Plutarch, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, section 11

(플루타르코스, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, section 11)

"ἀλλὰ ταῦτα τῆσ ψυχῆσ, ἐξωθοῦσι δὲ καὶ τὰσ ἀπὸ τῶν μαθημάτων. "καίτοι ταῖσ μὲν ἱστορίαισ ἁπλοῦν τι καὶ λεῖον ἔστιν, αἱ δ’ ἀπὸ γεωμετρίασ καὶ ἀστρολογίασ καὶ ἁρμονικῆσ δριμὺ καὶ ποικίλον ἔχουσαι τὸ δέλεαρ οὐδενὸσ τῶν ἀγωγίμων ἀποδέουσιν, ἕλκουσαι καθάπερ ἰύγξι τοῖσ διαγράμμασιν ὧν ὁ γευσάμενοσ, ἄνπερ ἔμπειροσ ᾖ, τὰ Σοφοκλέουσ περίεισιν ᾅδων μουσομανεῖ δ’ ἐλᾷ φρὴν δακέτῳ ποτὶ δειράν, εὔχομαι δ’ ἔκ τε λύρασ ἔκ τε νόμων, οὓσ Θαμύρασ περίαλλα μουσοποιεῖ καὶ νὴ Δί’ Εὔδοξοσ καὶ Ἀρίσταρχοσ καὶ Ἀρχιμήδησ ὅπου γὰρ οἱ φιλογραφοῦντεσ οὕτωσ ἄγονται τῇ πιθανότητι τῶν ἔργων, ὥστε Νικίαν γράφοντα τὴν Νεκυίαν ἐρωτᾶν πολλάκισ τοὺσ οἰκέτασ εἰ ἠρίστηκε, Πτολεμαίου δὲ τοῦ βασιλέωσ ἑξήκοντα τάλαντα τῆσ γραφῆσ συντελεσθείσησ πέμψαντοσ αὐτῷ, μὴ λαβεῖν μηδ’ ἀποδόσθαι τοὔργον· "τίνασ οἰόμεθα καὶ πηλίκασ ἡδονὰσ ἀπὸ γεωμετρίασ δρέπεσθαι καὶ ἀστρολογίασ Εὐκλείδην γράφοντα τὰ διοπτρικὰ καὶ Φίλιππον ἀποδεικνύντα περὶ τοῦ σχήματοσ τῆσ σελήνησ καὶ Ἀρχιμήδην ἀνευρόντα τῇ γωνίᾳ τὴν διάμετρον τοῦ ἡλίου τηλικοῦτον τοῦ μεγίστου κύκλου μέροσ οὖσαν, ἡλίκον ἡ γωνία τῶν τεσσάρων ὀρθῶν· "καὶ Ἀπολλώνιον καὶ Ἀρίσταρχον, ἑτέρων τοιούτων εὑρετὰσ; "γενομένουσ, ὧν νῦν ἡ θέα καὶ κατανόησισ ἡδονάσ τε μεγάλασ καὶ φρόνημα θαυμάσιον ἐμποιεῖ τοῖσ μανθάνουσι; "καὶ οὐκ ἄξιον οὐδαμῇ τὰσ ἐκ τῶν ὀπτανείων καὶ ματρυλείων ἡδονὰσ ἐκείνασ; "παραβάλλοντασ ταύταισ καταισχύνειν τὸν Ἑλικῶνα καὶ τὰσ Μούσασ ἔνθ’ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ οὔτ’ ἦλθέ πω σίδηροσ· "ἀλλ’ αὗται μὲν εἰσιν ὡσ ἀληθῶσ ἀκήρατοι νομαὶ μελισσῶν, ἐκεῖνα δὲ συῶν καὶ τράγων κνησμοῖσ ἐοίκε, προσαναπιμπλάντα τῆσ ψυχῆσ τὸ παθητικώτατον. "ἔστι μὲν οὖν ποικίλον καὶ ἰταμὸν τὸ φιλήδονον· "οὔπω δέ τισ ἐρωμένῃ πλησιάσασ ὑπὸ χαρᾶσ ἐβουθύτησεν οὐδ’ εὔξατό τισ ἐμπλησθεὶσ ὄψων ἢ πεμμάτων βασιλικῶν εὐθὺσ ἀποθανεῖν. Εὔδοξοσ δ’ εὔχετο παραστὰσ τῷ ἡλίῳ καὶ καταμαθὼν τὸ σχῆμα τοῦ ἄστρου καὶ τὸ μέγεθοσ καὶ τὸ εἶδοσ ὡσ ὁ Φαέθων καταφλεγῆναι· "καὶ Πυθαγόρασ ἐπὶ τῷ διαγράμματι βοῦν ἔθυσεν, ὥσ φησιν Ἀπολλόδωροσ· "ἡνίκα Πυθαγόρησ τὸ περικλεὲσ εὑρ́ετο γράμμα κεῖν̓ ἐφ’ ὅτῳ λαμπρὴν ἤγετο βουθυσίην. "εἴτε περὶ τῆσ ὑποτεινούσησ ὡσ ἴσον δύναται ταῖσ περιεχούσαισ τὴν ὀρθήν; "εἴτε πρόβλημα περὶ τοῦ χωρίου τῆσ παραβολῆσ. Ἀρχιμήδην δὲ βίᾳ τῶν διαγραμμάτων ἀποσπῶντεσ ὑπήλειφον οἱ θεράποντεσ· "ὁ δ’ ἐπὶ τῆσ κοιλίασ ἔγραφε τὰ σχήματα τῇ στλεγγίδι, καὶ λουόμενοσ ὥσ φασιν ἐκ τῆσ ὑπερχύσεωσ ἐννοήσασ τὴν τοῦ στεφάνου μέτρησιν οἱο͂ν ἔκ τινοσ κατοχῆσ ἢ ἐπιπνοίασ ἐξήλατο βοῶν εὑρ́ηκα, καὶ τοῦτο πολλάκισ φθεγγόμενοσ ἐβάδιζεν. "οὐδενὸσ δ’ ἀκηκόαμεν οὔτε γαστριμάργου περιπαθῶσ οὕτω βέβρωκα βοῶντοσ οὔτ’ ἐρωτικοῦ πεφίληκα, μυρίων μυριάκισ ἀκολάστων γεγονότων καὶ ὄντων· "ἀλλὰ καὶ βδελυττόμεθα τοὺσ μεμνημένουσ δείπνων ἐμπαθέστερον, ὡσ ἐφ’ ἡδοναῖσ μικραῖσ καὶ μηδενὸσ ἀξίαισ ὑπερασμενίζοντασ· "Εὐδόξῳ δὲ καὶ Ἀρχιμήδει καὶ Ἱππάρχῳ συνενθουσιῶμεν καὶ Πλάτωνι πειθόμεθα περὶ τῶν μαθημάτων, ὡσ ἀμελούμενα δι’ ἄγνοιαν καὶ ἀπειρίαν ὅμωσ; "βίᾳ ὑπὸ χάριτοσ αὐξάνεται.

SEARCH

MENU NAVIGATION