Plutarch, Quaestiones Convivales, book 2, Πότερον ἡ ὀρ́νισ πρότερον ἢ τὸ ᾠὸν ἐγένετο. 17:

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 2, Πότερον ἡ ὀρ́νισ πρότερον ἢ τὸ ᾠὸν ἐγένετο. 17:)

"ὦ Φίρμε, τὸν κόσμον ἀντὶ τῆσ παροιμιακῆσ θύρασ ἐπὶ σεαυτὸν ἀνοίξασ· "ὁ γὰρ κόσμοσ προϋφέστηκε πάντων τελειότατοσ ὤν· "καὶ λόγον ἔχει τοῦ ἀτελοῦσ φύσει πρότερον εἶναι τὸ τέλειον, ὡσ τοῦ πεπηρωμένου τὸ ὁλόκληρον καὶ τοῦ μέρουσ τὸ ὅλον· "οὐδὲ γὰρ ἔχει λόγον εἶναι μέροσ οὗ μέροσ; "ἐστὶ μὴ γεγονότοσ. "ὅθεν οὐθεὶσ λέγει τοῦ σπέρματοσ εἶναι τὸν ἄνθρωπον οὐδὲ τοῦ ᾠοῦ τὴν ἀλεκτορίδα, τῆσ δ’ ἀλεκτορίδοσ τὸ ᾠὸν εἶναι καὶ τὸ σπέρμα τοῦ ἀνθρώπου λέγομεν, ὡσ τούτων ἐπιγιγνομένων ἐκείνοισ καὶ τὴν γένεσιν ἐν ἐκείνοισ λαμβανόντων εἶθ’ ὥσπερ ὄφλημα τῇ φύσει τὴν γένεσιν ἀποδιδόντων. "ἐνδεᾶ γάρ ἐστι, τοῦ οἰκείου· "διὸ καὶ βούλεσθαι ποιεῖν πέφυκεν ἄλλο τοιοῦτον, οἱο͂ν ἦν ἐξ οὗ ἀπεκρίθη. "καὶ τὸν σπερματικὸν λόγον ὁρίζονται γόνον ἐνδεᾶ γενέσεωσ· "ἐνδεὲσ δ’ οὐδέν ἐστι τοῦ μὴ γενομένου μηδ’ ὄντοσ· "τὰ δ’ ᾠὰ καὶ παντάπασι βλέπεται τὴν φύσιν ἔχοντα τῆσ ἔν τινι ζῴῳ πήξεωσ καὶ συστάσεωσ ὀργάνων τε τοιούτων καὶ ἀγγείων δεομένην. "ὅθεν οὐδ’ ἱστόρηται γηγενὲσ ᾠόν· "ἀλλὰ καὶ τὸ· "Τυνδάρειον οἱ ποιηταὶ λέγουσιν οὐρανοπετὲσ ἀναφανῆναι. "ζῷα δ’ αὐτοτελῆ καὶ ὁλόκληρα μέχρι νῦν ἀναδίδωσιν ἡ γῆ, μῦσ ἐν Αἰγύπτῳ πολλαχοῦ δ’ ὄφεισ καὶ βατράχουσ καὶ τέττιγασ, ἀρχῆσ ἔξωθεν ἑτέρασ καὶ δυνάμεωσ ἐγγενομένησ. "ἐν δὲ Σικελίᾳ περὶ τὸν δουλικὸν πόλεμον, αἵματοσ πολλοῦ καὶ νεκρῶν ἀτάφων ἐν τῇ γῇ κατασαπέντων, πλῆθοσ ἀττελέβων ἐξήνθησε καὶ τὸν σῖτον ἔφθειρον πανταχοῦ σκεδασθέντεσ ἐπὶ τὴν νῆσον. "ταῦτα τοίνυν ἐκ γῆσ φύεται καὶ τρέφεται καὶ τροφῆσ περίσσωμα ποιεῖ γόνιμον, ᾧ καθ’ ἡδονὰσ πρὸσ ἄλληλα τρέπεται, καὶ συνδυαζόμενα τῇ μίξει τὰ μὲν ᾠοτοκεῖν τὰ δὲ ζῳοτοκεῖν πέφυκε. "καὶ τούτῳ μάλιστα δῆλόν ἐστιν, ὅτι τὴν πρώτην γένεσιν ἐκ γῆσ λαβόντα καθ’ ἕτερον τρόπον ἤδη καὶ· "δι’ ἀλλήλων ποιεῖται τὰσ τεκνώσεισ. "καθόλου δ’ ὅμοιόν ἐστι τῷ λέγειν, πρὸ τῆσ γυναικὸσ ἡ μήτρα γέγονεν· "ὡσ γὰρ ἡ μήτρα πρὸσ τὸ ᾠόν, οὕτω πάλιν τὸ ᾠὸν πρὸσ τὸν νεοσσὸν πέφυκε, κυόμενον ἐν αὐτῷ καὶ λοχευόμενον ὥστε μηδὲν διαφέρειν τὸν διαποροῦντα, πῶσ ὄρνιθεσ ἐγένοντο μὴ γενομένων ᾠῶν, τοῦ πυνθανομένου, πῶσ ἄνδρεσ ἐγένοντο καὶ γυναῖκεσ πρὶν αἰδοῖα γενέσθαι καὶ μήτρασ. "καίτοι τῶν μερῶν τὰ πλεῖστα συνυφίσταται τοῖσ ὅλοισ, αἱ δὲ δυνάμεισ ἐπιγίνονται τοῖσ μέρεσιν αἱ δ’ ἐνέργειαι ταῖσ δυνάμεσι, τὰ δ’ ἀποτελέσματα ταῖσ ἐνεργείαισ· "ἀποτέλεσμα δὲ τῆσ γεννητικῆσ τῶν μορίων δυνάμεωσ τὸ σπέρμα καὶ τὸ ᾠόν· "ὥστε τῆσ τῶν ὅλων καθυστερεῖν γενέσεωσ. "σκόπει δὲ μή, καθάπερ οὐ δυνατόν ἐστι πέψιν τροφῆσ εἶναι πρὶν ἢ γενέσθαι ζῷον, οὕτωσ οὐδ’ ᾠὸν οὐδὲ σπέρμα· "καὶ γὰρ ταῦτα πέψεσί τισι καὶ μεταβολαῖσ ἐπιγενέσθαι ἐοίκεν· "καὶ οὐχ οἱο͂́ν τε, πρὶν ἢ γενέσθαι ζῷον, ἔχειν ζῴου τροφῆσ περίττωμα τὴν φύσιν. "οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ σπέρμα μὲν ἁμωσγέπωσ ἀρχῆσ τινοσ ἀντιποιεῖται, τὸ δ’ ᾠὸν οὔτ’ ἀρχῆσ ἔχει λόγον, οὐ γὰρ ὑφίσταται πρῶτον· "οὔθ’ ὅλου φύσιν, ἀτελὲσ γάρ ἐστιν. "ὅθεν ἀρχῆσ μὲν ἄνευ γεγονέναι ζῷον οὐ λέγομεν, ἀρχὴν δ’ εἶναι ζῳογονίασ, ὑφ’ ἧσ πρῶτον ἡ ὕλη μετέβαλε, δυνάμεωσ κρᾶσίν τινα καὶ μῖξιν ἐνεργασαμένησ γόνιμον· "τὸ δ’ ᾠὸν ἐπιγέννημα εἶναι, καθάπερ τὸ αἷμα καὶ τὸ γάλα, τοῦ ζῴου μετὰ τροφὴν καὶ πέψιν· "οὐ γὰρ ὦπται συνιστάμενον ᾠὸν ἐκ τῆσ ἰλύοσ, ἀλλ’ ἐν μόνῳ ζῴῳ τοῦτο τὴν σύστασιν ἔχει καὶ γένεσιν· "ζῷα δὲ καθ’ αὑτὰ μυρία συνίσταται. "καὶ τί δεῖ λέγειν τἄλλα; "πολλῶν γὰρ ἐγχέλεων ἁλισκομένων, οὐδεὶσ ἑώρακεν οὔτε θορὸν οὔτ’ ᾠὸν ἔγχελυν ἔχουσαν· "ἀλλὰ κἂν τὸ ὕδωρ τισ ἐξαρύσῃ καὶ τὴν ἰλὺν ἀναξύσῃ πᾶσαν, εἰσ τὸν τόπον ὕδατοσ συρρυέντοσ ἐγχέλεισ ζῳογονοῦνται. "δεῖ οὖν ὕστερον ἀνάγκῃ γεγονέναι τὸ θατέρου δεόμενον πρὸσ γένεσιν· "δὲ καὶ νῦν θατέρου χωρὶσ ἄλλωσ ὑπάρχει συνίστασθαι, τοῦτο προτερεῖν τῇ ἀρχῇ τῆσ γενέσεωσ. "περὶ ἐκείνησ γὰρ ἔστι τῆσ πρώτησ ὁ λόγοσ· "ἐπεὶ νῦν γε καὶ νεοττιὰσ συντίθησι τὰ πτηνὰ πρὸ τῆσ ᾠοτοκίασ, καὶ σπάργανα παρασκευάζουσιν αἱ γυναῖκεσ· "ἀλλ’ οὐκ ἂν εἴποισ καὶ νεοττιὰν ᾠοῦ γεγονέναι πρότερον καὶ σπάργανα παίδων. "οὐ γὰρ γῆ φησὶν ὁ Πλάτων γυναῖκα, γῆν δὲ γυνὴ μιμεῖται καὶ τῶν ἄλλων θηλέων ἕκαστον. "διὸ πρώτην γένεσιν εἰκόσ ἐστιν ἐκ γῆσ τελειότητι καὶ ῥώμῃ τοῦ γεννῶντοσ αὐτοτελῆ καὶ ἀπροσδεᾶ γενέσθαι, τοιούτων ὀργάνων καὶ στεγασμάτων καὶ ἀγγείων μὴ δεομένην, ἃ νῦν ἡ φύσισ ἐν τοῖσ τίκτουσιν ἐργάζεται καὶ μηχανᾶται δι’ ἀσθένειαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION