Plutarch, Lycurgus, chapter 15

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 15)

ἦν μὲν οὖν καὶ ταῦτα παρορμητικὰ πρὸσ γάμον λέγω δὲ τὰσ πομπὰσ τῶν παρθένων καὶ τὰσ ἀποδύσεισ καὶ τοὺσ ἀγῶνασ ἐν ὄψει τῶν νέων, ἀγομένων οὐ γεωμετρικαῖσ, ἀλλ’ ἐρωτικαῖσ, ὥσ φησιν ὁ Πλάτων, ἀνάγκαισ· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀτιμίαν τινὰ προσέθηκε τοῖσ ἀγάμοισ. εἴργοντο γὰρ ἐν ταῖσ γυμνοπαιδίαισ τῆσ θέασ· τὸν δὲ χειμῶνοσ οἱ μὲν ἄρχοντεσ αὑτοὺσ ἐκέλευον ἐν κύκλῳ γυμνοὺσ περιϊέναι τὴν ἀγοράν, οἱ δὲ περιϊόντεσ ᾖδον εἰσ αὑτοὺσ ᾠδήν τινα πεποιημένην, ὡσ δίκαια πάσχοιεν, ὅτι τοῖσ νόμοισ ἀπειθοῦσι· "ὦ ξένε, οὐδεὶσ γίνεται μοιχὸσ παρ’ ἡμῖν.

"ἐὰν οὖν γένηται; "ἐκτίνει μέγαν, ὃσ ὑπερκύψασ τὸ Ταΰγετον ἀπὸ τοῦ Εὐρώτα πίεται. θαυμάσαντοσ δ̓ ἐκείνου καὶ φήσαντοσ· "πῶσ δὲ ἂν γένοιτο βοῦσ τηλικοῦτοσ; "ἐν Σπάρτῃ μοιχὸσ γένοιτο; ταῦτα μὲν οὖν ἱστόρηται περὶ τῶν γάμων. τιμῆσ δὲ καὶ θεραπείασ ἣν νέοι πρεσβυτέροισ παρεῖχον, ἐστέρηντο.

ὅθεν καὶ τὸ πρὸσ Δερκυλλίδαν ῥηθὲν οὐδεὶσ ἐμέμψατο, καίπερ εὐδόκιμον ὄντα στρατηγόν. "οὐδὲ γὰρ ἐμοὶ σὺ τὸν ὑπείξοντα γεγέννηκασ. ἐγάμουν δὲ δι’ ἁρπαγῆσ, οὐ μικρὰσ Οὐδὲ ἀώρουσ πρὸσ γάμον, ἀλλὰ καὶ ἀκμαζούσασ καὶ πεπείρουσ.

τὴν δὲ ἁρπασθεῖσαν ἡ νυμφεύτρια καλουμένη παραλαβοῦσα, τὴν μὲν κεφαλὴν ἐν χρῷ περιέκειρεν, ἱματίῳ δὲ ἀνδρείῳ καὶ ὑποδήμασιν ἐνσκευάσασα κατέκλινεν ἐπὶ στιβάδα μόνην ἄνευ φωτόσ. ὁ δὲ νυμφίοσ οὐ μεθύων Οὐδὲ θρυπτόμενοσ, ἀλλὰ νήφων, ὥσπερ ἀεί, δεδειπνηκὼσ ἐν τοῖσ φιδιτίοισ, παρεισελθὼν ἔλυε τὴν ζώνην καὶ μετήνεγκεν ἀράμενοσ ἐπὶ τὴν κλίνην. συνδιατρίψασ δὲ χρόνον οὐ πολὺν ἀπῄει κοσμίωσ ο ὑπὲρ εἰώθει τὸ πρότερον, καθευδήσων μετὰ τῶν ἄλλων νέων.

καὶ τὸ λοιπὸν οὕτωσ ἔπραττε, τοῖσ μὲν ἡλικιώταισ συνδιημερεύων καὶ συναναπαυόμενοσ, πρὸσ δὲ τὴν νύμφην κρύφα μετ’ εὐλαβείασ φοιτῶν, αἰσχυνόμενοσ καὶ δεδοικὼσ μή τισ αἴσθοιτο τῶν ἔνδον, ἅμα καὶ τῆσ νύμφησ ἐπιτεχνωμένησ καὶ συνευπορούσησ ὅπωσ ἂν ἐν καιρῷ καὶ λανθάνοντεσ ἀλλήλοισ συμπορεύοιντο. καὶ τοῦτο ἔπραττον οὐκ ὀλίγον χρόνον, ἀλλ’ ὥστε καὶ παῖδασ γενέσθαι ἐνίοισ πρὶν ἐσ ἡμέραν θεάσασθαι τὰσ ἑαυτῶν γυναῖκασ, ἡ δὲ τοιαύτη σύνοδοσ οὐ μόνον ἐγκρατείασ καὶ σωφροσύνησ ἄσκησισ ἦν, ἀλλὰ τοῖσ τε σώμασι γονίμουσ καὶ τῷ φιλεῖν ἀεὶ καινοὺσ καὶ προσφάτουσ ἦγεν ἐπὶ τὴν κοινωνίαν, οὐ διακορεῖσ οὐδ’ ἐξιτήλουσ ταῖσ ἀνέδην κοινωνίαισ, ἀλλ’ ἀεὶ τι λείψανον καὶ ὑπέκκαυμα πόθου καὶ χάριτοσ ἐναπολείποντασ ἀλλήλοισ.

τοσαύτην δὲ τοῖσ γάμοισ ἐπιστήσασ αἰδῶ καὶ τάξιν, οὐδὲν ἧττον ἐξέβαλε τὴν κενὴν καὶ γυναικώδη ζηλοτυπίαν, ἐν καλῷ καταστήσασ ὕβριν μὲν καὶ ἀναξίαν πᾶσαν εἴργειν ἀπὸ τοῦ γάμου, παίδων δὲ καὶ τεκνώσεωσ κοινωνεῖν τοῖσ ἀξίοισ, καταγελῶντασ τῶν ὡσ ἄμικτα καὶ ἀκοινώνητα ταῦτα μετιόντων σφαγαῖσ καὶ πολέμοισ.

ἐξῆν μὲν γὰρ ἀνδρὶ πρεσβυτέρῳ νέασ γυναικόσ, εἰ δὴ τινα τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀσπάσαιτο νέων καὶ δοκιμάσειεν, εἰσαγαγεῖν παρ’ αὐτὴν καὶ πλήσαντα γενναίου σπέρματοσ ἴδιον αὑτοῖσ ποιήσασθαι τὸ γεννηθέν.

ἐξῆν δὲ πάλιν ἀνδρὶ χρηστῷ, τῶν εὐτέκνων τινὰ καὶ σωφρόνων θαυμάσαντι γυναικῶν ἑτέρῳ γεγαμημένην, πεῖσαι τὸν ἄνδρα συνελθεῖν, ὥσπερ ἐν χώρᾳ, καλλικάρπῳ φυτεύοντα καὶ ποιούμενον παῖδασ ἀγαθούσ, ἀγαθῶν ὁμαίμουσ καὶ συγγενεῖσ ἐσομένουσ. πρῶτον μὲν γάρ οὐκ ἰδίουσ ἡγεῖτο τῶν πατέρων τοὺσ παῖδασ, ἀλλὰ κοινοὺσ τῆσ πόλεωσ ὁ Λυκοῦργοσ, ὅθεν οὐκ ἐκ τῶν τυχόντων, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀρίστων ἐβούλετο γεγονότασ εἶναι τοὺσ πολίτασ.

ὡσ οὐχὶ πρώτοισ τοῖσ κεκτημένοισ καὶ τρέφουσι τῶν παίδων γινομένων πονηρῶν, ἐὰν ἐκ πονηρῶν γένωνται, καὶ τοὐναντίον χρηστῶν, ἂν τοιαύτησ τύχωσι γενέσεωσ, ταῦτα δὲ οὕτωσ πραττόμενα φυσικῶσ καὶ πολιτικῶσ τότε τοσοῦτον ἀπεῖχε τῆσ ὕστερον λεγομένησ γενέσθαι περὶ τὰσ γυναῖκασ εὐχερείασ ὥστε ὅλωσ ἄπιστον εἶναι τὸ τῆσ μοιχείασ παρ’ αὑτοῖσ.

καὶ λόγοσ ἀπομνημονεύεται Γεράδα τινὸσ Σπαρτιάτου τῶν σφόδρα παλαιῶν, ὃσ ἐρωτηθεὶσ ὑπὸ ξένου τί πάσχουσιν οἱ μοιχοὶ παρ’ αὑτοῖσ, εἶπεν·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION