Plutarch, Mulierum virtutes, Ἐρύξω

(플루타르코스, Mulierum virtutes, Ἐρύξω)

Βάττου τοῦ ἐπικληθέντοσ Εὐδαίμονοσ υἱὸσ Ἀρκεσίλαοσ ἦν οὐδὲν ὅμοιοσ τῷ πατρὶ τοὺσ,· τρόπουσ·

καὶ γὰρ ζῶντοσ ἔτι περὶ τὴν οἰκίαν περιθεὶσ ἐπάλξεισ ὑπὸ τοῦ πατρὸσ ἐζημιώθη ταλάντῳ καὶ τελευτήσαντοσ ἐκείνου, τοῦτο μὲν φύσει χαλεπὸσ ὤν ὅπερ καὶ ἐπεκλήθη, τοῦτο δὲ φίλῳ πονηρῷ, Λαάρχῳ, χρώμενοσ ἀντὶ βασιλέωσ ἐγεγόνει τύραννοσ; .

ὁ δὲ Λάαρχοσ· ἐπιβουλεύων τῇ τυραννίδι καὶ τοὺσ ἀρίστουσ τῶν Κυρηναίων ἐξελαύνων ἢ φονεύων, ἐπὶ τὸν Ἀρκεσίλαον τὰσ αἰτίασ ἔτρεπε· καὶ τέλοσ ἐκεῖνον μὲν εἰσ νόσον ἐμβαλὼν φθινάδα καὶ χαλεπὴν λαγὼν πιόντα θαλάσσιον διέφθειρεν, αὐτὸσ δὲ τὴν ἀρχὴν εἶχεν ὡσ τῷ παιδὶ τῷ ἐκείνου Βάττῳ διαφυλάττων.

ὁ μὲν οὖν παῖσ καὶ διὰ τὴν χωλότητα καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν κατεφρονεῖτο, τῇ δὲ μητρὶ πολλοὶ προσεῖχον αὐτοῦ·

σώφρων τε γὰρ ἦν καὶ φιλάνθρωποσ οἰκείουσ τε πολλοὺσ καὶ δυνατοὺσ εἶχε.

· ἀποδεῖξαι τῆσ ἀρχῆσ ἡ δ’ Ἐρυξὼ τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῇ γυναικὶ βουλευσαμένη μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ἐκέλευε τὸν Λάαρχον ἐντυγχάνειν ’ ἐκείνοισ, ὡσ αὐτῆσ προσιεμένησ τὸν γάμον.

ἐπεὶ δ’’ ὁ Λάαρχοσ;

ἐνετύγχανε τοῖσ ἀδελφοῖσ, ἐκεῖνοι δ’ ἐπίτηδεσ παρῆγον καὶ ἀνεβάλλοντο, πέμπει πρὸσ αὐτὸν ἡ Ἐρυξὼ θεραπαινίδα παρ’ αὑτῆσ παραγγέλλουσαν, ὅτι νῦν μὲν ἀντιλέγουσιν οἱ ἀδελφοί, γενομένησ δὲ τῆσ· συνόδου παύσονται διαφερόμενοι καὶ συγχωρήσουσι·

δεῖν οὖν αὐτόν, εἰ βούλεται, νύκτωρ ἀφικέσθαι πρὸσ αὐτήν· καλῶσ γὰρ ἕξειν καὶ τὰ λοιπὰ τῆσ ἀρχῆσ; γυναικὸσ ὡμολόγησεν ἥξειν, ὅταν ἐκείνη κελεύῃ.

ταῦτα δ’ ἔπραττεν ἡ Ἐρυξὼ μετὰ Πολυάρχου τοῦ πρεσβυτάτου τῶν ἀδελφῶν. ὁρισθέντοσ δὲ καιροῦ πρὸσ τὴν σύνοδον, ὁ Πολύαρχοσ εἰσ τὸ δωμάτιον τῆσ ἀδελφῆσ παρεισήχθη κρύφα, νεανίσκουσ ἔχων δύο σὺν αὑτῷ ξιφήρεισ φόνῳ πατρὸσ ἐπεξιόντασ, ὃν ὁ Λάαρχοσ ἐτύγχανεν ἀπεκτονὼσ· νεωστί.

μεταπεμψαμένησ δὲ τῆσ Ἐρυξοῦσ αὐτὸν, ἄνευ δορυφόρων εἰσῆλθε, καὶ τῶν νεανίσκων αὐτῷ προσπεσόντων τυπτόμενοσ τοῖσ· ξίφεσιν ἀπέθανε.

τὸν μὲν οὖν νεκρὸν ἔρριψαν ὑπὲρ τὸ τεῖχοσ, τὸν δὲ Βάττον προαγαγόντεσ ἀνέδειξαν ἐπὶ τοῖσ πατρίοισ βασιλέα, καὶ τὴν ἀπ’ ἀρχῆσ πολιτείαν ὁ Πολύαρχοσ, ἀπέδωκε τοῖσ Κυρηναίοισ. ἐτύγχανον δ’ Ἀμάσιδοσ τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέωσ στρατιῶται συχνοὶ παρόντεσ, οἷσ ὁ Λάαρχοσ ἐχρῆτο πιστοῖσ, καὶ φοβερὸσ ἦν οὐχ ἥκιστα δι’ ἐκείνων τοῖσ πολίταισ.

οὗτοι πρὸσ Ἄμασιν ἔπεμψαν τοὺσ· κατηγορήσοντασ τοῦ τε Πολυάρχου καὶ τῆσ Ἐρυξοῦσ. χαλεπαίνοντοσ δ’ ἐκείνου καὶ διανοουμένου πολεμεῖν τοῖσ Κυρηναίοισ, συνέβη τὴν μητέρα τελευτῆσαι, καὶ ταφὰσ αὐτῆσ ἐπιτελοῦντοσ, ἀναγγέλλοντασ ἐλθεῖν παρὰ τοῦ Ἀμάσιδοσ; .

ἔδοξεν οὖν τῷ Πολυάρχῳ βαδίζειν ἀπολογησομένῳ· τῆσ δ’ Ἐρυξοῦσ μὴ ἀπολειπομένησ ἀλλ’ ἕπεσθαι καὶ συγκινδυνεύειν βουλομένησ, οὐδ’ ἡ μήτηρ Κριτόλα, καίπερ οὖσα πρεσβῦτισ, ἀπελείπετο.

μέγιστον δ’ αὐτῆσ ἦν ἀξίωμα, Βάττου γεγενημένησ ἀδελφῆσ τοῦ Εὐδαίμονοσ.

ὡσ οὖν ἦλθον εἰσ Αἴγυπτον, οἳ τ’ ἄλλοι θαυμαστῶσ ἀπεδέξαντο τὴν πρᾶξιν αὐτῶν, καὶ ὁ Ἄμασισ οὐ μετρίωσ ἀπεδέξατο τήν τε σωφροσύνην καὶ τὴν ἀνδρείαν· τῆσ γυναικόσ·

δώροισ δὲ τιμήσασ καὶ θεραπείᾳ βασιλικῇ τόν τε Πολύαρχον καὶ τὰσ γυναῖκασ εἰσ Κυρήνην ἀπέστειλεν.

SEARCH

MENU NAVIGATION