθείασ.

"δέδοκται μηδεμίαν ἡδονὴν ἀσύμβολον δέχεσθαι, ἀλλ’ εὐφραινομένουσ δυσκολαίνειν, ἂν μὴ μετά τινοσ μισθοῦ τοῦτο πάσχωμεν ἢ τὸ μὲν μύρον εἰκότωσ ὑποδυσωπούμεθα καὶ τὴν πορφύραν διὰ τὴν ἐπίθετον πολυτέλειαν ὡσ δολερὰ εἵματα καὶ χρίματα κατὰ τὴν τοῦ βαρβάρου φωνήν, αἱ δ’ αὐτοφυεῖσ χρόαι καὶ ὀσμαὶ τὸ ἀφελὲσ ἔχουσι καὶ καθαρὸν καὶ οὐδὲν ὀπώρασ διαφέρουσι;

"μὴ γὰρ εὐήθεσ ᾖ τοὺσ μὲν χυμοὺσ δρέπεσθαι καὶ ἀπολαύειν τῆσ φύσεωσ διδούσησ, ὀσμὰσ δὲ καὶ χρόασ ἃσ ὡρ͂αι φέρουσι, διὰ τὴν ἐπανθοῦσαν ἡδονὴν ταῦτα καὶ χάριν ἀτιμάζειν, ἂν μή τι χρειῶδεσ ἔξωθεν ἄλλο συνεπιφέρωσιν. "ἓν γὰρ αὐτὸ δοκεῖ τοὐναντίον, εἰ μηδὲν ἡ φύσισ, ὡσ ὑμεῖσ φατε μάτην πεποίηκε, ταῦτα τῆσ ἡδονῆσ πεποιῆσθαι χάριν, ἃ μηδὲν ἄλλο χρήσιμον ἔχοντα μόνον εὐφραίνειν πέφυκε. "σκόπει δ’ ὅτι τοῖσ φυομένοισ καὶ βλαστάνουσι τὰ μὲν φύλλα σωτηρίασ ἕνεκα τοῦ καρποῦ καὶ ὅπωσ ὑπ’ αὐτῶν τὰ δένδρα θαλπόμενα καὶ ψυχόμενα μετρίωσ φέρῃ τὰσ μεταβολὰσ; "γέγονε· "τοῦ δ’ ἄνθουσ ὄφελοσ οὐδὲν ἐπιμένοντοσ, πλὴν εἴ τι χρωμένοισ ἡμῖν ἐπιτερπὲσ ὀσφρέσθαι καὶ ἰδεῖν ἡδὺ παρέχει, θαυμαστὰσ μὲν ὀσμὰσ ἀφιέντα, ποικιλίαν δ’ ἀμιμήτοισ χρώμασι καὶ βαφαῖσ ἀνοιγόμενα. "διὸ τῶν μὲν φύλλων ἀποσπωμένων οἱο͂ν ἀλγεῖ καὶ δάκνεται τὰ φυτὰ καὶ γίγνεται περὶ αὐτὰ βλάβη τισ ἑλκώδησ καὶ ψίλωσισ ἀπρεπήσ· "καὶ οὐ μόνησ ὡσ ἐοίκε κατ’ Ἐμπεδοκλέα τῆσ δάφνησ τῶν φύλλων ἀπὸ πάμπαν ἔχεσθαι χρή, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων φείδεσθαι δένδρων ἁπάντων καὶ μὴ κοσμεῖν ἑαυτοὺσ ταῖσ ἐκείνων ἀκοσμίαισ, βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν τὰ φύλλα συλῶντασ; "αὐτῶν. αἱ δὲ τῶν ἀνθέων ἀφαιρέσεισ τρυγήσεσιν ἐοίκασι καὶ βλάπτουσιν οὐδέν, ἀλλὰ κἂν μὴ λάβῃ τισ ἐν ὡρ́ᾳ, περιερρύη μαρανθέντα. "καθάπερ οὖν οἱ βάρβαροι τῶν θρεμμάτων τοῖσ δέρμασιν ἀντὶ τῶν ἐρίων ἀμφιέννυνται, οὕτω μοι δοκοῦσιν οἱ μᾶλλον ἐκ τῶν φύλλων ἢ τῶν ἀνθέων ὑφαίνοντεσ τοὺσ στεφάνουσ οὐ κατὰ λόγον χρῆσθαι τοῖσ φυτοῖσ. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα συμβάλλομαι ταῖσ στεφανοπώλισιν οὐ γάρ εἰμι γραμματικόσ, ὥστ’ ἀπομνημονεύειν ποιημάτων, ἐν οἷσ τοὺσ παλαιοὺσ ἱερονίκασ ἀναγιγνώσκομεν ἀνθινοῖσ; "ἀναδουμένουσ στεφάνοισ· "πλὴν ὅτι γε ταῖσ Μούσαισ ὁ τῶν ῥόδων στέφανοσ ἐπιπεφήμισται, μεμνῆσθαί μοι δοκῶ Σαπφοῦσ λεγούσησ πρόσ τινα τῶν ἀμούσων καὶ ἀμαθῶν γυναικῶν κατθάνοισα δὲ κείσεαι· "οὐ γὰρ πεδέχεισ ῥόδων τῶν ἐκ Πιερίασ. "εἰ δέ τινα καὶ Τρύφων ἀπὸ τῆσ ἰατρικῆσ δίδωσι μαρτυρίαν, ἀκουστέον. ἐκ τούτου δεξάμενοσ ὁ τρύφων τὸν λόγον οὐδενὸσ ἔφη τούτων ἀσκέπτουσ γεγονέναι τοὺσ παλαιούσ, ἅτε δὴ πλείστῃ κεχρημένουσ ἀπὸ φυτῶν ἰατρικῇ·

"τεκμήρια δ’ ἔστι τιν’ ἔτι νῦν.

Τύριοι μὲν Ἀγηνορίδῃ Μάγνητεσ δὲ Χείρωνι, τοῖσ πρώτοισ ἰατρεῦσαι λεγομένοισ, ἀπαρχὰσ; "κομίζουσι· "; "ῥίζαι γάρ εἰσι καὶ βοτάναι, δι’ ὧν ἰῶντο τοὺσ κάμνοντασ. "ὁ δὲ Διόνυσοσ οὐ μόνον τῷ τὸν οἶνον εὑρεῖν, ἰσχυρότατον φάρμακον καὶ ἥδιστον, ἰατρὸσ ἐνομίσθη μέτριοσ, ἀλλὰ καὶ τῷ τὸν κιττὸν ἀντιταττόμενον μάλιστα τῇ δυνάμει πρὸσ τὸν οἶνον εἰσ τιμὴν προαγαγεῖν καὶ στεφανοῦσθαι διδάξαι τοὺσ βακχεύοντασ ὡσ ἧττον ὑπὸ τοῦ οἴνου ἀνιῷντο, τοῦ κιττοῦ κατασβεννύντοσ τὴν μέθην τῇ ψυχρότητι. "δηλοῖ δὲ καὶ τῶν ὀνομάτων ἔνια τὴν περὶ ταῦτα πολυπραγμοσύνην τῶν παλαιῶν· "τήν τε γὰρ καρύαν οὕτωσ ὠνόμασαν, ὅτι πνεῦμα βαρὺ καὶ καρωτικὸν ἀφιεῖσα λυπεῖ τοὺσ ὑπ’ αὐτῆσ παρακεκλιμένουσ· "καὶ τὸν νάρκισσον ὡσ ἀμβλύνοντα τὰ νεῦρα καὶ βαρύτητασ ἐμποιοῦντα ναρκώδεισ· "διὸ καὶ ὁ Σοφοκλῆσ αὐτόν ἀρχαῖον μεγάλων θεῶν στεφάνωμα τουτέστι τῶν χθονίων, προσηγόρευκε. "φασὶ δὲ καὶ τὸ πήγανον ἀπὸ τῆσ δυνάμεωσ ὠνομάσθαι· "πήγνυσι γὰρ ξηρότητι διὰ θερμότητα τὸ σπέρμα καὶ ὅλωσ πολέμιόν ἐστι ταῖσ κυούσαισ. "οἱ δὲ καὶ τὴν ἀμέθυστον οἰόμενοι τῷ πρὸσ τὰσ οἰνώσεισ βοηθεῖν αὐτήν τε καὶ τὴν ἐπώνυμον αὐτῆσ λίθον οὕτω κεκλῆσθαι διαμαρτάνουσι· "κέκληται γὰρ ἀπὸ τῆσ χρόασ ἑκατέρα· "οὐ γάρ ἐστιν αὐτῆσ τὸ φύλλον ἀκράτῳ, ἀλλ’ ἀοίνῳ καὶ ὑδαρεῖ τὴν κρᾶσιν οἴνῳ προσεοικόσ. ἄλλα μέντοι πάμπολλα λαβεῖν ἔστιν, οἷσ παρέσχον τὰσ κλήσεισ αἱ δυνάμεισ· "ἀρκεῖ δὲ κἀκεῖνα τὴν τῶν παλαιῶν ἐπιμέλειαν ὑποδηλῶσαι καὶ πολυπειρίαν, ἀφ’ ἧσ ἐχρήσαντο τοῖσ παροίνοισ στεφάνοισ. "μάλιστα μὲν γὰρ ὁ ἄκρατοσ, ὅταν τῆσ κεφαλῆσ καθάψηται καὶ τονώσῃ τὰ σώματα πρὸσ τὰσ τῶν αἰσθήσεων ἀρχάσ, ἐπιταράσσει τὸν ἄνθρωπον αἱ δὲ τῶν ἀνθέων ἀπορροαὶ πρὸσ τοῦτο θαυμασίωσ βοηθοῦσι καὶ ἀποτειχίζουσι τὴν κεφαλὴν ἀπὸ τῆσ μέθησ ὡσ ἀκρόπολιν, τῶν μὲν θερμῶν μαλακῶσ ἀναχαλώντων τοὺσ πόρουσ καὶ ἀναπνοὴν τῷ οἴνῳ διδόντων, ὅσα δ’ ἡσυχῆ ψυχρὰ τῷ μετρίωσ ἐπιψαύειν ἀνακρουομένων τὰσ ἀναθυμιάσεισ, ὥσπερ ὁ τῶν ἰών καὶ ῥόδων στέφανοσ· "στύφει γὰρ ἀμφότερα καὶ συστέλλει τῇ ὀσμῇ τὰσ καρηβαρίασ. "τὸ δὲ τῆσ κύπρου ἄνθοσ καὶ ὁ κρόκοσ καὶ ἡ βάκκαρισ εἰσ ὕπνον ἄλυπον ὑπάγει τοὺσ πεπωκότασ· "ἔχει γὰρ ἀπορροὴν λείαν καὶ προσηνῆ καὶ τὰσ περὶ τὸ σῶμα τῶν μεθυσκομένων ἀνωμαλίασ καὶ τραχύτητασ ἡσυχῆ διαχέουσαν, ὥστε, γιγνομένησ γαλήνησ, ἀμβλύνεσθαι καὶ συνεκπέττεσθαι τὸ κραιπαλῶδεσ. "ἐνίων δ’ ἀνθέων ὀσμαῖσ ἄνω σκιδναμέναισ περὶ τὸν ἐγκέφαλον, οἵ τε πόροι τῶν αἰσθητηρίων ἐκκαθαίρονται καὶ λεπτύνεται τὰ ὑγρὰ πράωσ ἄνευ πληγῆσ καὶ σάλου τῇ θερμότητι διακρινόμενα, καὶ φύσει ψυχρὸσ ὢν ὁ ἐγκέφαλοσ ἀναθάλπεται. "διὸ μάλιστα τοὺσ ἀνθίνουσ ἐκ τῶν τραχήλων καθάπτοντεσ ὑποθυμίδασ ἐκάλουν, καὶ τοῖσ ἀπὸ τούτων μύροισ ἔχριον τὰ στήθη· "μαρτυρεῖ δ’ Ἀλκαῖοσ κελεύων καταχέαι τὸ μύρον αὐτοῦ κατὰ τᾶσ πόλλα παθοίσασ κεφάλασ καὶ τῶ πολίω στήθεοσ. "οὕτω καὶ ἐντεῦθεν αἱ ὀσμαὶ τοξεύουσιν ὑπὸ θερμότητοσ; "εἰσ τὸν ἐγκέφαλον ἁρπαζόμεναι ταῖσ ὀσφρήσεσιν. "οὐ γάρ, ὅτι τῇ καρδίᾳ τὸν θυμὸν ἐνστρατοπεδεύειν ᾤοντο, τοὺσ περιδεραίουσ τῶν στεφάνων ὑποθυμίδασ ἐκάλουν ἐπιθυμίδασ γὰρ αὐτοῖσ διὰ γε τοῦτο μᾶλλον ἦν καλεῖσθαι προσῆκον, ἀλλ’ ὡσ λέγω διὰ τὴν ἀποφορὰν καὶ ὑποθυμίασιν. "μὴ θαυμάζωμεν δ’ εἰ τοσαύτην αἱ τῶν στεφάνων ἀποφοραὶ δύναμιν ἔχουσιν· "ἱστοροῦσι γάρ, ὅτι καὶ σκιὰ σμίλακοσ ἀποκτίννυσιν ἀνθρώπουσ ἐγκαταδαρθόντασ, ὅταν ὀργᾷ μάλιστα πρὸσ τὴν ἄνθησιν· "καὶ τὸ τῆσ μήκωνοσ ἀπορρέον πνεῦμα μὴ φυλαξαμένοισ τοῖσ τὸν ὀπὸν τρυγῶσι συνέβη καταπεσεῖν. τὴν δ’ ἄλυσσον καλουμένην βοτάνην καὶ λαβόντεσ εἰσ τὴν χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ προσβλέψαντεσ, ἀπαλλάττονται λυγμοῦ· "λέγεται δὲ καὶ ποιμνίοισ ἀγαθὴ καὶ αἰπολίοισ, παραφυτευομένη ταῖσ μάνδραισ. "τὸ δὲ ῥόδον ὠνόμασται δήπουθεν, ὅτι ῥεῦμα πολὺ τῆσ ὀδωδῆσ ἀφίησι· "διὸ καὶ τάχιστα μαραίνεται. "ψυκτικὸν δ’ ἐστὶ δυνάμει τῇ δ’ ὄψει πυρωπόν, οὐκ ἀλόγωσ· "λεπτὸν γὰρ αὐτῷ περιανθεῖ τὸ θερμὸν ἐπιπολῆσ ἐξωθούμενον ὑπὸ τῆσ ψυχρότητοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION